Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kapitalmarkedsunionen: en handlingsplan til investeringsfremme og forbedring af erhvervslivets finansieringsmuligheder

Bruxelles, den 30 september 2015

Kapitalmarkedsunionen

Europa-Kommissionen lancerer i dag handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, som skal bidrage til, at der inden 2019 skabes et egentligt indre marked for kapital for alle 28 EU-medlemsstater. Samtidig offentliggøres i dag de første og mest presserende tiltag i planen, herunder genopbygning af sunde seuritiseringsmarkeder.

Som led i Juncker-Kommissionens prioriterede målsætning om at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer i hele EU har kapitalmarkedsunionen, der er en bærende søjle i investeringsplanen, til formål at afhjælpe mangel på investeringer direkte ved at give virksomheder og langsigtede projekter i Europa et større og bredere udvalg af finansieringskilder.

Alternative finansieringskilder som supplement til bankfinansiering – herunder kapitalmarkeder, venturekapital, crowdfunding og kapitalforvaltningssektoren – bruges i større omfang i andre dele af verden og bør spille en større rolle ved finansieringen af virksomheder, der kan have svært ved at finde finansieringsmuligheder, navnlig SMV'er og virksomheder i opstartsfasen. Et bredere udvalg af finansieringskilder gavner investeringer og erhvervslivet, men er også vigtigt for den finansielle stabilitet, idet det mindsker virkningen af potentielle problemer i banksektoren på virksomheder og deres adgang til finansiering. Derfor er kapitalmarkedsunionen også et vigtigt led i arbejdet med at fuldstændiggøre Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union.

Kommissionen ønsker også at fjerne de hindringer, der blokerer for investeringer på tværs af grænserne i EU, for at gøre det nemmere for virksomheder og infrastrukturprojekter at få den finansiering, de har brug for, uanset hvor de befinder sig.

Kapitalmarkedsunionen er et projekt med en lidt længere tidshorisont, men allerede nu iværksættes der en række vigtige initiativer. Kommissionen løfter i dag sløret for et første sæt foranstaltninger med henblik på at fremme securitisering af høj kvalitet og langsigtede investeringer i infrastruktur. Desuden vil Kommissionen før årets udgang forelægge forslag om ændringer af prospektdirektivet med henblik på at gøre det lettere for virksomheder at skaffe kapital.

Derudover har Kommissionen igangsat en høring om henholdsvis venturekapitalfonde og om særligt dækkede obligationer.

I overensstemmelse med principperne om bedre regulering iværksætter Kommissionen desuden en opfordring til indsendelse af dokumentation om den kumulative virkning af lovgivningen på det finansielle område – for at sikre, at den fungerer efter hensigten uden (for eksempel) overlappende rapporteringskrav eller inkonsekvenser mellem de forskellige lovtekster.

Kommissionens overordnede mål for kapitalmarkedsunionen er at skabe muligheder for investorer, knytte finanssektoren tættere sammen med den bredere økonomi og fremme et mere modstandsdygtigt finansielt system med dybere integration og større konkurrence. Vores tilgang vil være pragmatisk, trinvis og baseret på grundig økonomisk analyse, ligesom der vil blive taget hensyn til risici for den finansielle stabilitet.

Næstformand for Europa-Kommissionen, Jyrki Katainen, der er ansvarlig for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Den vigtigste del af investeringsplanen for Europa er at fjerne hindringerne for investeringer ved at uddybe det indre marked. Under mine rundrejser har jeg ofte hørt, at forsikringsselskaberne er meget interesserede i at investere i infrastrukturprojekter, så jeg håber, at ændringerne til den delegerede forordning om Solvens II vil give dem de rette incitamenter til sunde investeringer."

Kommissionsmedlem Jonathan Hill, der er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtalte: "Jeg ønsker, at kapitalmarkedsunionen skal give virksomhederne i Europa, og især vores SMV'er, et større udvalg af finansieringskilder. Jeg ønsker, at den skal give SMV'erne flere muligheder for at investere deres penge. Jeg ønsker at nedbryde barrierer, således at kapitalen nemmere kan flyde frit mellem alle 28 medlemsstater."

Baggrund

I februar 2015 iværksatte Kommissionen en høring om de foranstaltninger, der skal til for at frigøre investeringspotentialet i EU og skabe et indre marked for kapital (IP/15/4433, MEMO/15/4434), og dertil knyttede høringer om prospektdirektivet og securitisering. Kommissionen modtog en stor mængde feedback fra virksomheder, investorer, den finansielle sektor, nationale parlamenter, Europa-Parlamentet, Rådet og europæiske borgere.

De over 700 svar, som blev modtaget, gjorde det klart, at der er bred opbakning bag kapitalmarkedsunionen (se svarene her). Høringen blev fulgt op ved en konference på højt plan den 8. juni 2015.

Tilbagemeldingerne fra høringen viste, at et indre marked for kapital vil bidrage til at sætte gang i mere risikodeling på tværs af grænserne, skabe dybere og mere likvide markeder og diversificere finansieringskilderne i økonomien. Respondenterne i høringen gik ind for den trinvise tilgang, som er foreslået i grønbogen.

Handlingsplanen er bygget op omkring følgende nøgleprincipper:

  • Flere muligheder for investorer: Kapitalmarkedsunionen vil bidrage til at mobilisere kapital i Europa og kanalisere den videre til virksomheder, herunder SMV'er, og infrastrukturprojekter, der har brug for den til at ekspandere og skabe jobs. Den vil give husholdningerne bedre muligheder for at opfylde deres pensionsønsker.
  • Sammenhæng mellem finansiering og realøkonomien: Kapitalmarkedsunionen er et klassisk indre marked-projekt til gavn for alle 28 medlemsstater. Medlemsstaterne kan drage stor fordel af, at der kanaliseres kapital og investeringer ud til deres projekter.
  • Fremme af et stærkere og mere robust finansielt system: Der skal åbnes op for et bredere spektrum af finansieringskilder og flere langsigtede investeringer, således at det sikres, at borgerne og virksomhederne i EU ikke længere er så sårbare over for finansielle chok, som de var under krisen.
  • Større finansiel integration og øget konkurrence: Kapitalmarkedsunionen vil skabe mere risikodeling på tværs af grænserne og mere likvide markeder, hvilket vil give bedre finansiel integration og lavere omkostninger og forbedre den europæiske konkurrenceevne.

Vigtige tidlige indsatsområder:

Nye regler om securitisering

Ved securitisering forstås den proces, hvor der – typisk af en långiver som f.eks. en bank – skabes et finansielt instrument ved i en pulje at samle aktiver (f.eks. billån eller SMV-lån), som investorer kan købe. Dette letter adgangen til et større udvalg af investorer og øger dermed likviditeten, samtidig med at der frigøres kapital fra bankerne til ny långivning. Kommissionen foreslår et regelsæt for securitisering, som er simpelt, transparent og standardiseret og omfattet af den nødvendige tilsynsmæssige kontrol. Ifølge Kommissionens beregninger vil udstedelsen af securitiseringer i EU, hvis den kommer op på samme niveau som før krisen, skabe yderligere finansieringsmuligheder for mellem 100 og 150 mia. EUR for økonomien.

Nye regler om Solvens II-behandling af infrastrukturprojekter

Investering i infrastrukturprojekter er af afgørende betydning som støtte til økonomisk aktivitet og vækst i Europa, men sådanne projekter kræver langsigtet og omfattende finansiering. Forsikringssektoren er godt rustet til at yde langsigtet finansiering ved at investere i kapitalandele samt lån til infrastrukturprojekter. Kommissionen ønsker at fjerne unødige tilsynsmæssige hindringer, således at forsikringsselskaberne kan spille en vigtig rolle i europæiske infrastrukturprojekter. På grundlag af rådgivning fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) skabes der med den lovgivning, der forelægges i dag, en særskilt infrastrukturaktivklasse, og den kapital, som forsikringsselskaberne skal have til afdækning af gæld og egenkapital i kvalificerede infrastrukturprojekter, nedsættes.

Offentlig høring om venturekapital

Små og mellemstore ikke-børsnoterede virksomheder har ofte svært ved at få traditionel finansiering via banklån, og de har ikke adgang til kapital via aktiemarkederne. Alternativer som venturekapital kan hjælpe dem til at vokse og udvikle sig. Med de allerede gældende regler, EuVECA- og EuSEF-forordningerne, findes der to typer kollektive investeringsordninger, der skal gøre det lettere og mere attraktivt for private sparere at investere i ikke-børsnoterede SMV'er. Formålet med høringen er at finde ud af, om målrettede ændringer af disse forordninger vil kunne gavne udbredelsen af disse investeringsfonde. Høringen vil bl.a. omfatte begrænsningerne for, hvem der kan forvalte fondene, minimumsinvesteringsbeløbet på 100 000 EUR for investorer, og hvorvidt forvaltere uden for EU skal kunne tilbyde EuVECA eller EuSEF. Høringen løber indtil den 6. januar 2016.

Offentlig høring om særligt dækkede obligationer

Særligt dækkede obligationer er et vigtigt værktøj i forbindelse med langsigtet finansiering i mange EU-medlemsstater, når det gælder om at kanalisere finansiering videre til ejendomsmarkedet og den offentlige sektor. Europæiske kreditinstitutter er førende i verden inden for udstedelse af særligt dækkede obligationer, men markedet er i øjeblikket opdelt efter de nationale grænser, hvilket hæmmer standardiseringen inden for emissions- og oplysningspraksis og skaber hindringer for dybe, likvide og tilgængelige markeder, navnlig på tværs af grænserne. Kommissionen vil indhente høringssvar om et tværeuropæisk sæt rammer for særligt dækkede obligationer. Disse rammer vil være baseret på velfungerende nationale ordninger uden at påvirke dem negativt, og der vil blive taget udgangspunkt i højkvalitetsstandarder og bedste markedspraksis. Der vil ved høringen, som løber indtil den 6. januar 2016, også blive indhentet synspunkter om brugen af særligt dækkede obligationer i forbindelse med SMV-lån. Når høringen er afsluttet, vil Kommissionen tage stilling til, om der er behov for, at EU griber til handling.

Den kumulative virkning af lovgivningen på det finansielle område

Kommissionen iværksætter i dag en opfordring til indsendelse af dokumentation med henblik på at få feedback om og vurdere den kumulative virkning af og samspillet mellem de gældende regler på det finansielle område. Gennem høringen ønsker Kommissionen at finde frem til eventuelle inkonsekvenser og huller i disse regler og unødvendige reguleringsmæssige byrder og faktorer, der har en ugunstig virkning på langsigtede investeringer og vækst.

Yderligere oplysninger: 

Handlingsplanen om kapitalmarkedsunionen

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan

Forslaget om securitisering

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930

Offentlig høring om venturekapital

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm

Offentlig høring om særligt dækkede obligationer

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm

Den kumulative virkning af lovgivningen på det finansielle område

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm

MEMO om kapitalmarkedsunionen

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm

MEMO om den delegerede forordning om Solvens II

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm

MEMO om den kumulative virkning af lovgivningen på det finansielle område

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Websted om kapitalmarkedsunionen

Testimonials & animation:

IP/15/5731

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar