Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Unie kapitálových trhů: akční plán na podporu financování podniků a investic

Brusel 30. září 2015

Unie kapitálových trhů

Evropská komise dnes představila akční plán unie kapitálových trhů, jenž má ve všech 28 členských státech EU vytvořit skutečný jednotný trh s kapitálem. Zároveň byla zveřejněna první a nejnaléhavější opatření tohoto plánu – patří mezi ně např. nastartování spolehlivých sekuritizačních trhů.

Úkolem unie kapitálových trhů, jež je klíčovým pilířem investičního plánu a součástí priority Junckerovy Komise – podpora zaměstnanosti, růstu a investic napříč EU, je razantně řešit nedostatek investic posílením alternativních možností financování evropských podniků a dlouhodobých projektů.

Jinde ve světě jsou ve větší míře využívány alternativní zdroje financování doplňující financování od bank – včetně kapitálových trhů, rizikového kapitálu, skupinového financování (crowdfunding) a odvětví správy aktiv. Měly by proto hrát významnější úlohu při financování podniků, které mají se získáním finančních prostředků potíže, hlavně malých a středních podniků (MSP) a začínajících firem. Rozmanitější zdroje financování jsou dobré pro investice a podnikání, mají však také zásadní význam pro finanční stabilitu, zmírnění dopadu možných problémů v bankovním sektoru na firmy a pro jejich přístup k financím. Z tohoto důvodu je unie kapitálových trhů rovněž důležitou součástí práce na dokončení evropské hospodářské a měnové unie.

Komise chce rovněž odstranit překážky, které blokují přeshraniční investice v EU, aby společnosti a infrastrukturní projekty mohly snadněji získat finanční prostředky, které potřebují, bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Unie kapitálových trhů je střednědobým projektem, nicméně některé jeho významné komponenty startují již nyní. Komise proto dnes představuje první soubor iniciativ, které mají nastartovat kvalitní sekuritizaci a podpořit dlouhodobé investice do infrastruktury. Kromě toho Komise do konce roku oznámí navrhované změny směrnice o prospektu, které mají malým a středním podnikům usnadnit a zlevnit získávání kapitálu.

Komise dále zahájila dvě konzultace na téma fondů rizikového kapitálu a krytých dluhopisů.

V souladu se zásadami zlepšování právní úpravy Komise rovněž zveřejnila výzvu ke sdělení skutečností ohledně kumulativního dopadu finančních právních předpisů. Jejím účelem je zajistit, aby tato legislativa fungovala zamýšleným způsobem, aby se (například) nepřekrývaly požadavky na podávání zpráv a aby mezi jednotlivými předpisy nebyly rozpory.

Celkovým cílem Komise ve vztahu k unii kapitálových trhů je vytvořit investiční příležitosti, propojit zdroje financování s širší ekonomikou a prosadit odolnější finanční systém charakterizovaný hlubší integrací a větší konkurencí. Budeme postupovat pragmaticky, krok za krokem, na základě důkladné ekonomické analýzy a s vědomím rizik pro finanční stabilitu.

„Nejdůležitějším prvkem investičního plánu pro Evropu je odstranění překážek pro investice prohloubením jednotného trhu,“ uvedl místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen. „Na svých setkáních s občany jsem mnohokrát slyšel, že pojistitelé mají potíže s investováním do infrastrukturních projektů, takže doufám, že jim změny nařízení v přenesené pravomoci o Solventnosti II poskytnou ty pravé pobídky pro kvalitní investice.“

„Chci, aby unie kapitálových trhů pomohla evropským podnikům, obzvláště těm malým a středním, získat širší zdroje financování,“prohlásil komisař Jonathan Hill, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů. „Chci, aby spotřebitelům poskytla více možností, jak investovat své peníze. Chci zbourat překážky a usnadnit volný tok kapitálu ve všech 28 členských státech.“

Souvislosti

V únoru 2015 zahájila Komise konzultaci o opatřeních nutných k uvolnění investic v EU a vytvoření jednotného kapitálového trhu (IP/15/4433, MEMO/15/4434), stejně jako související konzultace ke směrnici o prospektu a k sekuritizaci. Komise obdržela mnoho reakcí od podniků, investorů, z finančního sektoru, od národních parlamentů, Evropského parlamentu, Rady a evropských občanů.

Více než 700 obdržených odpovědí prokazuje širokou podporu unie kapitálových trhů (odpovědi naleznete zde). Konzultaci následovala konference na vysoké úrovni, která se konala 8. června 2015.

Z reakcí na konzultaci vyplynulo, že jednotný kapitálový trh by napomohl většímu přeshraničnímu sdílení rizik, vytvořil hlubší a likvidnější trhy a diverzifikoval zdroje financování ekonomiky. Respondenti konzultace se vyjádřili ve prospěch postupného přístupu navrženého v zelené knize.

Akční plán vychází z těchto hlavních zásad:

  • Vytvářet více příležitostí pro investory: Unie kapitálových trhů by měla zmobilizovat kapitál v Evropě a nasměrovat jej do společností včetně malých a středních podniků a do infrastrukturních projektů, které jej potřebují k rozvoji a tvorbě pracovních míst. Občanům by měla poskytnout lepší možnosti pro plánování odchodu do důchodu.
  • Propojit financování s reálnou ekonomikou: Unie kapitálových trhů je klasický projekt jednotného trhu, který prospěje všem 28 členským státům, jež mohou díky nasměrování kapitálu a investic do svých projektů mnoho získat.
  • Podpořit silnější a odolnější finanční systém: Znamená to zpřístupnit širší škálu zdrojů financování a dlouhodobějších investic, díky čemuž občané a podniky v EU již nebudou tak zranitelní vůči finančním otřesům, jako tomu bylo během krize.
  • Prohloubit finanční integraci a zintenzivnit hospodářskou soutěž: Unie kapitálových trhů by měla vést k většímu přeshraničnímu sdílení rizik a likvidnějším trhům. Výsledkem bude hlubší finanční integrace, nižší náklady a vyšší konkurenceschopnost Evropy.

Klíčová aktuální opatření:

Nová pravidla pro sekuritizaci

Sekuritizace je proces, při němž (zpravidla) věřitel, jako je banka, vytvoří sdružením aktiv (např. automobilových úvěrů nebo úvěrů pro MSP) finanční nástroj, který si následně mohou zakoupit investoři. To usnadňuje přístup k většímu počtu investorů, čímž se zvyšuje likvidita a kapitál bank se uvolňuje pro nové úvěry. Komise navrhuje vytvoření regulačního rámce pro sekuritizaci, jenž je jednoduchý, transparentní a standardizovaný a podléhá přiměřenému dohledu. Komise odhaduje, že pokud emise sekuritizací v EU dosáhnou předkrizové úrovně, bude pro ekonomiku k dispozici 100–150 miliard eur dodatečných finančních prostředků.

Nová pravidla rámce Solventnost II pro infrastrukturní projekty

Investice do infrastrukturních projektů mají zásadní význam pro podporu hospodářské aktivity a růstu v Evropě. Tyto projekty však vyžadují velké objemy dlouhodobého financování. Odvětví pojišťovnictví je dobře vybaveno k zajišťování dlouhodobého financování prostřednictvím investic do kapitálu a poskytování úvěrů na infrastrukturní projekty. Komise chce odstranit neopodstatněné obezřetnostní překážky, aby pojistitelé mohli zaujmout významnou roli v evropských infrastrukturních projektech. Na základě doporučení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) dnešní legislativa vytváří samostatnou kategorii infrastrukturních aktiv a snižuje objem kapitálu, který musí pojistitelé držet v poměru k dluhu a kapitálu kvalifikovaných infrastrukturních projektů.

Veřejná konzultace o rizikovém kapitálu

Pro nekotované malé a střední podniky je často obtížné získat financování z běžných bankovních úvěrů a nemají ani přístup ke kapitálu prostřednictvím burzovních trhů. Alternativy, jako je rizikový kapitál, jim proto mohou pomoci růst a rozvíjet se. Existující pravidla EU obsažená v nařízeních o evropském fondu rizikového kapitálu (EuVECA) a evropském fondu sociálního podnikání (EuSEF) zavádějí dva druhy kolektivního investičního fondu, aby mohli soukromí střadatelé snadněji a výhodněji investovat do nekotovaných malých a středních podniků. Konzultacebude zjišťovat, zda by cílené změny těchto nařízení mohly zvýšit využití uvedených investičních fondů. Bude se mimo jiné zabývat opatřeními omezujícími okruh správců těchto fondů, minimální výší investice 100 000 eur pro investory a tím, zda by možnost nabízet EuVECA nebo EuSEF měli mít i správci mimo EU. Konzultace potrvá do 6. ledna 2016.

Veřejná konzultace o krytých dluhopisech

Kryté dluhopisy jsou v mnoha členských státech EU významným nástrojem dlouhodobého financování. Směrují levné finanční prostředky do trhu s nemovitostmi a do veřejného sektoru. Evropské úvěrové instituce jsou nejvýznamnějšími emitenty krytých dluhopisů na světě, ale trh je v současnosti roztříštěný na jednotlivé státy, což brání standardizaci postupů upisování a poskytování informací a vytváří překážky pro vznik hlubokých, likvidních a přístupných trhů, zejména přeshraničních. Komise provede konzultaci o celoevropském rámci pro kryté dluhopisy, který byl by založen na dobře fungujících vnitrostátních režimech, aniž by je narušoval, a používal by kvalitní standardy a osvědčené tržní postupy. Tato konzultace, která potrvá do 6. ledna 2016, rovněž shromáždí názory ohledně využití struktur krytých dluhopisů spojených s úvěry pro malé a střední podniky. Po skončení konzultace Komise rozhodne, zda je třeba akce na úrovni EU.

Kumulativní dopad finančních právních předpisů

Komise dnes vyhlašuje „výzvu ke sdělení skutečností“, jejímž cílem je získat reakce a zhodnotit kumulativní dopad stávajících finančních pravidel a jejich vzájemné působení. Prostřednictvím uvedené konzultace by Komise ráda identifikovala případné nejednotnosti, rozpory a mezery ve finančních pravidlech, jakož i zbytečnou regulační zátěž a faktory negativně ovlivňující dlouhodobé investice a růst.

Další informace: 

Akční plán unie kapitálových trhů

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan

Návrh ohledně sekuritizace

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930

Aktualizovaná legislativa Solventnost II

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930

Veřejná konzultace o rizikovém kapitálu

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm

Veřejná konzultace o krytých dluhopisech

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm

Kumulativní dopad finančních právních předpisů

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm

Memo o unii kapitálových trhů

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm

Memo o nařízení v přenesené pravomoci k Solventnosti II

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm

Memo o kumulativním dopadu finančních právních předpisů

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Internetové stránky unie kapitálových trhů

Testimonials & animation:

IP/15/5731

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar