Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pabėgėlių krizės valdymas. Biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę

Briuselis, 2015 m. rugsėjo 30 d.

Pabėgėlių krizės valdymas. Biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę

Šiandien, praėjus keletui dienų nuo tada, kai Komisijos narių kolegija pristatė prioritetinius veiksmus, kurių reikėtų imtis per artimiausius šešis mėnesius siekiant suvaldyti pabėgėlių krizę, Europos Komisija pateikė pirmuosius konkrečius pasiūlymus dėl pabėgėlių krizei spręsti skirto 1,7 mlrd. EUR vertės ES finansavimo 2015 m. ir 2016 m. ES valstybių ir vyriausybių vadovai praėjusią savaitę įsipareigojo skirti įnašus, prilygstančius šiam finansavimui. Šios lėšos padės suteikti skubią pagalbą labiausiai paveiktoms ES valstybėms narėms, padidinti darbuotojų skaičių pagrindinėse šios srities ES agentūrose ir teikti paramą ir humanitarinę pagalbą trečiosiose šalyse. Dabar Komisija tikisi, kad biudžeto valdymo institucijos – Parlamentas ir Taryba – skubiai priims šias priemones, kaip įsipareigojo praėjusią savaitę.

Šiandien paskelbti pasiūlymai apima 801,3 mln. EUR vertės finansavimą 2015 m., iš dalies pagrįstą naujomis lėšomis pagal pasiūlytą 2015 m. taisomojo biudžeto projektą.. Šiuo atžvilgiu Komisija siūlo numatyti papildomus 330,7 mln. EUR vertės valstybių narių asignavimus. Antra, Komisija siūlo perskirstyti kitoms sritims skirtas lėšas. Šiuo tikslu Komisija numato 70,6 mln. EUR, skirtų kitoms programoms ir veiksmams, ir 400 mln. EUR, iš pradžių numatytų humanitarinės pagalbos ir Europos kaimynystės politikos finansavimo reikmėms.

 

Antrasis praėjusią savaitę paskelbtas pasiūlymų rinkinys dėl likusių 2016 m. skirtinų 900 mln. EUR 2015 m. spalio mėn. bus įtrauktas į 2016 m. taisomojo biudžeto projektą.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris sakė: „Europos Komisija nuosekliai ir nuolat dirbo, siekdama suderinto Europos atsako pabėgėlių ir migracijos srityje. Per trumpą laiką pasiekėme svarbių rezultatų. Ir toliau dėsime visas pastangas, kad rastume bendrus europinius sprendimus“.

Pirmininko pavaduotoja, atsakinga už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius, Kristalina Georgieva teigė: „Europa patiria vienos didžiausių pastarojo meto krizių poveikį. Sparčiai derinome savo išteklius ir prioritetus – padvigubinome ES lėšas, skiriamas padėti pabėgėliams ir juos priimančioms bendruomenėms. Spręsdami šią krizę ES biudžetą naudojame operatyviai ir lanksčiai.“

Praėjusią savaitę Europos Komisija įsipareigojo padidinti savo finansinę paramą krizei. Visų pirma laikotarpiui iki 2015 m. pabaigos Komisija numato skirti 801,3 mln. EUR, kad paremtų šiuos prioritetinius veiksmus:

  • 100 mln. EUR – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Vidaus saugumo fondo (VSF) biudžetui padidinti, siekiant suteikti neatidėliotiną pagalbą labiausiai paveiktoms ES valstybėms narėms. Tai papildoma suma, be jau išnaudotų 73 mln. EUR;

  • 1,3 mln. EUR – trijų susijusių ES agentūrų finansavimui padidinti ir 60-ies FRONTEX, 30-ies Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) ir 30-ies Europolo darbuotojų sąnaudoms 2015 m. padengti;

  • 300 mln. EUR – Europos kaimynystės priemonės (EKP) biudžetui padidinti, kad būtų galima padidinti Sirijos krizei skirto ES regioninio patikos fondo biudžetą ir suteikti pagalbą trečiosioms šalims, priimančioms pabėgėlius iš Sirijos. Kartu su papildoma perskirstoma 200 mln. EUR suma bendras finansavimas Sirijos patikos fondui padidės iki daugiau kaip 500 mln. EUR. Valstybių narių įnašai turi prilygti ES finansavimui, kad visas minėto fondo biudžetas pasiektų bent 1 mlrd. EUR;

  • 200 mln. EUR, kad būtų nedelsiant suteiktos lėšos patenkinti UNHCR, Pasaulio maisto programos ir kitų susijusių organizacijų poreikius teikiant skubiąją pagalbą pabėgėliams. Šios lėšos jau buvo numatytos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos reikmėms ir dabar bus naudojamos konkrečiai pabėgėlių krizei spręsti. Valstybių narių įnašai turėtų prilygti ES finansavimui.

 

Komisija taip pat pranešė apie galimybę perskirstyti iki 1 mlrd. EUR vertės Turkijai skirtą finansavimą ir papildomas 17 mln. EUR vertės Serbijai ir buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai skirtas lėšas, kad ES kaimyninėms šalims būtų lengviau spręsti su migracija susijusias problemas.

Skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo pradinis kapitalo įnašas iš ES finansinių priemonių sudaro 1,8 mlrd. EUR. Valstybių narių įnašai turėtų atitikti ES finansavimo mastą.

Ši suma papildo 2015 m. iš daugiamečių migracijos ir sienų fondų skirtas dideles (per 300 mln. EUR) išankstinio finansavimo sumas (iš viso maždaug 7 mlrd. EUR, numatytų 2014–2020 m.).

Pasiūlymas atitinka susitarimą dėl ES septynerių metų finansavimo plano. Dėl 801,3 mln. EUR neprireiks papildomų valstybių narių mokėjimų 2015 m.

Neoficialiame 2015 m. rugsėjo 23 d. ES valstybių ar vyriausybių vadovų susitikime valstybės narės palankiai įvertino Komisijos pasiūlymus dėl ES biudžeto lėšų naudojimo ir įsipareigojo skirti panašius savo įnašus.

Tolesni veiksmai

Be to, šių metų spalio mėn. Komisija pasiūlys į 2016 m. biudžeto projektą įtraukti dar 900 mln. EUR šiems prioritetiniams veiksmams 2016 m. remti:

  • 600 mln. EUR – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui ir Vidaus saugumo fondui, taip pat FRONTEX, EASO ir Europolo papildomų darbuotojų reikmėms. Ši suma papildytų 780 mln. EUR, kuriuos planuojama skirti skubaus migrantų perkėlimo programai;

  • 300 mln. EUR – siekiant teikti humanitarinę pagalbą pabėgėliams Sirijos kaimyninėse šalyse ir kitose trečiosiose šalyse. Valstybių narių įnašai turėtų prilygti ES finansavimui.

Pagrindiniai faktai

2014 m. balandžio 23 d. Maltoje Jeanas-Clauda’as Junckeris, tuo metu siekęs Europos Komisijos pirmininko posto, pristatė penkių punktų planą dėl imigracijos ir paragino būti solidaresnius įgyvendinant ES migracijos politiką.

Pradėjęs darbą Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris suteikė vienam Komisijos nariui specialius įgaliojimus migracijos srityje ir pavedė jam parengti naują migracijos politiką – vieną iš dešimties politinių gairių prioritetų, į kurias atsižvelgdamas Europos Parlamentas išrinko Komisiją.

2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija paskelbė Europos migracijos darbotvarkę, kurioje išdėstyta išsami geresnio visų migracijos aspektų valdymo programa.

2015 m. gegužės 27 d. Europos Komisija jau pateikė pirmąjį Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo priemonių rinkinį, kurį, be kita ko, sudaro pasiūlymai dėl perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą bei ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas.

2015 m. birželio 25–26 d. Europos Vadovų Taryba susitarė priimti Europos Komisijos pasiūlymus, pateiktus Europos migracijos darbotvarkėje, ir daugiausia dėmesio skirti perkėlimui Europos Sąjungoje ir perkėlimui į Europos Sąjungą, grąžinimui ir bendradarbiavimui su kilmės ir tranzito šalimis.

2015 m. liepos 20 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba susitarė įgyvendinti Europos migracijos darbotvarkėje siūlomas priemones, konkrečiai – per artimiausius dvejus metus iš Italijos ir Graikijos ES viduje perkelti asmenis, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos (pirmuoju etapu 32 256 pabėgėlių), ir iš trečiųjų šalių į ES perkelti 22 504 pabėgėlių, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos.

2015 m. rugsėjo 9 d. Komisija pasiūlė naują priemonių rinkinį, įskaitant skubaus 120 000 pabėgėlių perkėlimo mechanizmą, taip pat konkrečių priemonių, skirtų padėti valstybėms narėms tvarkyti prašymus, grąžinti ekonominius migrantus ir šalinti pagrindines pabėgėlių krizės priežastis.

2015 m. rugsėjo 14 d. valstybės narės priėmė sprendimą iš Italijos ir Graikijos perkelti 40 000 pabėgėlių, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos.

2015 m. rugsėjo 23 d. valstybės narės priėmė sprendimą iš Italijos, Graikijos ir spaudimą patiriančių Rytų Europos valstybių narių perkelti 120 000 pabėgėlių, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos.

 

Daugiau informacijos

MEMO/15/5730: Klausimai ir atsakymai. Papildomas finansavimas pabėgėlių krizei spręsti.

Europos Komisijos komunikatas: Pabėgėlių krizės valdymas. Operatyvinės ir biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę

Europos migracijos darbotvarkė. Teisėkūros dokumentai, informacijos suvestinės ir medžiaga spaudai

Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

 

IP/15/5729

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar