Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat taloudelliset toimenpiteet

Bryssel 30. syyskuutata 2015

Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat taloudelliset toimenpiteet

Vain muutama päivä sitten komission jäsenten kollegio esitti pakolaiskriisin hallintaan liittyviä ensisijaisia toimia, jotka on määrä toteuttaa tulevien kuuden kuukauden aikana. Tänään Euroopan komissio on esittänyt ensimmäiset konkreettiset ehdotukset 1,7 miljardin euron EU-rahoituksesta vuosina 2015 ja 2016. EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet sitoutuivat viime viikolla osoittamaan pakolaiskriisin hoitamiseen saman verran rahoitusta kansallisista budjeteista.

Varoilla annetaan hätäapua eniten pakolaisia vastaanottaneille EU:n jäsenvaltioille, palkataan lisähenkilöstöä etulinjan EU-virastoihin ja rahoitetaan humanitaarista ja muuta apua kolmansille maille. Komissio odottaa nyt, että budjettivallan käyttäjät eli parlamentti ja neuvosto hyväksyvät toimenpiteet nopeasti viime viikolla antamansa lupauksen mukaisesti.

Tänään esitettyihin ehdotuksiin sisältyy 801,3 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Osa varoista on tarkoitus kattaa vuoden 2015 talousarvioon tehtävällä lisätalousarvioesityksellä. Tätä varten komissio pyytää jäsenvaltioilta 330,7 miljoonaa euroa lisäsitoumuksia. Lisäksi komissio ehdottaa, että varoja siirretään muista käyttötarkoituksista. Erilaisista muista ohjelmista ja toimista on tarkoitus siirtää 70,6 miljoonaa euroa ja alun perin humanitaariseen apuun ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan osoitetuista varoista 400 miljoonaa euroa.

Loput viime viikolla ilmoitetusta 900 miljoonan euron määrästä vuodelle 2016 pyydetään lokakuussa 2015 tehtävällä vuoden 2016 talousarvioesitystä koskevalla oikaisukirjelmällä.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että komissio on jatkuvasti ja johdonmukaisesti pyrkinyt luomaan pakolaisten ja siirtolaisten tilanteeseen koordinoidun EU:n toimintatavan. ”Lyhyessä ajassa onkin saatu aikaan paljon. Nyt jatkamme täysin voimin työtä yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen löytämiseksi”, hän vakuutti.

Budjetista ja henkilöstöstä vastaavan varapuheenjohtaja Kristalina Georgievan mukaan ”Eurooppaa koetteleva kriisi on lähihistorian suurimpia. Olemme osoittaneet nopeasti varoja ensisijaisiin toimiin ja kaksinkertaistaneet EU:n käytettävissä olevat varat, jotta voimme auttaa pakolaisia ja heitä vastaanottavia yhteisöjä. EU:n talousarviosta saadaan nopeasti ja joustavasti varoja kriisin hoitoon”.

Viime viikolla Euroopan komissio lupasi kriisin hoitoon lisää taloudellista tukea. Ensimmäiseksi komissio osoittaa vuoden 2015 loppuun mennessä 801,3 miljoonaa euroa seuraavien ensisijaisten toimien toteuttamiseen:

  • 100 miljoonaa euroa lisävaroja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahastoon (ISF), jotta niistä voidaan antaa hätäapua eniten pakolaisia vastaanottaville EU:n jäsenvaltioille. Tähän tarkoitukseen aiemmin myönnetyt 73 miljoonaa euroa on jo käytetty;
  • 1,3 miljoonaa euroa lisärahoitusta uusien työntekijöiden palkkaamiseksi kolmeen keskeiseen EU-virastoon: Frontexille 60 työntekijää, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO) 30 työntekijää ja Europolille 30 työntekijää vuonna 2015;
  • 300 miljoonaa euroa Euroopan naapuruusvälineeseen (ENI), jotta voidaan kerryttää Syyrian kriisin johdosta perustettua EU:n alueellista erityisrahastoa ja antaa apua syyrialaispakolaisia vastaanottaville kolmansille maille. Kun lisäksi 200 miljoonaa euroa kohdennetaan uudelleen, Syyrian tukirahastoon saadaan yhteensä yli 500 miljoonaa euroa. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä osoitettava rahastoon saman verran varoja kuin EU, niin että siihen saadaan koottua yhteensä vähintään 1 miljardi euroa;
  • 200 miljoonaa euroa, jotta voidaan vastata välittömästi UNHCR:n, Maailman elintarvikeohjelman ja muiden pakolaisten hyväksi toimivien organisaatioiden tarpeisiin. Nämä varat oli alun perinkin tarkoitus käyttää humanitaariseen apuun ja pelastuspalveluun, nyt ne vain kohdennetaan erityisesti pakolaiskriisin hoitoon. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä kerättävä saman verran varoja kuin EU.

Lisäksi komissio ilmoitti, että varoja uudelleen kohdentamalla voidaan myöntää Turkille jopa 1 miljardi euroa ja Serbialle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle 17 miljoonaa euroa, jotta näitä naapurimaita voidaan auttaa selviytymään maahanmuuton tuomista haasteista.

EU on myöntänyt Afrikan tukemiseen perustetun hätärahaston alkupääomaksi 1,8 miljardia euroa, ja jäsenvaltioiden olisi kerättävä siihen vielä saman verran.

Vuonna 2015 otetaan lisäksi käyttöön suuri määrä (yli 300 miljoonaa euroa) ennakkorahoitusta muuttoliikettä ja rajavalvontaa koskevista monivuotisista varoista (tähän on varattu kaudella 2014–2020 yhteensä noin 7 miljardia euroa).

Ehdotus on EU:n 7-vuotisen rahoitussuunnitelman mukainen. Tämä 801,3 miljoonan euron määrä ei edellytä jäsenvaltioilta uusia maksuja vuonna 2015.

Jäsenvaltiot kannattivat EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 23. syyskuuta 2015 komission ehdotuksia EU:n talousarviovarojen käyttöönotosta ja sitoutuivat myöntämään yhdessä saman verran lisää.

Mitä seuraavaksi?

Lisäksi komissio esittää lokakuussa, että vuoden 2016 talousarvioesitykseen lisätään 900 miljoonaa euroa vuonna 2016 toteutettavia ensisijaisia toimia varten. Nämä ovat seuraavat:

  • 600 miljoonaa euroa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon ja sisäisen turvallisuuden rahastoon sekä lisähenkilöstön palkkaamiseen Frontexiin, EASOon ja Europoliin. Tämä lisäys täydentäisi hätätilanteissa sovellettavaa siirtojärjestelmää varten suunniteltua 780 miljoonan euron rahoitusta;
  • 300 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun Syyrian naapurimaissa ja muissa kolmansissa maissa oleskeleville pakolaisille. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä kerättävä saman verran varoja kuin EU.

Tausta

Jean-Claude Juncker esitti 23. huhtikuuta 2014 Maltalla maahanmuuttoa koskevan viisikohtaisen suunnitelman, jossa EU:n muuttoliikepolitiikalta vaaditaan enemmän solidaarisuutta. Tämä oli osa kampanjaa, jolla hän pyrki Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Tultuaan valituksi Jean-Claude Juncker antoi yhdelle komissaarille erityistehtäväksi valmistella uutta muuttoliikepolitiikkaa. Se on yksi kymmenestä painopisteestä poliittisissa suuntaviivoissa, joiden perusteella Euroopan parlamentti antoi komissiolle hyväksyntänsä.

Euroopan komissio esitti 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendan, jossa otetaan käyttöön kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi.

Euroopan komissio esitti jo 27. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendan ensimmäisen täytäntöönpanopaketin, joka käsittää muun muassa sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista koskevat ehdotukset sekä EU:n toimintasuunnitelman siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi.

Eurooppa-neuvosto päätti 25. ja 26. kesäkuuta 2015 vauhdittaa niiden Euroopan muuttoliikeagendassa esitettyjen Euroopan komission ehdotusten toteuttamista, jotka koskevat sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista, palauttamista ja yhteistyötä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto sopi 20. heinäkuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Kahden seuraavan vuoden aikana esimerkiksi siirretään aluksi 32 256 selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin. Lisäksi EU:n ulkopuolelta on tarkoitus sijoittaa EU:hun 22 504 asuinsijoiltaan siirtymään joutunutta henkilöä, jotka ovat selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa.

Komissio ehdotti 9. syyskuuta 2015 uusia toimenpiteitä, joihin kuuluu muun muassa 120 000 pakolaisen siirtämistä koskeva hätätilannemekanismi ja konkreettisia apuvälineitä jäsenvaltioille helpottamaan hakemusten käsittelyä, taloudellisista syistä muuttavien palauttamista ja pakolaiskriisin taustalla oleviin syihin puuttumista.

Jäsenvaltiot päättivät 14. syyskuuta 2015 siirtää 40 000 selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa pakolaista Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin.

Jäsenvaltiot päättivät 23. syyskuuta 2015 siirtää 120 000 selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa pakolaista etulinjassa olevista Italiasta, Kreikasta ja muista jäsenvaltioista muualle EU:n alueelle.

Lisätietoja

MEMO/15/5730: Questions and Answers: additional funding to address the refugee crisis

Euroopan komission tiedonanto: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat operatiiviset ja taloudelliset toimenpiteet

Euroopan muuttoliikeagenda: Lainsäädäntöasiakirjat, tietosivut ja lehdistömateriaali

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivut

IP/15/5729

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar