Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava raames võetavad eelarvemeetmed

Brüssel, 30. september 2015

Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava raames võetavad eelarvemeetmed

Paar päeva tagasi esitas Euroopa Komisjon järgmise kuue kuu jooksul pagulaskriisi haldamiseks võetavad prioriteetsed meetmed. Täna tegi komisjon esimesed konkreetsed ettepanekud, mis käsitlevad pagulaskriisi lahendamiseks vajaliku 1,7 miljardi euro eraldamist 2015. ja 2016. aastal, mille kohta ELi riigipead ja valitsusjuhid lubasid, et liikmesriigid panustavad kriisi lahendamisse samas ulatuses. Selle rahaga antakse erakorralist abi enim mõjutatud ELi liikmesriikidele, suurendatakse personali hulka eesliinil olevates ELi ametites ning jagatakse toetusi ja humanitaarabi kolmandates riikides. Komisjon loodab, et Euroopa Parlament ja ELi nõukogu, kes vastutavad Euroopa Liidu eelarve heakskiitmise eest, võtavad need meetmed kiirendatud korras vastu, nagu nad eelmisel nädalal lubasid.

Täna tehtud ettepanekud käsitlevad 801,3 miljonit eurot 2015. aastaks ja need vahendid nähakse osalt ette kavandatud paranduseelarve projektiga 2015. aastaks. Sellega seoses teeb komisjon ettepaneku, et liikmesriigid võtaksid täiendavaid kulukohustusi 330,7 miljoni euro ulatuses. Teiseks teeb komisjon ettepaneku, et vahendeid paigutatakse ümber muudest valdkondadest. Selleks näeb komisjon ette 70,6 miljonit eurot muudest programmidest ja meetmetest ning 400 miljonit eurot, mis oli algselt kavandatud humanitaarabiks ja Euroopa naabruspoliitika meetmete rahastamiseks.

Teine ettepanekute pakett ülejäänud 900 miljoni euro eraldamiseks 2016. aastal, millest möödunud nädalal teada anti, lisatakse 2016. aasta eelarve projekti muudatustesse 2015. aasta oktoobris.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Euroopa Komisjon on teinud järjekindlalt ja pidevalt tööd, et Euroopa tegutseks pagulaste ja rände valdkonnas ühiselt. Lühikese aja jooksul on tehtud suuri edusamme. Me töötame ka edaspidi väsimatult, et leida ühiseid, euroopalikke lahendusi.

Eelarve ja personali eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Kristalina Georgieva lisas: „Euroopa seisab silmitsi probleemidega, mille on põhjustanud üks suuremaid kriise meie lähiajaloos. Me oleme tegutsenud operatiivselt, et võtta kasutusele vajalikud vahendid soovitud eesmärkide saavutamiseks, kahekordistades ELi rahastamist pagulaste ja neid vastu võtvate kogukondade abistamiseks. Me kasutame ELi eelarvet kiiresti ja paindlikult, et seda kriisi lahendada.” 

Eelmisel nädalal lubas Euroopa Komisjon suurendada oma rahalist panust kriisi lahendamisse. Esimese sammuna eraldab komisjon kuni 2015. aasta lõpuni 801,3 miljonit eurot järgmiste prioriteetsete meetmete toetuseks:

  • 100 miljonit eurot Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi suurendamiseks, et anda hädaabi enim mõjutatud ELi liikmesriikidele. See on lisaks juba eraldatud 73 miljonile eurole;
  • 1,3 miljonit eurot, et suurendada kolme asjaomase ELi ameti rahastamist, et katta Frontexi 60, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 30 ja Europoli 30 töötaja kulud;
  • 300 miljonit eurot, et täiendada Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendit, et oleks võimalik suurendada Süüria kriisile reageerimiseks loodud ELi piirkondlikku usaldusfondi ja anda abi Süüria pagulasi vastu võtvatele kolmandatele riikidele. Koos täiendava 200 miljoni euroga, mis paigutatakse ümber, ületab Süüria usaldusfondi kogurahastus 500 miljonit eurot. Liikmesriigid peaksid eraldama vahendeid sama palju kui EL, nii et fondi maht oleks vähemalt 1 miljard eurot.
  • 200 miljonit eurotselleks, et reageerida kohe ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Maailma Toiduprogrammi ja muude asjaomaste organisatsioonide vajadustele ning pakkuda põgenike abistamiseks viivitamatult vahendeid. See summa oli ette nähtud humanitaarabi ja kodanikukaitse jaoks ning nüüd kasutatakse seda konkreetselt pagulaskriisi lahendamiseks. Liikmesriigid peaksid eraldama vahendeid sama palju kui EL. 

Komisjon on juba teatanud võimalusest eraldada kuni 1 miljard eurot Türgile ning täiendavad 17 miljonit eurot Serbiale ja endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile, et aidata meie naabritel rändeprobleemiga toime tulla.

Erakorraline usaldusfond Aafrika jaoks, kuhu ELi vahenditest on eraldatud algkapitaliks 1,8 miljardit eurot, ootab samuti liikmesriikidelt samaväärset panust.

See on täienduseks suurele summale (üle 300 miljoni euro), mis on 2015. aastal eraldatud eelmakseteks rände- ja piirikontrolli mitmeaastase rahastamise raames (ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud kogusummast, mis ulatub umbes 7 miljardi euroni).

Ettepanekuga peetakse kinni ELi seitsme aasta rahastamiskava käsitlevast kokkuleppest. Nimetatud 801,3 miljoni euro eraldamiseks ei pea liikmesriigid 2015. aastal täiendavaid makseid tegema.

Pärast ELi riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikku kohtumist 23. septembril 2015, tervitasid liikmesriigid komisjoni ettepanekuid eraldada vahendeid ELi eelarvest ja lubasidka omalt poolt sama palju vahendeid eraldada.

 

Järgmised sammud

Komisjon teeb käesoleva aasta oktoobris ettepaneku lisada 2016. aasta eelarveprojekti täiendavad 900 miljonit eurot, et toetada 2016. aastal järgmisi prioriteetseid meetmeid:

  • 600 miljonit eurot Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondile ning Sisejulgeolekufondile, samuti FRONTEX-ile, EASO-le ja EUROPOL-ile täiendava personaliga seotud kulude katteks. See oleks lisaks 780 miljonile eurole, mis on kavandatud hädaolukorras ümberpaigutamise kava jaoks;
  • 300 miljonit eurot Süüria naaberriikides ja muudes kolmandates riikides vastuvõetud pagulastele humanitaarabi andmiseks. Liikmesriigid peaksid eraldama vahendeid sama palju kui EL. 

 

Taust

Jean-Claude Juncker esitles 23. aprillil 2014 Maltal sisserännet käsitlevat viiepunktilist kava, mis moodustas osa tema Euroopa Komisjoni presidendiks saamise kampaaniast ja milles ta kutsus üles muutma ELi rändepoliitika solidaarsemaks.

Kui Euroopa Parlament komisjoni koosseisule heakskiidu andis, toetus ta poliitilistele suunistele, mis sisaldasid kümmet prioriteetset valdkonda. Üks neist on uus rändepoliitika, mille väljatöötamise tegi Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ametisse astumisel ülesandeks rändeküsimuste eest vastutavale volinikule.

13. mail 2015 tutvustas Euroopa Komisjon Euroopa rände tegevuskava, milles esitatakse terviklik strateegia rände haldamise parandamiseks kõigis selle aspektides.

27. mail 2015 esitas komisjon Euroopa rände tegevuskava esimese rakendusmeetmete paketi, k.a ümberpaigutamis- ja ümberasustamisettepanekud, ning ELi tegevuskava rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks.

26. juunil 2015 leppis Euroopa Ülemkogu kokku, et Euroopa Komisjoni Euroopa rände tegevuskavas esitatud ettepanekutega minnakse edasi, keskendudes ümberpaigutamisele ja ümberasustamisele, tagasisaatmisele ning koostööle päritolu- ja transiidiriikidega.

20. juulil 2015 leppis justiits- ja siseküsimuste nõukogu kokku Euroopa rände tegevuskavas esitatud meetmete rakendamises, eelkõige selgelt rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste ümberpaigutamises Itaaliast ja Kreekast järgmise kahe aasta jooksul, alustades 32 256 pagulasega, ning 22 504 väljastpoolt Euroopa Liitu pärineva selgelt rahvusvahelist kaitset vajava põgeniku ümberasustamises.

9. septembril 2015 tegi komisjon ettepaneku võtta rea uusi meetmeid, sealhulgas 120 000 pagulase erakorralise ümberpaigutamise mehhanism, samuti konkreetseid vahendeid liikmesriikide abistamiseks taotluste menetlemisel, majanduslikel põhjustel rändajate tagasisaatmisel ning pagulaskriisi algpõhjuste kõrvaldamisel.

14. septembril 2015 võtsid liikmesriigid vastu otsuse paigutada Itaaliast ja Kreekast ümber 40 000 pagulast, kes vajavad ilmselgelt rahvusvahelist kaitset.

23. septembril 2015 võtsid liikmesriigid vastu otsuse paigutada Itaaliast, Kreekast ja teistest pagulaskriisist otseselt mõjutatud liikmesriikidest ümber 120 000 pagulast, kes vajavad ilmselgelt rahvusvahelist kaitset.

 

Lisateave

MEMO/15/5730: Küsimused ja vastused: täiendavad vahendid pagulaskriisi lahendamiseks

Euroopa Komisjoni teatis: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava raames võetavad operatiiv- ja eelarvemeetmed

Euroopa rände tegevuskava: õigusaktid, teabelehed ja pressimaterjal

Rände ja siseasjade peadirektoraadi veebisait

 

IP/15/5729

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar