Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Håndtering af flygtningekrisen: budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration

Bruxelles, den 30 september 2015

Håndtering af flygtningekrisen: budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration

Få dage efter, at kommissærkollegiet præsenterede en række højt prioriterede foranstaltninger, der skal træffes i de kommende seks måneder for at håndtere flygtningekrisen, fremsatte Europa-Kommissionen i dag et første sæt konkrete forslag til EU’s finansiering på 1,7 mia. EUR i 2015 og 2016 for at imødegå flygtningekrisen – og EU’s stats- og regeringschefer forpligtede sig i sidste uge til at bidrage med et tilsvarende beløb. Med disse midler tilvejebringes nødhjælpsmidler til de hårdest ramte EU-medlemsstater, EU-agenturernes personale i forreste linje forstærkes, og der ydes bistand og humanitær bistand i tredjelande. Kommissionen sætter nu sin lid til, at budgetmyndigheden — Europa-Parlamentet og Rådet — fremskynder vedtagelsen af disse foranstaltninger, således som de forpligtede sig til i sidste uge.

Ifølge de aktuelle forslag tilvejebringes 801,3 mio. EUR i 2015, og beløbet finansieres til dels via ny finansiering fra et foreløbigt forslag til ændringsbudget for 2015. Kommissionen foreslår i den forbindelse, at medlemsstaterne påtager sig at bidrage med yderligere 330,7 mio. EUR. For det andet foreslår Kommissionen at omfordele midler fra andre områder. Kommissionen planlægger at omfordele 70,6 mio. EUR fra andre programmer og foranstaltninger samt 400 mio. EUR, der oprindeligt var afsat til humanitær bistand og finansiering af den europæiske naboskabspolitik.

Det andet sæt af forslag angående det resterende beløb på 900 mio. EUR for 2016, som blev bebudet i sidste uge, vil i oktober 2015 indgå i et ændringsforslag til budgetforslaget for 2016.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtalte: "Europa-Kommissionen har hele tiden og konsekvent arbejdet for en koordineret europæisk reaktion på flygtninge- og migrationsudfordringen. Vi har opnået meget i løbet af kort tid. Vi vil også fortsat sætte alle kræfter ind på at finde fælles løsninger på europæisk plan."

Næstformand med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Kristalina Georgieva, udtalte: "Europa står over for konsekvenserne af en af nyere tids største kriser. Vi har handlet prompte for at tilpasse vores ressourcer til prioriteterne, idet vi fordobler de disponible midler fra EU til at hjælpe flygtninge og de samfund, der tager imod dem. Vi bruger EU’s budget for på en hurtig og fleksibel måde at håndtere denne krise."   

I sidste uge forpligtede Europa-Kommissionen sig til at øge sin finansielle støtte til afbødning af krisen. Som et første skridt tilvejebringer Kommissionen 801,3 mio. EUR for den resterende del af 2015 til støtte for følgende højtprioriterede foranstaltninger:

  • 100 mio. EUR til at styrke Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) for at skaffe nødhjælpsmidler til de hårdest ramte EU-medlemsstater. Dette beløb kommer oven i de 73 mio. EUR, der allerede er opbrugt
  • 1,3 mio. EUR til at forhøje finansieringen af de tre relevante EU-agenturer til dækning af 60 stillinger i Frontex, 30 i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og 30 i Europol i 2015
  • 300 mio. EUR til at styrke det europæiske naboskabsinstrument (ENI), således at EU's regionale trustfond vedrørende krisen i Syrien kan forstærkes, og der kan ydes bistand til tredjelande, som tager imod flygtninge fra Syrien. Sammen med yderligere 200 mio. EUR, der omfordeles, vil den samlede støtte til trustfonden for Syrien nå op på mere end 500 mio. EUR. Medlemsstaterne bør bidrage med et tilsvarende beløb, dvs. at fonden i alt bør råde over mindst 1 mia. EUR.
  • 200 mio. EUR for straks at tilvejebringe de ressourcer, som UNHCR, Verdensfødevareprogrammet og andre relevante organisationer har behov for, således at de kan hjælpe flygtningene her og nu. Disse midler er allerede afsat til humanitær bistand og civilbeskyttelse, og de vil nu blive anvendt specifikt til at imødegå flygtningekrisen. Medlemsstaterne bør bidrage med et tilsvarende beløb.  

Kommissionen bebudede også muligheden for at omfordele op til 1 mia. EUR i finansiering til Tyrkiet og yderligere 17 mio. EUR til Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at hjælpe vores naboer med at håndtere migrationsproblemet.

Nødtrustfonden for Afrika, der fik en startkapital på 1,8 mia. EUR tilført fra EU’s finansielle midler, vil også skulle følges op med et tilsvarende bidrag fra medlemsstaternes side.

Dette beløb er i tillæg til de store beløb (over 300 mio. EUR), der blev frigivet i 2015 som forfinansiering i henhold til de flerårige midler afsat til migration og grænser (ud af i alt 7 mia. EUR, der er afsat i perioden 2014-2020).

Forslaget respekterer aftalen om EU’s syvårs finansieringsplan. De 801,3 mio. EUR forudsætter ikke supplerende betalinger fra medlemsstaternes side i 2015.

På det uformelle møde mellem EU’s stats- og regeringschefer den 23. september 2015 så medlemsstaterne med tilfredshed på Kommissionens forslag om at anvende EU’s budget og forpligtede sig til at bidrage med et tilsvarende beløb.

 

Næste skridt

I oktober i år vil Kommissionen foreslå at afsætte yderligere 900 mio. EUR på budgetforslaget for 2016 til støtte for følgende højtprioriterede foranstaltninger i 2016:

  • 600 mio. EUR til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed samt til at forstærke bemandingen hos Frontex, EASO og Europol. Dette beløb er i tillæg til de 780 mio. EUR, der er planlagt afsat til nødflytningsordningen.
  • 300 mio. EUR til humanitær bistand til flygtninge, som Syriens nabolande og andre tredjelande har taget imod. Medlemsstaterne bør bidrage med et tilsvarende beløb.  

 

Baggrund

Den 23. april 2014 i Malta fremlagde Jean-Claude Juncker som led i sin formandskampagne en fempunktsplan for immigration, hvori der opfordres til at gøre EU's migrationspolitik mere solidarisk.

Da Jean-Claude Juncker tiltrådte, gav han en kommissær med særligt ansvar for migration til opgave at udforme en ny migrationspolitik som en af de ti prioriteter i de politiske retningslinjer, som dannede grundlag for Europa-Parlamentets valg af Kommissionen.

Den 13. maj 2015 præsenterede Europa-Kommissionen sin europæiske dagsorden for migration, hvori der fastlægges en overordnet tilgang til en bedre forvaltning af alle aspekter af migration.

Den 27. maj 2015 fremlagde Europa-Kommissionen en første pakke med gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med den europæiske dagsorden for migration, som omfattede forslag om flytning og genbosætning, samt en EU-handlingsplan om bekæmpelse af smugling af migranter.

Det Europæiske Råds møde den 25.-26. juni blev man enig om at gå videre med Europa-Kommissionens forslag i forbindelse med den europæiske dagsorden for migration, der fokuserer på flytning, genbosætning, tilbagesendelse og samarbejde med oprindelses- og transitlandene.

Rådet for Retlige og Indre Anliggender blev den 20. juli enig om at gennemføre de foranstaltninger, der blev foreslået i den europæiske dagsorden for migration, navnlig om at flytte mennesker med et klart behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland i løbet af de næste to år – 32 256 personer i første omgang – og at genbosætte 22 504 fordrevne personer med et klart behov for international beskyttelse, som kom fra lande uden for EU.

Den 9. september 2015 foreslog Kommissionen en ny række foranstaltninger, herunder en nødflytningsordning for 120 000 flygtninge, samt konkrete værktøjer, der skal gøre det lettere for medlemsstaterne at behandle ansøgninger, sende økonomiske indvandrere retur og få løst de problemer, der er den grundlæggende årsag til flygtningekrisen.

Den 14. september 2015 vedtog medlemsstaterne afgørelsen om at flytte 40 000 flygtninge med et klart behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland.

Den 23. september 2015 vedtog medlemsstaterne afgørelsen om at flytte 120 000 flygtninge med et klart behov for international beskyttelse fra Italien, Grækenland og andre medlemsstater, som er direkte berørt af flygtningekrisen.

 

Yderligere oplysninger

MEMO/15/5730: Spørgsmål og svar: Yderligere finansiering til at imødegå flygtningekrisen

Meddelelse fra Kommissionen: Håndtering af flygtningekrisen: operationelle, budgetmæssige og retlige foranstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration

Den europæiske dagsorden for migration: Lovgivningsmæssige dokumenter, faktablade og pressemateriale

Webstedet for Generaldirektoratet for migration og indre anliggender

 

IP/15/5729

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar