Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji

Bruksela, 23 września 2015

Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji

Nagły wzrost liczby osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów, by uciec przed przemocą i szukać schronienia, jest testem dla Unii Europejskiej. W przedstawionym w maju Europejskim programie w zakresie migracji Komisja zwróciła uwagę na konieczność wypracowania wszechstronnego podejścia do zarządzania migracjami.

Od tego czasu wprowadzono szereg środków, m.in. przyjęto dwa programy w ramach reagowania w sytuacji nadzwyczajnej, których celem była relokacja 160 tys. osób potrzebujących ochrony międzynarodowej z państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem do pozostałych państw członkowskich. Obecny kryzys związany z uchodźcami wymaga jednak dalszych natychmiastowych działań. Kolegium komisarzy nakreśliło dziś szereg działań priorytetowych, które mają zostać podjęte w terminie najbliższych sześciu miesięcy (załącznik 1). Przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi je szefom europejskich państw i rządów na nieformalnym szczycie zwołanym dziś wieczorem.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: „Mimo naszej kruchości, mimo słabości postrzeganych przez nas samych, to właśnie Europa jest dzisiaj miejscem, w którym uchodźcy szukają schronienia.Jest to powód do dumy, ale też sytuacja ta wiąże się z wyzwaniami.Nadrzędnym priorytetem jest obecnie – i musi nim pozostać – rozwiązanie kryzysu związanego z uchodźcami.Decyzja o relokacji 160 tys. osób z państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem stanowi pierwszy w historii, autentyczny i godny pochwały wyraz solidarności europejskiej.Nie możemy jednak na tym poprzestać.Nadszedł czas, by Unia Europejska, jej instytucje i wszystkie państwa członkowskie podjęły dalsze, śmiałe, zdecydowane i skoncentrowane działania”.

Podjęte działania

Reakcja Europy w ciągu ostatnich miesięcy była kompleksowa i zdecydowana:

 • Trzykrotnie zwiększyliśmy naszą obecność na morzu w efekcie potrojenia zdolności i środków przeznaczonych na prowadzone przez Frontex wspólne operacje „Tryton” i „Posejdon”. Od tamtej pory uratowano ponad 122 tys. osób. Każde utracone życie jest tragedią. Uratowano jednak znacznie więcej osób, które w przeciwnym wypadku by zginęły – mówimy o wzroście rzędu 250 proc.
 • Uruchomiliśmy środki unijne na rzecz wsparcia państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem: przeznaczyliśmy ponad 70 mln euro na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, oprócz 7 mld euro wyasygnowanych w ramach wieloletniego finansowania dla państw członkowskich na okres 2014-2020 w celu wspierania ich działań w obszarze migracji i zarządzania granicami (załącznik 2).
 • Zdwoiliśmy wysiłki, aby rozbić grupy zajmujące się przemytem i handlem ludźmi. Trudniej jest obecnie kupić tani statek, przez co mniej osób ryzykuje życie, płynąc na niezdatnych do żeglugi, rozchybotanych łodziach. W konsekwencji ustabilizowała się liczba migrantów docierających do Europy szlakiem przez środkowy region Morza Śródziemnego – w sierpniu tego roku było to 115 tys. osób, podobnie jak w roku ubiegłym.
 • Unia Europejska jest również głównym darczyńcą, jeśli chodzi o światowe wysiłki na rzecz złagodzenia kryzysu związanego z uchodźcami z Syrii. Komisja Europejska i państwa członkowskie udostępniły około 4 mld euro na potrzeby pomocy humanitarnej, rozwojowej, gospodarczej oraz pomocy na rzecz stabilizacji, udzielanej Syryjczykom w ich własnym kraju oraz syryjskim uchodźcom i przyjmującym ich społecznościom w krajach sąsiadujących, tj. w Libanie, Jordanii, Iraku, Turcji i Egipcie. Komisja Europejska przeznaczyła 1,8 mld euro z unijnych środków na stworzenie nadzwyczajnego funduszu powierniczego na rzecz stabilności i zajęcia się przyczynami nielegalnej migracji w Afryce.
 • W geście solidarności z naszymi sąsiadami zobowiązaliśmy się wspólnie do przesiedlenia ponad 22 tys. osób spoza Europy.
 • Przyjmując wczoraj drugi wniosek Komisji w sprawie relokacji, państwa członkowskie zademonstrowały solidarność i zgodziły się na relokację 160 tys. osób ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej z państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem do pozostałych państw członkowskich.

Działania priorytetowe na najbliższe sześć miesięcy

Obecnie najbardziej palącą potrzebą jest wsparcie państw członkowskich, które mierzą się z wyjątkowo dużą liczbą uchodźców na swoim terytorium. Wymaga to działań zarówno wewnątrz UE, jak poza jej granicami.

1. Środki operacyjne

 • Pełne wdrożenie programów relokacji i powołanie zespołów wsparcia przy zarządzaniu migracjami pracującymi w newralgicznych obszarach: zespoły wsparcia będą miały natychmiastowy wpływ na najbardziej krytyczne ogniwo w łańcuchu, czyli tam, gdzie liczba przybywających migrantów jest zbyt duża, by państwa członkowskie najbardziej dotknięte kryzysem mogły sobie z nią skutecznie radzić. Personel i eksperci krajowi z innych państw członkowskich UE oddelegowani przez agencje UE (Frontex, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu [EASO], Europol) będą pomagać przy identyfikacji, kontroli i rejestracji migrantów przy wjeździe na terytorium UE, a także przy przygotowywaniu i organizowaniu działań dotyczących powrotów w odniesieniu do osób, które nie mają prawa pozostania na terenie UE. Zespoły wsparcia mogą pracować wyłącznie we współpracy z władzami krajowymi. Obecnie działaniem priorytetowym dla państw członkowskich będących pod presją powinno być sfinalizowanie we współpracy z Komisją planów działania dla zespołów wsparcia działających w obszarach newralgicznych i przystąpienie do ich wdrażania do końca tego tygodnia. Państwa członkowskie powinny również do końca tego tygodnia ustalić siatkę oficerów łącznikowych dla wszystkich odnośnych agencji rządowych, lokalnych i krajowych, tak by móc szybko wprowadzić w życie pierwsze decyzje o relokacji.
 • Uruchomienie mechanizmu ochrony ludności lub zespołów szybkiej interwencji na granicy w celu wezwania do natychmiastowego praktycznego wsparcia ze strony UE i pozostałych państw członkowskich UE:

o    Unijny mechanizm ochrony ludności można uruchomić w celu zorganizowania różnego rodzaju wsparcia rzeczowego, w tym modułów (zespołów i sprzętu), schronienia, środków medycznych i innych produktów niespożywczych, jak również wiedzy fachowej.

o    Państwa członkowskie mogą żądać oddelegowania zespołów szybkiej interwencji na granicy w celu udzielenia natychmiastowego wsparcia straży granicznej w przypadku nagłej lub wyjątkowej presji migracyjnej. Mechanizm zapewnia pomoc operacyjną na czas ograniczony. Agencja Frontex finansuje i rozmieszcza krajowe środki techniczne i zasoby ludzkie pochodzące od państw członkowskich.

 • Unormowanie sytuacji w strefie Schengen i zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych: tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych w ostatnich tygodniach przez niektóre państwa członkowskie można uzasadnić sytuacjami kryzysowymi, co przewidziano w kodeksie granicznym Schengen. Przywrócenie kontroli nie może być jednak czymś więcej niż środkiem krótkoterminowym. W chwili obecnej konieczne jest działanie w celu przywrócenia możliwie szybko normalnego procesu zarządzanie migracjami. W wypadku przedłużenia czasu obowiązywania tych środków lub żądania zastosowania dodatkowych środków Komisja sformalizuje swoją ocenę sytuacji w drodze przyjęcia opinii na podstawie kodeksu granicznego Schengen.
 • Nasilenie ofensywy dyplomatycznej i wzmożenie współpracy z państwami trzecimi: szczyt w Valletcie poświęcony migracji, który odbędzie się w dniach 11-12 listopada 2015 r., będzie stanowił okazję do przedstawienia nowego priorytetu w stosunkach UE z partnerami z Afryki, jakim są kwestie związane z migracją; zaplanowana na październik 2015 r. konferencja wysokiego szczebla na temat szlaków biegnących przez Bałkany Zachodnie będzie stanowiła forum dyskusji na temat wspólnego zadania, jakim jest radzenie sobie z obecną presją i przywrócenie stabilności w obszarze zarządzania migracją na szlakach w regionie Bałkanów Zachodnich. UE będzie także kontynuować ścisłą współpracę z kluczowymi międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Biuro UNHCR, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji i Czerwony Krzyż, by pomóc w rozwiązaniu kryzysu związanego z uchodźcami na szczeblu globalnym.

 

2. Wsparcie budżetowe

 • Zwiększenie pomocy finansowej w sytuacjach nadzwyczajnych dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem: Nadzwyczajne środki finansowe dostępne w ramach budżetu unijnego w tym obszarze, które w tym roku podwojono do poziomu 73 mln euro, zostały już wykorzystane. W przyszłym tygodniu Komisja przedstawi wniosek w sprawie dodania 100 mln euro do tego budżetu na rok 2015.
 • Zwiększenie finansowania dla trzech odnośnych agencji UE na 2015 r. o 1,3 mln euro, które obejmie 60 pracowników agencji Frontex, 30 pracowników EASO i 30 pracowników Europolu. Ponadto pomoc finansowa w sytuacjach nadzwyczajnych dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem i finansowanie przeznaczone dla agencji Frontex, EASO i Europolu zostaną zwiększone o 600 mln euro na 2016 r. Agencje unijne odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu współpracy i w najbardziej skutecznym stosowaniu dostępnej wiedzy fachowej. Obecnie agencje te proszone są o zdecydowanie większą aktywność w terenie, niż było to pierwotnie przewidziane. Agencje unijne pracujące w obszarach związanych z migracją potrzebują zatem poważnego zastrzyku w postaci zasobów.
 • Przywrócenie finansowania pomocy żywnościowej za pośrednictwem Światowego Programu Żywnościowego do poziomów z 2014 r. Większość państw członkowskich UE zmniejszyła swoje wkłady na rzecz Światowego Programu Żywnościowego, niektóre nawet o 99 % (załącznik 3). Komisja zwiększy pomoc humanitarną w sytuacjach nadzwyczajnych i zasoby na ochronę ludności o 200 mln euro na 2015 r. w celu zapewnienia natychmiastowych środków w odpowiedzi na żądania Biura UNHCR i Światowego Programu Żywnościowego i innych odnośnych organizacji, by nieść natychmiastową pomoc uchodźcom.
 • Zwiększenie pomocy humanitarnej o 300 mln euro w 2016 r., by być gotowym nieść pomoc uchodźcom w zakresie podstawowych potrzeb takich jak żywność i schronienie.
 •  Zwiększenie wsparcia dla uchodźców z Syrii: W przyszłym tygodniu Komisja zaproponuje wzmocnienie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w 2015 r. o 300 mln euro, by umożliwić zwiększenie regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii i przeznaczenie pomocy państwom trzecim przyjmującym uchodźców z Syrii. Wraz z dalszym przekierowaniem środków z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej umożliwi to zwiększenie łącznego finansowania na poziomie UE na rzecz funduszu powierniczego na tym etapie do poziomu powyżej 500 mln euro. Wkłady państw członkowskich powinny odpowiadać finansowaniu UE: tak by środki funduszu osiągnęły łącznie co najmniej 1 mld euro. W ten sposób UE w dobitny sposób zademonstrowałaby na skalę światową swoje zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Syrii.
 • Rozwiązanie problemu niedostatecznego wsparcia finansowego dla Syrii objętej kryzysem: Zapewniono zaledwie 38 proc. wymaganego finansowania. Ma to dramatyczne skutki. Jak poinformował UNICEF w swoim sprawozdaniu, w ostatnich miesiącach aż 5 mln osób – z czego blisko połowę stanowią dzieci – miało znacznie utrudniony dostęp do wody, co w konsekwencji rodziło poważne ryzyko choroby. UE i państwa członkowskie powinny zobowiązać się do pokrycia połowy brakującego wsparcia.
 • Współpraca z naszymi najbliższymi sąsiadami: W związku z ucieczką milionów uchodźców z Syrii od wielu lat narasta presja na Turcję, Liban i Jordanię . Rozwiązanie problemu, jakim jest napięcie polityczne, jest skomplikowane, lecz musimy zdwoić nasze wysiłki: UE jest gotowa uruchomić 1 mld euro na rzecz Turcji i 17 mln euro na rzecz Serbii i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, by pomóc sąsiadom w uporaniu się z problemem migracji.
 • Pomoc dla Afryki: Powołanie funduszu powierniczego w sytuacji nadzwyczajnej, którego wstępny wkład kapitałowy wynosił 1,8 mld euro, już stanowi konkretną manifestację przyszłego wkładu UE. Konieczne jest zasilenie tego funduszu odpowiadającymi mu wkładami państw członkowskich.

 

3. Wdrożenie prawa UE:

 • Postępy przebiegają bardzo powoli z uwagi na niewielkie doświadczenie we wdrażaniu prawa UE w dziedzinie azylu. Komisja Europejska podjęła dziś 40 decyzji przeciwko 19 państwom członkowskim w związku z ich uchybieniami (zob. IP/15/5699).
 • W szczególności Komisja będzie współpracować z władzami Grecji, by nadać priorytet unormowaniu, w terminie kolejnych sześciu miesięcy, sytuacji, w związku z zawieszeniem przekazywania osób w ramach systemu dublińskiego w 2010 r. Grecja będzie musiała przede wszystkim zagwarantować mianowanie odpowiedniego personelu do służby azylowej i służby odpowiedzialnej za pierwsze przyjęcie; wdrożyć skuteczny system powrotów; usprawnić absorpcję funduszy unijnych i spełnić potrzeby w zakresie przyjmowania osób wynikające ze zwiększonego napływu migrantów.

 

4. Działania przyszłościowe: Solidny system, który przetrwa próbę czasu

 • Ochrona granic UE: Oznacza to wzmocnienie agencji Frontex i jej mandatu, a także podjęcie ambitnych działań zmierzających do ustanowienia europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej. W grudniu 2015 r. Komisja przedstawi odpowiedni wniosek.
 • Długoterminowy ogólnounijny system przesiedlenia i relokacji: W marcu 2016 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie programu stałego przesiedlenia. Wniosek w sprawie stałego mechanizmu relokacji został już przedstawiony. Komisja dokona dalszej reformy rozporządzenia Dublin II w marcu 2016 r.
 • Wiarygodna i skuteczne polityka powrotowa: Pełne wdrożenie środków określonych w niedawnym planie działania Komisji w dziedzinie powrotów przywróci wiarygodność unijnemu systemowi powrotów. Wymaga to lepszej wymiany informacji, zwiększonych zasobów zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zwiększenia roli agencji Frontex oraz położenia nowego nacisku na kwestię readmisji w naszych stosunkach z państwami trzecimi.
 • Otwarcie legalnych kanałów migracji: W marcu 2016 r. Komisja przedstawi pakiet w sprawie legalnej migracji, w tym dokona rewizji niebieskiej karty.

Przebieg procedury

W dniu 23 kwietnia 2014 r. na Malcie Jean-Claude Juncker przedstawił pięciopunktowy plan dotyczący migracji, wzywający do większej solidarności w ramach unijnej polityki migracyjnej. Był to element jego kampanii wyborczej na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Obejmując swój urząd, przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker powierzył komisarzowi ponoszącemu szczególną odpowiedzialność za migrację zadanie opracowania nowej polityki w tym zakresie. Był to jeden z dziesięciu priorytetów wytycznych politycznych, programu politycznego, w oparciu o który Parlament Europejski wybrał Komisję.

W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski program w zakresie migracji, zawierający kompleksowy plan poprawy zarządzania migracją we wszystkich jego aspektach.

W dniu 27 maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła już pierwszy pakiet środków wykonawczych Europejskiego programu w zakresie migracji, obejmujący wnioski dotyczące relokacji i przesiedlenia, a także unijny plan działania przeciwko przemytnikom ludzi.

W dniach 25-26 czerwca Rada Europejska uzgodniła, że rozpocznie prace nad propozycjami Komisji Europejskiej zawartymi w Europejskim programie w zakresie migracji, koncentrując się na relokacji, przesiedleniu, powrotach oraz współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu.

W dniu 20 lipca 2015 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych postanowiła wdrożyć środki zaproponowane w Europejskim programie w zakresie migracji, przede wszystkim do celów relokacji osób potrzebujących ochrony międzynarodowej z obszaru Włoch i Grecji w ciągu najbliższych dwóch lat (poczynając od 32 256 osób w pierwszym etapie) oraz do celów przesiedlenia 22 504 uchodźców wewnętrznych ewidentnie potrzebujących ochrony międzynarodowej przebywających poza UE.

W dniu 9 września 2015 r. Komisja zaproponowała nowy zestaw środków, w tym m.in. mechanizm relokacji w sytuacji nadzwyczajnej na rzecz 120 tys. uchodźców, a także konkretne narzędzia, by pomóc państwom członkowskim w rozpatrywaniu wniosków, zawracaniu osób migrujących z przyczyn ekonomicznych oraz eliminowaniu podstawowych przyczyn kryzysu związanego z uchodźcami.

W dniu 14 września 2015 r. państwa członkowskie przyjęły decyzję w sprawie relokacji 40 tys. uchodźców ewidentnie potrzebujących ochrony międzynarodowej z Włoch i Grecji.

W dniu 23 września 2015 r. państwa członkowskie przyjęły decyzję w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej z Włoch, Grecji i z innych państw członkowskich bezpośrednio dotkniętych kryzysem.

Dodatkowe informacje

Komunikat Komisji Europejskiej: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: środki operacyjne i budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji

IP/15/5699: Więcej odpowiedzialności w zarządzaniu kryzysem związanym z uchodźcami: KE wszczyna 40 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby zapewnić działanie europejskiego systemu azylowego.

Noty informacyjne: Europejski program w zakresie migracji - wyjaśnienie

Nota informacyjna na temat powrotów

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych


 

ZAŁĄCZNIK I: Działania priorytetowe Europejskiego programu w zakresie migracji do wykonania w ciągu sześciu miesięcy

Środki operacyjne

Komisja i agencje UE:

 • będą wspomagały państwa członkowskie w podejmowaniu wszelkich kroków niezbędnych do pełnej realizacji decyzji w sprawie relokacji, w organizowaniu koordynacji na miejscu oraz w tworzeniu sieci krajowych punktów kontaktowych; podejmą działania następcze według ustaleń ze spotkania z państwami członkowskimi w sprawie relokacji, które odbędzie się w tym tygodniu;
 • wesprą cel zakładający uruchomienie zespołów wsparcia obszarów newralgicznych w tym tygodniu. Rolą agencji będzie zapewnienie bezpośredniej wiedzy fachowej w takich obszarach jak prawidłowa identyfikacja migrantów, podczas gdy Komisja zapewni koordynację pomiędzy poszczególnymi podmiotami;
 • doprowadzą do spotkania państw członkowskich i UNHCR w ciągu najbliższych dwóch tygodni w celu określenia praktycznych ustaleń dotyczących realizacji programu przesiedleń.

 

Państwa członkowskie znajdujące się pod presją powinny:

 • w tym tygodniu sfinalizować i rozpocząć realizację swoich planów dotyczących relokacji oraz zespołów wsparcia obszarów newralgicznych; do końca bieżącego tygodnia wyznaczyć sieć oficerów łącznikowych dla wszystkich właściwych lokalnych i krajowych agencji rządowych;
 • uruchomić mechanizm ochrony ludności lub poprosić o zespół szybkiej interwencji na granicy, tak aby uzyskać natychmiastowe praktyczne wsparcie UE i innych państw członkowskich.

 

Wszystkie państwa członkowskie powinny:

 • w tym tygodniu wskazać krajowe punkty kontaktowe ds. relokacji, aby umożliwić szybką identyfikację i przekazanie kandydatów; wysłać oficera łącznikowego do Włoch i Grecji w celu wsparcia kontroli na miejscu; określić zdolności w zakresie przyjmowania przemieszczonych osób;
 • w ciągu tygodnia od sfinalizowania planów krajowych dotyczących zespołów wsparcia obszarów newralgicznych powiadomić agencję Frontex i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu o tym, jaka krajowa wiedza fachowa zostanie udostępniona;
 • do końca września określić awaryjną rezerwę aktywów granicznych, które mogłyby zostać wykorzystane przez zespoły szybkiej interwencji na granicy uruchomione w tym roku i powiadomić o niej agencję Frontex;
 • do końca września poinformować Komisję o środkach ochrony ludności, które będą w razie potrzeby gotowe do zastosowania w ramach mechanizmu ochrony ludności w tym roku;
 • wprowadzić system planowania awaryjnego w przypadku ewentualnego zwiększenia liczby wniosków o udzielenie azylu w tym roku;
 • potwierdzić stałe wsparcie dla wspólnej operacji „Tryton” agencji Frontex i bezzwłocznie reagować na wezwanie do udostępnienia aktywów dla operacji „Posejdon”;
 • zwrócić się do agencji Frontex w zakresie koordynacji i wsparcia finansowego dostępnego jeszcze w tym roku w odniesieniu do wspólnych lotów oraz pomocy poprzedzającej powrót.

 

Zwiększenie wsparcia budżetowego

W przyszłym tygodniu Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezbędne wnioski.Instytucje są proszone o przyjęcie wniosków na 2015 r. w drodze procedury przyspieszonej:

 • zwiększenie awaryjnych środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji o 80 mln euro oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice) o 20 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na pilne potrzeby związane ze zwiększeniem zdolności w zakresie przyjmowania, zwiększeniem zdolności administracyjnej w zakresie rozpatrywania wniosków o azyl oraz wspieraniem zdolności do sprostania presji migracyjnej na granicy zewnętrznej;
 • zwiększenie zdolności trzech najważniejszych agencji UE od 2015 r. dzięki dodatkowym 120 stanowiskom: 60 w agencji Frontex, 30 w EASO i 30 w Europolu w 2015 r.;
 • zwiększenie środków na pomoc humanitarną o 200 mln euro, aby zapewnić środki umożliwiające natychmiastowe reagowanie na potrzeby UNHCR i Światowego Programu Żywnościowego oraz innych stosownych organizacji, co pozwoli na natychmiastową pomoc uchodźcom;
 • zwiększenie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w 2015 r. o kwotę 300 mln euro, aby umożliwić zwiększenie regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii (fundusz „Madad”) i udzielanie pomocy państwom trzecim przyjmującym uchodźców z Syrii. Po uwzględnieniu przekierowania środków z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, łączna wartość finansowania UE przeznaczonego na fundusz powierniczy w tej fazie wyniesie ponad 500 mln euro.

 

W najbliższych tygodniach Komisja zaproponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie następujące zmiany do projektu budżetu na rok 2016:

 • nowy pakiet o wartości 600 mln euro na zwiększenie finansowania awaryjnego budżetu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice) oraz zwiększenie finansowania dla agencji Frontex, EASO i Europol, w celu zapewnienia gotowości na reagowanie na najpilniejsze potrzeby w zakresie zarządzania migracją, przyjmowania, powrotu i kontroli granic;
 • zwiększenie pomocy humanitarnej o 300 mln euro, aby zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców, takie jak żywność i schronienie.

 

UE powinna zmienić przydział funduszy UE dla Turcji, aby udostępnić łącznie 1 mld euro na działania związane z uchodźcami w latach 2015–2016.

 

Państwa członkowskie powinny niezwłocznie zobowiązać się do:

 • przywrócenia środków na rzecz pomocy żywnościowej za pośrednictwem Światowego Programu Żywnościowego do poziomu z 2014 r. w celu stabilizacji dostaw żywności dla syryjskich uchodźców;
 • zapewnić środki równe wkładowi z budżetu UE do regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii (fundusz „Madad”), w celu wsparcia uchodźców z Syrii (w jakimkolwiek państwie spoza UE), aby osiągnąć łącznie co najmniej 1 mld euro;
 • zapewnić środki równe 1,8 mld euro z unijnych środków na nadzwyczajny fundusz powierniczy zajmujący się kwestiami stabilności, podstawowych przyczyn nielegalnej migracji oraz wysiedleńców w Afryce;
 • niezwłocznie skorzystać ze środków w zakresie płatności zaliczkowych (ponad 300 mln euro) przekazywanych obecnie państwom członkowskim na realizację programów krajowych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice);
 • przeanalizować wykorzystanie obecnych programów funduszy strukturalnych pod kątem wspierania działań związanych z migracją, mając na uwadze zaproponowanie zmian Komisji.

 

Wdrażanie prawa UE w dziedzinie azylu

Państwa członkowskie powinny zobowiązać się do podjęcia pilnych kroków w celu dokonania transpozycji, wdrożenia i pełnego stosowania przepisów UE dotyczących europejskiego systemu azylowego, w tym przepisów dotyczących warunków przyjmowania, procedur azylowych i określenia, kto może ubiegać się o azyl.

 

Kolejne kroki legislacyjne

 • Parlament Europejski i Rada powinny zająć się poniższymi wnioskami Komisji w drodze procedury przyspieszonej:
 • bezpieczne kraje pochodzenia (w tym Turcja);
 • zmiana rozporządzenia Dublin II w celu wprowadzenia kryzysowego mechanizmu relokacji.

 

Komisja przedstawi następujące nowe wnioski:

 • ustanowienie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej oraz rozszerzenie mandatu agencji Frontex (grudzień 2015 r.);
 • pakiet dotyczący legalnej migracji, w tym zmiany niebieskiej karty (marzec 2016 r.);
 • dalsza reforma rozporządzenia Dublin II (marzec 2016 r.);
 • wniosek dotyczący zorganizowanego systemu przesiedleń (marzec 2016 r.).

 


 


ZAŁĄCZNIK 2: wsparcie finansowe dla państw członkowskich UE

 

 


Załącznik 3: Wkład państw członkowskich i Komisji w Światowy Program Żywnościowy (WFP)

 

W tys. EUR

31.12.2014

13.9.2015

Średnia pięcioletnia

 

 

 

 

Austria

946

0

653

Belgia

20 436

9 253

19 223

Bułgaria

111

101

73

Chorwacja

8

4

4

Cypr

0

0

6

Republika Czeska

121

90

169

Dania

54 770

40 428

41 684

Estonia

151

0

104

Finlandia

27 892

17 345

22 232

Francja

18 392

14 164

20 588

Niemcy

240 947

117 315

158 172

Grecja

30

0

51

Węgry

41

0

30

Irlandia

17 069

13 869

16 766

Włochy

25 311

19 734

18 458

Łotwa

0

0

4

Litwa

32

10

16

Luksemburg

9 709

8 487

8 806

Malta

0

0

0

Niderlandy

70 969

75 099

61 637

Polska

0

0

219

Portugalia

8

0

18

Rumunia

0

0

6

Słowacja

12

0

10

Słowenia

33

28

48

Hiszpania

6 174

3 653

14 790

Szwecja

74 770

3 775

60 800

Zjednoczone Królestwo

327 453

230 733

231 297

OGÓŁEM

895 386

554 087

675 863


UE

297 340

157 190

238 933


UE + państwa członkowskie

1 192 726

711 277

914 796

(2014 i 2015  do 13 września) [źródło: portal WFP]

 

IP/15/5700

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar

Photos