Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Управление на кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на Европейската програма за миграцията

Брюксел, 23 септември 2015 r.

Управление на кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на Европейската програма за миграцията

Внезапното увеличение на броя на хората, принудени да напуснат домовете си, за да избягат от насилието, и да търсят убежище, е изпитание за Европейския съюз. В Европейската програма за миграцията, представена от Комисията през май, бе подчертана необходимостта от всеобхватен подход към управлението на миграцията.

Оттогава бяха въведени редица мерки, сред които приемането на две извънредни схеми за преместването на 160 000 лица, нуждаещи се от международна закрила, от най-засегнатите държави членки в други държави членки на ЕС. Сегашната криза с бежанците обаче налага предприемането на допълнителни, незабавни действия. Колегиумът на членовете на Комисията представи днес набор от приоритетни действия, които да бъдат предприети в следващите шест месеца (приложение 1). Председателят Юнкер ще ги представи пред европейските държавни и правителствени ръководители тази вечер по време на неформална среща на високо равнище.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Независимо от нашата неустойчивост, от собствената ни представа за нашите слабости, днес именно Европа е желано място на убежище и изгнание. Това е повод за гордост, макар че има и своите предизвикателства. Днес най-важният приоритет е и трябва да бъде разрешаването на кризата с бежанците. Решението за преместването на 160 000 души от най-засегнатите държави членки е първият в исторически план истински и похвален израз на европейската солидарност. С това обаче историята не свършва. Време е Европейският съюз, неговите институции и всички държави членки да предприемат още смели, решителни и съгласувани действия.

Какво е направено вече

През последните месеци реакцията на Европа беше всеобхватна и решаваща:

 • Утроихме присъствието си в морето, като увеличихме три пъти ресурсите и средствата за съвместните операции на Frontex „Посейдон“ и „Тритон“. Оттогава беше спасен животът на 122 000 души. Дори и един смъртен случай е твърде много, но бяха спасени много хора, които в противен случай биха загинали — увеличението е 250 %.
 • Мобилизирано бе финансиране от ЕС в подкрепа на най-засегнатите държави членки — предоставени бяха над 70 милиона евро под формата на спешно финансиране, в допълнение към 7-те милиарда евро от многогодишното финансиране, предвидени за държавите членки за периода 2014—2020 г. в подкрепа на усилията им в областта на миграцията и управлението на границите (приложение 2).
 • Удвоихме усилията си за борба с контрабандистите и за разбиване на групите от трафиканти на хора. Вече е по-трудно да се намерят евтини плавателни съдове, поради което по-малко хора рискуват живота си в разнебитени, негодни за плаване лодки. В резултат на това броят на минаващите по маршрута през Централното Средиземноморие се стабилизира, като през август пристигнаха около 115 000 души, което е същият брой като миналата година.
 • Европейският съюз е също и най-големият дарител в рамките на световните усилия за смекчаване на последиците от кризата със сирийските бежанци. Европейската комисия и държавите членки мобилизираха близо 4 милиарда евро за хуманитарна и икономическа помощ, както и за помощ за стабилизиране и развитие за сирийците в собствената им държава и за бежанците и техните приемни общности в съседните Ливан, Йордания, Ирак, Турция и Египет. Днес Европейската комисия предостави 1,8 милиарда евро от финансовите средства на ЕС за създаването на „Извънреден доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка“.
 • Колективно сме поели ангажимент за презаселването на 22 000 души, които са извън Европа, с което засвидетелстваме солидарност със съседите си.
 • С вчерашното приемане на второто предложение на Комисията за преместване държавите членки изразиха солидарността си и дадоха съгласието си за преместването на 160 000 лица, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от най-засегнатите държави членки в други държави — членки на ЕС.

Приоритетни действия през следващите 6 месеца

Най-неотложно е да се окаже подкрепа на държавите членки, които посрещат извънредно голям брой бежанци на територията си. Това изисква действия както в ЕС, така и извън него.

1. Оперативни мерки

 • Цялостно разгръщане на схемите за преместване и на екипи за съдействие в управлението на миграцията, действащи в „горещите точки“: екипите за съдействие ще окажат незабавна помощ в най-критичната точка по веригата — местата, където поради големия брой пристигащи най-засегнатите държави членки срещат затруднения в ефективното управление. Служители и национални експерти от другите държави членки, командировани от агенциите на ЕС (Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европол), ще помогнат за идентифицирането, проверката и регистрирането на мигрантите при влизането им в ЕС, както и за подготовката и организирането на операции за връщане на лицата, които нямат право да останат. Екипите за съдействие могат да работят единствено в партньорство с националните органи. Сега е от първостепенно значение държавите членки, подложени на натиск, да финализират съвместно с Европейската комисия своите пътни карти и да започнат да ги прилагат до края на седмицата в работата на екипите за съдействие в горещите точки. До края на седмицата държавите членки би трябвало също така да създадат мрежа от служители за връзка за всички заинтересовани местни и национални държавни агенции, така че първите решения за преместване да могат да бъдат изпълнени бързо.
 • Задействане на Механизма за гражданска защита или на екипите за бърза гранична намеса при искане за незабавна практическа помощ от ЕС и от държавите — членки на ЕС:

o    Механизмът на ЕС за гражданска защита може да бъде задействан, за да се мобилизират различни видове помощ в натура, включително модули (екипи и оборудване), подслон, медицински материали и други нехранителни продукти, както и експертен опит.

o    Държавите членки могат поискат разгръщането на екипи за бърза гранична намеса, които да окажат незабавна подкрепа за граничната охрана в случай на спешен или извънреден миграционен натиск. Чрез механизма се предоставя оперативна помощ за ограничен период от време. Frontex финансира и разполага национални технически и човешки ресурси от държавите членки.

 • Нормализиране на положението в Шенгенското пространство и премахване на контрола по вътрешните граници: съгласно Кодекса на шенгенските граници временното повторно въвеждане на граничния контрол през последните седмици от страна на някои държави членки може да бъде оправдано в кризисни ситуации. То обаче никога не може да бъде друго освен краткосрочна мярка. Сега са необходими действия за възстановяване на нормалния процес на управление на миграцията във възможно най-кратък срок. В случай че срокът на действие на тези мерки бъде удължен или се налагат допълнителни мерки, Комисията ще формализира своята оценка на положението, като приеме становище въз основа на Кодекса на шенгенските граници.
 • Засилване на дипломатическата офанзива и на сътрудничеството с трети държави: срещата на върха по въпросите на миграцията във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. ще бъде възможност да се изтъкне новият приоритет по въпросите на миграцията в отношенията на ЕС с африканските партньори; на конференцията на високо равнище относно маршрута през Западните Балкани през октомври 2015 г. ще бъде обсъдена общата задача за справяне с текущия натиск и възстановяване на стабилността в управлението на миграцията по маршрута през Западните Балкани. ЕС ще продължи също така да работи в тясно сътрудничество с важни международни организации като ВКБООН, Програмата на ООН за развитие, Международната организация по миграция (МОМ) и Червения кръст, за да се спомогне за преодоляването на кризата с бежанците в световен мащаб.

2. Бюджетна помощ

 • Увеличаване на спешното финансиране за най-засегнатите държави членки: тази година спешното финансиране от бюджета на ЕС в тази област беше удвоено и достигна 73 милиона евро, които вече са изчерпани. Комисията ще излезе следващата седмица с предложение да се добавят 100 милиона евро към този бюджет за 2015 г.
 • Увеличаване на финансирането за трите ключови агенции на ЕС с 1,3 милиона евро за обезпечаване на 60 служители за Frontex, 30 за EASO и 30 за Европол за 2015 г. Освен това спешното финансиране за най-засегнатите държави членки и финансирането за Европол, EASO и Frontex ще бъде увеличено с 600 милиона евро за 2016 г. Агенциите на ЕС имат основна роля за осигуряването на сътрудничество и за най-ползотворното използване на наличните експертни познания От тях сега се иска да бъдат далеч по-активни на място, отколкото това беше предвидено първоначално. Ето защо агенциите на ЕС, които работят в свързаните с миграцията области, се нуждаят от мащабно вливане на средства.
 • Връщане на финансирането за хранителна помощ чрез Световната продоволствена програма на равнищата от 2014 г. Повечето държави от ЕС са намалили своя принос за Световната продоволствена програма, някои с до 99 % (приложение 3). С цел да се помогне незабавно на бежанците Комисията ще увеличи средствата за спешна хуманитарна помощ и гражданска защита с 200 милиона евро за 2015 г., предоставяйки незабавно ресурси в отговор на исканията на ВКБООН и Световната продоволствена програма и други имащи отношение организации.
 • Увеличаване на хуманитарната помощ с 300 милиона евро през 2016 г., която да е на разположение за посрещане на основните нужди на бежанците като храна и подслон.
 •  Засилване на подкрепата за сирийските бежанци: Комисията ще предложи следващата седмица да се укрепи Европейският инструмент за съседство (ЕИС) през 2015 г. с 300 милиона евро, с което да се даде възможност за увеличаване на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и предоставяне на помощ на трети държави, приели бежанци от Сирия. Заедно с допълнително пренасочване на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ това ще направи възможно общото финансиране на равнище ЕС за доверителния фонд в тази фаза да надхвърли 500 милиона евро. Вноските на държавите членки би трябвало да съответстват на финансирането от ЕС, така че общият размер на фонда да достигне най-малко 1 милиард евро. Това би било силно всеобщо доказателство за ангажимента на ЕС да помогне на сирийските бежанци.
 • Преодоляване на недостига на финансиране за справяне с кризата в Сирия: Събрани са едва 38 % от необходимите средства. Последиците от този недостиг са драматични. УНИЦЕФ съобщава, че през последните месеци, около 5 милиона души — близо половината от които деца — са претърпели големи прекъсвания на снабдяването с вода, което създава значителни рискове от появата на болести. ЕС и държавите членки следва да се ангажират да намалят наполовина този недостиг.
 • Работа с непосредствените ни съседи: От много години Турция, Ливан и Йордания са подложени на натиск от милионите бежанци, избягали от Сирия. Преодоляването на политическата нестабилност е сложена задача, но трябва да удвоим усилията си: ЕС е готов да мобилизира 1 милиард евро за Турция и 17 милиона евро за Сърбия и бившата югославска република Македония, за да се помогне на тези наши съседи да се справят с предизвикателствата на миграцията.
 • Помощ за Африка: Създаването на извънредния доверителен фонд с първоначална капиталова вноска от 1,8 милиарда евро вече е осезаемо доказателство за това, с което ЕС ще допринесе, а приносът на държавите членки трябва да е на същото ниво.

3. Прилагане на правото на ЕС

 • Напредъкът се възпрепятства от факта, че резултатите от прилагането на правото на ЕС в областта на убежището са слаби. Европейската комисия прие днес 40 решения по производства за установяване на нарушения срещу 19 държави членки (вж. IP/15/5699).
 • По-специално, Комисията ще работи с гръцките органи за нормализирането в следващите шест месеца на положението, създадено след преустановяването на прехвърлянията по дъблинската система през 2010 г. Гърция ще трябва най-вече да осигури необходимия персонал за Службата по въпросите на убежището и Службата за първоначално приемане, да изгради ефективна система за връщане, да подобри усвояването на средствата от ЕС и да се справи с нуждите от приемане, породени от нарасналите миграционни потоци.

4. Развитието в бъдеще: стабилна система, която ще издържи проверката на времето

 • Защита на границите на ЕС: това означава да се укрепи Frontex и да се засили мандатът ѝ, както и да се предприемат решителни мерки за създаване на европейска гранична и брегова охрана. Комисията ще представи предложение през декември 2015 г.
 • Дългосрочна и валидна за целия ЕС система за презаселване и преместване: Комисията ще представи предложение за постоянна схема за презаселване през март 2016 г. Вече е представено предложение за постоянен механизъм за преместването на хора. През март 2916 г. Комисията ще представи предложение за по-нататъшна реформа на Регламента „Дъблин“.
 • Надеждна и ефективна политика на връщане: цялостното прилагане на мерките, изложени неотдавна от Комисията в Плана за действие относно връщането, ще възстанови доверието в системата на ЕС за връщане. Това изисква по-добър обмен на информация, повече ресурси както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, засилване на ролята на Frontex и нов акцент върху обратното приемане в отношенията ни с трети държави.
 • Отваряне на законни канали за миграция: през март 2016 г. Комисията ще представи пакет от мерки относно законната миграция, включващ преразглеждане на разпоредбите за Синята карта на ЕС

Контекст

На 23 април 2014 г. като част от кампанията си за поста председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи в Малта план от пет точки относно миграцията, като призова за по-голяма солидарност в миграционната политика на ЕС.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на един от комисарите специална отговорност във връзка с миграцията, а именно да работи по нова политика за миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки — политическата програма, въз основа на която Европейският парламент избра Комисията.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който ще подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти.

Още на 27 май 2015 г. Европейската комисия представи първия пакет от мерки за изпълнение на Европейската програма за миграцията, в т.ч. предложения за преместване и презаселване, и план на ЕС за действие срещу контрабандистите на мигранти.

На 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да се премине към изпълнение на предложенията, представени от Европейската комисия в Европейската програма за миграцията, със специално внимание върху преместването и презаселването, връщането и сътрудничеството със страните на произход и транзитно преминаване.

На 20 юли 2015 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи постигна съгласие да бъдат изпълнени мерките, предложени в Европейската програма за миграцията, по-специално преместването на хора, които очевидно имат нужда от международна закрила, от Италия и Гърция в течение на следващите две години, като първоначално се започне с 32 256 души, както и презаселването на 22 504 разселени лица от страни извън ЕС, които очевидно се нуждаят от международна закрила.

На 9 септември 2015 г. Комисията предложи нов пакет от мерки, включително извънреден механизъм за преместване на 120 000 бежанци, както и конкретни инструменти за подпомагане на държавите членки при обработването на молби за убежище, връщането на икономически мигранти и справянето с първопричините за бежанската криза.

На 14 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 40 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция.

На 23 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 120 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия, Гърция и други държави членки, които са пряко засегнати от бежанската криза.

За повече информация

Съобщение на Европейската комисия: Управление на кризата с бежанците: оперативни и бюджетни мерки по линия на Европейската програма за миграцията

IP/15/5699: Повече отговорност в управлението на кризата с бежанците: Европейската комисия стартира 40 производства за нарушение, за да заработи Европейската система за убежище

Информационни документи с обяснения за Европейската програма за миграцията

Информационен документ за връщането

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Приоритетни действия съгласно Европейската програма за миграцията с шестмесечен срок за изпълнение

Оперативни мерки

Комисията и агенциите на ЕС:

 • Ще подпомагат държавите членки да предприемат всички необходими стъпки за изготвянето на решения за преместване, като организират координацията на място и създадат мрежа от национални звена за контакт. Ще проследяват изпълнението на точките за действие от проведеното тази седмица заседание с държавите членки относно преместването.
 • Ще сътрудничат за целта екипите за съдействие в „горещите точки“ да бъдат оперативни от тази седмица. Ролята на агенциите ще бъде да предоставят пряко експертен опит в области като точното идентифициране на мигрантите. Комисията ще осигури координацията между различните участници.
 • Ще организират до края на следващите две седмици среща между държавите членки и ВКБООН, за да се определят практическите договорености за прилагането на схемата за презаселване.

Държавите членки, подложени на натиск, следва:

 • Да финализират и да започнат да прилагат до края на седмицата своите пътни карти за работата на екипите за съдействие в горещите точки; да установят мрежа от служители за връзка за всички заинтересовани местни и национални държавни агенции до края на тази седмица.
 • Да задействат Механизма за гражданска защита или да поискат екипи за бърза гранична намеса, да призоват за незабавна практическа помощ от ЕС и от държавите — членки на ЕС.

Всички държави членки следва:

 • Да определят тази седмица национални точки за контакт по преместването, за да се може кандидатите да бъдат бързо идентифицирани и прехвърляни; да изпратят служител за връзка в Италия и Гърция за оказване на подкрепа при проверките на място; да определят капацитета за приемане, който да се използва за преместването на хора.
 • Да уведомят Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, в рамките на една седмица след финализирането на национални пътни карти за екипи за съдействие в „горещите точки“, относно националния експертен опит, който ще бъде предоставен.
 • Да определят до края на септември извънредния резерв от граничните средства, които биха могли да бъдат използвани в екипите за бърза гранична намеса, задействани тази година, и да уведомят Frontex за това.
 • Да уведомят Комисията до края на месец септември относно средствата за гражданска защита, които ще бъдат в готовност за употреба съгласно Механизма за гражданска защита, ако се появи необходимост през годината.
 • Да създадат система за планиране на действията при извънредни ситуации в случай на евентуално увеличение на броя на молбите за убежище през тази година.
 • Да потвърдят непрекъснатата подкрепа за съвместната операция на Frontex „Тритон“ и да отговорят незабавно на призива за средства за операция „Посейдон“.
 • Да се обърнат към Frontex за координацията и финансовата подкрепа, които са на разположение още тази година, за съвместни полети за връщане и помощ, предшестваща връщането.

Увеличаване на бюджетната помощ

Следващата седмица Комисията ще представи необходимите предложения на Европейския парламент и Съвета.Институциите се приканват да приемат предложенията за 2015 г. в рамките на ускорена процедура:

 • Увеличаване на фонда за извънредни ситуации в рамките на фонд „Убежище, интеграция и миграция“ с 80 милиона евро, както и на фонда „Вътрешна сигурност“ — Граници с 20 милиона евро. Това ще бъде използвано за посрещане на неотложните нужди от увеличаване на капацитета за приемане, засилване на административния капацитет за обработка на молби за убежище и подкрепа на капацитета да се отговори на натиска по външните граници.
 • Увеличаване през 2015 г. на капацитета на трите основни агенции на ЕС със 120 допълнителни служители: 60 служители за Frontex, 30 за EASO и 30 за Европол.
 • Увеличаване на средствата за хуманитарна помощ с 200 милиона евро с цел незабавно предоставяне на ресурси в отговор на исканията на ВКБООН, както и Световната продоволствена програма и други съответни организации за подпомагане на бежанци без всякакво отлагане.
 • Укрепване на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) през 2015 г. с 300 милиона евро, за да се даде възможност за увеличаване на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (фонд „Мадад“), както и за предоставяне на помощ на трети държави, приели бежанци от Сирия. Заедно с допълнително пренасочване на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ това ще направи възможно общото финансиране от ЕС за доверителния фонд в тази фаза да надхвърли 500 милиона евро.

През идните седмици Комисията ще предложи на Европейския парламент и Съвета следните промени в предложението за бюджет за 2016 г.:

 • Нов пакет от 600 милиона евро за увеличаване на бюджета за спешно финансиране на фонд „Убежище, интеграция и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ – Граници, както и за финансиране на увеличаване на средствата за Frontex, EASO и Европол, за да има готовност да се реагира на неотложните потребности при управлението на миграцията, приемането, връщането и граничния контрол.
 • Увеличаване на хуманитарната помощ с 300 милиона евро с цел готовност за подпомагане на основните нужди на бежанците като храна и подслон.

ЕС следва да преразгледа разпределението на средства на ЕС за Турция, така че общо 1 милиард евро биха могли да бъдат на разположение за свързани с бежанците действия в периода 2015—2016 г.

Държавите членки следва незабавно да се ангажират:

 • Да възстановят финансирането за хранителна помощ чрез Световната продоволствена програма на равнището от 2014 г. с цел стабилизиране на снабдяването с храна на сирийските бежанци.
 • Да предоставят средства, равни на вноските от бюджета на ЕС в Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на сирийската криза (фонд „Мадад“), за подпомагане на сирийските бежанци (в която и да е държава извън ЕС), за да бъдат събрани най-малко 1 милиард евро общо.
 • Да предоставят средства, равни на 1,8 милиарда евро финансиране от ЕС за Извънредния доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка.
 • Да използват незабавно ресурсите за предварително финансиране (над 300 милиона евро), които са в процес на прехвърляне към държавите членки за изпълнението на национални програми по линия на фонд „Убежище, интеграция и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ — Граници.
 • Да разгледат използването на своите текущи програми по структурните фондове по отношение на подкрепата за мерки, свързани с миграцията, с цел да предложат изменения на Комисията.

Прилагане на правото на ЕС в областта на убежището

Държавите членки следва да поемат ангажимент за спешни стъпки за транспонирането, въвеждането и цялостното прилагане на законодателството на ЕС относно Европейската система за убежище, включително относно условията на приемане, процедурите за предоставяне на убежище и критериите за лицата, които отговарят на условията за предоставяне на убежище.

Следващите законодателни стъпки

 • Европейският парламент и Съветът следва да ускорят приемането на следните предложения, внесени от Комисията:
 • Сигурни страни на произход, включително Турция;
 • изменението на Регламента „Дъблин“ с цел въвеждане на механизъм за преместване в кризисни ситуации.

Комисията ще представи следните нови предложения:

 • Създаване на Европейска гранична и брегова охрана и разширяване на мандата на Frontex (декември 2015 г.);
 • пакет от мерки относно законната миграция, включително преразглеждане на Синята карта на ЕС (март 2016 г.);
 • допълнителна реформа на Регламента „Дъблин“ (март 2016 г.);
 • предложение за структурирана система за презаселване (март 2016 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Финансова подкрепа за държавите членки


ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Принос на държавите членки и Комисията за Световната продоволствена програма

В хиляди евро

31/12/2014 г.

13/09/2015 г.

Средна сума за 5 години

Австрия

946

0

653

Белгия

20 436

9 253

19 223

България

111

101

73

Кипър

8

4

4

Хърватия

0

0

6

Чешка република

121

90

169

Дания

54 770

40 428

41 684

Естония

151

0

104

Финландия

27 892

17 345

22 232

Франция

18 392

14 164

20 588

Германия

240 947

117 315

158 172

Гърция

30

0

51

Унгария

41

0

30

Ирландия

17 069

13 869

16 766

Италия

25 311

19 734

18 458

Латвия

0

0

4

Литва

32

10

16

Люксембург

9 709

8 487

8 806

Малта

0

0

0

Нидерландия

70 969

75 099

61 637

Полша

0

0

219

Португалия

8

0

18

Румъния

0

0

6

Словакия

12

0

10

Словения

33

28

48

Испания

6 174

3 653

14 790

Швеция

74 770

3 775

60 800

Обединеното кралство

327 453

230 733

231 297

ОБЩО

895 386

554 087

675 863


ЕС

297 340

157 190

238 933


ЕС + държавите членки

1 192 726

711 277

914 796

(2014 г. и 2015 г. до 13/9) [източник: уебсайт на СПП]

 

IP/15/5700

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos