Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Więcej odpowiedzialności w zarządzaniu kryzysem związanym z uchodźcami: KE wszczyna 40 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby zapewnić działanie europejskiego systemu azylowego

Bruksela, 23 września 2015

Więcej odpowiedzialności w zarządzaniu kryzysem związanym z uchodźcami: KE wszczyna 40 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby zapewnić działanie europejskiego systemu azylowego

Komisja Europejska przyjęła dziś 40 decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niedopełnieniem przez szereg państw członkowskich (zob. tabelę w załączniku) obowiązku pełnego wdrożenia przepisów wspólnego europejskiego systemu azylowego. W ramach działań następczych dotyczących drugiego pakietu na rzecz wdrożenia Europejskiego programu w zakresie migracji Komisja Europejska intensyfikuje wysiłki na rzecz zapewnienia pełnego stosowania unijnych przepisów w dziedzinie migracji i azylu. Odnośne akty prawne mają usprawnić proces podejmowania decyzji w sprawie udzielenia azylu (dyrektywa w sprawie procedur azylowych), uczynić go bardziej sprawiedliwym i poprawić jego jakość; służą zapewnieniu odpowiednich warunków materialnych (takich jak zakwaterowanie) w ramach przyjmowania osób ubiegających się o azyl (dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania); precyzują również warunki przyznania ochrony międzynarodowej (dyrektywa w sprawie kwalifikowania).

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: „Solidarność i odpowiedzialność są ze sobą nierozłącznie związane.Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w kwietniu br. unijni przywódcy wezwali do szybkiej i pełnej transpozycji do prawa krajowego oraz skutecznego wprowadzenia w życie wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia wspólnych europejskich norm na mocy obowiązujących przepisów.Komisja Europejska pełni rolę strażniczki Traktatów. Wszczętych dziś 40 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ma zapewnić, by państwa członkowskie faktycznie wdrożyły i stosowały to, na co wcześniej wyraziły zgodę i co zgodziły się wykonać szybko i w pełni”.Aby wspólny europejski system azylowy mógł funkcjonować, wszyscy musimy przestrzegać tych samych zasad”.          

Komisarz odpowiedzialny za migrację i sprawy wewnętrzne Dimitris Avramopoulos skomentował: „W Europie wszyscy muszą utrzymywać wspólnie uzgodnione standardy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl.Wszystkie uczestniczące państwa członkowskie zobowiązane są rozpatrywać wnioski azylowe według wspólnych kryteriów i norm, w oparciu o które organy krajowe rozstrzygają, czy dana osoba jest uprawniona do ochrony międzynarodowej.Muszą być one w pełni wdrożone i przestrzegane, z poszanowaniem godności osób ubiegających się o azyl i praw człowieka”.

Komisja Europejska przyjęła dziś 40 decyzji przeciwko 19 państwom członkowskim w związku z ich uchybieniami w następujących dziedzinach:

  1. Komisja prześle uzasadnione opinie Bułgarii i Hiszpanii, ponieważ nie poinformowały one o krajowych środkach służących transpozycji zaktualizowanej dyrektywy w sprawie kwalifikowania (2011/95/UE). Dyrektywa ta harmonizuje minimalne normy dotyczące kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Przewidziano w niej również szereg praw w odniesieniu do ochrony przed wydaleniem (refoulement), zezwolenia na pobyt, dokumentów podróży, a także dostępu do zatrudnienia, edukacji, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i ułatwień integracyjnych. W dyrektywie uwzględniono też przepisy szczegółowe dotyczące dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania. Termin jej transpozycji upłynął z dniem 21 grudnia 2013 r. Bułgaria i Hiszpania otrzymały wezwania do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) odpowiednio w czerwcu 2013 r. i styczniu 2014 r. Mimo to państwa te nie dokonały transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie kwalifikowania, a w każdym razie nie powiadomiły Komisji o krajowych środkach transpozycji.
  2. Komisja prześle wezwania do usunięcia uchybienia 18 państwom członkowskim[1] w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia o krajowych środkach przyjętych w celu pełnego wdrożenia zmienionej dyrektywy w sprawie procedur azylowych (2013/32/UE)[2]:Dyrektywa ta ustanawia wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej oraz określa bardziej przejrzyste zasady dotyczące ubiegania się o azyl. Ma ona zastosowanie do wszystkich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, z którymi wystąpiono na terytorium państw członkowskich, w tym na ich granicach, wodach terytorialnych lub w strefach tranzytowych. Państwa członkowskie miały obowiązek transpozycji wspomnianej dyrektywy, która stanowi aktualizację dyrektywy 2005/85/WE, oraz poinformowania o krajowych środkach transpozycji do dnia 20 lipca 2015 r. (z wyjątkiem art. 31 ust. 3, 4 i 5, w przypadku których ostateczny termin transpozycji upływa z dniem 20 lipca 2018 r.).
  3. Komisja prześle wezwania do usunięcia uchybienia 19 państwom członkowskim[3], które nie przekazały informacji o krajowych środkach przyjętych w celu pełnego wdrożenia zaktualizowanej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania (2013/33/UE)[4]. Dyrektywa ta określa wspólne minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową we wszystkich państwach członkowskich. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do zapewnienia takim osobom świadczeń materialnych w ramach przyjmowania. Powyższe gwarancje obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę zdrowotną i zatrudnienie, jak również opiekę medyczną i psychologiczną. Dyrektywa ogranicza również możliwości zatrzymywania osób wymagających szczególnego traktowania, zwłaszcza małoletnich. Państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji wspomnianej dyrektywy, która stanowi aktualizację dyrektywy 2003/9/WE, oraz poinformować o krajowych środkach transpozycji do dnia 20 lipca 2015 r.
  4. Komisja zamierza też przesłać Grecji drugie uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia z tytułu naruszenia niektórych przepisów zaktualizowanej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania oraz zaktualizowanej dyrektywy w sprawie procedur azylowych. Wezwanie dotyczy poważnych braków w greckim systemie azylowym, przede wszystkim w odniesieniu do świadczeń materialnych w ramach przyjmowania osób obiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zwłaszcza osób o szczególnych potrzebach i osób wymagających szczególnego traktowania, a także braków strukturalnych w zakresie zapewnienia opieki lub przedstawiciela prawnego małoletnim bez opieki podczas procedury azylowej. W następstwie wezwania do usunięcia uchybienia wystosowanego przez Komisję w 2009 r. i pierwszego wezwania uzupełniającego wystosowanego w 2010 r. Grecja zobowiązała się do przeprowadzenia kompleksowej reformy swojego systemu azylowego. W tym celu w sierpniu 2010 r. przedstawiła swój plan działania w zakresie reformy azylowej i zarządzania migracją, który następnie zaktualizowano w styczniu 2013 r. Komisja ściśle monitorowała wdrażanie środków zawartych w planie działania i udzieliła wsparcia finansowego i technicznego. W marcu br. Grecja przedstawiła nowy plan działania w dziedzinie azylu na 2015 r. Wprawdzie poczyniono pewne postępy, utrzymuje się jednak nadal stały problem strukturalnego braku zdolności przyjmowania , niezależenie od niespodziewanie licznego napływu migrantów w ostatnim czasie. W związku z tym Komisja Europejska ma nadal poważne zastrzeżenia co do zapewnienia odpowiednich warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl oraz sytuacji małoletnich azylantów pozbawionych opieki.

Jakie będą kolejne działania?

Wezwania do usunięcia uchybienia są pierwszym formalnym etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Po otrzymaniu wezwania do usunięcia uchybienia państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na takie wezwanie. Muszą też zgłosić Komisji krajowe środki transpozycji, jeśli do tej pory nie powiadomiły jej o odnośnych środkach. Jeśli Komisja nie otrzyma zadowalających odpowiedzi lub w dalszym ciągu nie zostanie powiadomiona o środkach krajowych służących pełnej transpozycji danej dyrektywy, może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii, co stanowi drugi etap postępowania.

Państwa członkowskie, które otrzymały takie uzasadnione opinie, mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji i powiadomienie jej o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy lub dostosowania prawodawstwa krajowego do przepisów unijnych. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli państwo członkowskie nie dopełni obowiązku zgłoszenia krajowych środków transpozycji, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych na mocy art. 260 ust. 3 TFUE.

Kontekst

Od początku ubiegłej dekady Komisja przedstawiła szereg wniosków w sprawie aktów ustawodawczych mających na celu stworzenie wspólnego europejskiego systemu azylowego. Parlament oraz Rada wprowadzały stopniowo te przepisy.

W całej Europie obowiązują obecnie wspólne normy dotyczące sposobu przyjmowania osób ubiegających się o azyl, z poszanowaniem ich godności, oraz rozpatrywania wniosków azylowych. Zdefiniowano też wspólne kryteria, dzięki którym niezawisłe wymiary sprawiedliwości mogą rozstrzygać, czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania ochrony międzynarodowej.

Podstawą wspólnego europejskiego systemu azylowego jest pięć aktów prawnych (rozporządzenie Dublin, wersje przekształcone dyrektywy w sprawie procedur azylowych, dyrektywy w sprawie kwalifikowania i dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania, a także zasady EURODAC dotyczące pobierania odbitek linii papilarnych).

W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski program w zakresie migracji, zawierający kompleksowy plan poprawy zarządzania migracją we wszystkich jego aspektach. Komisja wskazała również, że jej priorytetem przy rozpatrywaniu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego będzie transpozycja i praktyczne wdrożenie ostatnio przyjętego prawodawstwa w dziedzinie azylu. Komisja wszczęła dziś ponadto 37 nowych spraw, nadała tempo 2 sprawom w toku, a w jednym przypadku przesłała drugie uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Komisja przesłała również pisma administracyjne z żądaniem wyjaśnień na temat dopełnienia wymogów rozporządzenia EURODAC (rozporządzenia UE/603/2013) – takie pisma zostały wystosowane do Cypru, Niemiec, Grecji, Węgier i Włoch. W dniu 11 września 2015 r. podobne pisma z wezwaniem do przedstawienia wyjaśnień dotyczących przyjęcia i egzekwowania decyzji nakazujących powrót (którą to kwestię reguluje dyrektywa 2008/115/WE) przesłano Niemcom, Włochom i Grecji.

Dodatkowe informacje

Nota faktograficzna „Równowaga między odpowiedzialnością i solidarnością w dziedzinie migracji i azylu”

Przegląd naruszeń dotyczących prawodawstwa w dziedzinie azylu

Europejski program w zakresie migracji - dokumenty ustawodawcze

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych


ZAŁĄCZNIK

Wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego

 

Dyrektywa w sprawie procedur azylowych 2013/32/UE

Dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania 2013/33/UE

Dyrektywa w sprawie kwalifikowania 2011/95/UE

Rozporządzenie Eurodac UE/603/2013

Dyrektywa powrotowa 2008/115/WE

 

Etap postępowania

Etap postępowania

Etap postępowania

Etap postępowania

Etap postępowania

Austria

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Belgia

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Bułgaria

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Uzasadniona opinia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

Cypr

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

 

Chorwacja

 

 

 

 

 

Republika Czeska

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Dania

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

nie dotyczy

Estonia

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

Francja

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Niemcy

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

Grecja

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

Drugie uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłowym stosowaniem przepisów

 

 

 

Węgry

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

 

Irlandia

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

nie dotyczy

Włochy

 

 

 

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

Pismo administracyjne z wezwaniem do udzielenia wyjaśnień na temat stosowania przepisów

Łotwa

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Litwa

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Luksemburg

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Malta

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Niderlandy

 

 

 

 

 

Polska

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

Rumunia

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Słowacja

 

 

 

 

 

Słowenia

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Hiszpania

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Uzasadniona opinia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

Szwecja

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

Wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia środków transpozycji

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

 

nie dotyczy

40 nowych decyzji

 


[1] Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Węgry, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Szwecja, Słowenia.

[2] Wspomniana dyrektywa nie ma zastosowania do Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

[3] Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Węgry, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Austria, Polska, Rumunia, Szwecja, Słowenia.

[4] Wspomniana dyrektywa nie ma zastosowania do Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

IP/15/5699

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar