Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verantwoordelijker beheer van de vluchtelingencrisis: Europese Commissie opent 40 inbreukprocedures om het Europees asielstelsel te verbeteren

Brussel, 23 september 2015

Verantwoordelijker beheer van de vluchtelingencrisis: Europese Commissie opent 40 inbreukprocedures om het Europees asielstelsel te verbeteren

De Europese Commissie heeft vandaag 40 beslissingen genomen met betrekking tot inbreukzaken tegen verschillende lidstaten (zie tabel in de bijlage) die geen volledige uitvoering geven aan de wetgeving die het gemeenschappelijk Europees asielstelsel vormt. In het kader van het tweede uitvoeringspakket van de Europese migratieagenda neemt de Commissie verdere stappen om de volledige uitvoering van het EU-recht inzake asiel en migratie te garanderen. De wetgevingsinstrumenten op dit gebied moeten zorgen voor eerlijkere, snellere en betere beslissingen over asielaanvragen (de richtlijn asielprocedures), humane materiële opvangvoorzieningen (bv. huisvesting) voor asielzoekers in de hele EU (de richtlijn opvangvoorzieningen) en verduidelijking van de gronden voor het toekennen van internationale bescherming (de richtlijn asielnormen).

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie: "Solidariteit en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. De EU-leiders hebben in een buitengewone Europese Raad in april een oproep gedaan voor een snelle en volledige omzetting en effectieve uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, om in het kader van de huidige wetgeving te zorgen voor gemeenschappelijke Europese normen.De Europese Commissie is hoedster van de Verdragen. Met de 40 beslissingen die zij vandaag neemt, wil zij ervoor zorgen dat de lidstaten de afspraken die zij hebben gemaakt, daadwerkelijk uitvoeren en toepassen. Zij hebben zich ertoe verbonden deze afspraken zo snel mogelijk en ten volle na te komen. Ons gemeenschappelijk Europees asielstelsel kan enkel functioneren als iedereen zich aan de regels houdt." 

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken: "Overal in Europa moeten asielzoekers worden ontvangen volgens de gemeenschappelijk overeengekomen normen. In alle deelnemende lidstaten moeten de nationale autoriteiten bij de behandeling van asielaanvragen de gemeenschappelijke criteria en normen volgen aan de hand waarvan wordt bepaald of een persoon in aanmerking komt voor internationale bescherming. De normen moeten ten volle worden nageleefd en geëerbiedigd, met volledige inachtneming van de waardigheid en mensenrechten van de asielzoekers."

De Europese Commissie heeft nu ten aanzien van 19 lidstaten in totaal 40 beslissingen genomen in verband met inbreukzaken op de volgende gebieden:

  1. De Commissie stuurt Bulgarije en Spanje met redenen omklede adviezen omdat zij geen kennisgeving hebben gedaan van hun nationale maatregelen tot omzetting van de geactualiseerde richtlijn asielnormen (Richtlijn 2011/95/EU). Deze richtlijn zorgt voor geharmoniseerde minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten. De richtlijn voorziet in een reeks rechten inzake bescherming tegen refoulement, verblijfsvergunningen, reisdocumenten, toegang tot de arbeidsmarkt, toegang tot onderwijs, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg, toegang tot huisvesting en toegang tot integratievoorzieningen. Daarnaast bevat de richtlijn ook specifieke bepalingen met betrekking tot kinderen en kwetsbare personen. De termijn voor de omzetting van de richtlijn is op 21 december 2013 verstreken. In juni 2013 en januari 2014 zijn aan respectievelijk Bulgarije en Spanje schriftelijke aanmaningen gezonden (de eerste formele stap van een inbreukprocedure). Desondanks hebben deze lidstaten de richtlijn asielnormen nog niet omgezet of de Commissie in ieder geval nog niet in kennis gesteld van hun nationale omzettingsmaatregelen.
  2. De Commissie stuurt 18 lidstaten[1] schriftelijke aanmaningen omdat zij geen kennisgeving hebben gedaan van hun nationale maatregelen tot omzetting van de herziene richtlijn asielprocedures (Richtlijn 2013/32/EU)[2].Deze richtlijn stelt gemeenschappelijke procedures vast voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming en bevat duidelijkere regels voor het indienen van een asielaanvraag. De richtlijn is van toepassing op alle verzoeken om internationale bescherming die worden ingediend op het grondgebied, daaronder begrepen aan de grenzen, in de territoriale wateren of in de transitzone van de lidstaten. De lidstaten moesten uiterlijk op 20 juli 2015 deze richtlijn tot actualisering van Richtlijn 2005/85/EG omzetten en aan de Commissie hun nationale omzettingsmaatregelen meedelen (behalve voor artikel 31, leden 3, 4 en 5, waarvoor de omzettingstermijn op 20 juli 2018 verstrijkt).
  3. De Commissie stuurt 19 lidstaten[3] schriftelijke aanmaningen omdat zij geen kennisgeving hebben gedaan van hun nationale maatregelen voor de volledige omzetting van de geactualiseerde richtlijn opvangvoorzieningen (Richtlijn 2013/33/EU)[4]. Deze richtlijn stelt gemeenschappelijke minimumnormen vast voor de opvang van personen die in de lidstaten om internationale bescherming verzoeken. De lidstaten moeten er op grond van deze richtlijn voor zorgen dat er voor deze personen materiële opvangvoorzieningen beschikbaar zijn. Zij moeten bijvoorbeeld toegang krijgen tot huisvesting, voedsel, gezondheidszorg, werk en medische en psychologische bijstand. De richtlijn stelt ook beperkingen aan de bewaring van kwetsbare personen, met name minderjarigen. De lidstaten moesten uiterlijk op 20 juli 2015 de richtlijn tot actualisering van Richtlijn 2003/9/EG omzetten en kennisgeving doen van hun nationale omzettingsmaatregelen.
  4. De Commissie stuurt een tweede aanvullende aanmaning aan Griekenland wegens schending van een aantal bepalingen van de geactualiseerde richtlijn opvangvoorzieningen en de geactualiseerde richtlijn asielprocedures. In de aanmaning wordt gewezen op ernstige tekortkomingen van het Griekse asielstelsel, meer bepaald met betrekking tot de materiële opvangvoorzieningen voor personen die om internationale bescherming verzoeken, met name personen die behoefte hebben aan speciale voorzieningen en kwetsbare personen. Nog een ander punt betreft de structurele gebreken in de uitvoering van het systeem voor voogdij over of wettelijke vertegenwoordiging van niet-begeleide minderjarigen tijdens de asielprocedure. Na de schriftelijke aanmaning van de Commissie in 2009 en een eerste aanvullende aanmaning in 2010 heeft Griekenland zich ertoe verbonden zijn asielstelsel grondig te hervormen op basis van een actieplan betreffende de hervorming van het asielstelsel en migratiebeheer. Dat plan werd in augustus 2010 gepresenteerd en in januari 2013 geactualiseerd. De Commissie heeft nauw toezicht gehouden op de uitvoering van de maatregelen van de actieplannen en heeft financiële en technische steun verleend. In maart dit jaar heeft Griekenland een nieuwe routekaart inzake asiel voor 2015 gepresenteerd. Ondanks de geboekte vooruitgang en los van de recente grote onverwachte instroom is er nog steeds een structureel en aanhoudend gebrek aan opvangcapaciteit. De Europese Commissie blijft dan ook ernstig bezorgd over de beschikbaarheid van passende opvangvoorzieningen voor asielzoekers en over de situatie van niet-begeleide minderjarige asielzoekers.

Volgende stappen

Een schriftelijke aanmaning is de eerste formele stap in een inbreukprocedure. De lidstaten moeten binnen twee maanden na ontvangst van een schriftelijke aanmaning een antwoord sturen en moeten aan de Commissie hun nationale omzettingsmaatregelen meedelen wanneer dat nog niet is gebeurd. Wanneer geen bevredigend antwoord wordt gegeven of geen kennisgeving wordt gedaan van nationale maatregelen tot volledige omzetting van een richtlijn, kan de Commissie overgaan naar de tweede fase van de inbreukprocedure: het versturen van een met redenen omkleed advies.

Na ontvangst van een met redenen omkleed advies moeten de lidstaten binnen twee maanden de Commissie een antwoord sturen. Zij moeten de Commissie in kennis stellen van de maatregelen voor volledige omzetting of moeten de nationale wetgeving in overeenstemming brengen met het EU-recht. Doen zij dat niet, dan kan de Commissie beslissen hen door te verwijzen naar het Europees Hof van Justitie. Als geen kennisgeving wordt gedaan van de nationale omzettingsmaatregelen kan de Commissie het Hof voorstellen om op grond van artikel 260, lid 3, VWEU een financiële sanctie op te leggen.

Achtergrond

Sinds het begin van deze eeuw heeft de Commissie een aantal wetgevingshandelingen voorgesteld om een gemeenschappelijk Europees asielstelsel op te zetten. Het Europees Parlement en de Raad hebben deze wetgevingsstukken bekrachtigd.

In heel Europa gelden nu dezelfde normen voor de manier waarop asielzoekers, met respect voor hun waardigheid, worden ontvangen, en voor de manier waarop hun asielaanvragen worden behandeld. Bovendien zijn in heel Europa gemeenschappelijke criteria van kracht aan de hand waarvan onze onafhankelijke rechtsstelsels bepalen of iemand in aanmerking komt voor internationale bescherming.

De kern van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel wordt gevormd door vijf verschillende wetgevingsinstrumenten, namelijk de Dublinverordening, de herschikte richtlijn asielprocedures, de herschikte richtlijn asielnormen, de herschikte richtlijn opvangvoorzieningen en de Eurodac-regels inzake het nemen van vingerafdrukken.

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie haar Europese migratieagenda voorgesteld, waarin zij een alomvattende aanpak uiteenzet die moet zorgen voor een beter beheer van alle aspecten van migratie. De Commissie verbond zich er onder meer toe prioriteit toe te kennen aan de omzetting en uitvoering in de praktijk van de recent vastgestelde asielwetgeving wanneer zij overweegt inbreukprocedures in te leiden. De Commissie heeft vandaag 37 nieuwe zaken ingeleid. Ook heeft zij twee lopende zaken in een volgende fase gebracht en heeft zij in één zaak een tweede aanvullende aanmaning verzonden.

De Commissie heeft op 28 augustus 2015 administratieve brieven met een verzoek om toelichting over de inachtneming van de Eurodac-verordening (Verordening (EU) nr. 603/2013) verstuurd naar Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije en Italië. Daarnaast heeft zij op 11 september 2015 ook administratieve brieven met een verzoek om toelichting over de goedkeuring en uitvoering van terugkeerbesluiten (Richtlijn 2008/115/EG) verstuurd naar Duitsland, Italië en Griekenland.

Meer informatie

Factsheet "Evenwicht tussen verantwoordelijkheid en
solidariteit bij asiel en migratie"

Overzicht van inbreukzaken met betrekking tot de asielwetgeving

Wetgevingsdocumenten met betrekking tot de Europese migratieagenda

Website van het directoraat-generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken


BIJLAGE

Uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel

 

Richtlijn 2013/32/EU inzake asielprocedures

Richtlijn 2013/33/EU inzake opvangvoorzieningen

Richtlijn 2011/95/EU inzake asielnormen

Eurodac-verordening (EU) nr. 603/2013

Richtlijn 2008/115/EG inzake terugkeer

 

Fase van de procedure

Fase van de procedure

Fase van de procedure

Fase van de procedure

Fase van de procedure

Oostenrijk

 

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

België

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Bulgarije

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Met redenen omkleed advies wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

Cyprus

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

 

Kroatië

 

 

 

 

 

Tsjechië

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Denemarken

N.v.t.

N.v.t.

 

 

N.v.t.

Estland

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

Frankrijk

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting


 

 

 

Duitsland

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

Griekenland

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

Tweede aanvullende schriftelijke aanmaning wegens onjuiste toepassing

 

 

 

Hongarije

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

 

Ierland

N.v.t.

N.v.t.

 

 

N.v.t.

Italië

 

 

 

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

Administratieve brief met verzoek om toelichting van de toepassing

Letland

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Litouwen

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Luxemburg

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Malta

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

Polen

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

Roemenië

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Slowakije

 

 

 

 

 

Slovenië

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Spanje

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Met redenen omkleed advies wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

Zweden

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

Schriftelijke aanmaning wegens niet-kennisgeving van omzetting

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

 

N.v.t.

40 nieuwe beslissingen

 


[1] België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

[2] Deze richtlijn is niet van toepassing op Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

[3] België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

[4] De richtlijn is niet van toepassing op Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

IP/15/5699

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar