Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Više odgovornosti u upravljanju izbjegličkom krizom: Europska komisija pokreće 40 postupaka zbog povrede prava kako bi europski sustav azila bio djelotvoran

Brisel, 23 rujan 2015

Više odgovornosti u upravljanju izbjegličkom krizom: Europska komisija pokreće 40 postupaka zbog povrede prava kako bi europski sustav azila bio djelotvoran

Europska komisija donijela je danas 40 odluka o povredi prava protiv nekoliko država članica (vidjeti tablicu u Prilogu) zbog toga što nisu u potpunosti provele zakonodavstvo koje čini zajednički europski sustav azila. Nakon drugoga provedbenog paketa Europskoga migracijskog programa Europska komisija povećava napore kako bi osigurala punu primjenu prava EU-a u području migracije i azila. Predmetni zakonodavni akti imaju za cilj pravednije, brže i kvalitetnije donošenje odluka o azilu (Direktiva o postupcima azila) čime se osiguravaju humani fizički uvjeti prihvata (primjerice stanovanje) za tražitelje azila diljem EU-a (Direktiva o uvjetima prihvata) i razjašnjavaju osnove za odobravanje međunarodne zaštite (Direktiva o standardima za kvalifikaciju).

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavo je: „Solidarnost i odgovornost dvije su strane iste medalje.Čelnici EU-a su tijekom izvanrednog sastanka Europskog vijeća u travnju zatražili brzo i puno prenošenje te učinkovitu provedbu zajedničkoga europskog sustava azila kako bi se osigurale zajedničke europske norme u okviru postojećeg zakonodavstva.Europska komisija zaštitnica je Ugovora i 40 postupaka zbog povrede prava koji su pokrenuti danas imaju cilj osigurati da države članice uistinu provode i primjenjuju obveze koje su preuzele. A pristale su te obveze provesti u potpunosti i u kratkom roku. Naš zajednički europski sustav azila može biti djelotvoran samo ako svaka strana slijedi pravila.”

Povjerenik za migraciju i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulous poručio je: „U načinu prihvata tražitelja azila svi se u Europi moraju pridržavati zajednički dogovorenih normi.Sve države članice koje sudjeluju moraju obraditi zahtjeve za azil u skladu sa zajedničkim normama i kriterijima koji se upotrebljavaju u nadležnim nacionalnim tijelima kako bi se odredilo tko ima pravo na međunarodnu zaštitu.Te se norme moraju u potpunosti poštovati i provoditi, a pritom valja voditi računa o dostojanstvu i ljudskim pravima podnositelja zahtjeva.”

Europska komisija donijela je danas 40 odluka o povredi prava protiv 19 država članica u sljedeća tri područja:

  1. Komisija upućuje obrazložena mišljenja Bugarskoj i Španjolskoj zbog toga što nisu izvijestile o nacionalnim mjerama za prenošenje ažurirane Direktive o standardima za kvalifikaciju (2011/95/EU). Direktivom se usklađuju minimalne norme za kvalifikaciju državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite. Direktivom se predviđaju i niz prava u vezi sa zaštitom od prisilnog udaljenja ili vraćanja, dozvolama boravka, putnim ispravama, pravom na zapošljavanje, pravom na obrazovanje, socijalnom skrbi, zdravstvenom zaštitom, pravom na smještaj, pomoći pri uključivanju u društvo te posebne odredbe koje se odnose na djecu i ugrožene osobe. Rok za prenošenje te Direktive istekao je 21. prosinca 2013. Unatoč službenim opomenama (prvi korak postupka zbog povrede prava) upućenima Bugarskoj i Španjolskoj u lipnju 2013. i siječnju 2014., te dvije države nisu prenijele Direktivu o standardima za kvalifikaciju te još nisu izvijestile Komisiju o nacionalnim mjerama za prenošenje.
  2. Komisija upućuje službene opomene u 18 država članica [1]zbog toga što nisu izvijestile o nacionalnim mjerama koje su poduzele kako bi u potpunosti prenijele revidiranu verziju Direktive o postupku azila(2013/32/EU)[2].Tom se Direktivom utvrđuju zajednički postupci za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite i propisuju jasnija pravila o tome kako zatražiti azil. Ona se primjenjuje na sve zahtjeve za međunarodnu zaštitu podnesene na državnom području države članice, uključujući na granici, u teritorijalnim vodama ili tranzitnim zonama države članice. Države članice bile su obvezne prenijeti tu Direktivu, kojom se ažurira Direktiva 2005/85/EZ, i izvijestiti Komisiju o nacionalnim mjerama za prenošenje do 20. srpnja 2015. (s iznimkom članka 31. stavaka 3., 4. i 5. kojima je rok za prenošenje 20. srpnja 2018.).
  3. Komisija upućuje službene opomene u 19 država članica[3] zbog toga što nisu izvijestile o nacionalnim mjerama koje su poduzele kako bi u potpunosti prenijele revidiranu Direktivu o uvjetima prihvata (2013/33/EU)[4] kojom se utvrđuju zajednički minimalni standardi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu među državama članicama. Njome se određuje pravna obveza za države članice prema kojoj one osiguravaju da su podnositeljima zahtjeva dostupni materijalni uvjeti prihvata kada podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu. To uključuje pristup smještaju, hrani, zdravstvenoj skrbi i zapošljavanju te liječničkoj i psihološkoj pomoći. Njome se također ograničava zadržavanje ranjivih osoba, posebice maloljetnika. Države članice morale su prenijeti Direktivu, kojom se ažurira Direktiva 2003/9/EZ, i izvijestiti do 20. srpnja 2015. o nacionalnim mjerama za prenošenje.
  4. Komisija upućuje drugu dodatnu službenu opomenu Grčkoj zbog povrede određenih odredbi ažurirane Direktive o uvjetima prihvata i ažurirane Direktive o postupcima azila. Opomena se odnosi na ozbiljne nedostatke u grčkom sustavu azila, posebice u pogledu materijalnih uvjeta prihvata podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, posebice onih s posebnim potrebama i ugroženih osoba, te na strukturne propuste u funkcioniranju sustava skrbništva ili pravnog zastupanja maloljetnika bez pratnje tijekom postupka traženja azila. Nakon službene opomene Komisije upućene 2009. i prve dodatne službene opomene upućene 2010. Grčka se obvezala sveobuhvatno reformirati svoj sustav azila na temelju grčkoga akcijskog plana o reformi azila  i upravljanju migracijama predstavljenog u kolovoza 2010. i revidiranog u siječnju 2013. Komisija je pomno pratila provedbu mjera iz akcijskih planova i pružila financijsku i tehničku potporu. Grčka je u ožujku predstavila novi plan o azilu za 2015. Iako je postignut napredak, još uvijek postoji konstantni i strukturalni manjak prihvatnog kapaciteta, neovisno o velikim i neočekivanim priljevima koji su nedavno zabilježeni. Europska komisija stoga je još veoma zabrinuta zbog raspoloživosti odgovarajućih uvjeta prihvata za tražitelje azila i zbog situacije maloljetnih podnositelja zahtjeva za azil bez pratnje.

Koji su sljedeći koraci?

Službene opomene prvi su formalni korak postupka zbog povrede prava. Nakon primitka službene opomene države članice imaju rok od dva mjeseca za odgovor na službenu opomenu i u slučaju neizvješćivanja moraju izvijestiti Komisiju o svojim nacionalnim mjerama za prenošenje. U nedostatku zadovoljavajućih odgovora ili slijedom kontinuiranog nedostatka izvješćivanja o nacionalnim mjerama kojima se u potpunosti prenosi Direktiva, Europska komisija može odlučiti poslati obrazložena mišljenja, što je drugi korak u postupku zbog povrede.

Nakon što države članice prime obrazložena mišljenja, imaju rok od dva mjeseca za odgovor Komisiji i izvijestiti o mjerama poduzetima za osiguravanje potpunog prenošenja ili o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva u skladu s pravom EU-a. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti ih Sudu Europske unije. U slučajevima neizvješćivanja o nacionalnim mjerama za prenošenje Komisija može Sudu predložiti izricanje financijskih sankcija u okviru članka 260. stavka 3. UFEU-a.

Kontekst

Komisija od početka 2000-ih stalno iznosi zakonodavne prijedloge radi izgradnje zajedničkoga europskog sustava azila. Parlament i Vijeće postupno su donosili te prijedloge.

Diljem Europe sada imamo zajedničke standarde o načinu prihvata tražitelja azila imajući u vidu njihovo dostojanstvo i o načinu obrade njihovih zahtjeva za azil, kao što imamo i zajedničke kriterije koji se upotrebljavaju u našim neovisnim pravosudnim sustavima kako bi se utvrdilo tko ima pravo na međunarodnu zaštitu.

Pet različitih zakonodavnih akata središnji su dio zajedničkoga europskog sustava azila (Dublinska uredba, preinačena Direktiva o postupcima azila, preinačena Direktiva o standardima za kvalifikaciju, preinačena Direktiva o uvjetima prihvata i pravila za uzimanje otisaka prstiju EURODAC-a).

Komisija je 13. svibnja 2015. predstavila Europski migracijski program u kojem se utvrđuje sveobuhvatni pristup kojim će se poboljšati upravljanje svim aspektima migracija. U okviru programa Komisija se obvezala pridati najveću važnost prenošenju i primjeni u praksi nedavno donesenog zakonodavstva o podnositeljima zahtjeva za azil pri razmatranju postupaka zbog povrede prava. Komisija je danas otvorila 37 novih predmeta, proširila dva otvorena predmeta i u jednom predmetu uputila drugu dodatnu službenu opomenu.

Komisija je nedavno uputila i službene dopise u kojima zahtijeva objašnjenje o sukladnosti s Uredbom o EURODAC-u (Uredba EU/603/2013) Cipru, Njemačkoj, Grčkoj i Italiji, 28. kolovoza 2015. Službene dopise u kojima zahtijeva objašnjenje o donošenju i provođenju odluka o vraćanju (Direktiva 2008/115/EZ) poslala je Njemačkoj, Italiji i Grčkoj 11. rujna 2015.

Dodatne informacije

Informativni članak o pronalaženju ravnoteže između odgovornosti i solidarnosti u području migracija i azila

Pregled povreda zakonodavstva o azilu

Zakonodavni dokumenti Europskoga programa za migracije

Internetska stranica Glavne uprave za migracije i unutarnje poslove


PRILOG

Provedba zajedničkoga europskog sustava azila:

 

Direktiva o postupcima azila 2013/32/EU

Direktiva o uvjetima prihvata 2013/33/EU

Direktiva o standardima za kvalifikaciju 2011/95/EU

Uredba o Eurodacu EU/603/2013

Direktiva o vraćanju 2008/115/EZ

 

Faza postupka

Faza postupka

Faza postupka

Faza postupka

Faza postupka

Austrija

 

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Belgija

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Bugarska

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Obrazloženo mišljenje upućeno zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

Cipar

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

 

Hrvatska

 

 

 

 

 

Češka Republika

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Danska

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

 

nije primjenjivo

Estonija

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Finska

 

 

 

 

 

Francuska

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Njemačka

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

Grčka

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

Druga službena opomena upućena zbog nepravilne primjene

 

 

 

Mađarska

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

 

Irska

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

 

nije primjenjivo

Italija

 

 

 

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

Upućen službeni dopis radi objašnjenja o primjeni

Latvija

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Litva

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Luksemburg

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Malta

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

Poljska

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

Rumunjska

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Slovačka

 

 

 

 

 

Slovenija

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Španjolska

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Obrazloženo mišljenje upućeno zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

Švedska

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

Službena opomena upućena zbog neizvješćivanja o prenošenju

 

 

 

Ujedinjena Kraljevina

nije primjenjivo

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

nije primjenjivo

40 novih odluka

 


[1] Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Njemačka, Estonija, Grčka, Španjolska, Francuska, Mađarska, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Poljska, Rumunjska, Švedska, Slovenija.

[2] Ta se Direktiva ne primjenjuje na Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu.

[3] Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Njemačka, Estonija, Grčka, Španjolska, Francuska, Mađarska, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, Poljska, Rumunjska, Švedska, Slovenija.

[4] Ta se Direktiva ne primjenjuje na Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu.

IP/15/5699

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar