Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Enemmän vastuuta pakolaisista: Euroopan komissio antaa 40 rikkomuspäätöstä Euroopan turvapaikkajärjestelmän toiminnan tehostamiseksi

Bryssel 23. syyskuutata 2015

Enemmän vastuuta pakolaisista: Euroopan komissio antaa 40 rikkomuspäätöstä Euroopan turvapaikkajärjestelmän toiminnan tehostamiseksi

Euroopan komissio on antanut tänään 40 rikkomuspäätöstä useita EU:n jäsenvaltioita vastaan, koska maat eivät ole panneet Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä kaikilta osin täytäntöön.

Komission toimenpiteen taustalla on Euroopan muuttoliikeagendan toinen täytäntöönpanopaketti. Tarkoituksena on tehostaa toimia, joilla varmistetaan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkalainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano.

Täytäntöönpanopaketti käsittää kolme eri direktiiviä. Turvapaikkamenettelydirektiivin tavoitteena on tehdä turvapaikkapäätöksistä oikeudenmukaisempia sekä nopeuttaa ja parantaa päätöksentekomenettelyä. Vastaanotto-olosuhteita koskevalla direktiivillä pyritään varmistamaan turvapaikanhakijoiden ihmisarvoiset vastaanotto-olosuhteet, kuten majoitus, koko EU:ssa. Paketin kolmantena palasena on aseman määrittelyä koskeva direktiivi, jonka tavoitteena on selkeyttää kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita.

Euroopan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan solidaarisuudessa ja vastuussa on kyse saman kolikon eri puolista.Huhtikuussa järjestetyssä Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa EU:n johtajat kannattivat Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevan lainsäädännön nopeaa ja täysimääräistä täytäntöönpanoa, jotta EU:ssa olisi turvapaikka-asioissa yhteiset vähimmäisvaatimukset.˝Tänään aloitetuilla 40 rikkomusmenettelyllä halutaan varmistaa, että jäsenvaltiot todellakin tekevät sen, mihin ne ovat aiemmin sitoutuneet, ja että ne tekevät sen ripeästi. ˝Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä toimii vain, jos kaikki noudattavat sääntöjä˝, Timmermans toteaa.

Muuttoliike- ja sisäasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos muistuttaa hänkin, että Euroopassa kaikkien on noudatettava yhteisesti sovittuja vaatimuksia siitä, miten turvapaikanhakijat vastaanotetaan. ”Kaikkien järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on käsiteltävä turvapaikkahakemukset niiden yhteisten kriteerien ja vaatimusten mukaisesti, joita kansalliset viranomaiset soveltavat määrittäessään, onko henkilö oikeutettu kansainväliseen suojeluun. Samalla on kunnioitettava hakijoiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”, Avramopoulos toteaa.

Euroopan komissio on tänään antanut 40 rikkomuspäätöstä 19:ää jäsenvaltiota vastaan seuraavissa asioissa.

  1. Komissio lähettää Bulgarialle ja Espanjalle perustellun lausunnon siksi, että maat eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joillaajan tasalle saatettu aseman määrittelyä koskeva direktiivi (2011/95/EU) otetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivillä yhdenmukaistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden on täytettävä voidakseen saada kansainvälistä suojelua. Lisäksi direktiivissä säädetään tietyistä oikeuksista, jotka koskevat palauttamiskieltoa, oleskelulupia, matkustusasiakirjoja, työllistymistä, koulutusta, sosiaalietuuksia, terveydenhoitoa, majoitusta ja kotouttamista. Lapsista ja haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä on omat erityissäännökset. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä umpeutui 21. joulukuuta 2013. Vaikka Bulgarialle lähetettiin kesäkuussa 2013 ja Espanjalle tammikuussa 2014 virallinen ilmoitus (rikkomusmenettelyn ensimmäinen vaihe), maat eivät ole edelleenkään saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään tai ainakaan ilmoittaneet siitä komissiolle.
  2. Komissio lähettää 18 jäsenvaltiolle[1] virallisen ilmoituksen, koska ne eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joillatarkistettu turvapaikkamenettelydirektiivi (2013/32/EU)[2] saatetaan kokonaisuudessaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.Kyseisellä direktiivillä otetaan käyttöön kansainvälisen suojelun myöntämistä ja peruuttamista koskevat yhteiset menettelyt ja selkeytetään turvapaikanhakusääntöjä. Sitä sovelletaan kaikkiin kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin, jotka on tehty jäsenvaltioiden alueella, rajoilla, aluevesillä tai niissä sijaitsevilla kauttakulkualueilla. Jäsenvaltioiden piti toteuttaa kansalliset toimenpiteet kyseisen direktiivin, jolla direktiivi 2005/85/EY saatetaan ajan tasalle, saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittaa ne komissiolle 20. heinäkuuta 2015 mennessä (31 artiklan 3–5 kohtaa koskeva määräaika on poikkeuksellisesti 20.7.2018).
  3. Komissio lähettää 19 jäsenvaltiolle[3] virallisen ilmoituksen, koska ne eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joilla ajan tasalle saatettu vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi (2013/33/EU)[4] saatetaan kokonaisuudessaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä vahvistetaan yhteiset vähimmäisvaatimukset sille, miten kansainvälistä suojelua hakevat otetaan vastaan jäsenvaltioissa. Siinä asetetaan jäsenvaltioille lakisääteinen velvollisuus varmistaa asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet, jotka käsittävät muun muassa asumisen, ruoan, työllistymisen sekä fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon. Direktiivillä myös rajoitetaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, varsinkin alaikäisten, säilöönottoa. Jäsenvaltioiden piti toteuttaa kansalliset toimenpiteet kyseisen direktiivin, jolla direktiivi 2003/9/EY saatetaan ajan tasalle, saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittaa ne 20. heinäkuuta 2015 mennessä.
  4. Komissio lähettää toisen täydentävän virallisen ilmoituksen Kreikalle, koska maa on rikkonut ajan tasalle saatettujen vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin ja turvapaikkamenettelydirektiivin tiettyjä säännöksiä. Ilmoitus koskee vakavia puutteita Kreikan turvapaikkajärjestelmässä, erityisesti kansainvälistä suojelua hakevien, varsinkin erityistarpeita omaavien ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden vastaanotto-olosuhteita sekä rakenteellisia ongelmia kaikkien yksin saapuvien alaikäisten huoltajuusjärjestelmässä tai laillisessa edustuksessa turvapaikkamenettelyn aikana. Komissio lähetti asiasta virallisen ilmoituksen vuonna 2009 ja ensimmäisen täydentävän virallisen ilmoituksen vuonna 2010. Kreikka on sen jälkeen sitoutunut uudistamaan turvapaikkajärjestelmänsä perusteellisesti elokuussa 2010 esittämänsä ja tammikuussa 2013 tarkistamansa toimintasuunnitelman perusteella. Komissio on seurannut tarkkaan toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja antanut taloudellista ja teknistä tukea. Maaliskuussa 2015 Kreikka esitti uuden turvapaikka-asioita koskevan etenemissuunnitelman. Vaikka edistystä on tapahtunut, vastaanottokapasiteetissa on edelleen rakenteellisia ongelmia, jotka eivät selity viime aikoina saapuneiden siirtolaisten odottamattoman suurella määrällä. Näin ollen komissiolla on edelleen vahvoja epäilyksiä turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta ja yksin saapuvien alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanteesta.

Seuraavaksi

Virallinen ilmoitus on rikkomusmenettelyn ensimmäinen vaihe. Jäsenvaltiolla on sen saatuaan kaksi kuukautta aikaa vastata. Ilmoittamatta jättämistä koskevassa tapauksessa sen on ilmoitettava komissiolle kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet. Jos vastaus ei tyydytä komissiota tai jos jäsenvaltio ei edelleenkään ilmoita toimenpiteistä, joilla direktiivi pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön, komissio voi päättää lähettää asianomaiselle jäsenvaltiolle perustellun lausunnon, mistä alkaa rikkomusmenettelyn toinen vaihe.

Perustellun lausunnon saatuaan jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle ja ilmoittaa sille toimenpiteistä, joilla varmistetaan direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano tai saatetaan kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EU:n lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa komissio voi viedä jäsenvaltion unionin tuomioistuimeen. Tapauksissa, joissa kansallisia toimenpiteitä ei ole ilmoitettu, komissio voi SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää tuomioistuinta määräämään jäsenvaltiolle taloudellisia seuraamuksia.

Tausta

Komissio on 2000-luvun alusta alkaen esittänyt säädösehdotuksia Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi, ja parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet ne.

EU:ssa on nyt yhteiset vaatimukset siitä, miten turvapaikanhakijat vastaanotetaan ihmisarvoisella tavalla, miten turvapaikkahakemukset käsitellään ja miten jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät määrittelevät kansainvälisen suojelun tarpeen.

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ytimen muodostavat viisi säädöstä: Dublin-asetus, uudelleenlaaditut direktiivit turvapaikkamenettelyistä, aseman määrittelystä ja vastaanotto-olosuhteista sekä sormenjälkien vertailua koskevat EURODAC-säännöt.

Euroopan komissio julkaisi 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendan. Siinä esitetään kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen hallinnan tehostamiseksi. Siinä nostetaan etusijalla turvapaikkasäännöistä hiljattain annetun lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpano rikkomusmenettelyjen välttämiseksi. Komissio on tänään aloittanut 37 uutta menettelyä, aloittanut menettelyn toisen vaiheen kahdessa vireillä olevassa tapauksessa ja lähettänyt yhdessä tapauksessa toisen täydentävän virallisen ilmoituksen.

Komissio lähetti 28. elokuuta 2015 Italialle, Kreikalle, Kyprokselle, Saksalle ja Unkarille hallinnollisen kirjeen, jossa se pyytää lisäselvityksiä EURODAC-asetuksen (EU/603/2013) noudattamisesta. Italialle, Kreikalle ja Saksalle 11. syyskuuta 2015 lähettämässään hallinnollisessa kirjeessä komissio pyytää puolestaan lisäselvityksiä palauttamispäätöksistä ja niiden täytäntöönpanosta (direktiivi 2008/115/EY).

Lisätietoja

Vastuun ja solidaarisuuden tasaaminen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa

Turvapaikkalainsäädännön rikkomiset

Euroopan muuttoliikeagendaan liittyvä lainsäädäntö

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivut


LIITE

Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toteutus

 

Turvapaikka–menettelydirektiivi 2013/32/EU

Direktiivi 2013/33/EU vastaanotto-olosuhteista

Direktiivi 2011/95/EY aseman määrittelystä

EURODAC-asetus EU/603/2013

Palauttamisdirek–tiivi 2008/115/EY

 

Menettelyn vaihe

Menettelyn vaihe

Menettelyn vaihe

Menettelyn vaihe

Menettelyn vaihe

Itävalta

 

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Belgia

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Bulgaria

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty perusteltu lausunto (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

Kypros

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

 

Kroatia

 

 

 

 

 

Tšekki

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Tanska

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

Ei sovelleta

Viro

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Suomi

 

 

 

 

 

Ranska

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Saksa

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

Kreikka

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

Lähetetty toinen täydentävä virallinen ilmoitus
(virheellinen soveltaminen)

 

 

 

Unkari

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

 

Irlanti

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

Ei sovelleta

Italia

 

 

 

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

Lähetetty hallinnollinen kirje (pyydetään lisä–selvityksiä soveltamisesta)

Latvia

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Liettua

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Luxemburg

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Malta

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Alankomaat

 

 

 

 

 

Puola

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Portugali

 

 

 

 

 

Romania

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Slovakia

 

 

 

 

 

Slovenia

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Espanja

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty perusteltu lausunto (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

Ruotsi

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

Lähetetty virallinen ilmoitus (täytäntöönpanosta ei ole ilmoitettu)

 

 

 

Yhdistynyt kuningas–kunta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

Ei sovelleta

40 uutta päätöstä

 


[1] Belgia, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro.

[2] Direktiiviä ei sovelleta Irlantiin, Tanskaan eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

[3] Belgia, Bulgaria, Espanja, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro.

[4] Direktiiviä ei sovelleta Irlantiin, Tanskaan eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

IP/15/5699

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar