Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Více odpovědnosti při řešení uprchlické krize: Evropská komise zahájila 40 řízení o porušení Smlouvy, aby mohl začít fungovat evropský azylový systém

Brusel 23. září 2015

Více odpovědnosti při řešení uprchlické krize: Evropská komise zahájila 40 řízení o porušení Smlouvy, aby mohl začít fungovat evropský azylový systém

Evropská komise dnes zahájila 40 řízení o porušení Smlouvy proti několika členským státům (viz tabulka v příloze), které kompletně neprovedly právní předpisy tvořící společný evropský azylový systém. V návaznosti na druhý prováděcí balíček evropského programu pro migraci Evropská komise stupňuje své úsilí o zajištění plného uplatňování právních předpisů EU v oblasti migrace a azylu. Uvedené právní předpisy se zaměřují na spravedlivější, rychlejší a kvalitnější rozhodnutí o azylu (směrnice o azylovém řízení), zajišťují, aby byly žadatelům o azyl v celé EU poskytnuty humánní materiální podmínky přijetí – např. ubytování (směrnice o podmínkách přijímání) –, a vyjasňují důvody pro přiznání mezinárodní ochrany (kvalifikační směrnice).

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil: „Solidarita a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Na mimořádném dubnovém zasedání Evropské rady vedoucí představitelé EU vyzvali k urychlené a úplné transpozici a účinnému provedení společného evropského azylového systému, aby byly zajištěny společné evropské normy na základě stávajících právních předpisů.Evropská komise je strážkyní Smluv a dnešních 40 řízení o porušení Smlouvy má zajistit, aby členské státy skutečně provedly a uplatňovaly to, k čemu se dříve zavázaly – a zavázaly se učinit tak rychle a kompletně. Společný evropský azylový systém může fungovat, pouze pokud budou všichni dodržovat pravidla.“            

Komisař pro migraci a vnitřní věci Dimitris Avramopoulos uvedl: „V Evropě musí všichni dodržovat společně dohodnuté normy ohledně způsobu, jakým přijímáme žadatele o azyl. Všechny zúčastněné členské státy musí zpracovávat žádosti o azyl na základě společných kritérií a norem, které vnitrostátní orgány uplatňují, aby určily, zda má daná osoba nárok na mezinárodní ochranu. Tyto normy musí být plně provedeny a dodržovány, přičemž je třeba vždy respektovat důstojnost a lidská práva žadatelů.“

Evropská komise dnes zahájila 40 řízení o porušení Smlouvy s 19 členskými státy v těchto oblastech:

  1. Komise zasílá odůvodněná stanoviska Bulharsku a Španělsku, jelikož nesdělily vnitrostátní opatření, jimiž provádějí aktualizovanou kvalifikační směrnici (2011/95/EU). Tato směrnice harmonizuje minimální normy určující, jak se mohou státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti kvalifikovat jako příjemci mezinárodní ochrany. Stanoví rovněž řadu práv týkajících se ochrany před navracením, povolení k pobytu, cestovních dokladů, přístupu k zaměstnání, vzdělávání, sociální a zdravotní péči, k ubytování a k integračním opatřením. Obsahuje také zvláštní ustanovení pro děti a zranitelné osoby. Lhůta pro provedení této směrnice do vnitrostátního práva uplynula 21. prosince 2013. Přestože Evropská komise zaslala Bulharsku v červnu 2013 a Španělsku v lednu 2014 úřední výzvu, která je prvním formálním krokem v řízení o porušení Smlouvy, tyto dva členské státy kvalifikační směrnici neprovedly do svého práva, respektive v každém případě svá transpoziční opatření Komisi dosud neoznámily.
  2. Komise zasílá 18 členským státům[1] výzvu, jelikož nesdělily přijatá vnitrostátní opatření pro úplné provedení revidované směrnice o azylovém řízení (2013/32/EU)[2]:Směrnice stanoví společné postupy pro přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany a obsahuje jasnější pravidla o tom, jak žádat o azyl. Vztahuje se na všechny žádosti o mezinárodní ochranu podané na území členských států, a to i na jejich hranicích, v jejich teritoriálních vodách nebo v jejich tranzitních prostorách. Členské státy měly povinnost tuto směrnici, kterou se aktualizuje směrnice 2005/85/ES, provést a sdělit Komisi vnitrostátní opatření k jejímu provedení do 20. července 2015 (s výjimkou čl. 31 odst. 3, 4 a 5, u nichž je termínem pro transpozici 20. červenec 2018).
  3. Komise zasílá 19 členským státům[3] výzvu, jelikož nesdělily přijatá vnitrostátní opatření pro úplné provedení aktualizované směrnice o podmínkách přijímání (2013/33/EU)[4], jež pro všechny členské státy stanoví společné minimální standardy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Členským státům stanoví povinnost zajistit, aby žadatelé o mezinárodní ochranu měli k dispozici materiální podmínky přijetí. Ty zahrnují přístup k ubytování, stravě, zdravotní péči a zaměstnání a také k lékařské a psychologické péči. Směrnice rovněž omezuje zadržování zranitelných osob, zejména nezletilých. Členské státy měly tuto směrnici, kterou se aktualizuje směrnice 2003/9/ES, provést a sdělit přijatá vnitrostátní transpoziční opatření do 20. července 2015.
  4. Komise zasílá Řecku druhou doplňující výzvu pro porušení některých ustanovení aktualizované směrnice o podmínkách přijímání a aktualizované směrnice o azylovém řízení. Týká se závažných nedostatků řeckého azylového systému, zejména pokud jde o materiální podmínky přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, zejména těch se zvláštními potřebami a zranitelných osob, jakož i strukturálních nedostatků ve fungování poručnického systému nebo právního zastoupení všech nezletilých osob bez doprovodu v průběhu azylového řízení. V reakci na výzvu Komise z roku 2009 a první doplňující výzvu z roku 2010 se Řecko zavázalo provést komplexní reformu svého azylového systému na základě svého akčního plánu azylové reformy a řízení migrace, jenž byl předložen v srpnu 2010 a v lednu 2013 revidován. Komise realizaci tohoto akčního plánu pečlivě sledovala a poskytovala finanční a technickou podporu. V březnu Řecko představilo nový plán opatření v oblasti azylu na rok 2015. I když došlo k pokroku, stále přetrvává strukturální nedostatek přijímací kapacity, a to nezávisle na velkém a neočekávaném přílivu uprchlíků, jenž nastal v nedávné době. Evropská komise má proto nadále vážné obavy, pokud jde o existenci odpovídajících podmínek pro přijímání žadatelů o azyl a situaci nezletilých osob bez doprovodu žádajících o azyl.

Co bude následovat?

Úřední výzva je prvním formálním krokem v řízení o porušení Smlouvy. Po obdržení výzvy mají členské státy dva měsíce na odpověď. V případech nesdělení opatření musí svá prováděcí opatření oznámit Komisi. Neobdrží-li uspokojivou odpověď nebo pokud vnitrostátní opatření plně transponující směrnici stále nebudou oznámena, může se Evropská komise rozhodnout zaslat odůvodněné stanovisko, které v řízení o porušení Smlouvy představuje druhý krok.

Poté, co členské státy obdrží odůvodněné stanovisko, musí Komisi do dvou měsíců odpovědět a oznámit jí opatření přijatá pro úplnou transpozici nebo uvést vnitrostátní právní předpisy do souladu s právem EU. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout o postoupení věci Evropskému soudnímu dvoru. V případech, kdy členský stát nesdělil svá vnitrostátní transpoziční opatření, může Komise navrhnout Soudnímu dvoru, aby uložil finanční sankce podle čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

Souvislosti

Od začátku 21. století Komise navrhla řadu legislativních aktů, které mají vybudovat společný evropský azylový systém. Parlament a Rada tyto právní předpisy jeden po druhém přijaly.

Nyní máme v celé Evropě společné normy pro způsob přijímání žadatelů o azyl při respektování jejich lidské důstojnosti i pro způsob, jakým zpracováváme jejich žádosti o azyl, a máme také společná kritéria, podle kterých naše nezávislé systémy soudnictví určují, zda má daná osoba nárok na mezinárodní ochranu.

Jádrem společného evropského azylového systému je pět různých právních předpisů (dublinské nařízení, přepracovaná směrnice o azylovém řízení, přepracovaná kvalifikační směrnice, přepracovaná směrnice o podmínkách přijímání a pravidla Eurodac pro snímání otisků prstů).

Dne 13. května 2015 předložila Evropská komise svůj evropský program pro migraci, který stanoví komplexní přístup pro lepší řízení všech aspektů migrace. Program obsahuje závazek přednostně prosazovat praktické provádění a uplatňování nedávno přijatých právních předpisů upravujících azylová pravidla v souvislosti s řízeními o porušení Smlouvy. Komise dnes zahájila 37 nových řízení, dva probíhající případy eskalovala a v jednom případě zaslala druhou doplňující výzvu.

Komise dále 28. srpna 2015 zaslala Itálii, Kypru, Maďarsku, Německu a Řecku úřední dopisy s žádostí o vysvětlení souladu s nařízením Eurodac (nařízení (EU) č. 603/2013). 11. září 2015 zaslala Komise Itálii, Německu a Řecku úřední dopisy s žádostí o vysvětlení, pokud jde o přijímání a výkon rozhodnutí o navracení (směrnice 2008/115/ES).

Další informace

Informační přehled: Rovnováha odpovědnosti a solidarity v oblasti migrace a azylu

Přehled řízení o porušení Smlouvy v souvislosti s azylovou legislativou

Legislativní dokumenty evropského programu pro migraci

Internetové stránky Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci


PŘÍLOHA

Realizace společného evropského azylového systému

 

Směrnice 2013/32/EU o azylovém řízení

Směrnice 2013/33/EU o podmínkách přijímání

Kvalifikační směrnice 2011/95/EU

Nařízení Eurodac EU/603/2013

Směrnice o navracení 2008/115/ES

 

Fáze procesu

Fáze procesu

Fáze procesu

Fáze procesu

Fáze procesu

Rakousko

 

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Belgie

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Bulharsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Odůvodněné stanovisko zaslané z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

Kypr

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

Zaslán úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

 

Chorvatsko

 

 

 

 

 

Česká republika

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Dánsko

Nepoužije se

Nepoužije se

 

 

Nepoužije se

Estonsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Finsko

 

 

 

 

 

Francie

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Německo

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

Úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

Zaslán úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

Řecko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

Zaslán úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

Zaslán úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

Druhá doplňující výzva zaslaná z důvodu nesprávného uplatňování

 

 

 

Maďarsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

Zaslán úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

 

Irsko

Nepoužije se

Nepoužije se

 

 

Nepoužije se

Itálie

 

 

 

Zaslán úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

Zaslán úřední dopis s žádostí o vysvětlení ohledně uplatňování

Lotyšsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Litva

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Lucembursko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Malta

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Nizozemsko

 

 

 

 

 

Polsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

 

 

Rumunsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Slovensko

 

 

 

 

 

Slovinsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Španělsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Odůvodněné stanovisko zaslané z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

Švédsko

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

Výzva zaslaná z důvodu nesdělení transpozičních opatření

 

 

 

Spojené království

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

 

Nepoužije se

*40 nových rozhodnutí o zahájení řízení o porušení Smlouvy

 


[1] Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Kypr, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Slovinsko.

[2] Tato směrnice se nevztahuje na Dánsko, Irsko a Spojené království.

[3] Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Kypr, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Slovinsko.

[4] Tato směrnice se nevztahuje na Dánsko, Irsko a Spojené království.

IP/15/5699

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar