Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Повече отговорност в управлението на кризата с бежанците: Европейската комисия стартира 40 производства за нарушение, за да заработи Европейската система за убежище

Брюксел, 23 септември 2015 r.

Повече отговорност в управлението на кризата с бежанците: Европейската комисия стартира 40 производства за нарушение, за да заработи Европейската система за убежище

Днес Европейската комисия прие 40 решения за установяване на нарушение срещу няколко държави членки (вж. таблицата в приложението) поради непълно прилагане на законодателството, съставляващо Европейската система за убежище. Като последваща стъпка на втория пакет от мерки за изпълнение на Европейската програма за миграцията Европейската комисия укрепва усилията си, за да гарантира пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на миграцията и предоставянето на убежище. Въпросните законодателни документи се отнасят до постигането на по-справедливи, по-бързи и по-качествени решения за предоставяне на убежище (Директивата за процедурите за убежище), осигуряването на хуманни физически условия на приемане (например жилищно настаняване) на търсещите убежище в целия ЕС (Директивата относно условията на приемане) и разясняването на основанията за предоставяне на международна закрила (Директивата относно признаването).

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Солидарността и отговорността са двете страни на една и съща монета. На извънредното заседание на Европейския съвет през април лидерите на ЕС призоваха за бързото и пълното транспониране и за ефективното прилагане на общата европейска система за убежище, за да се гарантират общи европейски стандарти в съответствие с действащото законодателство. Европейската комисия е пазител на Договорите и днешните 40 производства за установяване на нарушения имат за цел да гарантират, че държавите членки в действителност изпълняват и прилагат това, което те в миналото се съгласиха да направят, при това бързо и цялостно.“ Нашата обща европейска система за убежище може да функционира само ако всички спазват правилата.“  

Комисарят по въпросите на миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос заяви: „В Европа всеки трябва да спазва съвместно договорените стандарти по отношение на приема на търсещите убежище лица. Всички участващи държави членки трябва да обработват подадените до тях молби за убежище в съответствие с общите критерии и стандарти, които националните органи използват, за да определят дали дадено лице има право на международна закрила. Тези стандарти трябва да се прилагат и спазват напълно, като същевременно винаги се зачитат достойнството и правата на кандидатите.“

Днес Комисията прие 40 решения за нарушение срещу 19 държави членки в следните три области:

  1. Комисията изпраща мотивирани становища до България и Испания за това, че не са уведомили Комисията за националните мерки, приети с цел транспонирането на актуализираната Директива относно признаването (2011/95/ЕС). С директивата се хармонизират минималните стандарти за определянето на граждани на трети държави или на лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила. В нея също така се предвиждат редица права за защита срещу връщане, разрешителни за пребиваване, документи за пътуване, достъп до трудова заетост, достъп до образование, социално осигуряване, медицински грижи, достъп до жилища, достъп до средства за интегриране, както и специфични разпоредби по отношение на децата и уязвимите лица. Крайният срок за транспонирането на Директивата изтече на 21 декември 2013 г. Въпреки официалните уведомителни писма (първия официален етап от производството за нарушение), изпратени до България и Испания съответно през юни 2013 г. и януари 2014 г., двете държави все още не са транспонирали Директивата или във всеки случай не са уведомили Комисията за националните мерки за транспониране.
  2. Комисията изпраща официални уведомителни писма на 18 държави членки[1] за това, че не са уведомили Комисията за националните мерки, приети с цел цялостно транспониране на изменената Директива за процедурите за убежище (2013/32/EС)[2]:Тази директива установява общи процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила и установява по-ясни правила за това как да се кандидатства за убежище. Тя се прилага по отношение на всички заявления за международна закрила, подадени на територията, включително на границата, в териториалните води или в транзитните зони на държавите членки. Държавите членки бяха задължени да транспонират тази директива, която актуализира Директива 2005/85/EО, както и да съобщят на Комисията националните мерки за транспониране, до 20 юли 2015 г. (с изключение на член 31, параграфи 3, 4 и 5, за които срокът за транспониране е 20 юли 2018 г.).
  3. Комисията изпраща официални уведомителни писма на 19 държави членки[3] за това, че не са уведомили Комисията за националните мерки, приети за цялостно транспониране на актуализираната Директива относно условията на приемане (2013/33/EС)[4], в която се определят общи минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила, в държавите членки. В нея е заложено правно задължение за държавите членки да гарантират наличието на материални условия на приемане за кандидатите, когато те подават молба за международна закрила. Тези условия включват достъп до жилищно настаняване, храна, здравеопазване и заетост, както и медицински и психологически грижи. Освен това директивата ограничава задържането на уязвими лица, и по-специално на непълнолетни. Държавите членки трябваше да транспонират директивата, която актуализира Директива 2003/9/EО, и да съобщят приетите национални мерки за транспониране до 20 юли 2015 г.
  4. Комисията изпраща второ допълнително официално уведомително писмо до Гърция за нарушаването на някои разпоредби на актуализираната Директива относно условията на приемане и актуализираната Директива за процедурите за убежище. То се отнася до сериозни недостатъци в гръцката система за предоставяне на убежище, по-специално във връзка с материалните условия за приемане на кандидати за международна закрила, особено тези със специални нужди за прием и уязвими лица, както и структурни недостатъци във функционирането на системата за настойничеството и законното представителство на всички непридружени непълнолетни лица по време на процедурата по предоставяне на убежище. След официалното уведомително писмо на Комисията от 2009 г. и първото допълнително официално уведомително писмо от 2010 г., Гърция се ангажира да осъществи цялостна реформа на своята система за убежище въз основа на План за действие за реформа на системата за убежище и управление на миграцията, представен през август 2010 г. и преработен през януари 2013 г. Комисията наблюдаваше отблизо прилагането на мерките от плана за действие и предостави финансова и техническа подкрепа. През март Гърция представи нова пътна карта в областта на убежището за 2015 г. Въпреки постигнатия напредък, все още е налице структурен и постоянен недостиг на капацитет за прием, който не е свързан с наблюдавания неотдавна голям и неочакван приток на кандидати. Ето защо Европейската комисия продължава да има сериозни опасения относно наличието на адекватни условия за приемане на кандидатите за убежище и положението на непридружените непълнолетни лица, търсещи убежище.

Какви са следващите стъпки?

Официалните уведомителни писма са първият официален етап от производството за установяване на нарушение. След като получат официално уведомително писмо, държавите членки разполагат със срок от два месеца за отговор и в случаите на липса на уведомяване трябва да уведомят Комисията за своите национални мерки за транспониране. При липсата на задоволителни отговори или при продължаващата липса на уведомление за националните мерки за пълно транспониране на дадена директива, Европейската комисия може да реши да изпрати мотивирани становища (втория етап в производството за нарушение).

След като държавите членки получат мотивирано становище, те имат срок от два месеца да отговорят на Комисията, като я уведомят за мерките, които са предприели с цел пълно транспониране, или да приведат националното законодателство в съответствие с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да реши да заведе дело срещу тях в Съда на ЕС. В случаите, когато държавите членки не са уведомили за националните мерки за транспониране, Комисията може да предложи на Съда да наложи финансови санкции по силата на член 260, параграф 3 от ДФЕС.

Контекст

От началото на миналото десетилетие Комисията предложи редица законодателни актове, целящи изграждането на Обща европейска система за убежище. От своя страна, Парламентът и Съветът приеха, един след друг, тези законодателни актове.

В цяла Европа сега разполагаме с общи стандарти по отношение на приема на търсещите убежище лица при зачитане на тяхното достойнство и на начина, по който се обработват техните молби за убежище. Налице са и общи критерии, които нашите независими съдебни системи използват за определяне на правото на лицето на международна закрила.

Основата на Общата европейска система за убежище се гради върху пет различни законодателни акта (Регламента от Дъблин, преработената Директива за процедурите за убежище, преработената Директива относно признаването, преработената Директива относно условията на приемане и правилата на „Евродак“ относно снемането на пръстови отпечатъци).

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който да подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти. Той включва ангажимент да се дава приоритет на транспонирането и прилагането на практика на наскоро приетото законодателство в областта на убежището при разглеждането на производствата за нарушение. Днес Комисията започна 37 нови случая, прие следващите стъпки по 2 нерешени случая и изпрати второ допълнително официално уведомително писмо в един случай.

На 28 август 2015 г. Комисията също така изпрати административни писма с искане за разяснение относно привеждането в съответствие с Регламента за „Евродак“ (Регламент EС/603/2013) до Кипър, Германия, Гърция, Унгария и Италия, а на 11 септември 2015 г. изпрати административни писма с искане за разяснение относно приемането и изпълнението на решения за връщане (Директива 2008/115/ЕО) до Германия, Италия и Гърция.

За повече информация

Информационен документ „Баланс между отговорност и солидарност по отношение на миграцията и убежището“

Преглед на нарушенията на законодателството в областта на убежището

Законодателни документи на Европейската програма за миграцията

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане на Общата европейска система за убежище

 

Директива относно процедурите за убежище 2013/32/ЕС

Директива относно условията за приемане 2013/33/ЕС

Директива относно признаването 2011/95/ЕС

Регламент за Евродак EС/603/2013

Директива относно връщането 2008/115/ЕО

 

Етап в процеса

Етап в процеса

Етап в процеса

Етап в процеса

Етап в процеса

Австрия

 

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Белгия

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

България

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е мотивирано становище за липса на уведомяване за транспониране

 

 

Кипър

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

 

Хърватия

 

 

 

 

 

Чешка република

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Дания

Не е приложимо

Не е приложимо

 

 

Не е приложимо

Естония

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Финландия

 

 

 

 

 

Франция

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Германия

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

Гърция

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

Изпратено е второ допълнително официално уведомително писмо за неправилно прилагане

 

 

 

Унгария

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

 

Ирландия

Не е приложимо

Не е приложимо

 

 

Не е приложимо

Италия

 

 

 

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

Изпратено е административно писмо с искане за разяснения относно прилагането

Латвия

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Литва

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Люксембург

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Малта

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Нидерландия

 

 

 

 

 

Полша

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Португалия

 

 

 

 

 

Румъния

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Словакия

 

 

 

 

 

Словения

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Испания

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е мотивирано становище за липса на уведомяване за транспониране

 

 

Швеция

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

Изпратено е официално уведомително писмо за липса на уведомяване за транспониране

 

 

 

Обединеното кралство

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

 

Не е приложимо

40 нови решения

 


[1] Белгия, България, Кипър, Чешката република, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Унгария, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Швеция, Словения

[2] Тази директива не се прилага за Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

[3] Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Унгария, Литва, Люксембург, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Швеция, Словения.

[4] Тази директива не се прилага за Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

IP/15/5699

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar