Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår nytt investeringsdomstolssystem för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, och andra handels- och investeringsförhandlingar som EU för.

Bryssel den 16 september 2015

Europeiska kommissionen har godkänt ett förslag till ett nytt och öppet system för lösande av tvister mellan investerare och länder - investeringsdomstolssystemet.

Investeringsdomstolssystemet skulle ersätta den befintliga mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat i alla pågående och framtida förhandlingar om investeringar som EU för, inklusive samtalen mellan EU och USA om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar.

Förslaget till ett investeringsdomstolssystem bygger på omfattande input från Europaparlamentet, medlemsstaterna, de nationella parlamenten och intressenter genom det offentliga samrådet om tvistlösning mellan investerare och stat investor-to-state dispute settlement(ISDS). Tanken är att se till att alla aktörer kan lita på systemet. Systemet bygger på samma nyckelfaktorer som inhemska och internationella domstolar och ger regeringarna rätt att reglera och ser till att beakta öppenhet och ansvarighet.

Förste vice ordförande Frans Timmermanssäger följande: ”Vårt förslag till ett nytt system är en viktig milstolpe. Det nya investeringsdomstolssystemet kommer att bestå av kvalificerade domare, förfarandet kommer att vara öppet för insyn, och målen kommer att fastställas på grundval av tydliga regler. Dessutom kommer domstolen att granskas av en ny appellationsdomstol. Med det nya systemet kommer vi skydda regeringarnas rätt att reglera och se till att investeringstvister kommer att prövas i enlighet med rättsstatsprincipen.”

Idag kan vi uppfylla vårt löfte – att föreslå ett nytt, moderniserat system för investeringsdomstolar som underställs demokratiska principer och offentlig granskning”, säger handelskommissionär Cecilia Malmström. ”Debatten har tydligt visat att den gamla, traditionella formen av tvistlösning lider av en grundläggande brist på förtroende. Men det är investerare från EU som oftast använder sig av den nuvarande modellen, som enskilda medlemsstater har utvecklat. Detta betyder att Europa måste ta ansvaret för att reformera och modernisera systemet. Vi måste gå i spetsen för att bereda vägen för dessa reformer globalt.” Hon tillade: ”Vi vill bygga upp ett nytt system som grundar sig på sådana byggstenar i de nationella domstolarna eller internationella domstolarna som medborgarna litar på idag. Detta förslag når allmänheten samtidigt som jag skickar det till Europaparlamentet och medlemsländerna. Det är mycket viktigt att föra en öppen och transparent diskussion i denna livligt omdebatterade fråga.

De viktigaste inslagen i reformen

Förslaget till det nya domstolssystemet innehåller viktiga förbättringar såsom:

  • Inrättandet av ett offentlig investeringsdomstolssystem bestående av en första instans och en appellationsdomstol .
  • Domar skulle offentliggöras av offentligt utsedda högt kvalificerade domare, med krav som är jämförbara med dem som gäller för medlemmarna i permanenta internationella domstolar som Internationella domstolen och WTO:s Permanenta överprövningsorgan.
  • Den nya appellationsdomstolen skulle verka under liknande principer som WTO:s överprövningsorgan.
  • Investerarnas förmåga att anhängiggöra ett mål vid tribunalen skulle vara exakt definierad och begränsad till fall såsom riktad diskriminering på grund av kön, ras, religion eller nationalitet, expropriation utan ersättning, eller rättsvägran.
  • Regeringarnas rätt att regleraskulle vara lagstadgad och garanterad i bestämmelserna i handels- och investeringsavtal.


Detta bygger på EU:s nuvarande strategi som garanterar följande:

  • Förfaranden är öppna för insyn och utfrågningar likaså, och synpunkter är tillgängliga online, och rätten att ingripa för parter med ett berättigat intresse i tvisten kommer att tillhandahållas.
  • Så kallad forum shopping är inte möjlig.
  • Okynneskrav kommer snabbt att avvisas.
  • En tydlig åtskillnad mellan internationell rätt och nationell lagstiftning kommer att bibehållas.
  • Flera parallella förfaranden kan undvikas.

Nästa steg

Detta är inte slutet på processen. Kommissionen kommer nu att ha diskussioner med rådet och Europaparlamentet. När texten till förslaget har diskuterats, kommer den att läggas fram som ett av EU:s förslag vid handelsförhandlingarna mellan EU och USA – och kommer att användas i andra pågående och framtida förhandlingar.

Den internationella investeringsdomstolen

Parallellt med partnerskapsförhandlingarna, kommer kommissionen att börja arbeta tillsammans med andra länder för att inrätta en permanent internationell investeringsdomstol. Målet är att den internationella investeringsdomstol så småningom ska ersätta alla de tvistlösningsmekanismer i samband med investeringar som föreskrivs i EU-avtal, EU:s medlemsstaters avtal med tredje länder och i handels- och investeringsavtal mellan länder utanför EU. Detta skulle ytterligare öka effektiviteten, konsekvensen och legitimiteten för det internationella tvistlösningssystemet i samband med investeringar.

Bakgrund

Förslaget till skydd av investeringar och tvistlösning vid investeringstvister och investeringsdomstolssystemet vid det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar finns här.

Guide till EU:s förslag finns här.

Läs Cecilia Malmströms blogg ”Proposing an Investment Court System”här

Europeiska kommissionens diskussionsdokument “Investment in TTIP and beyond – the path for reform. Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court”, offentliggjort den 5 maj 2015 finns här.

Rådets förhandlingsdirektiv för det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater som antogs av rådet den 17 juni 2013 finns här.

Resolution av den 8 juli 2015 med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar finns här.

IP/15/5651

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar