Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie doet voorstel voor nieuw stelsel van investeringsgerechten voor TTIP en andere handels- en investeringsonderhandelingen van de EU

Brussel, 16 september 2015

De Europese Commissie heeft haar voorstel goedgekeurd voor een nieuw en transparant mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten — het stelsel van investeringsgerechten.

Het stelsel van investeringsgerechten moet het bestaande mechanisme voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) vervangen in alle lopende en toekomstige investeringsonderhandelingen van de EU, inclusief de besprekingen tussen de EU en de VS over een trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP).

Het voorstel voor een stelsel van investeringsgerechten is gebaseerd op belangrijke input van het Europees Parlement, de lidstaten, de nationale parlementen en belanghebbenden, die via de openbare raadpleging over ISDS is verkregen. De bedoeling is dat alle deelnemers volledig op het stelsel kunnen vertrouwen. Het omvat dezelfde hoofdbestanddelen als nationale en internationale gerechten, waarborgt het recht van de overheden om regelgeving vast te stellen en verzekert volledige transparantie en verantwoording.

"Onze voorstellen voor een nieuw stelsel van investeringsgerechten zijn baanbrekend. Het nieuwe stelsel van investeringsgerechten zal uit volledig gekwalificeerde rechters worden samengesteld, de procedures zullen transparant zijn en de zaken zullen aan de hand van duidelijke regels worden beoordeeld. Bovendien kunnen de beslissingen van het gerecht worden herzien door een hof van beroep. Middels dit nieuwe stelsel beschermen we het recht van de overheden om regelgeving vast te stellen en verzekeren we dat investeringsgeschillen volledig overeenkomstig de rechtsregels worden beslecht", aldus eerste vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans.

De commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, voegde hieraan toe: "Vandaag komen wij onze belofte na en stellen we een nieuw en gemoderniseerd stelsel van investeringsgerechten voor dat aan democratische beginselen en openbaar toezicht is onderworpen. Uit de besprekingen is gebleken dat de oude, traditionele manier om geschillen te beslechten lijdt onder een fundamenteel gebrek aan vertrouwen. Het bestaande model, dat individuele EU-lidstaten mettertijd hebben ontwikkeld, wordt echter het vaakst gebruikt door investeerders in de EU. Daarom moet Europa de verantwoordelijkheid op zich nemen om het model te hervormen en te moderniseren. Wij moeten wereldwijd het voortouw bij de hervormingen nemen." Ze voegde eraan toe: "We willen een nieuw stelsel oprichten op basis van de bestanddelen die de burgers vertrouwen geven in nationale of internationale gerechten. Tegelijk met de verzending naar het Europees Parlement en de lidstaten maak ik dit voorstel publiekelijk bekend. Het is van groot belang om een open en transparante gedachtewisseling te houden over dit alom besproken thema."

Belangrijkste hervormingen

Het voorstel voor een nieuw stelsel van gerechten omvat belangrijke verbeteringen:

  • er wordt een openbaar stelsel van investeringsgerechten opgericht, dat bestaat uit een gerecht van eerste aanleg en een hof van beroep;
  • arresten worden geveld door door de overheid benoemde rechters met dezelfde hoge kwalificaties als de leden van permanente internationale gerechten, zoals het Internationale Hof van Justitie en de beroepsinstantie van de WTO;
  • het nieuwe hof van beroep functioneert op basis van soortgelijke beginselen als de beroepsinstantie van de WTO;
  • de mogelijkheid van investeerders om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken wordt nauwkeurig omschreven en blijft beperkt tot zaken als gerichte discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst of nationaliteit, onteigening zonder schadeloosstelling, of rechtsweigering;
  • het recht van overheden om regelgeving vast te stellen wordt verankerd en gewaarborgd in de handels- en investeringsovereenkomsten.

Het voorstel bouwt voort op wat in de EU gangbaar is:

  • de procedures zijn transparant, de hoorzittingen openbaar en de opmerkingen online beschikbaar. Bovendien hebben de betrokken partijen het recht om te interveniëren;
  • "forum-shopping" is niet mogelijk;
  • dwaze vorderingen worden snel afgewezen;
  • er blijft een duidelijk onderscheid bestaan tussen het internationale en het nationale recht;
  • meervoudige en parallelle procedures worden voorkomen.

De volgende stappen

Dit is niet het einde van het proces. De Commissie zal het voorstel nu met de Raad en het Europees Parlement bespreken. Na afloop van de besprekingen zal het voorstel van de EU bij de handelsbesprekingen tussen de EU en de VS en bij andere lopende en toekomstige onderhandelingen worden gebruikt.

Naar een internationaal investeringsgerecht

Ten slotte zal de Commissie parallel met de TTIP-onderhandelingen en samen met andere landen voorbereidingen treffen voor de oprichting van een permanent internationaal investeringsgerecht. Het is de bedoeling dat het internationaal investeringsgerecht mettertijd alle mechanismen om investeringsgeschillen te beslechten vervangt waarin de EU overeenkomsten, de overeenkomsten van EU-lidstaten met derde landen en de handels- en investeringsovereenkomsten tussen derde landen voorzien. Hierdoor zou de efficiëntie, de consistentie en de legitimiteit van het internationale stelsel om investeringsgeschillen te beslechten verder worden versterkt.

Achtergrond

Het voorstel over "Investment Protection and Resolution of Investment Disputes and Investment Court System in TTIP" is hier te vinden.

De reading guide bij het EU-voorstel is hier te vinden.

De blog van commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, "Proposing an Investment Court System" is hier te vinden.

De op 5 mei 2015 gepubliceerde conceptnota van de Europese Commissie “Investment in TTIP and beyond – the path for reform. Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court” is hier te vinden.

De op 17 juni 2013 door de Raad aangenomen "Directives for the negotiation on the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States of America" zijn hier te vinden.

De Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2015 met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie betreffende de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) is hier te vinden.

IP/15/5651

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar