Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προτείνει νέο δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις για την TTIP και άλλες εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για νέο και διαφανές σύστημα για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών: το δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις.

Το δικαστικό σύστημαγια τις επενδύσεις θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) σε όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP).

Η πρόταση για ένα δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις βασίζεται στις ουσιαστικές προτάσεις που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια και τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι παράγοντες μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στο σύστημα. Με βάση τα ίδια βασικά στοιχεία που διέπουν τα εθνικά και διεθνή δικαστήρια, κατοχυρώνει το δικαίωμα των κρατών να εκδίδουν ρυθμιστικούς κανόνες και εξασφαλίζει διαφάνεια και λογοδοσία.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Με τις προτάσεις μας για νέο δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις, ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Το νέο δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις θα αποτελείται από πλήρως ειδικευμένους δικαστές, η διαδικασία θα είναι διαφανής, ενώ οι αποφάσεις για τις υποθέσεις θα λαμβάνονται με βάση σαφείς κανόνες. Επιπλέον, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου θα υπόκεινται σε αναθεώρηση από ένα νέο Εφετείο. Με αυτό το νέο σύστημα, προστατεύουμε το δικαίωμα των κυβερνήσεων να εκδίδουν ρυθμιστικούς κανόνες και εξασφαλίζουμε ότι οι επενδυτικές διαφορές θα εκδικάζονται σε πλήρη συμφωνία με το κράτος δικαίου.»

«Σήμερα, κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να προτείνουμε νέο, εκσυγχρονισμένο δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις, που υπόκειται σε δημοκρατικές αρχές και δημόσιο έλεγχο», δήλωσε η αρμόδια για το εμπόριο επίτροπος Cecilia Malmström. «Αυτό που προέκυψε σαφώς από τη συζήτηση είναι ότι η παλιά, παραδοσιακή μορφή επίλυσης διαφορών πάσχει από θεμελιώδη έλλειψη εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι επενδυτές της ΕΕ είναι οι πιο συχνοί χρήστες του υφιστάμενου μοντέλου, το οποίο οι επιμέρους χώρες της ΕΕ έχουν αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του. Πρέπει να ηγηθούμε παγκοσμίως όσον αφορά την πορεία προς τη μεταρρύθμιση.» Και συνέχισε: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα που θα στηρίζεται στα στοιχεία που κάνουν τους πολίτες να εμπιστεύονται τα εθνικά ή διεθνή δικαστήρια. Δημοσιοποιώ την πρόταση και ταυτόχρονα τη διαβιβάζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτή και διαφανή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό το ευρέως συζητούμενο θέμα.»

Κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης

Η πρόταση για το νέο δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις, όπως οι εξής:

  • θα συγκροτηθεί ένα δημόσιο δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις αποτελούμενο από πρωτοβάθμιο δικαστήριο και εφετείο·
  • οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από δημόσια διορισμένους δικαστές με υψηλά προσόντα, συγκρίσιμα με εκείνα που απαιτούνται για τα μέλη των μόνιμων διεθνών δικαστηρίων, όπως το Διεθνές Δικαστήριο και το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·
  • το νέο εφετείο θα λειτουργεί με βάση αρχές παρόμοιες με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·
  • η ικανότητα των επενδυτών να φέρουν μια υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου θα ορίζεται επακριβώς και θα περιορίζεται σε περιπτώσεις όπως, π.χ., οι στοχευμένες διακρίσεις βάσει φύλου, φυλής, θρησκείας ή εθνικότητας, η απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση ή η αρνησιδικία·
  • το δικαίωμα των κρατών να εκδίδουν ρυθμιστικούς κανόνες θα κατοχυρώνεται και θα διασφαλίζεται από τις διατάξεις των συμφωνιών εμπορίου και επενδύσεων.


Η πρόταση αυτή βασίζεται στην τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ που εξασφαλίζει ότι:

  • η διαδικασία θα είναι διαφανής, οι ακροάσεις θα είναι δημόσιες και τα σχόλια θα διατίθενται στο διαδίκτυο, ενώ θα παρέχεται δικαίωμα παρέμβασης για τα μέρη με έννομο συμφέρον στο πλαίσιο της διαφοράς·
  • η επιλογή δικαιοδοσίας («forum-shopping») δεν είναι δυνατή·
  • οι επιπόλαιες αξιώσεις θα απορρίπτονται γρήγορα·
  • θα διατηρηθεί σαφής διάκριση μεταξύ του διεθνούς δικαίου και του εσωτερικού δικαίου·
  • θα αποφεύγονται πολλαπλές και παράλληλες διαδικασίες.

Επόμενα βήματα

Αυτό δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα συζητήσεις με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις συζητηθεί το κείμενο της πρότασης, θα υποβληθεί ως πρόταση κειμένου της ΕΕ κατά τις εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ και θα χρησιμοποιηθεί σε άλλες τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Προς τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για τις επενδύσεις

Τέλος, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, η Επιτροπή θα αρχίσει να συνεργάζεται με άλλες χώρες για τη δημιουργία ενός μόνιμου διεθνούς δικαστηρίου για τις επενδύσεις. Στόχος είναι το διεθνές δικαστήριο επενδύσεων να αντικαταστήσει σταδιακά, όλους τους μηχανισμούς επίλυσης επενδυτικών διαφορών που προβλέπονται σε συμφωνίες της ΕΕ, σε συμφωνίες των κρατών μελών της ΕΕ με τρίτες χώρες και σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ τρίτων χωρών. Το δικαστήριο αυτό θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και τη νομιμότητα του διεθνούς συστήματος επίλυσης επενδυτικών διαφορών.

Ιστορικό

Το κείμενο της πρότασης για την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις και για το δικαστικό σύστημα για τις επενδύσεις στο πλαίσιο της TTIP είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο οδηγός ανάγνωσης για το κείμενο της πρότασης της ΕΕ είναι διαθέσιμος εδώ.

Το ιστολόγιο της επιτρόπου εμπορίου Malmström «Πρόταση δικαστικού συστήματος για τις επενδύσεις» είναι διαθέσιμο εδώ.

Το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Επενδύσεις στην ΤΤΙΡ και πέραν αυτής — Ο δρόμος για μεταρρύθμιση.Ενίσχυση του δικαιώματος έκδοσης ρυθμιστικών κανόνων και μετάβαση από την τρέχουσα ad hoc διαιτησία προς ένα δικαστήριο επενδύσεων», που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαΐου 2015, διατίθεται εδώ.

Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης σχετικά με τη διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου 2013, διατίθενται εδώ.

Το ψήφισμα της 8ης Ιουλίου 2015 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

IP/15/5651

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar