Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бежанската криза: Европейската комисия предприема решителни мерки

Страсбург, 9 септември 2015 r.

В изпълнение на Европейската програма за миграцията от май т.г. Европейската комисия днес излиза с комплексен пакет от предложения, които ще спомогнат за преодоляването на бежанската криза, пред която са изправени държавите — членки на ЕС, и съседните им държави, включително чрез действия, насочени

В изпълнение на Европейската програма за миграцията от май т.г. Европейската комисия днес излиза с комплексен пакет от предложения, които ще спомогнат за преодоляването на бежанската криза, пред която са изправени държавите — членки на ЕС, и съседните им държави, включително чрез действия, насочени към първопричините, които принуждават хората да търсят убежище в Европа. Новият набор от мерки ще облекчи натиска, на който са подложени най-тежко засегнатите държави членки, по-специално Гърция, Италия и Унгария, благодарение на предложението за преместване на 120 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила. Тези 120 хил. души са в допълнение на 40-те хил. души, чието преместване от Гърция и Италия Комисията предложи през м. май и за което предстои да бъде взето решение от Съвета. Предлаганите днес мерки ще помогнат също така на държавите членки, изправени пред все по-голям брой молби за убежище, като им осигурят възможност за по-бързо разглеждане на молбите чрез общ европейски списък на сигурните страни на произход. Днес Комисията очерта основните действия за повишаване на ефективността на политиката на връщане и предложи доверителен фонд на стойност 1,8 млрд. евро, който да работи за преодоляване на първопричините за миграцията в Африка. И на последно място, Комисията и службата на ЕС за външна дейност насочват усилията си и към „външното измерение“ на бежанската криза.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Ние, европейците, трябва добре да знаем защо предоставянето на закрила и спазването на основното право на убежище е толкова важно и никога да не забравяме това. Време е да започнем да градим, както призовахме през май, истинска европейска политика за миграцията. Мерките, които предлагаме днес, ще гарантират, че хората, които очевидно се нуждаят от международна закрила, ще бъдат премествани бързо след своето пристигане, при това не само сега, а и при евентуална бъдеща криза. Ако някога е било необходимо да бъде демонстрирана европейската солидарност, то това е по отношение на бежанската криза. Време е да покажем смелостта си като общност и да излезем сега с този европейски отговор.“

В отговор на настоящата бежанска криза и с оглед и на бъдещи предизвикателства днес Европейската комисия представи следните конкретни мерки:

  1. Предложение за спешно преместване на 120 000 бежанци от Гърция, Унгария и Италия: Необходими са неотложни действия след настъпилото през последните месеци рязко увеличение в броя на случаите на незаконно преминаване на границите в централните и източните части на Средиземно море, но също така и в Западните Балкани. Комисията предлага 120 000 души, които явно се нуждаят от международна закрила, да бъдат преместени от Италия (15 600), Гърция (50 400) и Унгария (54 000). Преместването ще се извърши в съответствие със задължителни коефициенти на разпределение, почиващи на обективни и измерими критерии (40 % за броя на населението, 40 % за стойността на БВП, 10 % за средния брой на молбите за убежище в миналото, 10 % за равнището на безработица). Те се отнасят до националностите на кандидатите за убежище, по отношение на които има общ за ЕС дял на одобрените молби, равен на или по-голям от 75 %[1]. Предложението е в допълнение на предложението на Комисията от м. май за прехвърляне на 40 000 души, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция към други държави — членки на ЕС, с което общият брой достига 160 000 души. Преместването ще бъде обезпечено със 780 млн. евро бюджетна подкрепа от ЕС за участващите държави членки, включително 50-процентно предварително финансиране, с цел да се гарантира, че органите на управление на национално, регионално и местно ниво разполагат с ресурс, осигуряващ бързи действия.
    Временна клауза за солидарност: Ако поради основателни и обективни причини, например природно бедствие, дадена държава членка не може временно да участва пълноправно или частично в изпълнението на решение за преместване, тя се задължава да предостави финансов принос към бюджета на ЕС в размер на 0,002 % от своя БВП. Европейската комисия ще анализира причините, посочени от съответната държава, и ще вземе решение дали въз основа на тях държавата може да бъде освободена от участие в преместването на търсещи убежище лица за не повече от 12 месеца. В случай на частично участие сумата се намалява пропорционално.
  2. Постоянно действащ механизъм за преместване за всички държави членки: Както беше обяснено в Европейската програма за миграцията, Комисията предлага структуриран механизъм за солидарност, който да може да бъде задействан във всеки един момент от Комисията в помощ на всяка държава — членка на ЕС, която е изправена пред кризисна ситуация и извънреден натиск върху своята система за предоставяне на убежище вследствие на мащабен и непропорционален приток на граждани на трети държави. Наличието на подобни бъдещи спешни ситуации ще се определя от Комисията въз основа на броя на молбите за убежище през последните 6 месеца на глава от населението, както и въз основа на броя на незаконните преминавания на границата през последните 6 месеца. Ще се прилагат същите обективни и проверими критерии за разпределение, както при предложенията за спешното преместване. Постоянният механизъм ще отчита и потребностите на търсещите убежище, семейното им положение и квалификациите им. Временната клауза за солидарност ще се прилага и в този контекст.
  3. Общ европейски списък на сигурните страни на произход: В продължение на Европейската програма за миграцията и на заключенията на Европейския съвет от 25-26 юни т.г. Европейската комисия предлага регламент за установяване на общ за ЕС списък на сигурните страни на произход. Съществуването на подобен европейски списък ще даде възможност за по-бързо разглеждане на отделните молби за убежище от кандидати от страни, за които в целия ЕС се счита, че са сигурни, и за по-бързо връщане, ако оценката на отделната молба потвърди, че кандидатът няма право на убежище. След проведените с държавите членки дискусии и въз основа на техните настоящи практики Комисията предлага към списъка на ЕС на сигурните страни на произход да бъдат добавени Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция. Тези държави изпълняват общите критерии от Директива 2013/32 за процедурите за предоставяне на убежище, съгласно които една държава се счита за сигурна; те са страни по основни международни договори в сферата на правата на човека; и на повечето от тях Европейският съвет е предоставил статут на държави — кандидатки за членство, изпълняващи т.нар. „критерии от Копенхаген“ (гаранции за демокрация, върховенство на закона, права на човека и зачитане и закрила на малцинствата). В бъдеще след задълбочена оценка от страна на Комисията могат да бъдат добавени и други държави.
  4. Постигане на по-голяма ефективност на политиката на връщане: За да подобри политиките на връщане на държавите членки, Комисията издаде общ наръчник относно връщането и разработи план за действие на ЕС относно връщането. Комисията представи план за действие на ЕС относно връщането, в който се определят кратко- и средносрочните мерки, които трябва да бъдат предприети от държавите членки с цел увеличаване на доброволните връщания, укрепване прилагането на Директивата за връщането, подобряване на обмена на информация, укрепване на ролята и мандата на Frontex при операциите за връщане и създаване на интегрирана система за управление на връщанията. Успоредно с това Комисията прие Наръчник относно връщането, в който в подкрепа на националните компетентни органи са събрани практически инструкции във връзка с връщането на онези мигранти, които нямат право да останат в Европейския съюз. Наръчникът ще бъде основен обучителен инструмент по стандарти и процедури за служителите, прилагащи Директива 2008/115 относно връщането.
  5. Съобщение относно правилата за обществените поръчки във връзка с мерките за подкрепа на бежанците: Държавите членки трябва адекватно и бързо да удовлетворяват най-належащите потребности на търсещите убежище хора от жилища, стоки и услуги. В представеното днес съобщение се съдържат насоки за националните, регионалните и местните органи как да гарантират спазването на правото на ЕС и същевременно бързо, несложно и без излишна бюрокрация да доставят необходимите услуги.
  6. Действия по външното измерение на бежанската криза: Външното измерение е ключов елемент от усилията за преодоляване на настоящата криза. Подновяват се усилията за оказване на подкрепа на дипломатическите инициативи и намиране на политически решения на конфликтите в Сирия, Ирак и Либия. ЕС предоставя подкрепа на населението на Сирия — по-специално на вътрешно разселените лица — и финансова подкрепа на съседните ѝ страни, приемащи най-голям брой сирийски бежанци, като Йордания, Ливан, Турция. Дотук в подкрепа на тази цел са мобилизирани 3,9 млрд. евро. Борбата с организираната престъпност, която стои зад контрабандата на хора, е друг приоритет, във връзка с който беше стартирана военноморската операция EUNAVFOR MED. Като част от сътрудничеството ни с трети държави са подписани и близо 17 споразумения за обратно приемане и 7 споразумения за партньорства за мобилност. ЕС ще задълбочи също така съществуващите диалози за миграцията, провеждани на високо равнище с ключови партньори, например процесите от Рабат и Хартум с африканските държави и процесът от Будапеща с източно- и централноазиатските държави, както и предстоящата в началото на октомври конференция и среща на високо равнище във Валета на 11-12 ноември 2015 г.
  7. Доверителен фонд за Африка: Днес Европейската комисия задели 1,8 млрд. евро от финансовите ресурси на ЕС за създаването на Спешен доверителен фонд за стабилност и действия, насочени към първопричините на незаконната миграция в Африка. Целта е повишаване на стабилността и предприемане на действия срещу първопричините за незаконните миграционни потоци в региона на Сахел, езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка. Фондът ще оказва подкрепа на тези региони за създаването на по-добри социално-икономически възможности и разработването на политики за управление на миграцията. Европейската комисия очаква държавите членки също да се включат и да си поставят амбициозни цели по отношение на отпусната подкрепа. Испания например вече потвърди участието си.

Проявата на солидарност с държавите по външните граници на Съюза изисква също така всички да покажем отговорност по отношение на спазването на общите за ЕС правила. С оглед на това тази седмица Комисията ще ускори производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки, когато такива са необходими, за да се гарантира прилагането на правилата, и започва да прилага подход на „горещите точки“ в държавите членки по външните граници на Съюза, за да им окаже подкрепа в прилагането на общите за ЕС правила при предоставянето на убежище (вж. MEMO/15/5597).

Следващи стъпки:

Извънредният съвет по вътрешни работи на 14 септември, който ще бъде посветен на миграцията, ще бъде следващата възможност държавите членки да обсъдят и приемат законодателните предложения на Комисията. Механизмите за спешно преместване, представени от Комисията през май и септември, трябва да бъдат приети от Съвета (с квалифицирано мнозинство) в консултация с Европейския парламент, докато постоянният механизъм за солидарност и европейският списък на сигурните страни на произход трябва да бъдат приети съвместно от Европейския парламент и Съвета (съгласно обикновената законодателна процедура). Предложението за доверителния фонд се представя на държавите членки с цел необходимите процедури да бъдат завършени навреме за срещата на високо равнище във Валета през ноември, на която ЕС ще приеме ключови африкански държави, с които ще обсъди миграцията и бежанската криза.

Контекст

Европейската комисия работи последователно и без прекъсване за изработване на координирана европейска реакция по проблемите на бежанците и миграцията.

На 23 април 2014 г. като част от кампанията си за поста председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи в Малта план за имиграцията от пет точки, като призова за по-голяма солидарност в миграционната политика на ЕС.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на един от комисарите специална отговорност във връзка с миграцията, а именно да работи, в сътрудничество с първия заместник-председател Тимерманс, по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета в политическите насоки — политическата програма, въз основа на която Европейският парламент избра Комисията.

Въз основа на предложение на Европейската комисия, в изявление на Европейския съвет от 23 април 2015 г. държавите членки поеха ангажимент за предприемане на бързи действия за спасяването на човешки живот и за засилване на дейността на ЕС в областта на миграцията. Няколко дни по-късно бе приета и резолюция на Европейския парламент по въпроса.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който ще подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти.

Още на 27 май 2015 г. Европейската комисия представи първи пакет от мерки за изпълнение на Европейската програма за миграцията, в т.ч. предложения за преместване и презаселване, и план на ЕС за действие срещу контрабандистите на мигранти.

На 25-26 юни Европейският съвет постигна съгласие да се премине към изпълнение на предложенията, представени от Европейската комисия в Европейската програма за миграцията, със специален фокус върху преместването и презаселването, връщането и сътрудничеството със страните на произход и транзитно преминаване.

На 20 юли Съветът по правосъдие и вътрешни работи постигна съгласие да бъдат изпълнени мерките, предложени в Европейската програма за миграцията, по-специално преместването на хора, които имат явна нужда от международна закрила, от Италия и Гърция в течение на следващите две години, като първоначално се започне с 32 256 души, както и презаселването на 22 504 разселени лица от страни извън ЕС, които очевидно се нуждаят от международна закрила.

За повече информация:

Подробни въпроси и отговори по днешните предложения

Информационни бележки – Достъпни обяснения: преместване; сигурни страни на произход

Пълни законодателни текстове от днешното предложение

Пълен пакет за медиите относно Европейската програма за миграцията

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

 

[1] Въз основа на данните към момента така ще бъдат обхванати кандидатите от Сирия, Ирак и Еритрея.

 

Приложение: Спешно преместване по отношение на Италия, Гърция и Унгария

 

Италия

Гърция

Унгария

ОБЩО

Австрия

473

1529

1638

3640

Белгия

593

1917

2054

4564

България

208

672

720

1600

Хърватия

138

447

479

1064

Кипър

36

115

123

274

Чешка република

387

1251

1340

2978

Естония

48

157

168

373

Финландия

312

1007

1079

2398

Франция

3124

10093

10814

24031

Германия

4088

13206

14149

31443

Латвия

68

221

237

526

Литва

101

328

351

780

Люксембург

57

185

198

440

Малта

17

56

60

133

Нидерландия

938

3030

3246

7214

Полша

1207

3901

4179

9287

Португалия

400

1291

1383

3074

Румъния

604

1951

2091

4646

Словакия

195

631

676

1502

Словения

82

265

284

631

Испания

1941

6271

6719

14931

Швеция

581

1877

2011

4469

ОБЩО

15600

50400

54000

120000


IP/15/5596

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar