Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie keurt verwerving van BG Group door Royal Dutch Shell goed

Brussel, 2 september 2015

De transactie werd goedgekeurd omdat Shell hierdoor geen marktmacht in de olie- en gasexploratie, het vloeibaar maken van gas of de wholesalelevering van LNG zal krijgen. Shell zal evenmin kunnen beletten dat concurrenten gebruikmaken van haar gasinfrastructuur in de Noordzee.

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de verwerving van BG Group door Royal Dutch Shell goedgekeurd. De Commissie concludeerde dat de overname er niet toe zou leiden dat Shell marktmacht geniet op een aantal markten, namelijk de olie- en gasexploratie, het vloeibaar maken van gas en de wholesalelevering van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). De Commissie stelde voorts vast dat Shell haar concurrenten niet de toegang zou kunnen ontzeggen tot haar installaties voor het vloeibaar maken van gas die LNG aan de Europese Economische Ruimte (EER) leveren, of tot de infrastructuur voor gastransport en -verwerking in de Noordzee.

De Commissie spitste haar onderzoek toe op de markten waar de activiteiten van Shell en BG Group elkaar overlappen, met name de exploratie van olie- en gasreserves, de levering van aardgas en het vloeibaar maken van gas en de levering van LNG.

De Commissie stelde vast dat het marktaandeel van de fusieonderneming na de transactie in de exploratie van olie- en gasreserves, het vloeibaar maken van gas en de wholesalelevering van LNG beperkt zou blijven. Bovendien zou na de fusie op die markten een aantal sterke concurrenten actief blijven. De Commissie concludeerde dat Shell door de overname de prijzen niet zou kunnen beïnvloeden en dat die markten na de transactie concurrerend zouden blijven.

Voorts stelde de Commissie vast dat Shell en BG Group wellicht concurrenten niet de toegang zouden kunnen ontzeggen tot sommige van de installaties van Shell voor het vloeibaar maken om gas die worden gebruikt om in de EER LNG te leveren, of tot haar infrastructuur voor het transport en de verwerking van aardgas in de Noordzee. Dit komt voornamelijk doordat er significante aanvullende capaciteit voor het vloeibaar maken van gas wordt gebouwd en in de nabije toekomst in gebruik zal worden genomen, terwijl er in de regio van de Noordzee significante vrije capaciteit voor het transport en de verwerking van olie en gas voorhanden is.

De Commissie concludeerde dus dat de transactie geen aanleiding zou geven tot mededingingsbezwaren.

De transactie werd op 29 juli 2015 bij de Commissie aangemeld.


Ondernemingen en producten

Royal Dutch Shell is een wereldwijde groep van energie- en petrochemische bedrijven met activiteiten zoals exploratie, productie en verkoop van olie en gas, productie, verkoop en vervoer van olieproducten en chemicaliën, en hernieuwbare energieproducten.

BG Group heeft twee hoofdafdelingen: de upstreamgasafdeling met exploratie- en productieactiviteiten plus het vloeibaar maken van gas in het kader van geïntegreerde LNG-projecten, en de afdeling vervoer en verkoop van LNG.


Concentratiecontrole – Regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Zodra een transactie is aangemeld, heeft de Commissie over het algemeen in totaal 25 werkdagen (35 werkdagen als er verbintenissen worden aangeboden) om te besluiten of de transactie wordt goedgekeurd (fase I) dan wel een diepgaand onderzoek wordt gestart (fase II).

De transactie werd onderzocht volgens de gewone procedure voor de beoordeling van concentraties. Meer informatie over deze zaak is op de website mededinging van de Commissie beschikbaar in het publieke zaakregister onder zaaknummer M.7631.

IP/15/5581

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar