Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nova, bolj vključujoča vizija izobraževanja in usposabljanja do leta 2020

Bruselj, 1. septembra 2015

Danes objavljeni osnutek skupnega poročila Komisije poziva h krepitvi sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja do leta 2020, zlasti k spodbujanju socialnega vključevanja.

Komisija danes predlaga okrepitev sodelovanja na evropski ravni na področju izobraževanja in usposabljanja do leta 2020. Danes objavljeni osnutek skupnega poročila Komisije in držav članic poziva k večjemu socialnemu vključevanju v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja. Ta poziv je del širših prizadevanj za boj proti radikalizaciji po napadih v Parizu in Københavnu leta 2015.

Poročilo predlaga bolj usmerjeno politiko za boljše obravnavanje najbolj perečih izzivov naše družbe. Med šestimi novimi prednostnimi nalogami, opredeljenimi v poročilu, so izboljšanje spretnosti in zaposlitvenih možnosti, ustvarjanje odprtih, inovativnih in digitalnih učnih okolij ter hkratno spodbujanje temeljnih vrednot enakosti, nediskriminacije in aktivnega državljanstva.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je povedal:„Mladi Evropejci se soočajo s skupnimi izzivi, ki jih je treba obravnavati s skupnimi odzivi.Nevarnost radikalizacije kaže, kako nujno je izboljšanje izobraževalnih možnosti v vseh naših skupnostih.V sodelovanju z ministri za izobraževanje bomo okrepili skupna prizadevanja za zmanjšanje osipa, boj proti socialnemu izključevanju in podporo kulturno raznovrstnim oddelkom po vsej Evropi.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Zaposlovanje mladih je glavna prednostna naloga Komisije.Ustrezne in visokokakovostne spretnosti so pri iskanju zaposlitve danes bolj potrebne kot kdaj koli prej.Boljše sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja bo pripomoglo k zvišanju ravni spretnosti in kompetenc, kar bo prispevalo k odpravljanju neusklajenosti med ponudbo spretnosti in povpraševanjem po njih ter tako tudi k podpori mladim Evropejcem za uspešen vstop na trg dela.“

Pričakuje se, da bo Svet sprejel poročilo do konca leta. V njem se prav tako predlaga določitev novih prednostnih nalog za obdobje petih let namesto prejšnjega triletnega cikla, da se omogoči dolgoročnejši učinek. Šest novih prednostnih nalog, ki jih predlaga Komisija, zajema:

  • ustrezne in visokokakovostne spretnosti ter kompetence za zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na rezultatih;
  • vključujoče izobraževanje, enakost, nediskriminacijo in spodbujanje državljanskih kompetenc;
  • odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje, vključno s popolnim sprejemanjem digitalne dobe;
  • trdno podporo pedagogom;
  • preglednost in priznavanje spretnosti ter kvalifikacij za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela ter
  • trajnostne naložbe, uspešnost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Ozadje

Strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje do leta 2020 (ET 2020), vzpostavljen maja 2009, državam članicam, Komisiji in izobraževalnim ustanovam zagotavlja forum za izmenjavo najboljših praks, informacij in nasvetov za politične reforme. To orodje sodelovanja usklajuje Komisija.

Strateški okvir ET 2020 zajema vse oblike učenja na vseh ravneh procesa vseživljenjskega učenja, vključno s predšolsko vzgojo in šolanjem do visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih.

Komisija in države članice so leta 2014 začele izvajati vmesni pregled stanja, da bi ocenile napredek od leta 2012 in pomagale pripraviti naslednje prednostne naloge za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja na evropski ravni. Leta 2014 je bila v okviru tega postopka izvedena neodvisna ocena, pripravljenih pa je bilo tudi več nacionalnih poročil in posvetovanj z nacionalnimi uradniki, evropskimi socialnimi partnerji in drugimi deležniki na področju izobraževanja in usposabljanja. Ugotovitve te analize so upoštevane v osnutku skupnega poročila o ET 2020, ki ga je danes predstavila Komisija.

Komisija bo novembra predstavila tudi letno analizo napredka pri doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020 na področju izobraževanja z naslovom Pregled izobraževanja in usposabljanja 2015. Med glavnimi krovnimi cilji sta zmanjšanje osipa ter povečanje števila tistih, ki zaključijo terciarno stopnjo izobrazbe.

Komisija bo prav tako kmalu predložila osnutek poročila EU o mladih, in sicer o evropskem sodelovanju na področju mladine v obdobju 2013–2015. To poročilo bo obravnavalo prednostna vprašanja, kot so brezposelnost mladih, socialno vključevanje in udeležba mladih.

Več informacij

Skupno poročilo o ET 2020

Delovni dokument služb Komisije o ET 2020

Sklepi Sveta o ET 2020 iz maja 2009

Informativni list po zasedanju v Parizu

IP/15/5568

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar