Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Dlhodobá nezamestnanosť: Európa prijíma opatrenia na pomoc 12 miliónom dlhodobo nezamestnaných pri ich návrate do pracovného života

Brusel 17. september 2015

Európska komisia dnes navrhla usmernenia pre členské štáty s cieľom lepšie pomáhať dlhodobo nezamestnaným vrátiť sa do práce.

Európska komisia dnes navrhla usmernenia pre členské štáty s cieľom lepšie pomáhať dlhodobo nezamestnaným vrátiť sa do práce. Po opätovnom spustení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v máji je to ďalšia konkrétna iniciatíva v rámci širšej hospodárskej a sociálnej agendy Junckerovej Komisie, ktorej cieľom je posilniť vytváranie pracovných miest, obnovu hospodárstva a sociálnu spravodlivosť v Európe.

V Európe je viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí sú nezamestnaní dlhšie ako jeden rok. Napriek hospodárskemu oživeniu a náznakom zlepšenia na trhu práce EÚ sa ich počet medzi rokmi 2007 a 2014 zdvojnásobil a predstavuje približne polovicu celkového počtu nezamestnaných. Investičný plán pre Európu má potenciál vytvoriť milióny nových pracovných miest. Úspešný návrat dlhodobo nezamestnaných na trh práce je však často veľmi zložitý aj napriek tomu, že sa vytvoria nové pracovné miesta. Preto dnes predstavený návrh odporúčania Rady predpokladá, že sa individuálne posúdi situácia všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli nezamestnaní viac ako 12 mesiacov, a že im bude ponúknutá dohoda o návrate do zamestnania s konkrétnym a individuálnym plánom návratu do práce pred dosiahnutím 18 mesiacov nezamestnanosti.

Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, vyhlásila: „Dlhodobá nezamestnanosť je jednou z najväčších a najpálčivejších výziev, ktoré zapríčinila hospodárska kríza, pričom sa týka viac ako 12 miliónov ľudí v Európe. Čoraz väčšia časť obyvateľstva je v jej dôsledku vystavená riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. Musíme sa postarať o to, aby sa mohli znovu zamestnať. Nemôžeme sa predsa uspokojiť s oživením hospodárstva, ktoré zabúda na také množstvo Európanov. Som presvedčená, že dnešným návrhom sa ich situácia zmení s plnou podporou členských štátov a sociálnych partnerov.“

Predmetom návrhu sú služby poskytované dlhodobo nezamestnaným s cieľom pomôcť im vstúpiť znovu na trh práce a konkrétne opatrenia na ich posilnenie. Vychádza sa pri ňom z najlepších postupov členských štátov.

V návrhu sa uvádzajú tri hlavné kroky:

  • podporiť registráciu dlhodobo nezamestnaných na úrade práce,
  • poskytnúť každej registrovanej dlhodobo nezamestnanej osobe dôkladné individuálne posúdenie s cieľom identifikovať jej potreby a potenciál najneskôr pred koncom 18. mesiaca nezamestnanosti,
  • ponúknuť všetkým registrovaným dlhodobo nezamestnaným dohodu o pracovnej integrácii najneskôr pred koncom 18. mesiaca nezamestnanosti.

Dohoda o pracovnej integrácii by mala obsahovať individuálny plán návratu
dlhodobo nezamestnanej osoby do pracovného života. V závislosti od existujúcich služieb v jednotlivých členských štátoch môže zahŕňať: poradenstvo, pomoc pri hľadaní zamestnania, ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj podporu bývania, dopravy, služby starostlivosti o dieťa a služby zdravotnej starostlivosti alebo rehabilitácie. Podpora by sa mala poskytovať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, aby sa zabezpečila jej kontinuita a konzistentnosť. V dohode by sa mali tiež jasne stanoviť práva a povinnosti nezamestnaných osôb a organizácií poskytujúcich podporu.

V návrhu sa tiež požaduje aktívne zapojenie zamestnávateľov prostredníctvom partnerstiev s verejnými orgánmi, a rozširuje sa ním škála služieb, ktoré sa im môžu poskytovať, ako aj ponuka cielených finančných stimulov.

Členské štáty môžu tieto odporúčania vykonávať s podporou Európskeho sociálneho fondu.

Návrh Komisie bude teraz predložený Rade na diskusiu a prijatie. Opatrenia uvedené v uvedenom odporúčaní sa začnú realizovať, len čo členské štáty dosiahnu dohodu.

Súvislosti

Dlhodobo nezamestnaní teraz predstavujú 5 % ekonomicky činného obyvateľstva. Podiel dlhodobo nezamestnaných v ekonomicky činnom obyvateľstve sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši, od 1,5 % v Rakúsku po 19,5 % v Grécku.

Čím dlhšie sú ľudia mimo trhu práce, tým ťažšie je získať nové zamestnanie. Z 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných v EÚ je viac ako 60 % bez práce už počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Každý rok ukončí jedna z piatich osôb svoje úsilie o nájdenie zamestnania a prestane vyvíjať akúkoľvek činnosť v tejto oblasti. Pre nezamestnaných a ich rodiny to so sebou prináša vysoké riziko chudoby a sociálneho vylúčenia.

Aj napriek tomu, že ide o polovicu nezamestnaných, na dlhodobo nezamestnaných je vyčlenených odhadom iba 20 % aktívnych programov trhu práce a v mnohých členských štátoch nemajú prístup k individualizovaným službám. Programy ponúkané dlhodobo nezamestnaným často nedostatočne zapájajú zamestnávateľov. Iba jedna tretina členských štátov koordinuje činnosť svojich služieb zamestnanosti a sociálnych služieb.

Na úrovni EÚ už boli prijaté viaceré opatrenia:

  • odporúčania v rámci európskeho semestra, každoročného cyklu koordinácie hospodárskej politiky,
  • dlhodobo nezamestnaní ľudia budú v období rokov 2014 – 2020 predstavovať viac ako 10 % príjemcov prostriedkov Európskeho sociálneho fondu,
  • Európska sieť verejných služieb zamestnanosti spolupracuje pri výmene osvedčených postupov.

Dnešné odporúčanie doplní a posilní tieto činnosti.

Ďalšie informácie

Návrh odporúčania Rady o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trhu práce

Dlhodobá nezamestnanosť: Návrh Komisie na odporúčanie Rady – často kladené otázky

Informačný list krajiny: Dlhodobá nezamestnanosť v EÚ

GR pre zamestnanosť a sociálne záležitosti: Aktualita

Dlhodobá nezamestnanosť v skratke – Video

Sledujte Marianne Thyssenovú a Sociálnu Európu na Twitteri

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na tejto stránke.

IP/15/5565

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar