Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Langdurige werkloosheid: Europa neemt maatregelen om 12 miljoen langdurig werklozen weer aan een baan te helpen

Brussel, 17 september 2015

De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren voor de lidstaten voorgesteld om langdurig werklozen beter opnieuw aan een baan te helpen.

De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren voor de lidstaten voorgesteld om langdurig werklozen beter opnieuw aan een baan te helpen. Na het in mei opnieuw opgestarte jongerenwerkgelegenheidsinitiatiefis ook dit een concreet initiatief in het kader van de bredere economische en sociale agenda van de Commissie Juncker. Doel is de werkgelegenheid, het economisch herstel en de sociale rechtvaardigheid in Europa te bevorderen.

In Europa zijn meer dan 12 miljoen mensen langer dan een jaar werkloos. Ondanks het economisch herstel en tekenen van verbetering op de EU-arbeidsmarkt is hun aantal tussen 2007 en 2014 verdubbeld en maken langdurig werklozen ongeveer de helft van het totale aantal werklozen uit. Het investeringsplan voor Europa kan voor miljoenen nieuwe banen zorgen. Maar zelfs wanneer nieuwe banen worden gecreëerd, hebben langdurig werklozen het vaak erg moeilijk om opnieuw werk te vinden. Daarom pleit het vandaag gepresenteerde voorstel voor een aanbeveling van de Raad ervoor alle werkzoekenden die langer dan 12 maanden werkloos zijn, individueel te beoordelen en ze voor ze 18 maanden werkloos zijn een re-integratieovereenkomst aan te bieden met een concreet en individueel plan om weer werk te vinden.

Volgens commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, "is langdurige werkloosheid een van de moeilijkste en meest acute problemen die door de economische crisis zijn veroorzaakt. Meer dan 12 miljoen mensen in Europa zijn er het slachtoffer van. Langdurige werkloosheid stelt een steeds groter deel van de bevolking bloot aan armoede en sociale uitsluiting. We moeten maatregelen nemen om deze mensen weer aan werk te helpen. We mogen ons niet tevreden stellen met een economisch herstel dat zoveel Europeanen in de kou laat staan. Ik ben ervan overtuigd dat hun situatie dankzij ons voorstel en met de volle steun van de lidstaten, de sociale partners en de werkgevers zal verbeteren.”

In het voorstel worden de diensten die aan langdurig werklozen worden verleend om hun re-integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen, doorgelicht en specifieke maatregelen voorgesteld om de dienstverlening te verbeteren. Het voorstel maakt gebruik van door de lidstaten verzamelde beste praktijken.

Het omvat drie belangrijke stappen. Het is zaak:

  • de registratie van langdurig werklozen bij een dienst voor arbeidsbemiddeling te bevorderen;
  • de situatie van elke geregistreerde langdurig werkloze uiterlijk na 18 maanden werkloosheid grondig individueel te beoordelen om ieders behoeften en mogelijkheden vast te stellen;
  • uiterlijk na 18 maanden werkloosheid een re-integratieovereenkomst aan alle geregistreerde langdurig werklozen aan te bieden.

De re-integratieovereenkomst zou een op maat gesneden plan moeten omvatten om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. De overeenkomst kan — afhankelijk van de specifieke dienstverlening in elke lidstaat — voorzien in begeleiding en hulp bij het zoeken naar een baan, bijscholing en steun voor huisvesting, vervoer, kinderopvang, gezondheidszorg en revalidatie. De steun moet door een centraal contactpunt worden verleend om de continuïteit en de samenhang ervan te waarborgen. De overeenkomst moet ook de rechten en plichten van de werklozen en de steunverlenende organisaties duidelijk omschrijven.

Het voorstel pleit ook voor de actieve betrokkenheid van de werkgevers via partnerschappen met de overheid. Verder bepleit het voorstel een verruiming van de dienstverlening voor werkgevers en gerichte financiële stimuleringsmaatregelen voor werkgevers.

De lidstaten kunnen deze aanbevelingen uitvoeren met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Het voorstel van de Commissie zal ter bespreking en goedkeuring bij de Raad worden ingediend. De in de aanbeveling beschreven maatregelen zullen worden uitgevoerd zodra de lidstaten een akkoord bereiken.

Achtergrond

Het aantal langdurig werklozen bedraagt 5 % van de beroepsbevolking. Het aandeel van de langdurig werklozen in de beroepsbevolking varieert sterk van land tot land: van 1,5 % in Oostenrijk tot 19,5 % in Griekenland.

Hoe langer mensen zonder werk blijven, des te moeilijker is het om opnieuw werk te vinden. Van de 12 miljoen langdurig werklozen in de EU is meer dan 60 % al twee opeenvolgende jaren werkloos. Jaarlijks geeft 20 % van de werklozen de zoektocht naar werk op en wordt inactief. Het gevolg is dat de werklozen en hun gezinnen een ernstig risico op armoede en sociale uitsluiting lopen.

Hoewel de helft van de werklozen langdurig werkloos is, is naar schatting slechts 20 % van de actieve arbeidsmarktprogramma’s gericht op langdurig werklozen. In veel lidstaten hebben langdurig werklozen geen toegang tot individuele dienstverlening. De werkgevers worden vaak onvoldoende betrokken bij de programma’s voor langdurig werklozen. Slechts een derde van de lidstaten coördineert de activiteiten van hun sociale diensten en diensten voor arbeidsvoorziening.

De EU heeft al een aantal maatregelen genomen:

  • er worden aanbevelingen gedaan in het kader van het Europees semester, de jaarlijkse coördinatie van het economisch beleid;
  • langdurige werkloosheid: Europa neemt maatregelen om 12 miljoen langdurig werklozen weer aan een baan te helpen;
  • het Europese netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening werkt mee om goede praktijken uit te wisselen.

De aanbeveling die vandaag wordt voorgesteld, zal deze activiteiten aanvullen en versterken.

Nadere informatie

Voorstel voor een een aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt

Langdurige werkloosheid: voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad — veelgestelde vragen

Country factsheet: langdurige werkloosheid in de EU

DG Werkgelegenheid en Sociale Zaken: Nieuwsbericht

Langdurige werkloosheid toegelicht — Video

Volg Marianne Thyssen en Social Europe op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/15/5565

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar