Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Lidstaten krijgen 2,4 miljard euro voor migratiebeheer en een veiliger en beter beveiligd Europa

Brussel, 10 augustus 2015

De Commissie heeft deze maand 23 nationale programma's goedgekeurd in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF). Het totale bedrag dat in de periode 2014-2020 voor de overeengekomen programma's zal worden toegekend, bedraagt circa 2,4 miljard euro. Het geld kan nu ter beschikking worden gesteld van de lidstaten die zich in de frontlinie bevinden, zoals Griekenland en Italië, en van andere EU-lidstaten die met een groot aantal migranten worden geconfronteerd. De Commissie heeft intensief samengewerkt met de lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU-middelen zo spoedig mogelijk worden vrijgemaakt. In maart werden al 22 nationale programma's goedgekeurd en later dit jaar zullen er nog 13 volgen.

Commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap Dimitris Avramopoulos: "De lidstaten worden geconfronteerd met ongekende uitdagingen op het gebied van migratie en veiligheid. In een geest van solidariteit onderneemt de Commissie actie. Met de Europese migratieagenda en de Europese veiligheidsagenda neemt de Commissie krachtige maatregelen om het migratiebeheer te verbeteren, de samenwerking te bevorderen en de Europese burgers beter te beschermen tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Via de nationale programma's die de Commissie heeft goedgekeurd, krijgen de lidstaten aanzienlijke financiële steun om deze uitdagingen aan te pakken. We zijn vastbesloten deze solidariteit verder in de praktijk te brengen."

De financiering uit het AMIF moet de lidstaten helpen ervoor te zorgen dat hun asielprocedures voldoen aan de EU-normen en moet hun inspanningen ondersteunen voor betere opvangcapaciteit, integratie van migranten op lokaal en regionaal niveau en doeltreffendere terugkeerprogramma's. De financiering uit het ISF dient ter aanvulling van de nationale inspanningen voor beter grensbeheer en -toezicht door de lidstaten (met name door gebruik van moderne technologieën). De ISF-middelen worden ook gebruikt voor grensoverschrijdende samenwerking bij rechtshandhaving en om de lidstaten beter in staat te stellen veiligheidsgerelateerde risico's zoals terrorisme en gewelddadige radicalisering, drugshandel, cybercriminaliteit, mensenhandel en andere vormen van georganiseerde misdaad doeltreffend aan te pakken.

De basistoewijzing voor de nationale programma's (zie bijlage) wordt in de meeste gevallen nog aangevuld met extra financiële middelen voor de uitvoering van specifieke transnationale acties. Het kan daarbij onder meer gaan om gezamenlijke terugkeerprojecten of re-integratieprojecten in het kader van het AMIF of het opzetten van consulaire samenwerking in het kader van het ISF. Met de extra middelen uit het ISF zal ook worden geïnvesteerd in grootschalig materieel dat ter beschikking zal worden gesteld van Frontex. Dit middel zal op ieder moment beschikbaar zijn voor gezamenlijke operaties. Voorts zal via de AMIF-programma's circa 37 miljoen worden besteed voor de ondersteuning van het hervestigingsprogramma van de Unie voor 2014-2015.

De Commissie streeft ernaar de overige nationale programma's spoedig goed te keuren. Het AMIF en het ISF hebben voor 2014-2020 een totaalbudget van 7 miljard euro en vormen zo de belangrijkste financiële instrumenten van de EU voor een open en veilig Europa.

Achtergrond

De inspanningen van de EU op het gebied van migratie en binnenlandse zaken worden ondersteund door het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het Fonds voor interne veiligheid.

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie draagt bij aan een efficiënt beheer van de migratiestromen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak voor asiel en migratie.

Het Fonds voor interne veiligheid (dat bestaat uit het instrument voor grenzen en visa en het instrument voor politiële samenwerking en crisisbeheer) draagt bij aan een hoog niveau van veiligheid en misdaadpreventie in de Unie. Het vergemakkelijkt ook het legitiem reizen en garandeert het goede beheer van de buitengrenzen van de Unie.

85 % van de fondsen wordt toegekend via de meerjaarlijkse strategische nationale programma's voor de periode 2014-2020. De Commissie keurt de programma's goed. Daarna worden zij door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten voorbereid, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd. Dat gebeurt in samenwerking met belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties. De hervestigings- en herplaatsingsregelingen die onlangs door de Commissie zijn voorgesteld en door de Raad zijn goedgekeurd, zullen via de nationale programma's in het kader van het AMIF worden uitgevoerd.

De overige middelen, ongeveer 15 % van het totaal, worden door de Commissie beheerd, op basis van individuele werkprogramma's. Via deze werkprogramma's van de Commissie worden acties van de Unie en noodhulp aan de lidstaten gefinancierd.

De Commissie heeft de afgelopen weken 23 nationale programma's goedgekeurd: 7 AMIF‑programma's (Cyprus, Griekenland, Italië, Polen, Slowakije, Spanje en Zweden) en 16 ISF-programma's (Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje). Eerder dit jaar keurde de Commissie al 22 andere nationale programma's goed: 17 AMIF‑programma's (België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk) en 5 ISF-programma's (België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Tsjechië). De overige 13 nationale programma's zullen later dit jaar worden goedgekeurd.

BIJLAGE: Financiële toewijzingen per lidstaat

gr

IP/15/5483

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar