Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Migrācijas pārvaldība un finansējums drošākai Eiropai – atbalsts dalībvalstīm 2,4 miljardu eiro apmērā

Briselē, 10 augusts 2015

Šomēnes Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 23 daudzgadu valsts programmas, ko finansēs no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējās drošības fonda (IDF). Apstiprinātajām programmām paredzētais kopējais finansējums laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam ir aptuveni 2,4 miljardi eiro. Tagad naudas līdzekļi varēs nonākt tajās dalībvalstīs, kuras pirmās skar šī problēma, piemēram, Grieķijā un Itālijā, kā arī arī citās ES dalībvalstīs, kas saskaras ar lielām migrantu plūsmām. Komisija ir intensīvi strādājusi ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi ir pieejami nekavējoties. 22 valsts programmas tika apstiprinātas jau martā, un vēl 13 programmas apstiprinās šā gada laikā.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: "Mūsdienās dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētām problēmām migrācijas un drošības jomā, un Komisija rīkojas saskaņā ar solidaritātes principu. Izmantojot Eiropas darba kārtību migrācijas un drošības jomā, Komisija veic vērienīgus pasākumus, lai uzlabotu migrācijas pārvaldību, veicinātu sadarbību un padarītu Eiropu par drošāku vidi, kurā mūsu iedzīvotājus neapdraud organizētā noziedzība un terorisms. Komisijas apstiprinātajās valsts programmās ir sniegta būtiska finansiāla palīdzība dalībvalstīm, lai risinātu šīs problēmas. Mēs esam apņēmības pilni arī turpmāk īstenot solidaritāti praksē."

Finansējums no AMIF ir vērsts uz to, lai atbalstītu valstu centienus uzlabot uzņemšanas spējas, nodrošinātu patvēruma procedūru atbilstību Savienības standartiem, migrantu integrāciju vietējā un reģionālā līmenī un palielinātu atgriešanas programmu efektivitāti. Finansējums no IDF papildina valstu centienus uzlabot dalībvalstu robežu pārvaldību un uzraudzību (jo īpaši izmantojot modernas tehnoloģijas). IDF finansējumu izmanto arī pārrobežu sadarbībai tiesībaizsardzības jomā, un tas stiprina dalībvalstu spējas efektīvi pārvaldīt riskus, kas apdraud drošību, piemēram, terorismu un vardarbīgu radikalizāciju, narkotiku tirdzniecību, kibernoziedzību, cilvēku tirdzniecību un citus organizētās noziedzības veidus.

Papildus pamata piešķīrumam (skatīt x. pielikumu) lielākajā daļā valsts programmu ir iekļauti papildu līdzekļi konkrētu transnacionālu darbību īstenošanai. Šīs darbības var ietvert kopīgus atgriešanas un reintegrācijas projektus AMIF ietvaros vai konsulārās sadarbības izveidi IDF ietvaros. Papildu finansējums IDF ietvaros tiks izmantots arī liela mēroga iekārtu iegādei, kuras nodos Frontex rīcībā. Šie resursi būs pieejami kopīgām operācijām, kad vien vajadzīgs. Turklāt ar AMIF starpniecību gandrīz 37 miljoni eiro tiks piešķirti programmām Savienības Pārvietošanas programmas atbalstam laikposmam no 2014. līdz 2015. gadam.

Komisija strādā pie tā, lai pārējās valsts programmas tiktu ātri apstiprinātas. AMIF un IDF, kuru kopējais budžets laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir gandrīz 7 miljardi eiro, ir galvenie ES finanšu instrumenti, lai ieguldītu atvērtā un drošā Eiropā.

Šomēnes Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 23 daudzgadu valsts programmas, ko finansēs no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Iekšējās drošības fonda (IDF). Apstiprinātajām programmām paredzētais kopējais finansējums laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam ir aptuveni 2,4 miljardi eiro. Tagad naudas līdzekļi varēs nonākt tajās dalībvalstīs, kuras pirmās skar šī problēma, piemēram, Grieķijā un Itālijā, kā arī arī citās ES dalībvalstīs, kas saskaras ar lielām migrantu plūsmām. Komisija ir intensīvi strādājusi ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi ir pieejami nekavējoties. 22 valsts programmas tika apstiprinātas jau martā, un vēl 13 programmas apstiprinās šā gada laikā.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: "Mūsdienās dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētām problēmām migrācijas un drošības jomā, un Komisija rīkojas saskaņā ar solidaritātes principu. Izmantojot Eiropas darba kārtību migrācijas un drošības jomā, Komisija veic vērienīgus pasākumus, lai uzlabotu migrācijas pārvaldību, veicinātu sadarbību un padarītu Eiropu par drošāku vidi, kurā mūsu iedzīvotājus neapdraud organizētā noziedzība un terorisms. Komisijas apstiprinātajās valsts programmās ir sniegta būtiska finansiāla palīdzība dalībvalstīm, lai risinātu šīs problēmas. Mēs esam apņēmības pilni arī turpmāk īstenot solidaritāti praksē."

Finansējums no AMIF ir vērsts uz to, lai atbalstītu valstu centienus uzlabot uzņemšanas spējas, nodrošinātu patvēruma procedūru atbilstību Savienības standartiem, migrantu integrāciju vietējā un reģionālā līmenī un palielinātu atgriešanas programmu efektivitāti. Finansējums no IDF papildina valstu centienus uzlabot dalībvalstu robežu pārvaldību un uzraudzību (jo īpaši izmantojot modernas tehnoloģijas). IDF finansējumu izmanto arī pārrobežu sadarbībai tiesībaizsardzības jomā, un tas stiprina dalībvalstu spējas efektīvi pārvaldīt riskus, kas apdraud drošību, piemēram, terorismu un vardarbīgu radikalizāciju, narkotiku tirdzniecību, kibernoziedzību, cilvēku tirdzniecību un citus organizētās noziedzības veidus.

Papildus pamata piešķīrumam (skatīt pielikumu) lielākajā daļā valsts programmu ir iekļauti papildu līdzekļi konkrētu transnacionālu darbību īstenošanai. Šīs darbības var ietvert kopīgus atgriešanas un reintegrācijas projektus AMIF ietvaros vai konsulārās sadarbības izveidi IDF ietvaros. Papildu finansējums IDF ietvaros tiks izmantots arī liela mēroga iekārtu iegādei, kuras nodos Frontex rīcībā. Šie resursi būs pieejami kopīgām operācijām, kad vien vajadzīgs. Turklāt ar AMIF starpniecību gandrīz 37 miljoni eiro tiks piešķirti programmām Savienības Pārvietošanas programmas atbalstam laikposmam no 2014. līdz 2015. gadam.

Komisija strādā pie tā, lai pārējās valsts programmas tiktu ātri apstiprinātas. AMIF un IDF, kuru kopējais budžets laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir gandrīz 7 miljardi eiro, ir galvenie ES finanšu instrumenti, lai ieguldītu atvērtā un drošā Eiropā.

Pamatinformācija

ES centienus migrācijas un iekšlietu jomā atbalsta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds veicina migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību un kopīgas pieejas izstrādi attiecībā uz patvērumu un migrāciju.

Iekšējās drošības fonds (to veido instruments ārējām robežām un vīzām un policijas sadarbības un krīžu pārvarēšanas instruments) palīdz nodrošināt augstu drošības līmeni un noziedzīgu nodarījumu novēršanu Savienībā un vienlaikus ļauj likumīgi ceļot un nodrošina Savienības ārējo robežu labu pārvaldību.

85 % līdzekļu, kas tiek piešķirti daudzgadu stratēģisko valsts programmu ietvaros, attiecas uz 2014. – 2020. gadu. Pēc Komisijas apstiprinājuma šīs programmas izstrādā, īsteno, uzrauga un izvērtē dalībvalstu atbildīgās iestādes sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp pilsonisko sabiedrību. Pārmitināšanas un pārcelšanas shēmas, ko nesen ierosināja Komisija un apstiprināja Padome, īstenos, izmantojot AMIF valsts programmas.

Atlikušos līdzekļus, kas atbilst aptuveni 15 % no kopējiem līdzekļiem, pārvalda Komisija, pamatojoties uz individuālām darba programmām. Ar šo Komisijas darba programmu starpniecību tiek finansētas Savienības darbības un ārkārtas palīdzība dalībvalstīm.

Pēdējo nedēļu laikā Komisija apstiprināja 23 valsts programmas: 7 AMIF programmas (Grieķija, Itālija, Kipra, Polija, Slovākija, Spānija un Zviedrija) un 16 IDF programmas (Austrija, Bulgārija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Somija, Spānija un Ungārija). Šā gada sākumā Komisija apstiprināja 22 valsts programmas: 17 AMIF programmas (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Igaunija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Somija, Ungārija un Vācija) un 5 IDF programmas (Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija un Vācija). Vēl 13 valsts programmas tiks apstiprinātas vēlāk 2015. gada laikā.

PIELIKUMS: finanšu piešķīrumi pa dalībvalstīm

gr

IP/15/5483

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar