Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise poskytne členským státům 2,4 miliardy eur na řízení migrace

Brusel, 10 srpen 2015

Evropská Komise tento měsíc schválila 23 nových víceletých národních programů v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). Celková výše financování dohodnutých programů na období 2014–2020 činí zhruba 2,4 miliardy eur. Peníze nyní mohou být poskytnuty členským státům v přední linii, jako jsou Řecko a Itálie, a také dalším členským státům EU, které řeší intenzivní migrační toky. Komise společně s členskými státy usilovně pracovala na tom, aby byly prostředky EU uvolněny co nejrychleji. Již v březnu bylo schváleno 22 národních programů a dalších 13 programů bude schváleno do konce tohoto roku.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Členské státy dnes čelí doposud nevídaným výzvám v oblasti migrace a bezpečnosti, a Komise proto v duchu solidarity přijímá patřičná opatření. Prostřednictvím evropských programů pro migraci a bezpečnost podniká Komise odvážné kroky k lepšímu řízení migrace, podpoře spolupráce a ochraně evropských občanů před organizovaným zločinem a terorismem. Národní programy schválené Komisí poskytují členským státům značnou finanční podporu určenou na řešení těchto problémů. Jsme odhodláni v tomto praktickém naplňování ideje solidarity pokračovat.“

Finanční prostředky poskytnuté z fondu AMIF mají jednotlivým členským státům pomoci posílit přijímací kapacity, zaručit soulad azylového řízení s normami EU, integrovat migranty na místní a regionální úrovni a zvýšit udržitelnost návratových programů. Financování z ISF doplňuje snahy členských států o zlepšení správy a ostrahy hranic (zejména prostřednictvím využití moderních technologií). Peníze z ISF se využívají také na spolupráci v oblasti přeshraničního prosazování práva a posílení kapacit členských států pro efektivní řešení bezpečnostních rizik, jako je terorismus a násilná radikalizace, obchod s drogami, kyberkriminalita, obchodování s lidmi a další formy organizovaného zločinu.

Vedle základního příspěvku (viz příloha) má většina národních programů k dispozici dodatečné prostředky poskytnuté na provádění specifických nadnárodních opatření. Mezi taková opatření mohou patřit společné projekty v rámci AMIF věnované návratu a reintegraci nebo vytvoření mechanismu konzulární spolupráce v rámci ISF. Dodatečné financování v rámci ISF bude využito také k nákupu rozměrného technického vybavení, které bude k dispozici agentuře Frontex. Vybavení bude v případě potřeby poskytnuto pro účely společných operací. Navíc bude poskytnuto takřka 37 milionů eur z programů fondu AMIF na podporu programu EU pro znovuusídlení v období 2014–2015.

Komise pracuje na rychlém schválení zbývajících národních programů. S ohledem na celkový rozpočet fondů AMIF a ISF, který pro období 2014–2020 dosahuje výše téměř 7 miliard eur, představují fondy AMIF a ISF hlavní finanční nástroje EU pro investice do otevřené a bezpečné Evropy.

Rámcové souvislosti

Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost podporují úsilí EU v oblasti migrace a vnitřních věcí.

Azylový, migrační a integrační fond přispívá k účinnému řízení migračních toků a vývoji společného přístupu k azylu a migraci.

Fond pro vnitřní bezpečnost (tvořený nástrojem pro hranice a víza a nástrojem pro policejní spolupráci a řešení krizí) pomáhá zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti a prevenci trestné činnosti v Unii, přičemž současně umožňuje legální cestování a zajišťuje řádnou správu vnějších hranic Unie.

Celých 85 % prostředků z těchto fondů je poskytováno prostřednictvím víceletých strategických národních programů, které se vztahují na období 2014–2020. Po schválení Komisí jsou tyto programy připravovány, prováděny, monitorovány a hodnoceny odpovědnými orgány v členských státech ve spolupráci se zainteresovanými stranami, včetně subjektů občanské společnosti. Program znovuusídlení a relokační program, které nedávno na základě návrhu Komise přijala Rada, budou prováděny prostřednictví národních programů podpořených z fondu AMIF.

Zbývající prostředky, které představují přibližně 15 % celkových zdrojů, spravuje Komise na základě jednotlivých pracovních programů. Prostřednictvím těchto pracovních programů Komise jsou financována opatření Unie a mimořádná pomoc členským státům.

V uplynulých týdnech Komise schválila 23 národních programů: 7 programů fondu AMIF (Itálie, Kypr, Polsko, Řecko, Slovensko, Španělsko a Švédsko) a 16 programů fondu ISF (Bulharsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko). Předtím v roce 2015 Komise schválila 22 národních programů: 17 programů fondu AMIF (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Spojené království) a pět programů fondu ISF (Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie a Německo). Do konce roku 2015 bude schváleno zbývajících 13 národních programů.

PŘÍLOHA: Finanční prostředky přidělené jednotlivým členským státům

gr

IP/15/5483

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar