Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Eurobarometern våren 2015: Invandring största utmaningen för EU

Bryssel, 31 juli 2015

Fler européer säger att de har en positiv bild av EU, och förtroendet för EU har stigit sedan förra november. Invandringen ses som den största utmaningen för EU just nu. Bland annat detta visar resultaten från den senaste Eurobarometern som publiceras idag. Undersökningen gjordes under perioden 16–27 maj 2015 i 34 länder och territorier[1].

 

Invandring uppfattas som EU:s största utmaning

Tillfrågade om vad som oroar mest placerar nu EU-medborgarna oftast invandringen högst upp på listan över angelägna frågor för EU. Med 38 % (+14 procentenheter) ligger invandringen långt före den ekonomiska situationen (27 %, -6 procentenheter), arbetslösheten (24 %, -5 procentenheter) och medlemsländernas offentliga finanser (23 %, -2 procentenheter). Invandringen är den oftast angivna frågan i 20 EU-länder och når toppnoteringar i Malta (65 %) och Tyskland (55 %). Oron för terrorism på EU-nivå har också ökat väsentligt sedan november 2014 (17 %, +6 procentenheter) (se bilaga 1).

 

Stöd för EU-kommissionens politiska prioriteringar

Liksom i den tidigare undersökningen från november 2014 är stödet för EU-kommissionens prioriteringar under Jean-Claude Junckers ledarskap mycket starkt (se bilaga 2).

  • När det gäller investeringar i EU håller över 59 % av européerna med om att offentliga medel bör användas för att stimulera privata investeringar på EU-nivå.
  • När det gäller energi stöder 72 % av européerna en gemensam energipolitik för EU-länderna.
  • De flesta européer betraktar den inre marknaden (den fria rörligheten för personer, varor och tjänster inom EU) som det mest positiva resultatet av EU (57 %), nästan i nivå med fred mellan medlemsländerna (55 %).
  • När det gäller migration uppger 73 % av européerna att de är positiva till en gemensam europeisk migrationspolitik. De flesta européer (51 %) är positiva till migration från andra EU-länder. Men 56 % är negativa till invandring från länder utanför EU.

Slutligen är man fortsatt optimistisk till EU:s framtid. 58 % (+2 procentenheter) av européerna uppger att de är optimistiska, medan 36 % (–1 procentenhet) är pessimistiska.

 

Bilden av EU stadigt bättre

Antalet européer som säger att de har en positiv bild av EU har stigit från 39 % i november till 41 % i maj 2015, medan 38 % har en neutral bild och bara 19 % en negativ bild (ner från 22 % i november och 25 % i juni 2014, se bilaga 3).

Andelen européer som uppger att de har förtroende för EU har också ökat till 40 % (upp med 3 procentenheter sedan november 2014 och med 9 procentenheter sedan valen till Europaparlamentet 2014). Även förtroendet för de nationella regeringarna har ökat något till 31 % (+2 procentenheter) (se bilaga 4).

Andelen medborgare som säger att deras röst räknas i EU ligger på 42 % (+2 procentenheter) och håller sig därmed kvar på den rekordnivå för de senaste tio åren som registrerades direkt efter Europavalen i maj 2014.

 

Förhoppningar på ekonomin och stabilt stöd för euron

Européernas förväntningar på ekonomin när det gäller situationen nationellt ligger kvar på en relativt stabil nivå och mer än en av fyra (26 %, +4 procentenheter) andas optimism inför de kommande tolv månaderna, medan 48 % tror på en oförändrad situation. Antalet pessimister har fallit dramatiskt till 21 % (-7 procentenheter). De européer som anser att krisens effekter på sysselsättningen redan har nått sin topp (48 %, +4 procentenheter) är nu långt fler än de som tror att det kommer att bli värre (42 %, -4 procentenheter).

Den positiva inställningen till euron är stabil (57 % i hela EU, 69 % i euroområdet). Stödet för den gemensamma valutan har stigit i 14 medlemsländer, mest påtagligt i Litauen (73 %, +10 procentenheter), som anslöt sig till euron den 1 januari 2015, och i Grekland, där 69 % (+6 procentenheter) av grekerna säger att de är för euron (se bilaga 7).

 

Bakgrund

Eurobarometern våren 2015 är den andra EU-omfattande opinionsundersökningen som genomförs sedan den nya EU-kommissionen med Jean-Claude Juncker i spetsen tillträdde den 1 november 2014.

Den gjordes genom personliga intervjuer under perioden 16–27 maj 2015. Sammanlagt intervjuades 31 868 personer i EU-länderna och kandidatländerna.

 

Ytterligare upplysningar

I den första resultatrapporten som publiceras idag beskrivs européernas attityder till EU, EU-institutionerna och EU:s politik samt människors farhågor och uppfattning om den ekonomiska situationen.

Den första resultatrapporten finns här:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]De 28 EU-medlemsländerna, fem kandidatländer (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Montenegro, Serbien och Albanien) och den turkcypriotiska befolkningsgruppen i den del av landet som inte kontrolleras av regeringen i Republiken Cypern.


BILAGA

1. Viktigaste frågor för EU

 

2. Optimism inför EU:s framtid


3. Bilden av EU

 

4. Förtroendet för EU

 

5. ”Min röst räknas i EU”

 

6. Krisens inverkan på sysselsättningen


7. Stöd för euron


IP/15/5451

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar