Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Резултати от пролетното издание на проучването на „Стандартен Евробарометър“ за 2015 г.: Гражданите приемат имиграцията като най-сериозното предизвикателство пред ЕС

Брюксел, 31 Юли 2015

Все повече европейски граждани потвърждават положителната си оценка за Европейския съюз, а доверието им в него се е покачило от ноември миналата година насам. Освен това европейците възприемат имиграцията като най-сериозното предизвикателство, пред което е изправен ЕС в наши дни. Това са някои от резултатите от последното проучване на „Стандартен Евробарометър“, които бяха публикувани днес. Проучването беше проведено между 16 и 27 май 2015 г. в 34 държави и територии[1].

 

Имиграцията се разглежда като най-голямото предизвикателство пред ЕС


Запитани относно основните им опасения гражданите посочват, че имиграцията е най-обсъжданата тема на равнище ЕС. Понастоящем с 38 % (+14 пункта) тя прехожда други въпроси като икономическата ситуация (27 %, - 6 пункта), безработицата (24 %, - 5 пункта) и публичните финанси на държавите членки (23 %, - 2 пункта). Това е най-често споменаваният проблем в 20 държави членки с най-висок процентен дял в Малта (65 %) и в Германия (55 %). Безпокойството от тероризма на равнище ЕС също е нараснало значително от ноември 2014 г. насам (17 %, + 6 пункта) (вж. приложение 1).

 

Подкрепа за политическите приоритети на Европейската комисия


Както при предишното проучване от ноември 2014 г., налице е силна подкрепа от страна на гражданите по приоритетните теми, набелязани от Европейската комисия под ръководството на председателя Юнкер (вж. приложение 2).

  • По отношение на инвестициите в ЕС 59 % от европейските граждани са съгласни, че за стимулиране на инвестиции в частния сектор на равнище ЕС следва да се използват публични средства.
  • В областта на енергетиката 72 % от европейците подкрепят идеята за обща енергийна политика, обхващаща държавите — членки на ЕС.
  • Повечето европейци считат единния пазар (свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС) като един от най-положителните резултати на ЕС — 57 %, като този дял е почти същият като дела от 55 %, посочващ мира между държавите членки.
  • По въпроса за миграцията 73 % от европейците посочват, че подкрепят идеята за обща европейска политика в областта на миграцията. Повечето европейци (51 %) са положително настроени спрямо миграцията на хора от други държави — членки на ЕС. Същевременно обаче 56 % изразяват негативна нагласа по отношение на миграцията на хора от държави извън ЕС.

Все пак гражданите остават оптимистично настроени за бъдещето на ЕС. 58 % (+ 2 пункта) от европейците определят себе си като оптимисти, докато 36 % (- 1 пункт) споделят, че са песимисти в това отношение.

 

Имиджът на ЕС продължава да се подобрява


Броят на европейските граждани, които заявяват, че имат положително мнение за ЕС, е нараснал от 39 % през ноември 2014 г. на 41 % през май 2015 г., 38 % са с неутрално мнение и едва 19 % изразяват отрицателно мнение (спад в сравнение с нивото от 22 % през ноември и 25 % през юни 2014 г.; вж. приложение 3).

Наред с това броят на европейците, които заявяват, че имат доверие в Европейския съюз, също е нараснал — на ниво от 40 % (увеличение от 3 процентни пункта спрямо ноември 2014 г. и 9 процентни пункта в сравнение с периода около изборите за Европейски парламент). Средното ниво на доверие в националните правителства също леко се е повишило, достигайки 31 % (+2 пункта) (вж. приложение 4).

Броят на хората, които считат, че гласът им има значение в ЕС достига 42 % (+ 2 пункта), което затвърждава рекордното ниво за последните 10 години, засвидетелствано след европейските избори през май 2014 г.


Има по-добри очаквания за икономиката, а подкрепата за еврото остава непроменена


Що се отнася до икономиката, очакванията на европейците относно състоянието на националната им икономика се запазват относително непроменени, като повече от една четвърт от запитаните (26 %, + 4 пункта) са оптимисти за предстоящите дванадесет месеца, докато 48 % очакват, че няма да има промяна в положението. Песимистичните очаквания отбелязват рязък спад и достигат 21 % (- 7 пункта). Броят на гражданите, според които въздействието на кризата върху работните места вече е достигнало връхната си точка (48 %, + 4 пункта), вече е доста по-висок от броя на онези, които считат, че „най-лошото тепърва предстои“ (42 %, - 4 пункта).

Положителното отношение към еврото остава непроменено (57 % в ЕС като цяло, 69 % в еврозоната). Подкрепата за единната валута се е увеличила в 14 държави членки, като най-впечатляващо е увеличението в Литва (73 %, + 10 пункта), която се присъедини към еврозоната на 1 януари 2015 г. и в Гърция, където 69 % (+ 6 пункта) от гърците заявяват, че подкрепят еврото (вж. приложение 7).


Контекст


Стандартното проучване на Евробарометър, пролет 2015 г., е второто проучване на общественото мнение, проведено в целия ЕС, откакто Комисията Юнкер встъпи в длъжност на 1 ноември 2014 г.

То е извършено чрез лични интервюта в периода от 16 до 27 май 2015 г. Интервюирани са общо 31 868 души в държавите — членки на ЕС, и в държавите кандидатки.


Допълнителна информация


В доклада с първите резултати от проучването, публикуван днес, е посочено отношението на европейците към ЕС, неговите институции и политики, както и основните причини за загриженост на гражданите и възприятията им във връзка с икономическото положение.

Докладът, представящ първите резултати от проучването, е на уеб адрес:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]Двадесетте и осем държави — членки на Европейският съюз (ЕС), пет страни кандидатки (бившата югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия и Албания) и общността на кипърските турци в територията на държавата, която не се контролира от правителството на Република Кипър.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Най-сериозните проблеми, пред които е изправен ЕС

 

2. Оптимизъм за бъдещето на ЕС


3. Имиджът на ЕС

 

4. Доверие в EС

 

5. „Гласът ми има значение в ЕС“

 

6. Въздействието на кризата върху работните места


7. Подкрепа за еврото


IP/15/5451

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar