Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: Commissie keurt 33 miljoen EUR aan steun goed voor laadinfrastructuur die door elektrische voertuigen in Nederland wordt gebruikt

Brussel, 27 juli 2015

Op grond van de EU-staatssteunregels heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan Nederlandse plannen om bijna 33 miljoen EUR aan overheidsfinanciering te verstrekken voor de plaatsing en exploitatie van laadpalen voor elektrische voertuigen. Met deze regeling wordt bijgedragen tot de uitrol van de nodige infrastructuur om ervoor te zorgen dat elektrische auto's in Nederland tot een valabel alternatief uitgroeien. De regeling draagt bij tot de bevordering van duurzaam vervoer en tot de verbetering van de luchtkwaliteit, zonder de mededinging op de interne markt al te zeer te verstoren.

Margrethe Vestager, EU-Commissaris belast met het mededingingsbeleid, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Elektrische auto's kunnen echte voordelen voor de maatschappij opleveren dankzij een vermindering van de CO2-emissies, luchtvervuiling en geluidshinder. De vandaag goedgekeurde Nederlandse staatssteunregeling zal er mede toe bijdragen dat elektrische auto's tot een valabel alternatief uitgroeien voor Nederlandse burgers door de nodige infrastructuur te verschaffen en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden, conform de EU-staatssteunregels."

De Nederlandse regeling "Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfra" biedt decentrale overheden de mogelijkheid om aan de steunregeling deel te nemen en uit een aantal opties te kiezen voor de laadinfrastructuur die voor hun gemeente het meest geschikt is. De overheidsfinanciering voor de plaatsing en exploitatie van elektrische laadpalen op hun grondgebied is afkomstig van de betrokken decentrale overheid en wordt aangevuld door de centrale overheid. Krachtens de regeling zijn de decentrale overheden ook verplicht particuliere investeringen aan te trekken om voor steun van de Staat in aanmerking te komen.

De exploitanten van de elektrische laadpalen zullen worden geselecteerd aan de hand van concurrerende aanbestedingen. De regeling loopt gedurende drie jaar en eindigt op 1 juli 2018.

Met de Nederlandse maatregel wordt een duidelijke milieudoelstelling nagestreefd. Tegelijkertijd worden verstoringen van de mededinging tot een minimum beperkt. Om die redenen is de maatregel verenigbaar met de EU-staatssteunregels (artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). De verwachting is dat het aanbestedingsproces het vereiste steunbedrag tot het noodzakelijke minimum zal beperken. De regeling zal ook jaarlijks worden geëvalueerd om te garanderen dat de reële kosten voor het plaatsen en exploiteren van de laadpalen in de verleende steun tot uiting komen.

 

Achtergrond

In 2014 heeft de EU de richtlijn betreffende de uitrol van op elektriciteit of op andere alternatieven voor fossiele brandstoffen gebaseerde vervoersinfrastructuren[1] aangenomen. Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijk Europees kader vast voor de uitrol van dergelijke infrastructuur op basis van nationale beleidsplannen en Europese minimumvereisten. In de wetgeving wordt uitdrukkelijk erkend dat de uitrol van deze infrastructuur in overeenstemming met de EU-staatssteunregels moet plaatsvinden.

Zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, wordt de niet-vertrouwelijke versie van het vandaag genomen besluit beschikbaar gesteld in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummer SA.38769. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.


[1]         Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

IP/15/5441

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar