Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen godkender offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt

Bruxelles, den 23. juli 2015

Europa-Kommissionen har godkendt modellen for offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland finder den i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Europa-Kommissionen har godkendt modellen for offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland, finder den i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager siger: "Den faste forbindelse over Femern Bælt vil gøre rejsetiden mellem Tyskland og den østlige del af Danmark og de andre nordiske lande langt korter. Det er, til gavn for både befolkningen og økonomien. Derfor er jeg meget glad for, at vi i dag har godkendt den offentlige finansiering af projektet efter EU's statsstøtteregler".

Den faste forbindelse over Femern Bælt er et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste Nord-Syd rute, der forbinder Centraleuropa og de nordiske lande.

Den finansieringsmodel, Danmark har anmeldt, indebærer offentlig støtte til projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse og vej- og jernbanelandanlæggene i Danmark. Hele projektet anslås at komme til at koste i alt 64,4 mia. DKK (8,7 mia. EUR), hvoraf en del finansieres af EU gennem Connecting Europe-faciliteten (se s. 106 i forslaget hertil fra 2014).

Kommissionen finder det ikke nødvendigt at tage endelig stilling til, om den offentlige finansiering, der ydes til Femern A/S alene med henblik på projektering, anlæg og drift af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt, udgør statsstøtte efter EU's statsstøtteregler. Disse foranstaltninger stemmer under alle omstændigheder overens med EU's statsstøtteregler, da de fremmer virkeliggørelsen af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

Med hensyn til finansieringen af vej- og jernbanelandanlæggene, dvs. de veje og jernbaneforbindelser i Danmark, der fører frem til den faste forbindelse over Femern Bælt, finder Kommissionen ikke, at der er statsstøtte involveret i EU-retlig forstand. Landanlæggene udgør en integrerende del af det offentlige transportnet i Danmark. Offentlig finansiering af sådanne almene infrastrukturer kan ikke antages hverken at kunne fordreje konkurrencen eller påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne.

Baggrund

Den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt omfatter en undersøisk sænketunnel mellem Rødby på Lolland og Puttgarden i Tyskland med dertil hørende jernbane- og vejlandanlæg. Tunnelen bliver ca. 19 km lang og kommer til at bestå af en elektrificeret dobbeltsporet jernbane og en firesporet motorvej med nødspor.

Den faste forbindelse over Femern Bælt er sammen med den faste Øresundsforbindelse mellem Danmark og Sverige, der har været i drift siden juli 2000, et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste Nord-Syd rute mellem Centraleuropa og de nordiske lande. Den er af Kommissionen blevet anerkendt som et prioriteret projekt inden for rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Ifølge planerne vil den faste forbindelse blive åbnet for trafik i 2024.

En ikke-fortrolig udgave af denne afgørelse vil kunne findes under sagsnummeret SA.39078 i StatsstøtteregisteretKommissionens konkurrencewebsted, så snart eventuelle fortrolighedsspørgsmål er blevet afklaret. En oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i Den Europæiske Unions Tidende, kan findes på State Aid Weekly e-News.

IP/15/5433

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar