Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Plan inwestycyjny dla Europy: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych gotowy do startu jesienią

Bruksela, 22 lipiec 2015


Komisja Europejska uzgodniła dziś ostatnie elementy, dzięki którym w najbliższym czasie nabiorą tempa inwestycje w gospodarkę realną w Unii Europejskiej. Przyjęty dziś pakiet środków pozwoli na uruchomienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) wczesną jesienią 2015 r., zgodnie z ambitnym harmonogramem realizacji planu inwestycyjnego dla Europy przyjętym przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera.

Komisja Europejska opublikowała niedawno komunikat w sprawie roli krajowych banków prorozwojowych (KBP) we wspieraniu realizacji planu inwestycyjnego dla Europy. Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział przy tej okazji: „Krajowe banki prorozwojowe mają bardzo ważną rolę do odegrania z punktu widzenia powodzenia planu inwestycyjnego dla Europy. Już dziewięć państw członkowskich zadeklarowało wkład w plan inwestycyjny - zostanie on wniesiony za pośrednictwem banków prorozwojowych tych państw, które posiadają nieocenioną wiedzę fachową na temat lokalnej sytuacji. Europejski Bank Inwestycyjny już teraz ściśle z nimi współpracuje i mamy nadzieję, że zainspiruje to wiele następnych banków do podjęcia bardziej wytężonych wysiłków”.

Pierre Moscovici, unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: „Synergia narzędzi unijnych i krajowych będzie miała zasadnicze znaczenie dla szybkiego wypełnienia luki inwestycyjnej, z którą borykają się nasze gospodarki. Jestem przekonany, że w realizacji tego celu zasadniczą rolę ma do odegrania dobrze zorganizowana sieć krajowych banków prorozwojowych, które będą uzupełniać działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego”.

W komunikacie wyjaśniono, na czym będzie polegać rola krajowych banków prorozwojowych w przywróceniu właściwego poziomu inwestycji w Europie poprzez ich udział w inwestycjach prowadzonych w ramach EFIS. Komunikat zawiera jasne i praktyczne wskazówki na temat sposobu powoływania nowych KBP, uwzględniania współfinansowanych przez nie inwestycji w statystykach dotyczących deficytu budżetowego i długu publicznego w ramach paktu stabilności i rozwoju, traktowania krajowego współfinansowania projektów w kontekście unijnych przepisów o pomocy państwa oraz tego, jak KBP z poszczególnych państw członkowskich mogą łączyć siły współpracując z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu tworzenia platform inwestycyjnych. Te bardzo potrzebne wskazówki ułatwią przedsiębiorstwom w całej Europie uzyskanie dostępu do finansowania ze środków EFIS, będącego filarem planu inwestycyjnego opiewającego łącznie na 315 mld euro.

Inne decyzje podjęte dziś przez kolegium komisarzy dotyczyły:

  • powołania, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), czterech członków rady kierowniczej EFIS. Powołane osoby to: Ambroise Fayolle, wiceprezes EBI odpowiedzialny za politykę innowacji; Maarten Verwey, odpowiedzialny za Służbę ds. Wspierania Reform Strukturalnych w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej; Gerassimos Thomas z DG ds. Energii w Komisji Europejskiej; oraz Irmfried Schwimann z DG ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej. Na zastępców członków ze strony Komisji powołano następujące osoby: Benjamin Angel z DG ds. Gospodarczych i Finansowych; Nicholas Martyn z DG ds. Polityki Regionalnej; oraz Robert-Jan Smits z DG ds. Badań Naukowych i Innowacji;
  • ostatecznych ustaleń dotyczących uruchomienia Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI). ECDI będzie wspierać rozwój i finansowanie projektów inwestycyjnych w UE poprzez zapewnienie pojedynczego punktu kontaktowego w zakresie doradztwa, stworzenie platformy wymiany wiedzy fachowej i koordynowanie dostępnego już obecnie wsparcia technicznego;
  • decyzji w sprawie zarządzania Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych (EPPI) i jego głównych elementów. EPPI będzie publicznie dostępnym, bezpiecznym portalem internetowym, za pośrednictwem którego projektodawcy w UE poszukujący zewnętrznego finansowania będą mogli przedstawiać swoje projekty potencjalnym inwestorom;
  • aktu delegowanego w sprawie tabeli wskaźników, którą niezależny komitet inwestycyjny będzie się posługiwać przy podejmowaniu decyzji o tym, czy dany wniosek projektowy spełnia kryteria uzyskania wsparcia w postaci gwarancji UE (EFIS).

 

Kontekst

Kryzys gospodarczy spowodował gwałtowny spadek poziomu inwestycji w całej Europie. Obecnie niezbędne są kolektywne, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Europie. Komisja zaproponowała w związku z tym podejście oparte na trzech filarach. Są to: reformy strukturalne mające na celu skierowanie Europy na nową ścieżkę wzrostu; odpowiedzialność budżetowa, służąca należytemu zarządzaniu finansami publicznymi i umocnieniu stabilności finansowej oraz inwestycje, których zadaniem jest pobudzenie trwałego wzrostu. Plan inwestycyjny dla Europy jest głównym elementem tej strategii.

W dniu 28 maja 2015 r., zaledwie cztery i pół miesiąca od przyjęcia przez Komisję, w dniu 13 stycznia, wniosku ustawodawczego w tej materii, prawodawcy unijni osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Państwa członkowskie jednomyślnie zatwierdziły je w dniu 10 marca, a Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie na sesji plenarnej w dniu 24 czerwca, dzięki czemu EFIS może zgodnie z planem zacząć funkcjonować wczesną jesienią.

W lutym Niemcy ogłosiły, że za pośrednictwem banku KfW wniosą w plan inwestycyjny wkład w wysokości 8 mld euro. Również w lutym Hiszpania zadeklarowała wpłatę 1,5 mld euro za pośrednictwem Instituto de Crédito Oficial (ICO). W marcu z kolei Francja zapowiedziała, że wniesie 8 mld euro za pośrednictwem Caisse des Dépôts (CDC) i Bpifrance (BPI), a Włochy obiecały wpłatę 8 mld euro ze środków Cassa Depositi e Prestiti (CDP). W kwietniu Luksemburg zapowiedział, że wniesie 80 mln euro za pośrednictwem Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI), a Polska zadeklarowała, że przeznaczy na działania w ramach planu 8 mld euro ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W czerwcu Słowacja obiecała wnieść wkład w wysokości 400 mln euro za pośrednictwem swoich krajowych banków prorozwojowych: Slovenský Investičný Holding i Slovenská Záručná a Rozvojová Banka, a Bułgaria zadeklarowała wkład w wysokości 100 mln euro ze środków Bułgarskiego Banku Rozwoju. W dniu 16 lipca Zjednoczone Królestwo zapowiedziało, że przeznaczy 6 mld funtów (ok. 8,5 mld euro) na projekty korzystające z finansowania ze środków EFIS.

Dalsze informacje na temat planu inwestycyjnego dla Europy:

Pytania i odpowiedzi na temat planu inwestycyjnego

Strona internetowa planu inwestycyjnego dla Europy

Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

LinkedIn

Twitter

 

IP/15/5420

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar