Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Euroopa investeerimiskava: sügisel alustab tegevust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond

Brüssel, 22 juuli 2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu viimased meetmed, mille abil ergutada investeeringuid reaalmajandusse. Täna kokkulepitud meetmete paketiga tagatakse, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond saab tegevust alustada 2015. aasta varasügisel. See on kooskõlas ajakavaga, mille president Jean-Claude Juncker nägi ette Euroopa investeerimiskava elluviimiseks.

Komisjon avaldas just teatise selle kohta, milline on riiklike tugipankade roll Euroopa investeerimiskava toetamisel. Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen ütles: „Riiklikel tugipankadel on investeerimiskava edukuse tagamisel väga tähtis roll. Juba üheksa liikmesriiki on andnud investeerimiskavasse oma panuse. Seda on tehtud tugipankade kaudu, kes tunnevad hästi kohalikke olusid. Euroopa Investeerimispank teeb juba nende riiklike tugipankadega tihedat koostööd ja me loodame, et nendest saavad innustust ka teiste liikmesriikide tugipangad.”

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis omalt poolt järgmist: „Investeeringute ergutamiseks on vajalik Euroopa ja liikmesriikide tasandi vahendite koostoime. Oleme veendunud, et selle saavutamisel võiks Euroopa Investeerimispanga kõrval olulist rolli mängida riiklike tugipankade hästi struktureeritud võrgustik.”

Teatises on selgitatud, et riiklike tugipankade osalemine Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) investeeringutes ergutaks Euroopat taas investeerima. Selles on esitatud selgitusi ja praktilisi juhiseid selle kohta, kuidas riiklikku tugipanka luua, kuidas analüüsida riiklike tugipankade kaasinvesteeringute statistikat stabiilsuse ja kasvu paktis ette nähtud valitsemissektori eelarvepuudujääki ja võlga käsitlevate sätete seisukohast, kuidas käsitleda riiklike projektide kaasfinantseerimist ELi riigiabi normide seisukohast ja kuidas eri liikmesriikide tugipangad võiksid ühendada jõud ja töötada koos Euroopa Investeerimispangaga investeerimisplatvormide loomisel. Need olulised juhised aitavad Euroopa ettevõtjatel saada rahalisi vahendeid EFSI kaudu, mis on 315 miljardi euro suuruse investeerimiskava nurgakivi.

Volinike kolleegiumi täna tehtud otsuste hulgas on:

  • Komisjoni ja EIP töömeetodeid käsitlev kokkulepe, mis on ette nähtud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi määruses. Komisjoni president Jean-Claude Juncker, asepresident Jyrki Katainen ja EIP president Werner Hoyer kirjutasid täna Brüsselis alla EFSI lepingule.
  • Koos Euroopa Investeerimispangaga EFSI juhtorgani nelja liikme ametisse nimetamine: Ambroise Fayolle, innovatsiooni eest vastutav asepresident, EIP; Maarten Verwey, struktuurireformi tugiteenistus, peasekretariaat, Euroopa Komisjon; Gerassimos Thomas, energeetika peadirektoraat, Euroopa Komisjon; Irmfried Schwimann, konkurentsi peadirektoraat, Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjoni poolt on asendusliikmed Benjamin Angel, majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat; Nicholas Martyn, regionaalpoliitika peadirektoraat; Robert-Jan Smits, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat.
  • Viimased ettevalmistused Euroopa investeerimisnõustamise keskuse (EIAH) loomiseks. Investeerimisnõustamise keskus toetab ELi investeerimisprojektide arendamist ja rahastamist. Keskus on ühtne kontaktpunkt, kust saab juhiseid ja nõu, ja oskusteabe vahetamise platvorm ning see koordineerib tehnilise abi andmist.
  • Otsus, mis käsitleb Euroopa investeerimisprojektide portaali (EIPP) haldamist ja peamisi osi. Investeerimisprojektide portaal on avalikult kasutatav turvaline veebiportaal, mis annab välisrahastamist otsivatele projektiedendajatele võimaluse tutvustada oma projekte potentsiaalsetele investoritele.
  • Delegeeritud õigusakt, mis käsitleb selliste näitajate tulemustabelit, mida sõltumatu investeeringute komitee kasutab, tehes otsuseid selle kohta, kas esitatud projekt vastab ELi tagatise (EFSI) saamise kriteeriumidele.

 

Taust

Majanduskriisi tagajärjel kahanes investeerimine kogu Euroopas järsult. Sellepärast tuleb võtta Euroopa tasandil ühiseid ja kooskõlastatud meetmeid, et see negatiivne trend peatada ja juhtida Euroopa majanduse elavdamise teele. Komisjon on koostanud strateegia, mis toetub kolmele sambale: struktuurireformid, et suunata Euroopa majanduskasvu teele; eelarvepoliitiline vastutus, et taastada riikide rahanduse usaldusväärsus ja kindlustada finantsstabiilsus; investeeringud, et ergutada majanduskasvu ja tagada selle jätkumine. Euroopa investeerimiskava on selle strateegia keskmes.

28. mail 2015 ehk kõigest neli ja pool kuud pärast seda, kui komisjon võttis 13. jaanuaril vastu seadusandliku ettepaneku, jõudsid ELi seadusandjad poliitilisele kokkuleppele Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) määruse vastuvõtmises. Liikmesriigid kiitsid selle 10. märtsil ühehäälselt heaks ja Euroopa Parlament hääletas määruse üle 24. juuni plenaaristungil. See tähendab, et EFSI saab tegevust alustada varasügisel, nagu kavandatud.

Veebruaris teatas Saksamaa, et ta panustab investeerimiskavva KfW kaudu 8 miljardi euroga. Samuti veebruaris teatas Hispaania, et panustab ICO (Instituto de Crédito Oficial) kaudu 1,5 miljardit eurot. Märtsis teatas Prantsusmaa 8 miljardi euro suurusest panusest CDC (Caisse des Dépôts) ja BPI (Bpifrance) kaudu ja Itaalia teatas 8 miljardi euro suurusest panusest CDP (Cassa Depositi e Prestiti) kaudu. Aprillis teatas Luksemburg, et annab 80 miljonit eurot SNCI (Société Nationale de Crédit et d’Investissement) kaudu, ja Poola teatas, et annab 8 miljardit eurot BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) kaudu. Juunis teatas Slovakkia 400 miljoni eurosest panusest riiklike tugipankade Slovenský Investičný Holding ja Slovenská Záručná a Rozvojová Banka kaudu ja Bulgaaria teatas 100 miljoni euro suurusest panusest Bulgaaria arengupanga kaudu. 16. juulil teatas Ühendkuningriik, et annab 6 miljardit naelsterlingit (umbes 8,5 miljardit eurot) EFSIst rahalist toetust saavate projektide jaoks.

Lisateave Euroopa investeerimiskava kohta:

Investeerimiskava: küsimused ja vastused

Euroopa Investeerimiskava veebisait

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) määrus

LinkedIn

Twitter

 

IP/15/5420

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar