Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Omstilling af Europas energisystem - Kommissionen fører an med sommerpakke om energi

Bruxelles, 15 juli 2015

Som led i strategien for energiunionen fremlagde Kommissionen i dag forslag til en ny aftale for energiforbrugere, til rekonstruktion af det europæiske elektricitetsmarked, til opdatering af energimærkningsordningen og til en revision af EU's emissionshandelsordning.

Pakken er et vigtigt trin i at gennemføre strategien for energiunionen med en fremsynet klimapolitik. Strategien for energiunionen blev iværksat som en af Juncker-Kommissionens politiske prioriteter i februar 2015. De forslag, som fremsættes i dag, sætter princippet om "energieffektivitet først" i højsædet og placerer husholdninger og virksomheder i centrum for det europæiske energimarked.

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič, udtaler: "Med strategien for energiunionen har vi forpligtet os til at give de europæiske forbrugere større indflydelse, skabe et velfungerende indre marked for energi, sætte energieffektivitet i første række og blive nummer ét i vedvarende energi. Fem måneder efter vedtagelsen af strategien for energiunionen viser denne sommerpakke i dag, at vi er fast besluttet på at reducere vores økonomis CO2-emissioner og give forbrugerne en central rolle i Europas energiomstilling. Det er ikke blot en ny aftale for forbrugerne, men en ny aftale for hele Europas energisystem."

EU's kommissær for klima og energi, Miguel Arias Cañete, udtaler: "Ord er sølv, handling er guld. I dag tager vi et afgørende skridt på vejen mod at indarbejde EU's målsætning om at reducere CO2-emissionerne med mindst 40 % inden 2030 i lovgivningen. Jeg vil gerne sige følgende til vores globale partnere, før klimakonferencen i Paris begynder: EU står ved sine internationale forpligtelser.  Og til investorer, virksomheder og erhvervslivet siger jeg: Invester i ren energi. Den har allerede slået rod, og den bliver ved med at vokse. Med disse forslag viser Europa igen vejen frem og står i front for den globale omstilling til et lavemissionssamfund."

 

En fremtidssikret europæisk emissionshandelsordning

EU's emissionshandelsordning (ETS) er Europas vigtigste værktøj i bekæmpelsen af klimaændringer og til at styre EU mod en lavemissionsøkonomi. Det forslag, som blev fremsat i dag, dato sender et kraftigt signal til det internationale samfund i opløbet til klimakonferencen i Paris. Forslaget bliver fremsat på et kritisk tidspunkt, da andre store aktører såsom G7 og Kina også har udvist fast beslutsomhed på klimaområdet. Kommissionen har revideret emissionshandelsordningen for at sikre, at den stadig udgør den mest effektive og rentable måde at mindske emissioner på i de næste ti år. Dette er det første lovgivningsmæssige skridt på vejen mod at opfylde EU's forpligtelse til at reducere Europas drivhusgasemissioner med mindst 40 % inden 2030. Ambitiøse klimaforanstaltninger skaber nye muligheder for erhvervslivet og åbner nye markeder for innovation og brugen af lavemissionsteknologi. Den foreslåede, mere præcise tilgang skal sikre den internationale konkurrenceevne i industrisektorer med størst risiko for, at virksomheder flytter deres produktion uden for EU til områder med mere lempelige regler om drivhusgasser. Den skal også drive energiinvestering i retning af renere og mere innovative alternativer. Kommissionen foreslår ydermere, at indtægterne fra emissionshandlen skal bruges af medlemsstaterne til at finansiere foranstaltninger, der skal hjælpe tredjelande med at tilpasse sig klimaændringer.

Energimærkning revideres og gøres mere gennemskuelig

"Energieffektivitet først" er et centralt princip i strategien for energiunionen, da det er en effektiv metode til at skære ned på emissioner, spare penge for forbrugerne og nedbringe EU's afhængighed af importeret fossilt brændsel. Siden energimærkningen blev indført for 20 år siden, har dens succes fremmet udviklingen af stadig mere energieffektive produkter. Det har til gengæld medført, at mærkningen er blevet for kompliceret. Kommissionen foreslår at vende tilbage til den originale energimærkningsskala fra A til G, som er mere gennemskuelig og velkendt blandt forbrugerne.

Kommissionens foreslåede revision af energimærkningsdirektivet vil sikre sammenhæng og kontinuitet, samt at forbrugerne kan foretage bedre informerede valg og dermed spare energi og penge.

Større indflydelse til forbrugerne

Kommissionen anerkender, at borgerne skal være midtpunktet for energiunionen, og forelægger en meddelelse om en ny aftale for energiforbrugere med disse tre søjler: 1. hjælpe forbrugere med at spare penge og energi via bedre information, 2. give forbrugere flere muligheder på energimarkedet, og 3. yde forbrugerbeskyttelse af højeste kvalitet.

Forbrugere skal være lige så velinformerede og bevidste som købere og sælgere på engrosmarkedet via mere gennemskuelig fakturerings- og reklameregler, pålidelige værktøjer til sammenligning af priser og ved at udnytte deres forhandlingsstyrke gennem kollektive ordninger (såsom kollektivt leverandørskifte eller energikooperativer).

Slutteligt skal forbrugere have frihed til selv at producere og forbruge energi under retfærdige forhold for at spare penge, skåne miljøet og sikre deres forsyning.

Energimarkedet får nyt design

Strategien for energiunionen er designet til at gøre det nemmere at nå klima- og energimålene for 2030 og sikre, at EU bliver verdensleder i vedvarende energi. At opnå disse mål vil kræve en grundlæggende omstilling af Europas elektricitetssystem, herunder en omdannelse af det europæiske elektricitetsmarked.

Med meddelelsen af dags dato sættes en offentlig høring i gang, om hvordan det elektricitetsmarked skal se ud for at leve op til forbrugernes forventninger, bibringe reelle fordele ved ny teknologi, fremme investering (særligt i vedvarende energi og lavemissionsproduktion) og anerkende den gensidige afhængighed mellem medlemsstaterne angående energisikkerhed.

Denne tilgang forventes at tilvejebringe de største fordele ved den grænseoverskridende konkurrence, give mulighed for decentraliseret elektricitetsproduktion, herunder til eget forbrug, og støtte iværksætteri af innovative energitjenesteselskaber.

Yderligere oplysninger:

Faktablad om revisionen af ETS: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_da.htm

Faktablad om energimærkning: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5350_da.htm

Faktablad om ny udformning af elmarkedet: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5351_da.htm

Energiunionens websted: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_da.htm

Generaldirektoratet for Energis websted: https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers

 

Generaldirektoratet for Klimas websted: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/documentation_en.htm

 

 

IP/15/5358

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar