Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o prípadoch porušenia povinnosti za rok 2014: Komisia sa zasadzuje o správne vykonávanie práva EÚ

Brusel, 09 júl 2015

Komisia dnes prijala svoju výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Únie v roku 2014. Vnútorný trh je najväčšou devízou Európy pre občanov a podniky, ktorí majú prínos zo včasného a správneho uplatňovania práva Únie. V 32. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ sa hodnotia výsledky členských štátov v kľúčových aspektoch uplatňovania práva Únie a poukazuje sa na hlavný vývoj politiky v oblasti presadzovania práva v roku 2014.

Komisia začne konanie o porušení povinnosti, ak členský štát nevyrieši údajné porušenie práva Únie. Konanie o porušení povinnosti Komisia začne, ak členský štát v stanovenej lehote neoznámil opatrenia na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva. Komisia môže takéto konanie začať – a to buď na základe vlastného vyšetrovania alebo sťažnosti od jednotlivých občanov alebo podnikov – vtedy, ak vnútroštátne právne predpisy krajiny nie sú v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ alebo ak vnútroštátne orgány neuplatňujú právo Únie správne alebo vôbec.

Celkovo sa počet konaní o porušení povinnosti v priebehu posledných päť rokov znížil. To svedčí o účinnosti štruktúrovaného dialógu s členskými štátmi v rámci projektu EU Pilot pred tým, ako sa začne konanie o porušení povinnosti. Takisto to svedčí o odhodlaní Komisie spolupracovať s členskými štátmi pri zlepšovaní dodržiavania práva už v počiatočnom štádiu a riešiť potenciálne porušenia povinnosti v prospech občanov a podnikov.

tab1

Nasledujúci graf poskytuje prehľad situácie v každom členskom štáte z hľadiska prípadov oneskorenej transpozície, ako aj nesprávnej transpozície a/alebo zlého uplatňovania právnych predpisov Únie.

tab2

Podobne ako v roku 2013 najviac prípadov porušenia povinnosti bolo aj v roku 2014 otvorených v oblastiach životného prostredia, dopravy a vnútorného trhu a služieb.

tab3

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc

V rámci iniciatívy za lepšiu právnu reguláciu sa Komisia zameria na zabezpečenie jasnosti, funkčnosti a vymáhateľnosti právnych predpisov EÚ. Zvýšená pozornosť sa bude venovať ich vykonávaniu a presadzovaniu. Komisia je odhodlaná predchádzať oneskorenej transpozícii smerníc zo strany členských štátov po uplynutí stanovených lehôt. Oneskorenia pri transpozícii práva Únie bránia občanom a podnikom využívať výhody, ktoré im z práva Únie vyplývajú, majú negatívny vplyv na celkovú právnu istotu a nespravodlivo narúšajú rovnaké podmienky na vnútornom trhu.

Smernice o kapitálových požiadavkách, právach spotrebiteľov, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti alebo odpade z elektrických a elektronických zariadení sú iba niekoľkými príkladmi smerníc, ktoré boli v členských štátoch neskoro transponované. V roku 2014 sa počet konaní o porušení povinnosti z dôvodu oneskorenej transpozície smerníc zvýšil o 22 % v porovnaní s rokom 2013.

Komisia naďalej pomáhala členským štátom pri vykonávaní právnych predpisov Únie prostredníctvom širokej škály nástrojov, ako napríklad plánov vykonávania, usmerňovacích dokumentov, stretnutí skupín expertov a špecializovaných internetových stránok.

V prípadoch, v ktorých nedošlo k transpozícii smernice v dohodnutom termíne, Komisia naďalej plne využíva systém finančných sankcií zavedený Lisabonskou zmluvou. Štyri takéto prípady (proti Belgicku, Írsku a Fínsku) predložila Súdnemu dvoru Európskej únie so žiadosťou o uloženie finančných sankcií.

Komisia reaguje na sťažnosti občanov

Občania a zainteresované strany môžu priamo oznamovať údajné porušenia práva EÚ prostredníctvom online formulára sťažnosti, ktorý je k dispozícii na portáli EUROPA v sekcii Vaše práva a príležitosti.V roku 2014 sa väčšina podaných sťažností týkala zamestnanosti, vnútorného trhu a spravodlivosti.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament následne prijíma uznesenie k správe Komisie.

Ďalšie informácie

– Výročné správy o vykonávaní práva Únie na vnútroštátnej úrovni

Informačné prehľady podľa jednotlivých krajín


IP/15/5326

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar