Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Föräldraledigheten är viktig – kommissionen drar tillbaka det strandade förslaget till direktiv om mammaledighet och banar väg för nya fräscha idéer

Bryssel, 01 juli 2015

Kommissionen har idag, precis som man planerade i sitt arbetsprogram för 2015, sett över framstegen som gjorts i förslaget till direktiv om mammaledighet. Detta förslag fastnade i lagstiftningsprocessen redan 2008. Trots kommissionens intensiva ansträngningar att underlätta en överenskommelse, har lagstiftarna inte gjort några framsteg och därför har kommissionen nu beslutat att dra tillbaka förslaget. Detta ger möjlighet att ta sig an frågan på ett nytt sätt och ta fram nya idéer om hur man ska uppfylla de politiska målen och förbättra villkoren för föräldrar, skapa balans mellan arbets- och familjeliv och underlätta för kvinnor att förvärvsarbeta.

Översynen av direktivet om mammaledighet, som bland annat omfattade längre föräldraledighet och fler rättigheter för föräldrar, lades fram av kommissionen redan 2008, men lagstiftarna har ännu inte kunnat enas och därmed inte kunnat anta förslaget. Innan kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för 2015 meddelade Europaparlamentet sin politiska vilja att fortsätta förhandlingarna, och därför gick man med på att vänta sex månader med att dra tillbaka förslaget.

Kommissionen har fört ett intensivt arbete för att bryta dödläget och har flera gånger uppmanat rådet att återuppta diskussionerna med Europaparlamentet som kunde tänka sig en kompromiss. Nu har dock det lettiska ordförandeskapet i rådet meddelat att ingen överenskommelse är i sikte, och uppmanat kommissionen att dra tillbaka förslaget.

Kommissionen anser inte att det på något sätt skulle förbättra föräldrars dagliga liv om man lägger fram ett förslag som inte har några utsikter att antas, utan det förlänger bara det nuvarande låsta läget. Genom att dra tillbaka förslaget vill kommissionen bryta dödläget och öppna för nya förslag som kan gå igenom och leda till verkliga förbättringar för förvärvsarbetande föräldrar och vårdnadshavare.

Kommissionen kommer att lägga fram ett bredare förslag som fortsätter att främja målen i det förra förslaget och ska ge ett minimiskydd. I det nya initiativet ska man ta hänsyn till samhällsutvecklingen under de senaste decennierna och man kommer att använda en blandning av tillgängliga politiska instrument för att få bästa möjliga resultat på effektivast möjliga sätt. I detta sammanhang ska kommissionen också undersöka en rad olika problem som förvärvsarbetande föräldrar och vårdnadshavare ställs inför i vardagen, till exempel olika former av föräldraledighet och balansen mellan arbete och privatliv, för att undersöka hur åtgärder på EU-nivå kan bidra till en förbättring.

Innan tillbakadragandet verkställs ska kommission lägga fram sina idéer om ett nytt tillvägagångssätt i form av en färdplan för ett nytt initiativ. Olika intressenter, bland annat arbetsmarknadens parter, kommer att få tillfälle att framföra sina synpunkter vid ett offentligt samråd. Det nya initiativet ska ingå i kommissionens arbetsprogram för 2016.

Bakgrund

I bilaga II till arbetsprogrammet för 2015 fastställde kommissionen en förteckning över 80 pågående förslag som skulle dras tillbaka eller ändras i linje med principen om politisk nystart.

Av dessa 80 förslag skulle tre återkallas om ingen överenskommelse kunde nås inom sex månader. Idag har kommissionen sett över utvecklingen och beslutat att dra tillbaka förslaget till direktiv om mammaledighet. Detta beslut ska vid lämplig tidpunkt formaliseras i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen lade fram förslaget om mammaledighet 2008 och Europaparlamentet lämnade sin ståndpunkt vid första behandlingen 2010. Sedan dess har ärendet inte gått framåt. Trots en rad ministermöten och tekniska diskussioner i rådet har inga steg tagits för att inleda förhandlingar med parlamentet. Denna ståndpunkt bekräftades nyligen av det lettiska ordförandeskapet i rådet.

Mer information

Kommissionens arbetsprogram för 2015

Förslag till direktiv om mammaledighet

IP/15/5287

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar