Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Spełnienie obietnic wobec rodziców: Komisja wycofuje zablokowany wniosek w sprawie urlopu macierzyńskiego i otwiera drogę do nowego podejścia

Bruksela, 01 lipiec 2015

Jak przewidziano w programie prac na 2015 r., Komisja Europejska dokonała dziś analizy postępów prac nad projektem dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego. Projekt ten od 2008 r. jest zablokowany w procesie legislacyjnym. Brak postępów w pracach prowadzonych przez współprawodawców, mimo intensywnych i nieustannych wysiłków Komisji na rzecz porozumienia, sprawił, że Komisja postanowiła wycofać wniosek. Otwiera to drogę do przyjęcia nowego podejścia, które umożliwi realizację takich celów polityki, jak: poprawa ochrony matek, zapewnienie lepszych możliwości godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz ułatwienie kobietom uczestnictwa w rynku pracy.

Zmiana dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego, w tym przedłużenie okresu urlopu i zwiększenie praw matek, została zaproponowana przez Komisję w 2008 r., ale współprawodawcom nie udało się dojść do porozumienia i przyjąć proponowanych przepisów. Parlament Europejski wyraził polityczną wolę kontynuowania negocjacji, zanim Komisja przedstawiła swój program prac na 2015 r., dlatego też Komisja zgodziła się wstrzymać się dodatkowe sześć miesięcy z wycofaniem wniosku.

Komisja podjęła intensywne działania, aby przełamać impas, i kilkakrotnie wzywała Radę do wznowienia rozmów z Parlamentem Europejskim, który wyraził wolę kompromisu w sprawie swojego stanowiska. Niemniej jednak łotewska prezydencja Rady poinformowała Komisję, że nie ma szans na porozumienie, i zachęciła Komisję do wycofania wniosku.

Komisja uważa, że przedłużanie obecnego impasu poprzez podtrzymywanie wniosku, który nie ma szans na przyjęcie, nie wpływa w żaden sposób na poprawę życia codziennego pracujących matek. Wycofując ten wniosek, Komisja pragnie przełamać obecny zastój i umożliwić przedstawienie nowych inicjatyw, co do których będzie można osiągnąć porozumienie i które przyniosą faktyczną poprawę warunków życia pracujących rodziców i opiekunów.

Komisja przedstawi szerszą inicjatywę, która będzie nadal służyła osiągnięciu celów określonych w poprzednim wniosku i zapewnieniu minimalnej ochrony. W nowej inicjatywie uwzględnione zostaną zmiany społeczne, jakie nastąpiły w ostatnim dziesięcioleciu, a ponadto zastosowana zostanie najlepsza kombinacja dostępnych instrumentów polityki, aby osiągnąć możliwie skuteczne wyniki. Aby przekonać się, jaki działania na szczeblu UE byłyby najlepsze, Komisja zbada również w tym kontekście szereg kwestii, z jakimi muszą się zmierzyć w życiu codziennym pracujący rodzice i opiekunowie. Kwestie te obejmują między innymi różne formy urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz rolę opiekunów.

Zanim wycofanie wniosku nabierze mocy prawnej, Komisja określi swoje propozycje nowego podejścia. Będą one miały formę planu działania, który będzie zmierzał do realizacji nowej inicjatywy. Dzięki konsultacjom społecznym szereg zainteresowanych stron, w szczególności partnerów społecznych, będzie mogło podzielić się swoimi opiniami i pomysłami. Nowa inicjatywa stanowić będzie część programu prac Komisji na 2016 r.

Kontekst

W załączniku II do programu prac na 2015 r. Komisja zamieściła wykaz 80 oczekujących na rozpatrzenie wniosków, które mają być wycofane lub zmienione w myśl zasady braku kontynuacji politycznej.

Spośród tych 80 wniosków trzy miały zostać wycofane w przypadku braku porozumienia w ciągu sześciu miesięcy. Komisja dokonała obecnie analizy postępów prac nad tymi wnioskami oraz podjęła decyzję o wycofaniu projektu dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego. Decyzja ta zostanie w stosownym czasie sformalizowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja Europejska złożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego w 2008 r., a Parlament Europejski przedstawił swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w 2010 r. Od tamtego czasu w tej sprawie nie nastąpił żaden postęp. Pomimo szeregu debat ministerialnych i dyskusji technicznych w Radzie nie podjęto negocjacji z Parlamentem. Stanowisko to zostało ostatnio potwierdzone przez łotewską prezydencję Rady.

Dalsze informacje

Program prac Komisji na 2015 r.

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego

IP/15/5287

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar