Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Vanhempien edut: komissio peruuttaa jumiintuneen äitiyslomaehdotuksen ja suunnittelee uutta lähestymistapaa

Bryssel, 01 heinäkuu 2015

Komissio tarkasteli tänään työohjelmansa mukaisesti, miten vuodesta 2008 lähtien lainsäädäntöprosessissa junnannut äitiyslomadirektiivin luonnos on edistynyt. Koska lainsäätäjät eli neuvosto ja parlamentti eivät ole edistyneet asiassa ja päässeet sopimukseen komission jatkuvista ja intensiivisistä pyrkimyksistä huolimatta, komissio päätti peruuttaa ehdotuksensa. Näin voidaan pyrkiä uudella tavalla tavoitteisiin, joilla on tarkoitus parantaa äitien suojelua ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä edistää naisten osallistumista työmarkkinoille.

Euroopan komissio ehdotti vuonna 2008 äitiyslomadirektiivin tarkistusta, johon sisältyi mm. pidempi äitiysvapaa ja lisäoikeuksia äideille, mutta lainsäätäjät eivät ole päässeet siitä sopimukseen eivätkä hyväksyneet ehdotettua lainsäädäntöä. Euroopan parlamentti ilmaisi poliittisen halukkuutensa jatkaa neuvotteluja ennen kuin komissio esitti vuoden 2015 työohjelmansa, joten komissio päätti myöntää neuvotteluihin ylimääräiset kuusi kuukautta ennen ehdotuksen peruuttamista.

Komissio on käynyt intensiivisiä neuvotteluja pattitilanteen ratkaisemiseksi ja useaan otteeseen kehottanut neuvostoa aloittamaan uudelleen neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Parlamentti on ilmoittanut olevansa halukas kompromissiin. Neuvoston puheenjohtajavaltiona toiminut Latvia kuitenkin ilmoitti komissiolle, että sopimukseen pääsemisestä ei ole toiveita, ja kannusti komissiota peruuttamaan ehdotuksen.

Komissio katsoo, että pattitilanteen jatkaminen jättämällä pöydälle ehdotus, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi, ei auta millään tavalla parantamaan työssäkäyvien äitien tilannetta. Peruuttamalla ehdotuksen komissio toivoo voivansa purkaa pattitilanteen ja avata tien uusille aloitteille, joista voidaan päästä sopimukseen ja jotka voivat johtaa todellisiin parannuksiin työssäkäyvien vanhempien kannalta.

Komissio esittää laajemman aloitteen, jolla edelleen edistetään edellisen ehdotuksen tavoitteita ja pyritään takaamaan vähimmäissuoja. Uudessa aloitteessa otetaan huomioon yhteiskunnan kehitys viime vuosikymmenen aikana ja hyödynnetään parhaita käytettävissä olevia poliittisia välineitä mahdollisimman tehokkaiden tulosten saamiseksi. Komissio tarkastelee samassa yhteydessä myös laajemmin ongelmia, joihin työssäkäyvät vanhemmat kohtaavat päivittäin. Se aikoo tarkastella erilaisia äitiys- ja isyyslomia, työ- ja yksityiselämän tasapainoa sekä hoivaajien roolia nähdäkseen, miten asiaan voitaisiin parhaiten puuttua EU-tason toimilla.

Ennen kuin ehdotus peruutetaan virallisesti, komissio esittää ajatuksiaan uudesta lähestymistavasta uutta aloitetta koskevalla etenemissuunnitelmalla. Julkisen kuulemisen kautta eri sidosryhmät, etenkin työmarkkinaosapuolet, voivat tuoda esiin näkemyksiään ja ideoitaan. Uusi aloite on osa komission vuoden 2016 työohjelmaa.

Tausta

Komission vuoden 2015 työohjelman liitteessä II yksilöitiin 80 vireillä olevaa ehdotusta, jotka peruutetaan tai joita muutetaan politiikan suunnanmuutoksen periaatteen mukaisesti.

Näistä 80 ehdotuksesta kolme peruutetaan, jos sopimukseen ei päästä kuuden kuukauden aikana. Komissio on tänään tarkastellut, miten näiden ehdotusten käsittelyssä on edistytty, ja päättänyt peruuttaa äitiyslomadirektiivin luonnoksen. Päätös julkaistaan virallisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä aikanaan.

Komissio esitti äitiyslomadirektiiviä koskevan ehdotuksen vuonna 2008, ja Euroopan parlamentti antoi kantansa ensimmäisen käsittelyn jälkeen vuonna 2010. Asia ei ole edennyt sen koommin. Useista neuvostossa käydyistä ministeritason ja teknisistä keskusteluista huolimatta neuvotteluja parlamentin kanssa ei ole aloitettu. Tämä kanta vahvistettiin hiljattain Latvian puheenjohtajuuskaudella.

Lisätietoja

Komission työohjelma 2015

Äitiyslomadirektiiviehdotus

IP/15/5287

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar