Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Lapsevanemate hüvanguks – komisjon võtab tagasi ummikusse jooksnud rasedus- ja sünnituspuhkuse ettepaneku ning plaanib värsket tegevuskava

Brüssel, 01 juuli 2015

Nagu 2015. aasta tööprogrammiga ette nähtud, vaatas komisjon täna läbi edusammud, mida on tehtud õigusloomeprotsessis alates 2008. aastast seisma jäänud rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiivi eelnõuga. Vaatamata komisjoni jätkuvatele suurtele jõupingutustele saavutada kokkulepet, ei ole kaasseadusandjad samme astunud ja seega otsustas komisjon eelnõu tagasi võtta. See võimaldab luua värske lähenemisviisi selliste poliitiliste sihtide saavutamiseks, mille eesmärk on tõhusamalt kaitsta emasid, paremini ühildada töö- ja pereelu ning hõlbustada naiste osalemist tööturul.

Komisjon tegi 2008. aastal ettepaneku rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiivi läbivaatamiseks, et anda emadele pikem puhkus ja rohkem õigusi, kuid kaasseadusandjad ei ole suutnud kokkuleppele jõuda ja eelnõud vastu võtta. Euroopa Parlament väljendas poliitilist tahet läbirääkimisi jätkata, enne kui komisjon esitas oma 2015. aasta tööprogrammi, mistõttu komisjon nõustus enne ettepaneku tagasivõtmist andma läbirääkimisteks täiendavad kuus kuud.

Komisjon tegi suuri jõupingutusi ummikseisust väljumiseks ja kutsus nõukogu korduvalt üles taasalustama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, kes näitas üles tahet leida oma seisukoha suhtes kompromissi. ELi Nõukogu eesistujariik Läti andis aga komisjonile teada, et kokkuleppele jõudmine on võimatu, ja kutsus komisjoni üles ettepanekut tagasi võtma.

Komisjon leiab, et kui pikendada praegust ummikseisu, jättes lauale eelnõu, mida mingil juhul vastu ei võeta, ei aita see kuidagi kaasa töötavate emade igapäevaelu parandamisele. Komisjoni soovib ettepanekut tagasi võttes väljuda selgelt praegusest ummikseisust ja teha uusi algatusi, mille osas oleks võimalik jõuda kokkuleppele ning mis toovad töötavatele vanematele ja hooldajatele ka tegelikke hüvesid.

Komisjon esitab ulatuslikuma algatuse, millega soovitakse jätkuvalt saavutada eelmise ettepaneku eesmärke ja pakkuda minimaalset kaitset. Uue algatusega võetakse arvesse ühiskonnas viimasel kümnendil toimunud muutusi ja kasutatakse parimat kooslust olemasolevatest poliitikavahenditest, et saavutada tulemusi võimalikult tõhusalt. Seoses sellega uurib komisjon ka paljusid probleeme, millega töötavad vanemad ja hooldajad igapäevaselt silmitsi seisavad, sealhulgas rasedus- ja sünnituspuhkuse eri vormid, töö- ja eraelu tasakaal ning hooldajate roll, et näha, millistest ELi tasandi meetmetest võiks kõige enam kasu olla.

Enne eelnõu tagasivõtmise jõustumist esitab komisjon oma uut lähenemisviisi käsitlevad ideed uue algatuse tegevuskavana. Paljud sidusrühmad, eelkõige tööturu osapooled saavad avaldada oma arvamust ja ideid avalikul konsultatsioonil. Uus algatus on osa komisjoni 2016. aasta tööprogrammist.

Taust

Oma 2015. aasta tööprogrammi II lisas loetles komisjon 80 menetluses olevat ettepanekut, mis võetakse tagasi või mida muudetakse vastavalt poliitilise katkestuse põhimõttele.

Nimetatud 80 ettepanekust kolm võetakse tagasi, kui kuue kuu jooksul ei saavutata kokkulepet. Komisjon on täna läbi vaadanud nimetatud ettepanekutega tehtud edusammud ja langetanud otsuse võtta tagasi ettepanek rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiivi kohta. Otsus avaldatakse hiljem Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon esitas ettepaneku rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiivi kohta 2008. aastal ja parlament avaldas oma esimese lugemise seisukoha 2010. aastal. Alates sellest ajast ei ole edasiminekut toimunud. Vaatamata mitmele nõukogus korraldatud ministrite tasandi ja tehnilisele arutelule, ei ole tehtud samme parlamendiga läbirääkimiste pidamiseks. Seda seisukohta kinnitas hiljuti ELi Nõukogu eesistujariik Läti.

Lisateave

Euroopa Komisjoni 2015. aasta tööprogramm

Ettepanek rasedus- ja sünnituspuhkust käsitleva direktiivi kohta

IP/15/5287

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar