Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Μέριμνα για τους γονείς: η Επιτροπή αποσύρει την πρότασή της για την άδεια μητρότητας και ανοίγει το δρόμο για μια νέα προσέγγιση

Βρυξέλλες, 01 Ιούλιος 2015

Όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, η Επιτροπή εξέτασε σήμερα την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς το σχέδιο οδηγίας για την άδεια μητρότητας, το οποίο δεν έχει καθόλου προχωρήσει στη νομοθετική διαδικασία από το 2008. Λόγω της έλλειψης προόδου από την πλευρά των συννομοθετών, παρά τις συνεχείς και εντατικές της προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για μια νέα προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων της προστασίας των μητέρων, του καλύτερου συνδυασμού της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και της διευκόλυνσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης μεγαλύτερων περιόδων άδειας και περισσότερων δικαιωμάτων για τις μητέρες, υποβλήθηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι συννομοθέτες δεν ήταν σε θέση να φτάσουν σε συμφωνία και να εγκρίνουν την προτεινόμενη νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδήλωσε την πολιτική βούληση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις προτού η Επιτροπή παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2015, οπότε η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει άλλους έξι μήνες προθεσμία προτού αποσύρει την πρότασή της.

Η Επιτροπή συμμετείχε σε εντατικές προσπάθειες για να αρθεί το αδιέξοδο και, με διάφορες ευκαιρίες, κάλεσε το Συμβούλιο να ξεκινήσει εκ νέου συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είχε εκφράσει τη βούληση για συμβιβασμό ως προς τη θέση που είχε αρχικά διατυπώσει. Ωστόσο, η λετονική προεδρία του Συμβουλίου πληροφόρησε την Επιτροπή ότι δεν υπάρχει προοπτική για την επίτευξη συμφωνίας και ενθάρρυνε την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράταση του σημερινού αδιεξόδου, με τη διατήρηση μιας πρότασης που δεν πρόκειται να εγκριθεί, δεν προσφέρει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των εργαζόμενων μητέρων. Με την απόσυρση της πρότασης, η Επιτροπή επιθυμεί την έξοδο από το σημερινό αδιέξοδο και να ανοίξει ο δρόμος για νέες πρωτοβουλίες που θα μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία και πραγματικές βελτιώσεις στη ζωή των εργαζόμενων γονέων και επιμελητών.

Η Επιτροπή θα υποβάλει μια ευρύτερη πρόταση, η οποία θα εξακολουθήσει να προωθεί τους στόχους της προηγούμενης πρότασης και να παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας. Η νέα πρωτοβουλία θα λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στην κοινωνία την τελευταία δεκαετία και θα αξιοποιεί ένα μείγμα των διαθέσιμων πολιτικών εργαλείων για την επίτευξη αποτελεσμάτων κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή οι γονείς και οι έχοντες την επιμέλεια, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών άδειας μητρότητας και γονικής άδειας, του συνδυασμού της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή και του ρόλου των επιμελητών, ώστε να εντοπίσει τη βέλτιστη συμβολή σε επίπεδο ΕΕ.

Πριν από την απόσυρση της πρότασης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις ιδέες της για μια νέα προσέγγιση, με τη μορφή χάρτη πορείας προς μια νέα πρωτοβουλία. Η δημόσια διαβούλευση θα επιτρέψει σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους, να υποβάλουν τις απόψεις και τις ιδέες τους. Η νέα πρωτοβουλία θα αποτελέσει μέρος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016.

Ιστορικό

Στο παράρτημα ΙΙ του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2015, η Επιτροπή περιλαμβάνει κατάλογο με 80 εκκρεμούσες προτάσεις που θα αποσύρονταν ή θα τροποποιούνταν σύμφωνα με την αρχή της πολιτικής ασυνέχειας.

Από αυτές τις 80 προτάσεις, οι 3 θα αποσύρονταν αν δεν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία εντός 6 μηνών. Η Επιτροπή επανεξέτασε σήμερα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με τις προτάσεις αυτές και πήρε την απόφαση να αποσύρει το σχέδιο οδηγίας της άδειας μητρότητας. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας υποβλήθηκε από την Επιτροπή το 2008 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη θέση του μετά την πρώτη ανάγνωση το 2010. Από τότε δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Παρά μια σειρά συζητήσεων σε τεχνικό και υπουργικό επίπεδο, δεν υπήρξε κάποια κίνηση για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τη λετονική προεδρία του Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015

Πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητας

IP/15/5287

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar