Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Indsats for forældre: Kommissionen trækker blokeret forslag om barselsorlov tilbage og baner vej for en ny tilgang

Bruxelles, 01 juli 2015

Kommissionen har i dag i overensstemmelse med sit arbejdsprogram for 2015 gjort status over, hvilke fremskridt der er gjort med udkastet til direktiv om barselsorlov, som har været blokeret i lovgivningsprocessen siden 2008. De manglende fremskridt fra Rådets og Europa-Parlamentets side - trods Kommissionens fortsatte og intensive indsats for at gøre det lettere for de to institutioner at nå til enighed - har fået Kommissionen til at trække forslaget tilbage. Dette giver mulighed for at gribe spørgsmålet anderledes an med henblik på opfyldelse af de politiske mål om at forbedre beskyttelsen af mødre, skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv og lette kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.    

Kommissionen foreslog i 2008 en revision af direktivet om barselsorlov, herunder længere orlov og flere rettigheder til mødre, men Rådet og Europa-Parlamentet har ikke været i stand til at nå til enighed og vedtage den foreslåede lovgivning. Europa-Parlamentet viste politisk vilje til at fortsætte forhandlingerne, inden Kommissionen fremlagde sit arbejdsprogram for 2015, så Kommissionen indvilligede i, at forhandlingerne skulle kunne pågå yderligere seks måneder, før den trak forslaget tilbage.

Kommissionen har gjort en intensiv indsats for at bryde dødvandet og har ved flere lejligheder indtrængende opfordret Rådet til at genoptage drøftelserne med Europa-Parlamentet, der havde givet udtryk for, at det var villigt til at indgå kompromis. Det lettiske formandskab for Rådet har imidlertid meddelt Kommissionen, at der ikke er udsigt til enighed, og opfordrede Kommissionen til at videreføre planerne om at trække forslaget tilbage.

Kommissionen mener ikke, at en forsættelse af det nuværende dødvande ved at lade et forslag blive på bordet, som næppe vil blive vedtaget, bidrager til at forbedre erhvervsaktive mødres reelle hverdag. Med tilbagetrækningen af forslaget ønsker Kommissionen klart at bryde med det nuværende dødvande og at bane vejen for nye initiativer, som der kan opnås enighed om, og som fører til en reel forbedring af erhvervsaktive forældres og omsorgspersoners liv.  

Kommissionen vil fremlægge et bredere initiativ, som fortsat skal fremme målene i det tidligere forslag og give minimumsbeskyttelse. Med det nye initiativ vil der blive taget højde for samfundsudviklingen i de seneste ti år, og den bedste sammensætning af tilgængelige politiske værktøjer vil blive taget i brug med henblik på at levere resultater så effektivt som muligt. I den forbindelse vil Kommissionen også se nærmere på en række problemer, som erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner støder på i hverdagen, herunder forskellige former for barsels- og forældreorlov, balancen mellem arbejds- og privatliv samt omsorgspersoners rolle, for at afgøre, hvordan handling på EU-niveau bedst kan bidrage til at løse disse problemer.

Inden forslaget reelt trækkes tilbage, vil Kommissionen fremsætte idéer til en ny tilgang i form af en køreplan hen imod et nyt initiativ. En offentlig høring vil give en lang række interessenter, navnlig arbejdsmarkedets parter, mulighed for at bidrage med deres synspunkter og idéer. Det nye initiativ vil indgå i Kommissionens arbejdsprogram for 2016.

Baggrund

Kommissionen opstillede i bilag II til arbejdsprogrammet for 2015 en liste over 80 udestående forslag, som ville blive trukket tilbage eller ændret for at følge en anderledes politisk tilgang.

Af disse 80 forslag ville tre blive trukket tilbage, hvis ikke det lykkedes at nå til enighed inden seks måneder. Kommissionen har i dag gjort status over, hvilke fremskridt der er gjort med disse forslag, og har besluttet sig for at trække udkastet til direktiv om barselsorlov tilbage. Denne afgørelse vil senere blive formaliseret i Den Europæiske Unions Tidende.

Forslaget om barselsorlov blev fremsat af Kommissionen i 2008, og Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning i 2010. Siden er der ikke sket fremskridt. Selv om der har fundet en række ministerielle og tekniske drøftelser sted i Rådet, er der ikke taget skridt til at indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet. Denne holdning blev for nylig bekræftet af det lettiske formandskab for Rådet.

Yderligere oplysninger

Kommissionens arbejdsprogram for 2015

Forslag til direktiv om barselsorlov

IP/15/5287

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar