Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Изпълнение на ангажиментите към родителите: Комисията оттегля блокираното предложение относно отпуска по майчинство и се ориентира към нов подход

Брюксел, 01 Юли 2015

В съответствие с работната си програма за 2015 г. днес Комисията направи преглед на постигнатия напредък по проекта на Директивата относно отпуска по майчинство, който от 2008 г. е блокиран в рамките на законодателния процес.   Липсата на напредък от страна на съзаконодателите — въпреки постоянните и мащабни усилия на Комисията да спомогне за постигането на споразумение — стана причина Комисията да вземе решение за оттегляне на предложението си. С това се открива и пътят за нов подход за постигането на заложените политически цели за подобряване на закрилата на майките, по-добро съчетаване на професионалните задължения и семейния живот и улесняване на участието на жените на пазара на труда.

Преразглеждането на Директивата относно отпуска по майчинство, което включваше по-дълъг срок на отпуска и повече права за майките, беше предложено от Комисията през 2008 г. Дотук обаче съзаконодателите не успяха да постигнат споразумение и да приемат предложения законодателен акт. Европейският парламент даде знак за политическата си воля да продължи преговорите, преди Комисията да е представила работната си програма за 2015 г., така че Комисията предостави допълнителен шестмесечен срок, преди да оттегли предложението си.

Комисията положи значителни усилия за постигането на пробив и на няколко пъти прикани Съвета да поднови дискусиите си с Европейския парламент, който изрази готовност за постигане на компромиси по своята позиция. Латвийското председателство обаче уведоми Комисията, че няма изгледи да се стигне до споразумение и я насърчи да оттегли предложението си.

Комисията счита, че ако остави на масата едно предложение, което няма шансове да бъде прието, и така само удължи буксуването на процедурата, по никакъв начин няма да подобри реално ежедневието на работещите майки. Като оттегля предложението си, Комисията желае да излезе категорично от сегашната задънена улица и да проправи път към нови инициативи, по които може да се постигне споразумение и които ще доведат до реално подобрение в живота на работещите родители и всички, ангажирани с отглеждането на децата.  

Комисията ще представи по-широка инициатива, която ще продължи да преследва целите на предишното предложение и да осигурява минимума от необходимата защита. Новата инициатива ще отчита процесите, настъпили в обществото през изминалото десетилетие, и ще използва най-доброто възможно съчетание от наличните политически инструменти за възможно най-ефективно постигане на желаните резултати. В този контекст Комисията ще разгледа и по-широк кръг от въпроси, пред които са изправени в ежедневието си работещите родители и всички, отглеждащи деца, включително различните форми на отпуск по майчинство и родителски отпуск, постигането на баланс между професионалния и личния живот и ролята на лицата, отглеждащи децата в допълнение на родителите, за да анализира по какъв начин действията на равнището на ЕС биха били най-полезни.

Преди оттеглянето на предложението да стане факт Комисията ще представи идеите си за нов подход под формата на пътна карта към новата инициатива. Чрез обществена консултация широк кръг от заинтересовани страни, най-вече социалните партньори, ще имат възможност да допринесат със своята гледна точка и идеи. Новата инициатива ще бъде част от работната програма на Комисията за 2016 г.

Контекст

В приложение ІІ към работната си програма за 2015 г. Комисията набеляза списък от 80 висящи предложения, които ще бъдат оттеглени или изменени в съответствие с принципа на политическо прекъсване.

Три от тези 80 предложения ще бъдат оттеглени, ако в срок от 6 месеца по тях не се постигне споразумение. Днес Комисията направи преглед на напредъка по тези предложения и взе решението да оттегли проекта на Директивата относно отпуска по майчинство. Решението ще се оформи надлежно чрез своевременна публикация в Официален вестник на Европейския съюз.

Предложението относно отпуска по майчинство беше представено от Комисията през 2008 г., като през 2010 г. Парламентът излезе с позиция на първо четене по него. Оттогава не е постигнат друг напредък по проекта. Въпреки серията от обсъждания на министерско и експертно ниво в Съвета досега не са предприети действия за започване на преговори с Европейския парламент. Неотдавна латвийското председателство на Съвета потвърди тази позиция.

За повече информация

Работна програма на Комисията за 2015 г.

Предложение за Директива относно отпуска по майчинство

IP/15/5287

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar