Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Fem EU-ordförande lägger fram en plan för förstärkning av EU:s ekonomiska och monetära union från och med 1 juli 2015

Bryssel, 22 juni 2015

I dag presenterar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, eurotoppmötets ordförande Donald Tusk, eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem, Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och Europaparlamentets ordförande Martin Schulz långtgående planer på hur man ska fördjupa den ekonomiska och monetära unionen (EMU) från och med den 1 juli 2015 och färdigställa den senast 2025. För att omsätta denna vision om EMU:s framtid i praktiken lägger de fram konkreta åtgärder som ska genomföras i tre steg: några av åtgärderna behöver vidtas redan nu, t.ex. ett nytt europeiskt system för insättningsgaranti, medan andra är mer långtgående, t.ex. gemensamt beslutsfattande mellan euroländerna bl.a. i form av ett nytt finansdepartement för euroområdet. Detta är en del av ordförandenas vision som går ut på att inte bara ha regler utan bygga upp institutioner för att garantera en bergfast uppbyggnad av EMU med full insyn. Att genomföra en djupare, mer rättvis ekonomisk och monetär union är en av Jean-Claude Junckers tio prioriteringar i hans politiska riktlinjer.

– Euron är en valuta som är gemensam för 19 EU-länder och över 330 miljoner invånare. Det är något att vara stolt över. Det är något som skyddar EU. Men det är också något som kunde fungera bättre. Vår ekonomiska och monetära union är fortfarande ofärdig, och jag lovade när jag tillträdde att verka för att befästa och komplettera de unika åtgärder vi vidtog under krisen, för att göra dem mer socialt rättvisa och demokratiskt legitima. I dag lägger vi fem ordförande fram vår gemensamma vision. Världen har ögonen på oss och vill veta vart vi är på väg. I dag stakar vi ut riktningen för vår valutaintegration och för den vidare mot dess slutmål, säger Jean-Claude Juncker.

– Ekonomiska och monetära unionen har stärkts på senare år, särskilt efter krisen. Men den är inte färdig än. Dagens rapport visar hur den kan stärkas mer, etappvis, de kommande åren. Vi står rustade att lägga fram de konkreta förslag som behövs för att omsätta denna djärva men genomförbara vision i praktisk handling. Ett färdigt EMU är dock inte ett självändamål. Det är ett sätt att bidra till mer tillväxt, sysselsättning och välstånd för alla, nu och i framtiden, säger eurokommissionär Valdis Dombrovskis.

Trots de senaste årens framsteg, särskilt den nya bankunionen, är EMU fortfarande ofullständigt. Divergensen i euroområdet är betydande, och de senaste årens kris har visat på de befintliga bristerna. Det är uppenbart att med 18 miljoner arbetslösa och med många i våra samhällen som riskerar socialt utanförskap måste mycket mer göras för att ge euroområdet, världens näst största ekonomi, en bergfast grund att stå på. Vi behöver en varaktig, rättvis och demokratiskt legitim grund för framtiden som bidrar till mer tillväxt, sysselsättning och välstånd för alla.

I rapporten skisseras tre steg för att omsätta visionen i verklighet (se bilaga 1 till rapporten):

-         Steg 1, ”praktisk fördjupning” (1 juli 2015–30 juni 2017): Befintliga instrument och fördrag används för att stärka konkurrenskraften och öka den strukturella konvergensprocessen, så att man får ansvarsfull budgetpolitik i EU-länderna och i euroområdet, samtidigt som man färdigställer finansunionen och stärker den demokratiska redovisningsskyldigheten.

-         Steg 2, ”färdigställande av EMU”: Mer långtgående åtgärder för att göra konvergensprocessen mer bindande, t.ex. en rad gemensamma riktmärken för konvergensen som kan vara rättsligt bindande, och ett finansdepartement för euroområdet.

-         Slutsteget (senast 2025): Ett djupt, verkligt EMU innebär stabila villkor och ökad välfärd för alla euroländer, och blir attraktivt för andra EU-länder att gå med i om de är redo för det.

Som förberedelse för övergången från steg 1 till steg 2 kommer kommissionen att lägga fram en vitbok under våren 2017 med nästa åtgärder, bl.a. juridiska åtgärder för att färdigställa EMU under steg 2. Detta är samma upplägg som Jacques Delors använde för sin vitbok 1985 som med en rad åtgärder och en tidplan beredde vägen för Europeiska enhetsakten, den rättsliga grunden för den inre marknaden.

Vad står i rapporten?

1. Mot en ekonomisk union – konvergens, tillväxt och jobb

Den ekonomiska unionen bör stå på fyra ben: ett nytt system av konkurrenskraftsmyndigheter i euroområdet, skärpt tillämpning av förfarandet vid makroekonomiska obalanser, mer fokus på sysselsättning och sociala resultat samt stärkt samordning av den ekonomiska politiken i en rationaliserad europeisk planeringstermin (se bilaga 2 till rapporten). Detta kan göras på kort sikt (steg 1) med praktiska steg och gemenskapsmetoden. På medellång sikt (steg 2) bör konvergensprocessen bli mer bindande genom en rad gemensamma höga krav som slås fast i EU-lagstiftningen.

Konkurrenskraftsmyndigheter

Målet för konkurrenskraftsmyndigheterna bör inte vara att standardisera metoder och institutioner för lönebildningen inom EU. De processerna är mycket olika inom EU och återspeglar med rätta nationella val och rättstraditioner.

Med utgångspunkt i en gemensam mall bör varje EU-land besluta om exakt hur man ska utforma sin nationella konkurrenskraftsmyndighet, men de bör vara demokratiskt redovisningsskyldiga och operativt självständiga. Nationella aktörer, t.ex. fack och arbetsgivare, bör fortsätta att verka på vedertaget sätt i varje land, men de bör använda myndigheternas utlåtanden som vägledning under löneförhandlingarna. En del EU-länder, t.ex. Nederländerna och Belgien, har redan sådana här myndigheter.

2. Mot en finansunion

Den ekonomiska unionen och finansunionen kompletterar och stärker varandra. Framsteg på bägge dessa områden måste ha högsta prioritet under steg 1. Eftersom merparten av alla pengar finns på konton i banker kan en valuta bara vara gemensam om förtroendet för bankinsättningarna är detsamma oavsett i vilket land en bank verkar. Detta förutsätter en gemensam banktillsyn, en gemensam bankresolution och en gemensam insättningsgaranti. Vi har redan nått målet om gemensam banktillsyn. En gemensam resolutionsmekanism har beslutats med en gemensam resolutionsfond (som inleder verksamheten den 1 januari 2016). Som nästa steg föreslår de fem ordförandena att ett nytt europeiskt system för insättningsgaranti införs under steg 1, t.ex. i form av ett europeiskt återförsäkringssystem för de nationella systemen.

3. Mot en budgetunion

En ohållbar budgetpolitik äventyrar inte bara prisstabiliteten i EU utan skadar också den finansiella stabiliteten. På kort sikt (steg 1) föreslår de fem ordförandena att Europeiska finanspolitiska nämnden inrättas med rådgivande funktion, som samordnar och kompletterar de befintliga finanspolitiska råden (se bilaga 3 till rapporten). Nämnden ska ge en oberoende bedömning på EU-nivå av budgetarna i förhållande till de ekonomiska målen i EU:s regelverk för budgetstyrning. På längre sikt (steg 2) bör en gemensam makroekonomisk stabiliseringsfunktion inrättas för att hantera chocker som inte kan hanteras enbart på nationell nivå. Det skulle förbättra stötdämpningen vid stora makroekonomiska chocker och göra EMU mer motståndskraftigt. Den här stabiliseringsfunktionen kan till att börja med bygga på Europeiska fonden för strategiska investeringar, genom att man kartlägger en pool av startklara finansieringskällor och investeringsprojekt för just euroområdet.

4. Demokratisk redovisningsskyldighet, legitimitet och institutioner: från regler till institutioner

Ökat ansvarstagande och mer integration inom EU och i euroområdet innebär att vi blir mer beroende av varandra. Det förutsätter också att vi blir bättre på att dela på de nya befogenheterna och är öppna om vem som beslutar vad och när. Det är dags att se över och befästa vårt politiska bygge: ordförandena föreslår ökad involvering och kontroll från parlamentens sida, på nationell och europeisk nivå, särskilt när det gäller de landsspecifika rekommendationerna, de nationella reformprogrammen och den årliga tillväxtöversikten. På kort sikt (steg 1) behöver EMU en samlad representation utåt, vilket Jean-Claude Juncker nämnt i sina politiska riktlinjer. Än så länge företräds inte EU och euroområdet på ett samlat sätt i de internationella finansinstitutionerna, t.ex. Internationella valutafonden. Denna mångfald av stämmor gör att EU:s inflytande inte motsvarar dess politiska och ekonomiska tyngd. De fem ordförandena föreslår också att eurogruppens uppdrag ska stärkas. På kort sikt kan det innebära att ordförandeposten stärks och får mer resurser. På längre sikt (steg 2) kan man tänka sig att eurogruppen får en ordförande på heltid.

Euroländerna kommer visserligen att fortsätta att bestämma om skatter och budgetanslag efter sina nationella politiska beslut, men allt oftare kommer en del beslut att behöva fattas gemensamt med demokratisk redovisningsskyldighet och legitimitet. Ett nytt finansdepartement för euroområdet kan bli forumet för sådana kollektiva beslut.

5. EMU i samhället

En av krisens viktigaste lärdomar är att ett EU med AAA i kreditbetyg måste ha en konkurrenskraftig ekonomi som kan vara innovativ och lyckas i en allt mer globaliserad värld utan att göra avkall på den sociala sammanhållningen. Som Jean-Claude Juncker sade i Europaparlamentet när han blev utsedd till ordförande för kommissionen: ”Jag vill att EU ska satsa på att få ett socialt kreditbetyg på AAA, lika mycket som EU satsar på att få ett ekonomiskt kreditbetyg på AAA.” Detta innebär bl.a. att arbetsmarknader och trygghetssystem måste fungera väl och vara långsiktigt hållbara i alla euroländer. Bättre fungerande arbetsmarknader och socialt skydd bör i kombination med social sammanhållning stå i centrum för denna nya form av konvergens uppåt som rapporten handlar om.

Nästa steg: I rapporten presenteras de huvudsakliga steg som krävs för att färdigställa EMU senast 2025. De första initiativen bör tas av EU-institutionerna från och med den 1 juli 2015. Som förberedelse inför övergången mellan steg 1 och steg 2 kommer kommissionen i samråd med de andra EU-institutionernas ordförande att lägga fram en vitbok under våren 2017, där man bedömer framstegen under steg 1 och skisserar nästa åtgärder. Kommissionen kommer att diskutera de rättsliga, ekonomiska och politiska förutsättningarna för de mer långtgående åtgärder som krävs för att färdigställa EMU under steg 2, bl.a. med underlag från en rådgivande expertgrupp. Arbetet på att omsätta rapporten i lagar och institutioner bör inledas utan dröjsmål.

Bakgrund

Vid eurotoppmötet i oktober 2014 framhölls att ”en närmare samordning av den ekonomiska politiken är avgörande för att säkerställa att den ekonomiska och monetära unionen fungerar smidigt”. Man efterlyste fortsatt arbete för att ”utveckla konkreta mekanismer för starkare samordning av den ekonomiska politiken, konvergens och solidaritet” samt att ”förbereda de nästa stegen för en bättre ekonomisk styrning inom euroområdet”.

Rapporten bygger på intensiva diskussioner med EU-länderna och det civila samhället. Den bygger också på rapporten ”Mot en verklig ekonomisk och monetär union” (de ”fyra ordförandenas rapport”) och kommissionens ”Plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union” från 2012, som är viktiga utgångspunkter för färdigställandet av EMU.

Rapporten återspeglar de fem ordförandenas personliga åsikter och diskussioner. Den är inriktad på euroområdet, eftersom länder med en gemensam valuta har särskilda gemensamma utmaningar, intressen och åligganden. Utvecklingen mot ett djupare EMU står dock öppen för alla EU-länder.

Mer information:

De fem ordförandenas rapport på alla EU-språk.

Analysunderlag av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem och Mario Draghi "Bereda väg för nya åtgärder för en bättre ekonomisk styrning i euroområdet": http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_sv.pdf

Politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission

Rapport från European Political Strategy Centre: "The Social Dimension of Economic and Monetary Union"

Rapport från European Political Strategy Centre: "The Euro Plus Pact - How Integration into the EU Framework can Give New Momentum for Structural Reforms in the Euro Area"

IP/15/5240

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar