Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa piatich predsedov stanovuje plán na posilnenie európskej hospodárskej a menovej únie už od 1. júla 2015

Brusel, 22 jún 2015

Mariom Draghim a predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom – dnes predstavili ambiciózne plány na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) už od 1. júla 2015 a na jej dobudovanie najneskôr do roku 2025. Na realizáciu svojich vízií týkajúcich sa budúcnosti HMÚ predložili konkrétne opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť v troch fázach: zatiaľ čo niektoré opatrenia, napríklad zavedenie európskeho systému ochrany vkladov, je potrebné uskutočniť už v priebehu najbližších rokov, iné, ako napríklad vytvorenie budúceho spoločného ministerstva financií eurozóny, zachádzajú ďalej, pokiaľ ide o spoločnú suverenitu členských štátov, ktoré používajú euro ako svoju menu. Ide o súčasť vízie týchto piatich čelných predstaviteľov, v súlade s ktorou sa v záujme garantovania pevných základov a transparentnosti architektúry HMÚ musí dôraz presunúť zo samotných pravidiel na inštitúcie. Vytvorenie rozsiahlejšej a spravodlivejšej hospodárskej a menovej únie bolo jednou z desiatich priorít, ktoré predseda Juncker vytýčil vo svojich politických usmerneniach.

Predseda Juncker k tomu uviedol: „Euro je spoločnou menou 19 členských štátov EÚ a vyše 330 miliónov občanov. Môžeme naň byť hrdí. Je to niečo, čo Európu chráni. Môže však fungovať aj lepšie. Naša hospodárska a menová únia ostáva stále nedokončená a pri nástupe do funkcie som sľúbil, že sa budem usilovať o konsolidáciu a doplnenie bezprecedentných opatrení, ktoré sme počas krízy prijali, a o zvýšenie ich sociálnej spravodlivosti a demokratickej legitimity. My, piati predsedovia, sme dnes stanovili spoločnú víziu. Svet nás sleduje a chce vedieť, kam sa uberáme. Dnes vytyčujeme menovú integráciu a privádzame ju do jej konečného cieľa.“

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, uviedol: „Hospodárska a menová únia sa v uplynulých rokoch posilnila, najmä vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu. Stále však ostáva nedokončená. V dnešnej správe je naznačené, ako sa môže v priebehu nadchádzajúcich rokov ďalej fázovo posilňovať. Sme pripravení predložiť konkrétne návrhy potrebné na zrealizovanie tejto ambicióznej, no zároveň pragmatickej vízie. Dokončená HMÚ však nie je samoúčelným cieľom. Je prostriedkom, ktorý prispeje k ďalšiemu rastu, ďalším pracovným miestam a prosperite pre všetkých občanov v súčasnosti i budúcnosti.“

Napriek pokroku dosiahnutému v uplynulých niekoľkých rokoch, najmä v podobe vytvorenia bankovej únie, ostáva HMÚ nedokončená. V rámci eurozóny existujú značné rozdiely a kríza uplynulých rokov tieto nedostatky ešte viac zvýraznila. Je jasné, že pri 18 miliónoch nezamestnaných a mnohých ďalších vystavených riziku sociálneho vylúčenia treba urobiť oveľa viac, aby sa eurozóna – druhá najväčšia svetová ekonomika – mohla rozvíjať na pevných základoch. Potrebujeme stabilný, spravodlivý a demokraticky legitímny základ pre budúcnosť, ktorý prispeje k väčšiemu rastu, zamestnanosti a prosperite pre všetkých občanov.

V správe sa uvádzajú tri rôzne fázy na realizáciu vízií piatich predsedov (pozri prílohu 1):

-         Fáza 1 alebo „prehlbovanie prostredníctvom činov(1. júla 2015 – 30. júna 2017): využívanie existujúcich nástrojov a súčasných zmlúv na zvýšenie konkurencieschopnosti a štrukturálnej konvergencie, dosiahnutie zodpovednej fiškálnej politiky na úrovni členských štátov a na úrovni eurozóny, dobudovanie finančnej únie a posilnenie demokratickej zodpovednosti;

-         Fáza 2, alebo „dobudovanie HMÚ“: zavedú sa ďalekosiahlejšie opatrenia na to, aby sa proces konvergencie stal záväznejší, napríklad pomocou súboru spoločne dohodnutých kritérií konvergencie, ktoré by mali právnu povahu, a aj pomocou ministerstva financií eurozóny;

-         Záverečná fáza (najneskôr do roku 2025): po úplnej realizácii všetkých krokov by rozsiahla a skutočná HMÚ predstavovala stabilné a prosperujúce miesto pre všetkých občanov členských štátov EÚ, ktoré spoločne využívajú jednotnú menu, atraktívne aj pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa k nej budú chcieť pripojiť, ak na to budú pripravené.

Na prípravu prechodu z prvej do druhej fázy Komisia predloží na jar 2017 bielu knihu, v ktorej načrtne ďalšie potrebné kroky vrátane právnych opatrení na dobudovanie HMÚ vo fáze 2. Vychádza pritom zo vzoru bielej knihy Jacquesa Delorsa z roku 1985, ktorá prostredníctvom súboru opatrení a priloženého harmonogramu pripravila podmienky na prijatie Jednotného európskeho aktu, právneho základu projektu jednotného trhu.

Čo je konkrétne obsahom správy piatich predsedov?

1. Smerom k hospodárskej konvergencii, rastu a zamestnanosti

Táto únia by mala byť založená na štyroch pilieroch: na vytvorení systému orgánov pre konkurencieschopnosť v eurozóne, posilnenom vykonávaní postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, väčšom dôraze na zamestnanosť a sociálnu výkonnosť a silnejšej koordinácii hospodárskych politík v rámci prepracovaného európskeho semestra (pozri prílohu 2). Uvedené opatrenia by sa mali realizovať v krátkodobom horizonte (fáza 1), na základe praktických krokov a v súlade s metódou Spoločenstva. V strednodobom horizonte (fáza 2) by mal byť proces konvergencie záväznejší pomocou súboru spoločných noriem na vysokej úrovni, ktoré by sa vymedzili v právnych predpisoch EÚ.

 

Orgány pre konkurencieschopnosť

Cieľom orgánov pre konkurencieschopnosť by nemala byť harmonizácia postupov a inštitúcií poverených cezhraničnou tvorbou miezd. Tieto postupy sa v rámci EÚ výrazne odlišujú a vhodne odrážajú vnútroštátne preferencie a právne tradície.

Na základe spoločného vzoru by mal každý členský štát rozhodnúť, aké bude presné usporiadanie jeho vnútroštátnych orgánov pre konkurencieschopnosť, no tieto inštitúcie by mali podliehať demokratickej kontrole a mali by byť prevádzkovo nezávislé. Vnútroštátne subjekty, napríklad sociálni partneri, by mali i naďalej zohrávať svoju doterajšiu úlohu na základe zavedených postupov v každom členskom štáte, no počas rokovaní o tvorbe miezd by mali používať stanoviská týchto orgánov ako usmernenie. Niektoré členské štáty, napríklad Holandsko a Belgicko, už takéto orgány majú.

2. Smerom k finančnej únii

Hospodárska a finančná únia sa navzájom dopĺňajú a posilňujú. Pokrok na týchto dvoch frontoch musí byť v rámci fázy 1 najvyššou prioritou. Keďže prevažná väčšina peňazí je vo forme bankových vkladov, mena môže byť jednotná iba vtedy, ak je dôvera v bezpečnosť bankových vkladov rovnaká bez ohľadu na členský štát, v ktorom banka pôsobí. To si vyžaduje jednotný bankový dohľad, jednotné riešenie krízových situácií bánk a jednotné poistenie vkladov. Cieľ jednotného bankového dohľadu sme už dosiahli. Dohodol sa jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií spolu s jednotným fondom na riešenie krízových situácií (ktorý bude do prevádzky uvedený 1. januára 2016). Ako ďalší krok navrhuje päť predsedov spustiť v rámci fázy 1 európsky systém ochrany vkladov (EDIS), ktorý by sa mohol vytvoriť ako systém zaistenia vnútroštátnych systémov ochrany vkladov na európskej úrovni.

3. Smerom k fiškálnej únii

Neudržateľné fiškálne politiky nielenže ohrozujú cenovú stabilitu v Únii, ale sú škodlivé aj pre finančnú stabilitu. V krátkodobom horizonte (fáza 1) navrhuje päť predsedov vytvorenie poradnej Európskej fiškálnej rady, ktorá bude koordinovať a dopĺňať už existujúce vnútroštátne fiškálne rady (pozri prílohu 3). Na európskej úrovni poskytne nezávislú analýzu toho, ako sa rozpočtom darí plniť ekonomické ciele stanovené v rámci fiškálnej správy EÚ. V dlhodobom horizonte (fáza 2) by sa mala vytvoriť spoločná makroekonomická stabilizačná funkcia, vďaka ktorej by sa mali lepšie zvládať otrasy, ktoré nemožno riadiť len na vnútroštátnej úrovni. Zlepšil by sa tým proces zmierňovania veľkých makroekonomických otrasov a dosiahla by sa väčšia odolnosť HMÚ. Prvým krokom takejto stabilizačnej funkcie by mohlo byť nadviazanie na Európsky fond pre strategické investície, a to tak, že sa určia finančné zdroje a investičné projekty špecifické pre eurozónu, ktoré sa dajú využiť.

4. Posilnenie demokratickej zodpovednosti, legitimity a inštitúcií: od pravidiel k inštitúciám

Väčšia zodpovednosť a integrácia na úrovni EÚ a eurozóny znamená väčšiu vzájomnú závislosť. Znamená to aj lepšiu deľbu nových právomocí a väčšiu transparentnosť pri objasnení, kto rozhoduje o tom, čo a kedy sa uskutoční. Nastal čas na preskúmanie a konsolidáciu nášho politického konceptu: správa navrhuje väčšie zapojenie a kontrolu zo strany parlamentov na vnútroštátnej i európskej úrovni, najmä pokiaľ ide o odporúčania pre jednotlivé krajiny, národné programy reforiem a ročný prieskum rastu. V krátkodobom horizonte (fáza 1) si HMÚ vyžaduje jednotné vonkajšie zastupovanie, ako sa uvádza v politických usmerneniach predsedu Junckera. EÚ ani eurozóna stále nevystupujú v medzinárodných finančných inštitúciách, najmä MMF, ako jeden celok. Dôsledkom roztriešteného hlasu je to, že EÚ stále naplno nevyužíva svoju politickú a hospodársku váhu. Päť predsedov navrhuje aj posilnenie úlohy Euroskupiny. V krátkodobom horizonte si to môže vyžiadať posilnenie jej predsedníctva a prostriedkov, ktoré má k dispozícii. V dlhodobejšom horizonte (fáza 2) by sa mohlo zvážiť predsedníctvo Euroskupiny na plný úväzok.

A napokon, kým členské štáty eurozóny budú aj naďalej rozhodovať o zdaňovaní a rozdeľovaní rozpočtových výdavkov na základe svojich vnútroštátnych politických preferencií, v prípade niektorých rozhodnutí bude v čoraz väčšej miere potrebné, aby sa prijímali spoločne, pričom sa musí zabezpečiť demokratická zodpovednosť a legitimita. Miestom pre takéto kolektívne rozhodovanie by mohlo byť budúce spoločné ministerstvo financií eurozóny.

5. Sociálny rozmer HMÚ

Jedným z hlavných poučení z krízy je to, že hospodárska a menová únia s ratingom „AAA“ musí byť kombináciou konkurencieschopných ekonomík, ktoré dokážu inovovať a uspieť v čoraz globalizovanejšom svete, s vysokou úrovňou sociálnej súdržnosti. Ako povedal Jean-Claude Juncker v Európskom parlamente po svojom zvolení za predsedu Komisie: „Chcem, aby sa Európa usilovala o rating AAA v sociálnych otázkach rovnako tak, ako v otázkach finančných a ekonomických.“ Konkrétne to znamená, že trhy práce a sociálne systémy musia správne fungovať a byť udržateľné vo všetkých členských štátoch eurozóny. Lepší trh práce a lepšia sociálna výkonnosť, ako aj sociálna súdržnosť by mali byť jadrom nového procesu „vyššej konvergencie“ navrhnutého v tejto správe.

Ďalšie kroky:V tejto správe sú navrhnuté zásadné kroky potrebné na dobudovanie HMÚ najneskôr do konca roku 2025. Prvé iniciatívy by mali predsedovia a inštitúcie EÚ spustiť už 1. júla 2015. Na prípravu prechodu z prvej do druhej fázy Komisia po konzultáciách s predsedami ostatných inštitúcií EÚ predloží na jar 2017 bielu knihu, v ktorej vyhodnotí pokrok dosiahnutý v prvej fáze a načrtne ďalšie potrebné kroky. Prediskutujú sa v nej právne, ekonomické a politické predpoklady ďalekosiahlejších opatrení, ktoré sú potrebné na dobudovanie HMÚ vo fáze 2. Biela kniha bude vychádzať z analytických údajov získaných od konzultačnej skupiny expertov. Premietnutie správy piatich predsedov do právnych predpisov a inštitúcií by sa malo začať bezodkladne.

Súvislosti

Na samite eurozóny v októbri 2014 bolo zdôraznené, že „užšia koordinácia hospodárskych politík je nevyhnutná na zabezpečenie hladkého fungovania hospodárskej a menovej únie“. Účastníci samitu vyzvali na pokračovanie tejto činnosti „s cieľom vytvoriť konkrétne mechanizmy na intenzívnejšiu koordináciu hospodárskych politík, konvergenciu a solidaritu“ a „pripraviť ďalšie kroky na dosiahnutie lepšej správy hospodárskych záležitostí v eurozóne“.

Pri príprave tejto správy sa vychádzalo z intenzívnych diskusií s členskými štátmi a občianskou spoločnosťou. Správa nadväzuje na správu „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii“ (tzv. „správa štyroch predsedov“) a na oznámenie Komisie z roku 2012 s názvom „Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu“, ktoré naďalej ostávajú základnými dokumentmi týkajúcimi sa dobudovania HMÚ.

Správa odráža osobné rokovania a diskusie piatich predsedov. Zameriava sa na eurozónu, pretože krajiny, ktoré majú spoločnú menu, majú aj konkrétne spoločné problémy, záujmy a povinnosti. Proces vedúci k prehlbovaniu HMÚ je však otvorený pre všetkých členov EÚ.

Ďalšie informácie:

Správa piatich predsedov vo všetkých jazykoch

Analytická poznámka Jean-Claude Junckera pripravená v úzkej spolupráci s Donaldom Tuskom, Jeroenom Dijsselbloemom and Mariom Draghim„Príprava na ďalšie kroky zamerané na lepšiu správu hospodárskych záležitostí v eurozóne“:http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_sk.pdf

Politické usmernenia pre novú Európsku Komisiu

Strategická správa Európskeho centra politickej stratégie (EPSC) „Hospodárska a menová únia a jej sociálny rozmer

Strategická správa EPSC „Pakt Euro Plus – Ako môže dať integrácia do rámca EÚ nový impulz štrukturálnym reformám v eurozóne

IP/15/5240

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar