Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva pěti předsedů – plán pro posílení evropské hospodářské a měnové unie počínaje 1. červencem 2015

Brusel, 22 červen 2015

Pět předsedů – předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker společně s předsedou eurosummitu Donaldem Tuskem, předsedou Euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem, předsedou Evropské centrální banky Mariem Draghim a předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem – dnes představilo ambiciózní plán k prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU) počínaje 1. červencem 2015 a způsob jejího dokončení nejpozději do roku 2025. Za účelem realizace své vize o budoucí HMU předložili konkrétní opatření, která mají být realizována ve třech fázích: zatímco některá opatření, jako je například zavedení evropského systému pojištění vkladů, musí být upřednostněna a realizována již v nadcházejících letech, další opatření, jako je například vytvoření budoucího subjektu pro správu finančních prostředků eurozóny, zacházejí ještě dále, neboť se dotýkají sdílené suverenity mezi členskými státy, které používají jako svoji měnu euro. Podle vize pěti předsedů je třeba zaměřovat se nejen na pravidla, ale také na instituce, pokud mají být zajištěny pevné a transparentní základy HMU. Vytvoření hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie bylo jednou z 10 hlavních priorit obsažených v politických směrech předsedy Junckera.

Předseda Juncker uvedl: „Euro je společná měna dnes již 19 členských států EU a více než 330 milionů občanů. Můžeme na ni být hrdi. Společná měna Evropu chrání. Může však také fungovat lépe. Naše hospodářská a měnová unie zůstává nedokončena a já jsem při nástupu do funkce slíbil, že budu usilovat o konsolidaci a doplnění bezprecedentních opatření, která jsme přijali během krize, a o to, aby byla více sociálně spravedlivá a demokraticky legitimní. Pět předsedů dnes představuje svoji společnou vizi. Svět nás sleduje a chce vědět, kam směřujeme. Dnes vytyčujeme směr a konečný cíl měnové integrace.“

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, uvedl: „Hospodářská a měnová unie byla v posledních letech posílena, zejména s ohledem na finanční a hospodářskou krizi. Zůstává však nedokončena. Ve zprávě, která byla dnes představena, se navrhuje, jakým způsobem může být v nadcházejících letech dále posílena, a to po jednotlivých fázích. Jsme připraveni předložit konkrétní návrhy potřebné k realizaci této ambiciózní, nicméně realistické vize. Dokončení HMU však není samoúčelným cílem. Znamená cestu k většímu růstu, pracovním místům a prosperitě pro všechny občany, a to jak dnes, tak v budoucnosti.“ 

Navzdory pokroku, kterého bylo dosaženo v uplynulých několika letech, zejména vytvořením bankovní unie, zůstává HMU nedokončená. V rámci eurozóny existují značné rozdíly a krize v posledních letech ještě více zdůraznila její nedostatky. Je zřejmé, že s ohledem na 18 milionů nezaměstnaných a mnoho osob v našich společnostech, které jsou vystaveny riziku sociálního vyloučení, je zapotřebí učinit mnohem více, aby eurozóna jako druhá největší světová ekonomika stála na pevných základech. Potřebujeme trvalý, spravedlivý a demokraticky legitimní základ pro budoucnost, který podporuje vyšší růst, zaměstnanost a prosperitu pro všechny občany.

Zpráva stanoví pro realizaci vize pěti předsedů tři různé fáze (viz příloha 1):

-         Fáze 1 neboli „prohlubování prostřednictvím činů" (od 1. července 2015 do 30. června 2017): využívání stávajících nástrojů a smluv k posílení konkurenceschopnosti a strukturální konvergence, dosažení odpovědné fiskální politiky na úrovni jednotlivých států a na úrovni eurozóny, dobudování finanční unie a posílení demokratické odpovědnosti.

-         Fáze 2 neboli „dokončení HMU": budou zavedena opatření dalekosáhlejší povahy, aby se proces konvergence stal závaznější, a to například díky souboru společně dohodnutých kritérií pro konvergenci, jenž by mohl mít právní povahu, jakož i prostřednictvím subjektu pro správu finančních prostředků eurozóny.

-         Závěrečná fáze (nejpozději do roku 2025): po úplné realizaci veškerých kroků by prohloubená a skutečná HMU představovala stabilní a prosperující místo pro všechny občany členských států EU, které sdílejí jednotnou měnu, atraktivní pro ostatní členské státy EU, které se k ní v okamžiku, kdy budou připraveny, budou chtít připojit.

Za účelem přípravy přechodu z první do druhé fáze Komise na jaře 2017 předloží bílou knihu a načrtne další potřebné kroky, včetně právních opatření k dokončení HMU ve druhé fázi. To odpovídá modelu bílé knihy Jacquese Delorse z roku 1985, která prostřednictvím řady opatření a k nim přiloženého časového harmonogramu připravila půdu pro Jednotný evropský akt, právní základ pro projekt jednotného trhu.

Co je konkrétním obsahem zprávy pěti předsedů?

1. Směřování k hospodářské unii – konvergence, růst a tvorba pracovních míst

Tato unie by měla spočívat na čtyřech pilířích, kterými jsou: vytvoření systému orgánů pro konkurenceschopnost v eurozóně; posílené provádění postupu při makroekonomické nerovnováze; větší zaměření na zaměstnanost a sociální výkonnost a silnější koordinace hospodářských politik v rámci přepracovaného evropského semestru (viz příloha 2). Příslušná opatření by měla být provedena v krátkodobém horizontu (v 1. fázi) a měla by mít podobu praktických kroků, které budou v souladu s metodou Společenství. Ve střednědobém horizontu (ve 2. fázi) by měl proces konvergence nabýt větší závaznosti prostřednictvím souboru společných přísných norem, které by byly stanoveny v právních předpisech EU.

Orgány pro konkurenceschopnost

Cílem orgánů pro konkurenceschopnost by nemělo být přeshraniční sjednocování postupů a subjektů pověřených tvorbou mezd. Tyto postupy se v EU značně liší a správně odrážejí preference a právní tradice členských států.

Každý členský stát by si měl na základě společného vzoru rozhodnout, jaké přesné uspořádání bude jeho vnitrostátní orgán mít, ale tyto orgány by měly být demokraticky odpovědné a funkčně nezávislé. Vnitrostátní aktéři (např. sociální partneři) by měli i nadále plnit svou úlohu podle postupů zavedených v jednotlivých členských státech, avšak při jednáních o stanovování mezd by měli stanoviska orgánů pro konkurenceschopnost brát jako vodítko. V některých členských státech, například v Nizozemsku a Belgii, již takové orgány existují.

2. Směřování k finanční unii

Hospodářská a finanční unie se vzájemně doplňují a posilují. Pokrok v těchto dvou oblastech musí být hlavní prioritou v 1. fázi. Vzhledem k tomu, že naprostou většinu peněz tvoří bankovní vklady, může skutečná jednota peněz existovat jen tehdy, pokud bude všude panovat stejná důvěra v bezpečnost bankovních vkladů bez ohledu na to, v kterém členském státě banka působí. To vyžaduje jednotný bankovní dohled, jednotné řešení krizí bank a jednotné pojištění vkladů. Cíle jednotného bankovního dohledu jsme již dosáhli. Vytvořením jednotného fondu pro řešení krizí bank, který zahájí činnost dne 1. ledna 2016, byl zřízen jednotný mechanismus pro řešení krizí. Jako další krok navrhuje pět předsedů zavést v 1. fázi evropský systém pojištění vkladů (EDIS), který by mohl být koncipován jako systém zajištění na úrovni EU pro vnitrostátní systémy pojištění vkladů.

3. Směřování k fiskální unii

Neudržitelné fiskální politiky nejenže ohrožují cenovou stabilitu v Unii, ale zároveň poškozují finanční stabilitu. V krátkodobém horizontu (v 1. fázi) pět prezidentů navrhuje vytvoření poradní Evropské fiskální rady, která by koordinovala a doplňovala již existující vnitrostátní fiskální rady (viz příloha 3). Na evropské úrovni by zajišťovala nezávislé analýzy, jak si plnění rozpočtů vede ve srovnání s hospodářskými cíli stanovenými v rámci EU pro fiskální správu. V dlouhodobém horizontu (2. fáze) by měla být vytvořena společná makroekonomická stabilizační funkce, aby bylo možné lépe zvládat šoky, které nelze řešit na úrovni jednotlivých zemí. Měla by účinněji zmírňovat velké makroekonomické šoky a zvýšit celkovou odolnost HMU. Tato stabilizační funkce by mohla v první fázi vycházet z Evropského fondu pro strategické investice. V takovém případě by se určil soubor finančních zdrojů a investičních projektů specifických pro eurozónu, které by bylo možné využít.

4. Posílení demokratické odpovědnosti, legitimity a institucí: od pravidel k institucím

Větší odpovědnost a integrace na úrovni EU a eurozóny znamená větší nezávislost, jakož i lepší sdílení nových pravomocí a zajištění větší transparentnosti ohledně toho, kdo, o čem a kdy rozhoduje. Nyní je načase náš politický konstrukt přezkoumat a zkonsolidovat: ve zprávě se navrhuje větší zapojení parlamentu a větší parlamentní kontrola – na úrovni jednotlivých členských států a na evropské úrovni, zejména v oblasti doporučení pro jednotlivé země, národních programů reforem a roční analýzy růstu. V krátkodobém horizontu (v 1. fázi) potřebuje HMU jednotnou reprezentaci navenek, jak je stanoveno v politických směrech předsedy Junckera. V mezinárodních finančních institucích, zejména v MMF, nejsou dnes EU ani eurozóna stále ještě zastoupeny jako celek. Roztříštěnost hlasů znamená, že EU má menší váhu, než by odpovídalo jejímu politickému a hospodářskému významu. Pět předsedů navrhuje posílení role Euroskupiny. V krátkodobém horizontu to může vyžadovat posílení jejího předsednictví a prostředků, které má k dispozici. V dlouhodobějším horizontu (ve 2. fázi) by bylo možné uvažovat o tom, že by se předseda Euroskupiny této funkci věnoval na plný úvazek.

Členské státy eurozóny budou i nadále rozhodovat o daních a alokaci rozpočtových výdajů podle svých vnitrostátních preferencí, nicméně poroste potřeba přijímat některá rozhodnutí kolektivně, při zajištění demokratické odpovědnosti a legitimity. Budoucí subjekt eurozóny pro správu finančních prostředků by mohl představovat toto kolektivní rozhodování.

5. Sociální rozměr HMU

Jedním z hlavních ponaučení z krize je, že „rating AAA pro HMU“ musí kombinovat konkurenceschopné ekonomiky, které dokáží inovovat a uspět ve stále více globalizovaném světě, s vysokou úrovní sociální soudržnosti. Předseda Juncker po svém zvolení předsedou Komise v Evropském parlamentu řekl: „Přeji si, aby Evropa neusilovala pouze o rating AAA ve smyslu finančním a ekonomickém, ale také o rating AAA v oblasti sociální.“ Zejména to znamená, že trhy práce a systémy sociálního zabezpečení musí dobře fungovat a musí být ve všech členských státech eurozóny udržitelné. Lepší situace na trhu práce a sociální výkonnost, jakož i sociální soudržnost by měly být jádrem nového procesu „dalšího sbližování“ navrženého v této zprávě.

Další kroky: Tato zpráva obsahuje hlavní kroky nezbytné k dokončení HMU nejpozději do roku 2025. První iniciativy směřující k tomuto cíli by měly orgány EU zahájit již počínaje 1. červencem 2015. Za účelem přípravy přechodu z první do druhé fáze Komise po konzultaci s předsedy ostatních orgánů EU na jaře 2017 předloží bílou knihu, v níž vyhodnotí pokrok dosažený v první fázi a načrtne další potřebné kroky. Bude se zabývat právními, hospodářskými a politickými předpoklady opatření dalekosáhlejší povahy, která jsou nezbytná pro dokončení HMU ve 2. fázi, přičemž bude vycházet z analytických údajů získaných od konzultační skupiny složené z odborníků. Promítnutí zprávy pěti předsedů do právních předpisů a institucí by mělo začít neprodleně.

Rámcové souvislosti

Účastnícieurosummitu konaného v říjnu 2014 zdůraznili skutečnost, že „pro hladké fungování hospodářské a měnové unie má zásadní význam užší koordinace hospodářských politik“. Vyzvali k pokračování v práci „na vytváření konkrétních mechanismů pro intenzivnější koordinaci hospodářských politik, konvergenci a solidaritu“ a „na přípravě dalších kroků v zájmu lepší správy ekonomických záležitostí v eurozóně“.

Při přípravě této zprávy se vycházelo z intenzivní debaty s členskými státy a občanskou společností. Zpráva navazuje na zprávu „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ (tzv. zpráva „čtyř předsedů“) a na sdělení Komise z roku 2012 „Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie“, které představují základní dokumenty k dokončení HMU.

Zpráva odráží osobní jednání a diskuse pěti předsedů. Zaměřuje se na eurozónu, protože země sdílející jednotnou měnu mají konkrétní společné problémy, zájmy a povinnosti. Avšak proces vedoucí k prohloubené HMU je otevřen všem členům EU.

Podrobnější informace:

Zpráva pěti předsedů ve všech jazycích

Analytická zpráva Jeana-Clauda Junckera vypracovaná v úzké spolupráci s Donaldem Tuskem, Jeroenem Dijsselbloemem a Mariem Draghim „Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně“: http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_cs.pdf

Politické směry pro příští Evropskou komisi

Strategická poznámka Evropského centra politické strategie (EPSC) „Sociální rozměr hospodářské a měnové unie

Strategická poznámka EPSC „The Euro Plus Pact - How Integration into the EU Framework can Give New Momentum for Structural Reforms in the Euro Area (Pakt euro plus – „Jak může dát integrace do rámce EU nový impulz strukturálním reformám v eurozóně“)

IP/15/5240

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar