Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Докладът на петимата председатели — план за укрепване на европейския икономически и паричен съюз с начална дата 1 юли 2015 г.

Брюксел, 22 Юни 2015

Днес петимата евроръководители – председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната Доналд Туск, председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум, председателят на Европейската централна банка Марио Драги и председателят на Европейския парламент Мартин Шулц – представиха амбициозни планове за задълбочаване на икономическия и паричен съюз (ИПС) от 1 юли 2015 г. и за неговото завършване най-късно до 2025 г. За практическото осъществяване на своята визия за бъдещето на ИПС те представят конкретни мерки, които ще се изпълнят на три етапа: докато някои от действията трябва да бъдат извършени предварително още през следващите няколко години, като например да се въведе европейска схема за гарантиране на депозитите, други навлизат в сферата на споделения суверенитет сред държавите членки, чиято парична единица е еврото, като например да се създаде бъдеща финансова служба на еврозоната. Това е част от визията на петимата председатели. Според тях, ако искаме да осигурим солидна и прозрачна структура на ИПС, трябва да преминем от система, основана на правила, към система, основана на институции. Постигането на по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз е един от 10-те основни приоритета в политическите насокина председателя Юнкер.

Председателят Юнкер заяви: „Понастоящем еврото е обща парична единица на 19 държави — членки на ЕС, и на над 330 милиона граждани. Това е нещо, с което трябва да се гордеем. Това е нещо, което защитава Европа. Но това е и нещо, което може да функционира по-добре. Нашият икономически и паричен съюз все още не е напълно изграден, а при встъпването си в длъжност аз обещах, че ще работя за укрепване и допълване на безпрецедентните мерки, които приехме по време на кризата, и те ще станат по-социално справедливи и по-демократично легитимни. Днес ние, петимата председатели, определяме нашата обща визия. Целият свят ни гледа и иска да знае накъде вървим. Днес ние очертаваме същността на паричната интеграция и я ориентираме към нейната крайна цел.“

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „В последните години икономическият и паричен съюз укрепна и през финансовата и икономическа криза. Той обаче все още не е завършен. Днешният доклад включва предложения за начините на неговото по-голямо укрепване, което ще се извърши поетапно през следващите години. Ние сме готови да представим конкретните предложения, необходими за осъществяването на практика на тази амбициозна, но същевременно прагматична визия. Изцяло завършеният ИПС обаче не е самоцел. Той е средство, което да допринесе за по-голям растеж, повече работни места и просперитет за всички граждани както сега, така и в бъдеще.“ 

Въпреки постигнатия напредък през последните няколко години, особено със създаването на банковия съюз, ИПС все още не е завършен. Различията в рамките на еврозоната са значителни, а кризата от последните години допълнително подчерта съществуващите недостатъци. Ясно е, че при 18 милиона безработни и много хора, които са изложени на риск от социално изключване в нашите общества, трябва да се направи много повече, за да може еврозоната — втората по размер икономика в света — да се превърне в солидна структура. Необходима е трайна, справедлива и демократично легитимна основа за бъдещето, която да допринася за по-голям растеж, повече работни места и просперитет за всички граждани.

В доклада са набелязани три различни етапа, през които визията на петимата председатели да се осъществи на практика (вж. приложение 1):

-         Етап 1, или „Задълбочаване чрез действия“ (1 юли 2015 г. — 30 юни 2017 г.): да се използват съществуващите инструменти и действащите Договори, за да се подобрят конкурентоспособността и структурното сближаване, като в резултат на това се получат отговорни фискални политики на национално равнище и на равнището на еврозоната при изцяло изграден финансов съюз и по-добра демократична отчетност.

-         Етап 2, или „Завършване на икономическия и паричен съюз“: ще бъдат предприети повече всеобхватни действия, така че процесът на сближаване да придобие по-обвързващ характер, например чрез създаване на набор от общоприети показатели за сближаване, които биха могли да бъдат правно обвързващи, както и чрез създаване на финансова служба на еврозоната.

-         Последен етап (най-късно до 2025 г.): след като всички мерки са изцяло в сила, задълбоченият и истински ИПС ще осигури стабилно пространство на благоденствие за всички граждани на държавите — членки на ЕС, които споделят единната валута, което ще накара други държави — членки на ЕС, да искат да се присъединят към него, ако са готови за това.

За да подготви преходът от първия към втория етап, през пролетта на 2017 г. Комисията ще представи бяла книга, в която ще бъдат набелязани необходимите стъпки, в т.ч. правните мерки за завършване на ИПС на втория етап. В случая е следван моделът на бялата книга на Жак Делор от 1985 г., с която чрез поредица от мерки и график за тяхното изпълнение бяха положени основите на пътя към Единния европейски акт — правното основание на проекта за единния пазар.  

Какво по-конкретно включва докладът на петимата председатели?

1. Към икономически съюз на сближаване, растеж и работни места

В основата на този съюз следва да залегнат четири стълба: създаване на система от органи за конкурентоспособност в еврозоната; укрепване на прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси; по-голям фокус върху заетостта и социалните показатели; засилена координация на икономическите политики в рамките на обновен европейски семестър (вж. приложение 2). Тези мерки следва да бъдат въведени в краткосрочен план (етап 1) чрез практически действия в съответствие с общностния метод. В средносрочен план процесът на сближаване следва да стане по-обвързващ. Това ще бъде осъществено с помощта на набор от договорени на високо равнище стандарти, заложени в европейското законодателство.

Органи за конкурентоспособност

Органите за конкурентоспособност не трябва да имат за цел трансграничното хармонизиране на практиките и институциите, отговорни за формиране на заплатите. Тези процеси се различават значително в рамките на ЕС и отразяват съответно националните приоритети и правни традиции.

Въз основа на общ образец всяка държава членка трябва да определи съответната структура на своя национален орган за конкурентоспособност, който трябва да се характеризира с демократична отчетност и функционална независимост. Националните участници, като например социалните партньори, трябва да продължават да играят своята роля в съответствие с установените практики във всяка държава членка; те трябва обаче да вземат предвид становищата на органите за конкурентоспособност като насоки по време на преговорите за определяне на заплатите. Някои държави членки, като Нидерландия и Белгия, вече имат такива органи.

2. Към финансов съюз

Икономическият и финансовият съюз се допълват и подсилват взаимно. Напредъкът в тези две направления трябва да бъде основен приоритет на първия етап. Тъй като по-голямата част от парите представляват банкови депозити, паричната единица може да бъде действително единна само ако доверието в сигурността на банковите депозити е едно и също независимо в коя държава членка дадена банка извършва дейността си. Това изисква единен банков надзор, единно преструктуриране на банките и единна схема за гарантиране на депозитите. Вече постигнахме целта за единен банков надзор. Беше постигнато съгласие за Единен механизъм за преструктуриране с Единен фонд за преструктуриране (който ще започне работа на 1 януари 2016 г.). На следващо място петимата председатели предлагат в рамките на първия етап да бъде въведена европейска схема за гарантиране на депозитите (EDIS), която може да бъде създадена като система за презастраховане на европейско равнище на националните схеми за гарантиране на депозитите.

3. Към фискален съюз

Неустойчивите фискални политики не само застрашават стабилността на цените в Съюза, те също така вредят на финансовата стабилност. В краткосрочен план (етап 1) петимата председатели предлагат да се създаде консултативен европейски фискален съвет, който ще координира и допълва вече съществуващите национални фискални съвети (вж. приложение 3). Той ще осигурява независим анализ на европейско равнище на начина, по който бюджетите се изпълняват спрямо икономическите цели, изложени в рамката на ЕС за бюджетно управление. В по-дългосрочен план (етап 2) следва да бъде създадена обща макроикономическа стабилизираща функция за по-добро справяне със сътресения, които не могат да бъдат преодолени само на национално равнище. Тя следва да подобри смекчаването на големи макроикономически сътресения и по този начин да подобри устойчивостта на ИПС. Една такава стабилизираща функция би могла, например, да се основава първо на Европейския фонд за стратегически инвестиции чрез установяването на набор от източници на финансиране и инвестиционни проекти, специфични за еврозоната, които да бъдат използвани.

4. Укрепване на демократичната отчетност, легитимността и институциите: преминаване от правила към институции

Постигането на по-голяма отговорност и интеграция на равнище ЕС и на равнището на еврозоната означава по-голяма взаимозависимост. Това означава също така по-добро споделяне на нови правомощия и по-голяма прозрачност относно това кой решава какво и кога. Време е да преразгледаме и консолидираме нашата политическа структура: в доклада се предвижда по-голямо участие и контрол от страна на парламента на национално и европейско равнище, особено що се отнася до специфичните за всяка държава препоръки, националните програми за реформи и годишния обзор на растежа. Както бе подчертано в политическите насоки на председателя Юнкер, в краткосрочен план (етап 1) ИПС се нуждае от единно външно представителство. Днес ЕС и еврозоната все още не са представени като едно цяло в международните финансови институции, и по-специално в МВФ. Тази фрагментираност означава, че Съюзът не се състезава в подходящата за политическата и икономическата си категория. Петимата председатели предлагат също така да бъде укрепена ролята на Еврогрупата. В краткосрочен план това може да изисква укрепване на председателството ѝ и на средствата, с които разполага. В дългосрочен план (етап 2) би могло да се предвиди постоянно председателство на Еврогрупата.

И накрая, въпреки че държавите членки от еврозоната ще продължат да вземат решенията относно данъчното облагане и разпределението на бюджетните разходи в съответствие с националния политически избор, някои решения ще трябва все повече да бъдат вземани съвместно, като се гарантира демократична отчетност и легитимност. Една бъдеща финансова служба на еврозоната би могла да бъде мястото за такова съвместно вземане на решения.

5. Социалното измерение на ИПС

Една от основните поуки от кризата е, че един „ИПС с рейтинг ААА“ трябва да представлява съчетание между конкурентоспособни икономики, които са способни да създават иновации и да се развиват успешно във все по-глобализирания свят, и висока степен на социално сближаване. Както заяви председателят на Комисията, г-н Юнкер, пред Европейския парламент, когато бе избран на тази длъжност: „Искам Европа да се стреми да постигне рейтинг ААА в социалната сфера, така както се стреми към този рейтинг във финансовата и икономическата област.“ Това означава, че пазарите на труда и социалноосигурителните системи трябва да функционират ефективно и да бъдат устойчиви във всички държави членки от еврозоната. По-добрите пазари на труда и социални показатели, както и социалното сближаване трябва да бъдат в центъра на новия процес към „сближаване във възходяща посока“, представен в доклада.

Следващи стъпки: В доклада са представени основните стъпки, които са необходими за завършването на ИПС най-късно до 2025 г. Първите инициативи трябва да бъдат предприети от институциите на ЕС още от 1 юли 2015 г. За да се подготви преходът между първия и втория етап, Комисията — в консултация с председателите на другите евроинституции, ще представи „Бяла книга“ през пролетта на 2017 г., в която ще бъде направена оценка на постигнатия напредък на първия етап и ще бъдат набелязани следващите необходими стъпки. В нея въз основа на аналитичния принос на експертна консултативна група ще бъдат разгледани правните, икономическите и политическите предпоставки за по-всеобхватните мерки, необходими за завършването на ИПС на втория етап. Преобразуването на доклада на петимата председатели в законодателство и институции следва да започне незабавно.

История на досието

На срещата на върха на държавите от еврозоната през октомври 2014 г. бе подчертано, че „по-тясната координация на икономическите политики е от първостепенно значение за осигуряване на гладкото функциониране на икономическия и паричен съюз“. Бе отправен призив за продължаване на работата „за разработване на конкретни механизми за засилена координация на икономическите политики, сближаване и солидарност“ и за подготвяне на „следващите стъпки към по-добро икономическо управление в рамките на еврозоната“.

Докладът е резултат от интензивни обсъждания с държавите членки и гражданското общество. В основата му стои докладът „Към един истински икономически и паричен съюз“ (известен още като „доклада на четиримата председатели“) и на документа „Подробен план за задълбочен и истински ИПС“ на Комисията от 2012 г., които остават основни отправни документи във връзка с изграждането на ИПС.

В него са отразени личните обсъждания и дискусии между петимата председатели. Акцентът на доклада е върху еврозоната, тъй като държавите с обща парична единица имат специфични общи предизвикателства, интереси и отговорности. Процесът на задълбочаване на ИПС обаче е отворен за всички държави от ЕС.

За повече информация:

Докладът на петимата председатели на всички езици

Обяснителна бележка от Жан-Клод Юнкер, изготвена в тясно сътрудничество с Доналд Туск, Йерун Дейселблум и Марио Драги „Подготовка на следващите стъпки към по-добро икономическо управление в рамките на еврозоната“: http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_bg.pdf

Политически насоки за следващата Европейска комисия

Стратегическа бележка „The Social Dimension of Economic and Monetary Union (Социалното измерение на икономическия и паричен съюз)“ на Европейски център за политическа стратегия

Стратегическа бележка „The Euro Plus Pact - How Integration into the EU Framework can Give New Momentum for Structural Reforms in the Euro Area (Пактът „Евро плюс“ - как интегрирането в рамката на ЕС може да даде нов тласък за структурни реформи в еврозоната) “ на Европейски център за политическа стратегия

IP/15/5240

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar