Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Företagskoncentrationer: Kommissionen godkänner ett gemensamt företag för gränsöverskridande licensiering av musik på nätet mellan PRSfM, Stim och Gema, med förbehåll för åtaganden

Bryssel, 16 juni 2015

Efter en fördjupad undersökning har Europeiska kommissionen i enlighet med EU:s koncentrationsförordning godkänt att tre upphovsrättsorganisationer för musik bildar ett gemensamt företag för gränsöverskridande licensiering av musik på internet och förvaltningen av upphovsrättigheter. Dessa är PRS for Music Limited (PRSfM) i Storbritannien, Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) i Sverige och Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) i Tyskland. Villkoret är att det föreslagna gemensamma företaget genomför åtaganden som kommer att ge andra aktörer möjlighet att konkurrera med det gemensamma företaget när det gäller att tillhandahålla tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter.

Kommissionen har befarat att bildandet av det gemensamma företaget skulle göra det svårare för andra upphovsrättsorganisationer att tillhandahålla förvaltning av upphovsrättigheter genom att försvåra inträde och tillväxt på marknaden. De åtaganden som lämnats av parterna innebär att dessa farhågor nu skingras.

Det föreslagna gemensamma företaget skulle göra det lättare för plattformar för musik på nätet som iTunes, YouTube eller Deezer att få de licenser de behöver för att kunna erbjuda konsumenterna gränsöverskridande musiktjänster, säger konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Kommissionen är övertygad om att åtaganden kommer att garantera att andra upphovsrättsorganisationer också kan konkurrera och erbjuda tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter, fortsätter hon.

Upphovsrättsorganisationer och det föreslagna gemensamma företaget

Upphovsrättsorganisationer förvaltar upphovsrättigheter för författare, artister och kompositörer. De beviljar licenser för deras räkning till användare av musikaliska verk, övervakar och spårar obehörig användning av dessa licenser och samlar in och distribuerar till rättighetshavarna de intäkter som härrör från utnyttjandet av deras musikaliska verk.

Nätplattformar som iTunes, Spotify, YouTube eller Deezer måste få licenser för upphovsrätt till musik för att kunna distribuera musik till sina kunder och, framför allt få både framföranderättigheter och mekaniska rättigheter av rättighetshavarna.

Det gemensamma företaget kommer att tillhandahålla upphovsrättsinnehavare ett antal tjänster, nämligen följande:

  • Bevilja licenser musik för nätplattformar. Det gemensamma företaget kommer att tillhandahålla licenser för PRSfM:s, Stims och Gemas kombinerade musikrepertoar för gränsöverskridande användning i flera länder. Genom en enda licens kommer nätplattformar därför att få rättigheterna till tre repertoarer och till samtliga länder där de är verksamma. För närvarande behöver nätplattformar separata licenser från PRSfM, Stim respektive GEMA.
  • Tillhandahålla administrativa tjänster till upphovsrättsorganisationer och så kallade "alternativ 3-musikförläggare ”. Dessa tjänster omfattar insamling och bearbetning av royalties från nätplattformar och tillhandahållande av databastjänster. ”Alternativ 3-förläggare” är stora musikförläggare som har dragit tillbaka de mekaniska rättigheterna till sin anglo-amerikanska repertoar från upphovsrättsorganisationer och i stället börjat licensiera dessa rättigheter direkt. Dessa förlag anlitar upphovsrättsorganisationerna enbart för administrativa tjänster.

Kommissionens utredning

Kommissionen fokuserade sin utredning på det gemensamma företagets inverkan på konkurrensen på marknaden för förvaltning av upphovsrättigheter.

När det gäller tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter som tillhandahålls ”alternativ 3-förläggare” befarade kommissionen att bildandet av det gemensamma företaget skulle göra det svårare för nya aktörer att ta sig in på marknaden eller för befintliga aktörer att expandera.

För det första skulle det gemensamma företaget kunna tvinga ”alternativ 3-förläggare” att endast använda dess tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter.

För det andra beviljar ”alternativ 3-förläggare” vanligtvis licens för framföranderättigheter tillsammans med sina mekaniska rättigheter med stöd av ett mandat som PRSfM beviljat dem. Efter bildandet av det gemensamma företaget skulle PRSfM ha kunnat öka incitamentet att förmå ”alternativ 3-förläggare” eller deras tjänsteleverantörer som ännu inte är kunder att köpa tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter av det gemensamma företaget. Orsaken är att PRSfM kontrollerar de framföranderättigheter som matchar de mekaniska rättigheter som ”alternativ 3-förläggare” har undantagit från systemet med upphovsrättsorganisationer och licensierar dem direkt. .

De tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter som det gemensamma företaget kommer att erbjuda andra upphovsrättsorganisationer är en ny produkt eftersom tjänsterna avser gränsöverskridande licenser. Hittills har upphovsrättsorganisationerna endast administrerat varandras repertoarer för ett enda land, nämligen upphovsrättsorganisationens hemland. Vissa upphovsrättsorganisationer har precis börjat, eller överväger att börja, samarbeta för att tillhandahålla tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter till andra, mindre upphovsrättsorganisationer.

Kommissionen befarade att det gemensamma företaget skulle hindra en del av de befintliga samarbetsinitiativen att lyckas eller nya samarbetsinitiativ från att växa fram. Det gemensamma företaget skulle kunna kombinera de olika typer av tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter som det erbjuder och göra det svårt för kunder som använder dess databas att överföra sina data till en konkurrent. Dessutom skulle det gemensamma företaget kunna kräva av sina kunder att de inte köper tjänsterna i fråga från någon annan tredje part. Detta skulle leda till minskad konkurrens och kunna medföra högre priser för kunderna.

Kommissionen utredde också det gemensamma företagets inverkan på konkurrensen på marknaden för licensiering på nätet. Kommissionen undersökte särskilt om sammanslagningen av PRSfMs, Stims och Gemas repertoarer till den nya produkt som det gemensamma företaget kommer att licensiera ut till nätplattformar skulle ge det möjlighet att ta ut royalties som är högre än de som var och en av parterna skulle kunna få om de licensierade ut sina repertoarer separat. Kommissionen analyserade avtalsvillkoren mellan nätplattformar och upphovsrättsorganisationer och de royalties som betalas av nätplattformar samt information från marknadsaktörer och styrkande dokumentation från parterna. På grundval av denna analys har kommissionen konstaterat att upphovsrättsorganisationer som i den aktuella marknadssituationen beviljar licens för större repertoarer för gränsöverskridande användning vanligtvis inte kan ta ut högre avgifter än de som beviljar licens för mindre repertoarer för gränsöverskridande användning. Kommissionen har därför dragit slutsatsen att bildandet av det gemensamma företaget knappast skulle leda till högre royalties för nätplattformar.

Åtaganden

För att skingra kommissionens farhågor har företagen lämnat följande åtaganden:

  • PRSfM åtar sig att inte använda sin kontroll över de framföranderättigheter det förvaltar till att tvinga ”alternativ 3-förläggare” eller deras tjänsteleverantörer att köpa tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter från det gemensamma företaget. Det gemensamma företaget kommer att ge andra upphovsrättsorganisationer och ”alternativ 3-förläggare” möjlighet att välja vilka tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter de vill använda.
  • Det gemensamma företaget kommer att erbjuda viktiga tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter till upphovsrättsorganisationer på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor jämfört med de villkor som erbjuds dess moderföretag PRSfM, Stim och Gema. Det gemensamma företaget kommer också att göra det lättare för upphovsrättsorganisationer som förlitar sig på det gemensamma företagets upphovsrättsliga databas att byta till en annan leverantör av databastjänster. Upphovsrättsorganisationer kan säga upp sitt avtal med det gemensamma företaget när som helst.
  • Det gemensamma företaget kommer inte att ingå exklusiva avtal med sina kunder för andra tjänster inom förvaltningen av upphovsrättigheter än för databastjänster.

Syftet med åtagandena är att upprätthålla marknadsvillkor som tillåter andra upphovsrättsorganisationer att komma in på marknaden genom att det gemensamma företagets kunder har kvar möjligheten att kunna byta till konkurrerande leverantörer. Åtagandena löser fullständigt de konkurrensproblem som bildandet av det gemensamma företaget orsakar.

Företag och produkter

PRS for Music Limited (PRSfM) är ett dotterbolag till Performing Right Society Limited (PRS) och förvaltar de framföranderättigheter som ägs eller kontrolleras av PRS. Det förvaltar också de mekaniska rättigheter som kontrolleras av Mechanical-Copyright Protection Society Limited (MCPS). PRS och MCPS är båda brittiska upphovsrättsorganisationer för upphovsmän till musikaliska verk.

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) och Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) är den svenska respektive tyska upphovsrättsorganisationen för upphovsrätt till musik.

Regler och förfaranden för koncentrationskontroll

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (fas 1) eller inleda en fördjupad undersökning (fas 2).

För närvarande pågår fem andra etapp 2-utredningar av företagskoncentrationer.

-       Tyska Siemens planerade förvärv av den USA-baserade tillverkaren av roterande utrustning Dresser-Rand, där ett beslut ska fattas senast den 24 juli 2015.

-       Cargills planerade förvärv av Archer Daniels Midlands (ADM) verksamhet inom chokladtillverkning där tidsfristen för ett belsut löper ut den 6 augusti 2015.

-       General Electrics planerade förvärv av Alstoms energiverksamhet, där tidsfristen för ett beslut löper ut den 21 augusti 2015.

-       Det planerade gemensamma företaget mellan TeliaSonera AB:s och Telenor ASA:s danska verksamheter, där tidsfristen för ett beslut löper ut den 2 september 2015.

-       Azerbajdzjans statliga oljebolags (Socar) planerade förvärv av den grekiska gasöverföringsoperatören Desfa.

Mer information om detta ärende finns på kommissionens webbplats för konkurrens, i det offentliga ärenderegistret med ärendenummer M.6800

IP/15/5204

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar