Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen voor de belasting die wordt opgelegd aan Belgische belastingplichtigen die in onroerend goed in het buitenland beleggen

Brussel, 18 juni 2015

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen vanwege de belastingwetgeving waarin inkomsten uit onroerend goed verschillend worden beoordeeld. Op basis daarvan worden inkomsten van Belgische ingezetenen uit onroerend goed in het buitenland hoger aangeslagen dan inkomsten uit vergelijkbaar onroerend goed op Belgisch grondgebied.

Dat houdt in dat de Belgische wetgeving beleggingen in onroerend goed in België bevoordeelt ten nadele van belastingplichtigen die ervoor kiezen te beleggen in vergelijkbaar onroerend goed in andere lidstaten van de EU of de Europese Economische Ruimte (EER).

Dit verschil in fiscale behandeling is een inbreuk op het vrije kapitaalverkeer dat is vastgelegd in artikel 63 VWEU en artikel 40 van de EER-Overeenkomst.

De Commissie heeft België op 22 maart 2012 in de vorm van een met redenen omkleed advies (IP/12/282) verzocht de wetgeving aan te passen. Aangezien België de wetgeving niet heeft aangepast, heeft de Commissie besloten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Achtergrond

De Commissie heeft geen kritiek op het Belgische fiscale beleid aangaande de waardering en de belasting van de inkomsten van Belgische ingezetenen uit in België gelegen onroerende goederen. Het feit dat er een andere beoordelingsmethode wordt gebruikt, waardoor inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerend goed hoger worden aangeslagen, is echter in strijd met het recht van de EU.

Het Hof van Justitie heeft onlangs (in de zaak C-489/13 Verest en Gerards van 11.9.2014) ten aanzien van niet-verhuurd onroerend goed gesteld dat de vrijheid van kapitaalverkeer zich verzet tegen de Belgische wetgeving (dezelfde als die welke de Commissie betwist) voor zover uit die wetgeving een hogere belasting voortvloeit enkel doordat de methode voor vaststelling van de inkomsten van een onroerend goed ertoe leidt dat de inkomsten van in een andere lidstaat gelegen onroerend goed hoger worden gewaardeerd dan de inkomsten van een vergelijkbaar, in België gelegen goed.

Nuttige links

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op de volgende website:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1005_nl.htm

Voor persberichten over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

Voor informatie over het pakket inbreukbesluiten van maart: zie MEMO/15/5162.

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU: zie MEMO/12/12.

IP/15/5201

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar