Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES MT PL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά έξι κρατών μελών για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τις υπηρεσίες στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Βρυξέλλες, 18 Ιούνιος 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Αυστρίας, της Κύπρου, της Γερμανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας και της Ισπανίας, με την αιτιολογία ότι οι εθνικοί τους κανόνες περιλαμβάνουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών στα εν λόγω κράτη μέλη αντιβαίνουν προς την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Η Elżbieta Bieńkowska, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ενιαίας αγοράς. Σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να παρέχουν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ — είτε πρόκειται για περιορισμούς όσον αφορά τη νομική μορφή και την εταιρική συμμετοχή, είτε για απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων ή για προκαθορισμένες αμοιβές. Σήμερα δεν βγάζω μόνο κίτρινη κάρτα. Στέλνω μήνυμα ευκαιρίας: μια δυναμική ενιαία αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών θα οδηγήσει σε μια ανταγωνιστικότερη ευρωπαϊκή οικονομία προς όφελος όλων μας.»

Οι υπερβολικές απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο – όπως η απαίτηση ότι οι επαγγελματίες θα πρέπει να κατέχουν το 100% των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου σε μια εταιρεία, ή ότι η εταιρεία θα πρέπει να έχει την έδρα της σε μια συγκεκριμένη χώρα - μπορούν να καταστήσουν δύσκολη μια δεύτερη εγκατάσταση ή τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εντός των εν λόγω κρατών μελών. Οι υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές δεν είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών από εγχώριους ή αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών, ενώ στερούν από τους καταναλωτές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικότερες τιμές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητά από τα εν λόγω κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους κανόνες τους που διέπουν αυτές τις απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και τις απαγορεύσεις σχετικά με τις πολυτομεακές πρακτικές (για αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε Αυστρία, Κύπρο και Μάλτα, και συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Αυστρία), καθώς και να καταργήσουν τις ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές (για «procuradores» στην Ισπανία, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και φορολογικούς συμβούλους στη Γερμανία, συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Πολωνία και κτηνιάτρους στην Αυστρία). Στην Ισπανία, η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της σχετικά με τους υφιστάμενους κανόνες για την κήρυξη ορισμένων δραστηριοτήτων των procuradores ως ασύμβατων με εκείνες των δικηγόρων.

Η προειδοποιητική επιστολή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας επί παραβάσει και αποτελεί επίσημη αίτηση παροχής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη διαθέτουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή.

Ιστορικό της υπόθεσης

Στο άρθρο 15 της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις υπηρεσίες») αναφέρεται μία σειρά από απαιτήσεις που επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η νομική μορφή, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και οι προκαθορισμένες αμοιβές. Οι απαιτήσεις αυτές δεν απαγορεύονται αυστηρά, αλλά το Δικαστήριο της ΕΕ έχει διαπιστώσει ότι δημιουργούν εμπόδια στην ενιαία αγορά στον τομέα των υπηρεσιών. Τα μέτρα μπορούν να διατηρηθούν μόνον εφόσον δεν εισάγουν διακρίσεις, δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος και είναι αναλογικά, δηλαδή όταν δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένα άλλο, λιγότερο περιοριστικό μέτρο. Στο πλαίσιο της μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγξουν τις απαιτήσεις τους και να εκτιμήσουν αν αυτές πληρούσαν τη δοκιμασία των τριών βημάτων.

Το 2013, μια αξιολόγηση από ομότιμους ειδικούς της Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις για τη νομική μορφή, τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και τις προκαθορισμένες αμοιβές στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέτοιες απαιτήσεις μπορούν να διατηρηθούν μόνο εφόσον δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναγκαίες και αναλογικές, καθώς και στο ότι τα εν λόγω έξι κράτη μέλη επέβαλαν αδικαιολόγητους φραγμούς σε νεοεισερχόμενους στην αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση από ομοτίμους συνόδευε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα επαγγέλματα.

Οι υπερβολικοί περιορισμοί στις επαγγελματικές υπηρεσίες στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ισπανία επισημάνθηκαν στις συστάσεις ανά χώρα του 2014 προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις επαγγελματικές υπηρεσίες.

Για τη δέσμη αποφάσεων του Ιουνίου σχετικά με παραβάσεις, βλέπε MEMO/15/5162

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, βλέπε MEMO/12/12

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_el.htm

IP/15/5199

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar