Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att avsluta sina EU-interna bilaterala investeringsavtal

Bryssel, 18 juni 2015

Europeiska kommissionen har i dag inlett överträdelseförfaranden mot fem medlemsstater. Dessa uppmanas att avsluta EU-interna bilaterala investeringsavtal mellan sig. Bilaterala investeringsavtal reglerar företags och enskildas privata investeringar i en annan stat än den egna. EU-interna bilaterala investeringsavtal är avtal mellan enskilda EU-medlemsstater.

Många av dessa avtal ingicks på 1990-talet, före EU:s utvidgningar 2004, 2007 och 2013. De slöts för det mesta mellan befintliga EU-medlemmar och de länder som skulle komma att kallas ”EU-13”. Syftet med dem var att skapa garantier för investerare som ville satsa i EU-13 vid en tidpunkt då privata investerare – ibland av historiska och politiska skäl – kan ha tvekat att investera i de berörda länderna. Avtalen syftade alltså till att stärka investerarskyddet, till exempel genom ersättning för expropriation och skiljedomsförfaranden för att lösa investeringstvister.

Efter utvidgningen borde sådana ”extra” garantier inte vara nödvändiga eftersom alla medlemsstater omfattas av samma EU-regler på den inre marknaden, t.ex. reglerna om gränsöverskridande investeringar, särskilt etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. Alla EU-investerare åtnjuter dessutom samma skydd genom EU:s regler, t.ex. beträffande icke-diskriminering på grund av nationalitet. De bilaterala investeringsavtalen ger däremot rättigheter på bilateral basis till investerare från vissa enskilda medlemsstater. Enligt samstämmig rättspraxis från EU-domstolen är denna typ av diskriminering baserad på nationalitet oförenlig med EU-lagstiftningen.

Av ovannämnda skäl har kommissionen begärt att fem medlemsstater (Österrike, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Sverige) avslutar de EU-interna bilaterala investeringsavtalen mellan sig. De formella underrättelser som skickas ut i dag har föregåtts av diskussioner med medlemsstaterna i fråga. Detta är inte heller någon ny fråga, eftersom kommissionen konsekvent, och under ett antal år, har påpekat för medlemsstaterna att EU-interna bilaterala investeringsavtal är oförenliga med EU-lagstiftningen. Eftersom de flesta medlemsländerna inte har gjort något åt saken kommer EU-kommissionen nu att gå vidare till det första steget i överträdelseförfaranden mot fem medlemsländer. Samtidigt begär kommissionen information från och inleder en administrativ dialog med de övriga 21 medlemsländer som fortfarande tillämpar EU-interna bilaterala investeringsavtal. Det kan noteras att Irland och Italien avslutade alla sina avtal av den här typen redan under 2012 respektive 2013.

– EU-interna bilaterala investeringsavtal är föråldrade och – som Italien och Irland visat genom att redan ha avslutat sina avtal – inte längre nödvändiga på en inre marknad med 28 medlemsstater, säger Jonathan Hill, som är EU-kommissionär med ansvar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen. Vi måste gemensamt se till att regelverket för gränsöverskridande investeringar på den inre marknaden fungerar effektivt.Kommissionen är också beredd att undersöka möjligheten att ha ett system för snabb och effektiv medling i investeringstvister.

 

Bakgrund

Bilaterala investeringsavtal fastställer villkor för investeringar mellan två stater. Det finns fortfarande ungefär 200 gällande bilaterala investeringsavtal mellan EU:s medlemsstater.  De flesta av dem går tillbaka till 1990-talet, när den ena eller båda parterna i avtalet ännu inte var EU-medlemmar. Syftet var att uppmuntra investeringar genom att ge ömsesidiga garantier mot politiska risker som kunde ha påverkat dessa investeringar negativt.  Dessa bilaterala investeringsavtal är nu föråldrade på en inre marknad med 28 länder. De aktuella överträdelseförfarandena gäller enbart bilaterala investeringsavtal inom EU, inte sådana avtal mellan EU-länder och tredjeländer.

EU-interna bilaterala investeringsavtal fragmenterar också den inre marknaden genom att de ger rättigheter till vissa EU-investerare på bilateral basis. Bestämmelserna i dessa avtal överlappar varandra och står i strid med EU:s inremarknadslagstiftning om gränsöverskridande investeringar. Denna situation är specifik för bilaterala investeringsavtal mellan EU-medlemsstater. I de formella underrättelserna framhåller kommissionen att dessa överväganden bara gäller de bilaterala avtal mellan EU-medlemsstater som fortfarande är i kraft. De berör inte investeringsavtal som medlemsstater eller Europeiska unionen kan ha med tredjeländer och för vilka andra överväganden kan behöva göras.

EU-interna bilaterala investeringsavtal användes inte särskilt mycket under de första åren efter utvidgningen, men man har nyligen kunnat konstatera ett nytt intresse från vissa investerare för dessa avtal. Nackdelarna med avtalen är inte bara teoretiska utan får mycket praktiska konsekvenser. Ett färskt skiljeförfarande beträffande ett EU-internt bilateralt investeringsavtal ledde t.ex. till ett resultat som kommissionen bedömt vara oförenligt med EU-lagstiftningen, eftersom skiljedomen innebär beviljande av olagligt statligt stöd[1]. Denna situation kan skapa rättsosäkerhet för gränsöverskridande investerare – vid en tidpunkt då EU:s topprioritering är att främja en miljö som gynnar investeringar.

Kommissionen uppmanar därför medlemsstaterna att avsluta sina EU-interna bilaterala investeringsavtal. Detta sker genom att kommissionen skickar formella underrättelser till de fem medlemsstater (Österrike, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Sverige) från vilka klargöranden redan har begärts genom administrativa dialoger[2]. Bakgrunden är att de bilaterala avtalen i fråga har åberopats i skiljeförfaranden och lett till problem när det gäller förenlighet med EU-lagstiftningen. Formella underrättelser är det första steget i överträdelseförfaranden enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samtidigt har kommissionen via EU Pilot skrivit till övriga 21 medlemsstater som fortfarande har EU-interna bilaterala investeringsavtal[3] för att få deras syn på frågan.

Nästa steg

Medlemsstaterna förväntas svara kommissionen inom två månader när det gäller de formella underrättelserna och inom tio veckor för EU Pilot-ärenden. Kommissionen kommer att kalla till ett möte med alla medlemsstaterna tidigt i oktober för att hjälpa dem att se till att avslutandet av bilaterala investeringsavtal görs på ett samordnat sätt.

Kommissionen tänker också inleda en diskussion med medlemsstaterna och alla berörda parter om hur investeringsskyddet på den inre marknaden kan förbättras ytterligare.

Om paketbesluten i juni angående överträdelser, se MEMO/15/5162

Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Mer information om överträdelseförfaranden:   http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm


[1] Skiljedomsorganet i Micula-målet krävde att Rumänien skulle betala skadestånd till en svensk investerare. Organet tog inte hänsyn till kommissionens ståndpunkt att en sådan utbetalning skulle strida mot EU:s regler för statligt stöd.

[2] EU Pilot är avsett att förbättra kommunikation och problemlösning mellan kommissionen och medlemsstaternas myndigheter i frågor som gäller tillämpningen av EU-lagstiftningen eller nationella bestämmelsers förenlighet med EU-lagstiftningen. Detta ska ske i ett tidigt stadium innan man inlett ett överträdelseförfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm).

[3] ] Alla övriga medlemsstater berörs utom Irland och Italien som har avslutat sina EU-interna bilaterala investeringsavtal.

IP/15/5198

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar