Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Komisija lūdz ES dalībvalstis izbeigt starp tām noslēgtos divpusējos ieguldījumu nolīgumus

Briselē, 18 jūnijs 2015

Eiropas Komisija šodien sāka pārkāpuma procedūru pret piecām dalībvalstīm, prasot tām izbeigt starp ES dalībvalstīm noslēgtos divpusējos ieguldījumu nolīgumus (“ES DIN”). DIN ir nolīgumi, kuros paredzēti noteikumi vienas valsts pilsoņu un uzņēmumu privātajiem ieguldījumiem citā valstī. ES DIN ir nolīgumi, kas noslēgti starp ES dalībvalstīm.

Daudzi no šiem nolīgumiem tika noslēgti 1990. gados – pirms Eiropas Savienības 2004., 2007. un 2013. gada paplašināšanās kārtām. Tie galvenokārt tika noslēgti starp toreizējām ES dalībvalstīm un valstīm, kas grasījās kļūt par dalībvalstīm (“ES 13”). Šo nolīgumu mērķis bija dot zināmu drošības sajūtu investoriem, kas vēlētos ieguldīt “ES 13” valstīs, jo tolaik privātie investori – dažkārt vēsturisku un politisku iemelsu dēļ – uz ieguldījumiem šajās valstīs nereti skatījās visai piesardzīgi. Tādējādi DIN bija vērsti uz ieguldītāju aizsardzības stiprināšanu, piemēram, ar kompensācijām par ekspropriāciju un arbitrāžas procesiem ar ieguldījumiem saistīto strīdu izšķiršanai.

Kopš paplašināšanās šādi uzticēšanos veicinoši “papildu” pasākumi būtībā ir lieki, jo visām dalībvalstīm ES vienotajā tirgū ir piemērojami vienādi noteikumi, tostarp par pārrobežu ieguldījumiem (jo īpaši noteikumi par brīvību veikt uzņēmējdarbību un par kapitāla brīvu apriti). Pateicoties ES noteikumiem, visiem ES ieguldītājiem ir pieejama vienāda aizsardzība (proti, ir aizliegta diskriminācija pēc valstspiederības). Turpretī ar ES DIN noteiktas tiesības tiek divpusēji piešķirtas tikai atsevišķu dalībvalstu ieguldītājiem, un Eiropas Savienības Tiesa ir konsekventi spriedusi, ka šāda diskriminācija pēc valstspiederības ir pretrunā ES tiesību aktiem.

Visu šo iemeslu dēļ Komisija nolēma piecām dalībvalstīm (Austrijai, Nīderlandei, Rumānijai, Slovākijai un Zviedrijai) prasīt izbeigt to noslēgtos ES DIN. Šodien nosūtītās brīdinājuma vēstules seko iepriekšējiem kontaktiem ar attiecīgajām dalībvalstīm. Šī problēma nav jauna – Komisija pastāvīgi jau vairākus gadus ir visām dalībvalstīm norādījusi, ka ES DIN neatbilst ES tiesībām. Tomēr, tā kā lielākā daļa dalībvalstu nav attiecīgi reaģējušas, Komisija tagad pret piecām dalībvalstīm sāk pārkāpuma procedūras pirmo posmu. Līdztekus Komisija ir pieprasījusi informāciju un sākusi administratīvo dialogu ar pārējām dalībvalstīm – kopumā tādu ir 21 –, kam joprojām ir spēkā esoši ES DIN. Jāatzīmē, ka divas dalībvalstis jau ir izbeigušas visus savus ES DIN: Īrija 2012. gadā un Itālija 2013. gadā.

Eiropas Komisijas finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu komisārs Džonatans Hills teica: “Starp ES dalībvalstīm noslēgtie divpusējie ieguldījumu nolīgumi ir novecojuši, un, kā Itālija un Īrija to ir pierādījušas, izbeigdamas savus ES DIN, 28 dalībvalstu vienotajā tirgū vairs nav nepieciešami. Mums visiem jāstrādā kopā, lai panāktu, ka pārrobežu ieguldījumu tiesiskais regulējums vienotajā tirgū dod efektīvus rezultātus.Šajā kontekstā Komisija ir gatava apsvērt iespēju ieviest mehānismu, kas ieguldījumu jomas strīdos nodrošinātu ātru un efektīvu mediāciju.”

 

Vispārīga informācija

Divpusējie ieguldījumu nolīgumi paredz divu valstu starpā veiktajiem ieguldījumiem piemērojamos noteikumus. Pašlaik joprojām ir spēkā aptuveni 200 starp ES dalībvalstīm noslēgti divpusējie ieguldījumu nolīgumi.  Lielākā daļa no šiem nolīgumiem noslēgti 1990. gados, kad viena vai abas attiecīgās valstis vēl nebija ES dalībvalstis. To mērķis bija sekmēt ieguldījumus, nodrošinot savstarpējas garantijas attiecībā uz politiskajiem riskiem, kas varētu negatīvi ietekmēt attiecīgos ieguldījumus.  28 valstu vienotajā tirgū šādi DIN ir novecojuši. Šīs konkrētās pārkāpuma procedūras attiecas vienīgi uz iekšējiem ES DIN, bet ne uz DIN, kas noslēgti starp ES dalībvalstīm un ārpussavienības valstīm.

ES DIN sadrumstalo vienoto tirgu, jo dažiem ieguldītājiem tiek divpusēji piešķirtas noteiktas tiesības. Šo nolīgumu noteikumi savstarpēji pārklājas un ir konfliktā ar ES vienotā tirgus tiesībām pārrobežu ieguldījumu jomā. Minēto situāciju rada tieši starp ES dalībvalstīm noslēgtie DIN. Brīdinājuma vēstulēs Komisija ir uzsvērusi, ka šie konstatējumi attiecas vienīgi uz divpusējiem nolīgumiem, kas joprojām ir spēkā ES dalībvalstu starpā. Tie neattiecas uz dalībvalstu un Eiropas Savienības ieguldījumu nolīgumiem ar ārpussavienības valstīm, kuru gadījumā ir citi apsvērumi.

Pirmajos gados pēc paplašināšanās ES DIN netika īpaši izmantoti, taču pēdējā laikā ir vērojams, ka daži ieguldītāji atkal atsaucas uz šiem nolīgumiem. Problēma ar DIN nav tikai teorētiska – tai ir konkrētas praktiskās sekas. Piemēram, viens nesens arbitrāžas process, kas pamatojās uz ES DIN, noslēdzās ar iznākumu, kas, kā uzskata Komisija, neatbilst ES tiesībām, jo šķīrējtiesas piešķirtā atlīdzība ir nelikumīgs valsts atbalsts[1]. Šāda situācija var radīt juridisko nenoteiktību pārrobežu ieguldītājiem, turklāt laikā, kad viena no ES galvenajām prioritātēm ir sekmēt ieguldījumus stimulējošu vidi.

Tāpēc Komisija aicina dalībvalstis izbeigt ES DIN. Tā ir nosūtījusi brīdinājuma vēstules piecām dalībvalstīm (Austrijai, Nīderlandei, Rumānijai, Slovākijai un Zviedrijai), kurām skaidrojumi jau bija lūgti līdzšinējos administratīvajos dialogos[2], jo arbitrāžas procesos bija izmantoti attiecīgie divpusējie nolīgumi, kas radīja problēmas saistībā ar saderību ar ES tiesībām. Brīdinājuma vēstules ir pirmais posms pārkāpuma procedūrā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu. Līdztekus Komisija ir lūgusi EU Pilot procedūras ietvaros paust viedokli pārējās dalībvalstis – kopumā tādu ir 21 –, kam joprojām ir spēkā esoši ES DIN[3].

Turpmākie soļi

Dalībvalstīm tagad ir jāsniedz atbilde Komisijai – 2 mēnešu laikā uz brīdinājuma vēstulēm un 10 nedēļu laikā uz EU Pilot paziņojumiem. Oktobra sākumā Komisija visas dalībvalstis aicinās uz sanāksmi, kurā tā dalībvalstīm sniegs nepieciešamo palīdzību, lai varētu koordinēti izbeigt attiecīgos ES DIN.

Komisija turklāt plāno iesaistīties diskusijās ar dalībvalstīm un visām ieinteresētajām personām par to, kā vienotajā tirgū vēl vairāk uzlabot ieguldījumu aizsardzību.

Attiecībā uz jūnijā pieņemtajiem lēmumiem pārkāpuma procedūras ietvaros skatīt MEMO/15/5162.

Vispārīgu informāciju par pārkāpuma procedūru skatīt MEMO/12/12.

Plašāka informācija par pārkāpuma procedūrām:   http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_lv.htm


[1] Šķīrējtiesa Micula lietā lēma, ka Rumānijai ir jāmaksā zaudējumu atlīdzība Zviedrijas ieguldītājam, kaut arī Komisija bija paudusi nostāju, ka šāda atlīdzība nozīmētu ES valsts atbalsta noteikumu pārkāpumu.

[2]EU Pilot rīks ir paredzēts, lai agrīnā stadijā, pirms ir uzsākta LESD 258. pantā paredzētā pārkāpuma procedūra, uzlabotu komunikāciju starp Komisijas dienestiem un dalībvalstu iestādēm un rastu risinājumus jautājumos, kas skar ES tiesību aktu piemērošanu vai valsts tiesiskā regulējuma atbilstību ES tiesību aktiem (http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_lv.htm).

[3] Tās ir visas pārējās dalībvalstis, izņemot Īriju un Itāliju, kuras ir izbeigušas savus ES DIN.

IP/15/5198

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar