Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Komisjon nõuab liikmesriikidelt ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamist

Brüssel, 18 juuni 2015

Euroopa Komisjon algatas täna viie liikmesriigi vastu rikkumismenetluse, paludes neil lõpetada omavahelised ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud. Sellistes lepingutes sätestatakse erainvesteeringute tegemise tingimused ühe riigi kodanikele ja äriühingutele teises riigis. ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud on lepingud, mis on sõlmitud ELi liikmesriikide vahel.

Paljud neist ELi-sisestest kahepoolsetest investeerimislepingutest sõlmiti 1990ndatel enne ELi 2004., 2007. ja 2013. aasta laienemisi. Peamiselt sõlmiti neid ELi liikmete ja riikide vahel, kellest said ELi 13 uut liikmesriiki. Lepingute eesmärk oli tagada teatav kindlus investoritele, kes soovisid teha investeeringuid nimetatud 13 riiki, kes hiljem ühinesid ELiga. Sel ajal olid erainvestorid nii ajaloolistel kui ka poliitilistel põhjustel ettevaatlikud. Seega oli ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute eesmärk tugevdada investorite kaitset, kasutades selleks näiteks sundvõõrandamise korral makstavaid hüvitisi ja menetlusi investeerimisvaidluste lahendamiseks.

Pärast laienemist peaks vajadus selliste täiendavate tagatiste vastu olema kadunud, sest kõigi liikmesriikide suhtes kehtivad ühesugused ELi ühtse turu reeglid, sh need, mis käsitlevad piiriüleseid investeeringuid (eelkõige asutamisvabadus ja kapitali vaba liikumine). Kõigi ELi investorite jaoks kehtib tänu ELi reeglitele ühesugune kaitse (nt mittediskrimineerimine kodakondsuse alusel). Seevastu annavad ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud teatavad kahepoolsed õigused ainult mõningate liikmesriikide investoritele: Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei ole selline kodakondsuse alusel diskrimineerimine ELi õigusega kooskõlas.

Kõiki neid põhjusi arvestades otsustas komisjon paluda viiel liikmesriigil (Austria, Madalmaad, Rootsi, Rumeenia ja Slovakkia) omavahelised ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud lõpetada. Täna saadetud ametlikud märgukirjad järgnesid kõnealuste liikmesriikidega varem toimunud kontaktidele. Tegemist ei ole uue probleemiga, sest komisjon on mitme aasta jooksul järjepidevalt kõigile liikmesriikidele meenutanud, et ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud ei ole ELi õigusega kooskõlas. Kuid kuna enamik liikmesriike ei ole midagi ette võtnud, algatab komisjon nüüd viie liikmesriigi vastu rikkumismenetluse esimese etapi. Samal ajal algatab komisjon haldusdialoogi ülejäänud 21 liikmesriigiga, kellel on endiselt kehtivaid ELi-siseseid kahepoolseid investeerimislepinguid, ja taotleb neilt teavet. Tuleb mainida, et kaks liikmesriiki – Iirimaa ja Itaalia – on kõik oma ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud juba lõpetanud, esimene 2012. ja teine 2013. aastal.

Euroopa Komisjoni volinik Jonathan Hill, kelle vastutusalaks on finantsteenused, finantsstabiilsus ja kapitaliturgude liit, ütles: „ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud on aegunud ja nagu Itaalia ja Iirimaa on oma ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamisega näidanud, ei ole neid 28 liikmesriigi ühtsel turul enam vaja. Me peame tegutsema koos, et tagada piiriülest investeerimist reguleeriva raamistiku tõhus toimimine ühtsel turul. Selles kontekstis on komisjon valmis uurima, kas oleks võimalik luua mehhanism investeerimisvaidluste kiireks ja tõhusaks lahendamiseks.”

 

Taust

Kahepoolsetes investeerimislepingutes sätestatakse investeerimise tingimused kahe riigi vahel. ELi liikmesriikide vahel kehtib endiselt ligikaudu 200 kahepoolset investeerimislepingut. Enamik neist pärineb 1990ndatest, mil üks või mõlemad lepinguosalistest ei olnud veel ELi liikmed. Eesmärk oli edendada investeeringuid, pakkudes vastastikuseid tagatisi neile investeeringutele negatiivset mõju avaldada võivate poliitiliste riskide vastu. 28 riigi ühtsel turul on need kahepoolsed investeerimislepingud aegunud. Käesoleva menetluse raames tegeletakse ainult ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingutega ning ei hõlmata neid kahepoolseid investeerimislepinguid, mis on sõlmitud ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel.

Eelkõige on ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute puhul tegu ühisturu killustamisega sel viisil, et mõningatele ELi investoritele antakse õigusi kahepoolselt. Nende sätted kattuvad ja on vastuolus ELi ühtse turu õigusaktidega, mis käsitlevad piiriüleseid investeeringuid. Probleeme põhjustab just olukord, kus kahepoolne investeerimisleping on sõlmitud ELi liikmesriikide vahel. Ametlikes märgukirjades rõhutab komisjon, et tema argumendid käivad ainult nende kahepoolsete lepingute kohta, mis kehtivad liikmesriikide vahel. Need ei hõlma investeerimislepinguid, mis võivad liikmesriikidel või Euroopa Liidul olla kolmandate riikidega, sest siis tuleb arvestada muid kaalutlusi.

Esimestel aastatel peale laienemist ELi-siseseid kahepoolseid investeerimislepinguid eriti ei kasutatud, kuid viimasel ajal on mõned investorid neid lepinguid taas aluseks võtma hakanud. Kahepoolsete investeerimislepingute probleem ei ole teoreetiline, vaid sellel on väga praktilised tagajärjed. Näiteks lahendati hiljuti üks ELi-sisesel kahepoolsel investeerimislepingul põhinev vahekohtumenetlus viisil, mida komisjon peab ELi õigusega vastuolus olevaks, sest vahekohtu otsusega antakse ebaseaduslikku riigiabi[1]. Selline olukord võib piiriüleste investorite jaoks tekitada õiguskindlusetust ajal, mil ELi peamine prioriteet on investeerimissõbraliku keskkonna edendamine.

Seetõttu kutsub komisjon liikmesriike üles lõpetama oma ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud ja saadab ametlikud märgukirjad viiele liikmesriigile (Austria, Madalmaad, Rootsi, Rumeenia ja Slovakkia), kelle puhul juba oli püütud haldusdialoogi kaudu[2] olukorda selgitada, sest nad on kasutanud kõnealuseid kahepoolseid lepinguid vahekohtumenetluse alusena ja selle tulemusel on tekkinud probleemid ELi õigusele vastavusega. Ametliku märgukirja saatmine on ELi toimimise lepingu artikli 258 kohase rikkumismenetluse esimene etapp. Samal ajal on komisjon projekti EU Pilot menetluste käigus kirjutanud kõigile ülejäänud 21 liikmesriigile, kellel on ELi-siseseid kahepoolseid investeerimislepinguid[3], et saada teada nende seisukoht selles küsimuses.

Järgmised sammud

Komisjon ootab nüüd liikmesriikidelt vastust: vastamiseks ametlikele märgukirjadele on aega kaks kuud ja projekti EU Pilot raames 10 nädalat. Komisjon kutsub oktoobri alguses kokku kõik liikmesriigid, et anda neile abi ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamiseks koordineeritud viisil.

Lisaks kavatseb komisjon arutada liikmesriikide ja kõigi huvitatud osalistega, kuidas ühtse turu raames investorite kaitset parandada.

Rikkumismenetluse paketi otsused juunis, vt MEMO/15/5162

Üldise rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12

Lisateave rikkumismenetluste kohta:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_et.htm


[1] Micula juhtumi vahekohtu otsusega pidi Rumeenia maksma hüvitist Rootsi investorile, millega eirati komisjoni seisukohta, et sellise hüvitisega rikutakse ELi riigiabi käsitlevaid eeskirju.

[2] Projekt EU Pilot on välja töötatud selleks, et parandada komisjoni talituste ja liikmesriigi ametiasutuste vahelist teabevahetust ja probleemide lahendamist seoses küsimustega, mis puudutavad ELi õiguse kohaldamist või liikmesriigi õiguse kooskõla ELi õigusega. Selle eesmärk on lahendada küsimused varajases etapis enne ELi toimimise lepingu artikli 258 kohase rikkumismenetluse algatamist (http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_et.htm).

[3] See hõlmab kõiki teisi liikmesriike peale Iirimaa ja Itaalia, kes on oma ELi-sisesed kahepoolsed investeerimislepingud juba lõpetanud.

IP/15/5198

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar